:

Hur hög är vinstskatten vid försäljning av hus?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hög är vinstskatten vid försäljning av hus?
 2. Hur mycket betalar man i vinstskatt?
 3. Hur kan man undvika vinstskatt?
 4. Vilka vinster är skattefria?
 5. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 6. Hur räknar man ut vinstskatten på hus?
 7. Hur kommer man undan vinstskatt?
 8. Kan man slippa betala vinstskatt?
 9. Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?
 10. Är det skatt på trissvinst?
 11. Hur mycket pengar kvar efter husförsäljning?
 12. Hur mycket är räntan på vinstskatt?
 13. Får man skjuta på vinsten fast man köper billigare?
 14. Hur mycket är vinstskatten på Bingolotto?
 15. Vad händer om man vinner på Triss och dör?

Hur hög är vinstskatten vid försäljning av hus?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Hur mycket betalar man i vinstskatt?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Hur kan man undvika vinstskatt?

28 § 1 mom. BFL anger tillämpningsområdet för bestämmelsen som syftar till att hindra kringgående av skatt. Lagrummet tillämpas på situationer där en omständighet eller åtgärd givits en sådan rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga karaktär eller syfte. Vid verkställandet av beskattningen ska man förfara som om den riktiga formen hade använts i saken.

Generalklausulen tillämpas också när köpesumma, annat vederlag eller prestationstid bestämts i köpe- eller annat avtal eller annan åtgärd har vidtagits uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från skatt. Den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten kan uppskattas vid verkställandet av beskattningen. Lagrummet tillämpas normalt i andra hand, så att eventuell tillämpning av bestämmelsen om förtäckt dividend prövas först. Om 29 § i BFL inte kan tillämpas, prövas tillämpligheten av 28 § (se dock HFD 2000/2116).

Från och med skatteåret 1993 utgör alla försäljningsvinster vanligen skattepliktig kapitalinkomst. Innehavstiden och förvärvets art är inte längre av betydelse. Arrangemang som före 1993 kunde inbringa en skatteförmån har inte längre samma inverkan på beskattningens slutresultat.

Egendom kan också i nuläget överlåtas vidare i syfte att minska beloppet av den skattepliktiga försäljningsvinsten. Skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningspriset utgör skattepliktig överlåtelsevinst. Ju större anskaffningspriset är, desto mindre blir överlåtelsevinsten. I familjekretsen kan fadern skänka en lägenhet till sin dotter, som därefter säljer den och minskar försäljningspriset med det godkända gåvobeskattningsvärdet. Gåvan har varit en förmån, om beloppet av gåvoskatten understiger skatten för motsvarande kapitalinkomst. Rättspraxisen som skapats före 1993 kan därför fortfarande användas som hjälpmedel vid bedömning av gränsen mellan godtagbara och icke godtagbara åtgärder.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i beslutet HFD 2004:8 att den skattskyldige uppenbarligen sålt aktier i syfte att få tillgodoräkna sig sådan avdragbar överlåtelseförlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen och därmed uppnå befrielse från skatt. Den skattskyldige hade erhållit en betydande överlåtelsevinst under skatteåret. Överlåtelseförlusten hade uppstått när den skattskyldige den 22 december samma år hade sålt aktier i X Ab till banken Y genom förmedling av bankens mäklare. Samma dag köpte den skattskyldige emellertid lika många aktier i X Ab för samma pris genom förmedling av mäklarna i banken Y. Både försäljnings- och inköpsuppdraget hade skett på efterbörsen. Köpare och säljare i dessa köpslut var banken Y. Under de i beslutet avsedda förhållandena och med beaktande av 28 § BFL hade den skattskyldige inte rätt att dra av den yrkade överlåtelseförlusten från sin överlåtelsevinst.

Oftast sprids förmögenheten mellan familjemedlemmar i syfte att fördela avkastningen på flera personer och lindra eventuell beskattning av överlåtelser. Målet kan också vara att minimera arvsskatten.

Gåvor till familjemedlemmar godkänns i beskattningen när släktegendom överförs till barn som gåva tidigare än vid själva arvskiftet. Eftersom avsikten oftast är att bevara egendomen inom familjen, skulle barnen ändå ärva den. Om någon av arvingarna emellertid säljer egendom som överförts på detta sätt, betyder åtgärden inte nödvändigtvis att arvskiftet uppenbart förrättats i syfte att undvika skatt.

Exempel: Familjefadern anlitade en advokat för utredning av egendomen och överföring av den till hans sju myndiga barn. Advokaten avfattade skiftesförslaget och gåvobreven. Gåvobeskattning av bl.a. en fastighet verkställdes enligt gåvobrevet och fastighetens beskattningsvärde. Eftersom barnen sålde fastigheten för ett mycket högt pris till en byggnadsfirma, hade man uppenbarligen inte gett gåvan i syfte att undvika skatten. (HFD:s avgörande 1976/2974)

Vilka vinster är skattefria?

Vinster i lotterier, kombinationsspel och vid vadhållning är skattefria för spelaren om det avser sådant spel där anordnaren har licens och ska betala spelskatt enligt lagen (2018:1139) om skatt på spel. Detsamma gäller vinster på premieobligationer som ställts ut i en stat inom EES.

Tävlingsvinster kan under vissa förutsättningar vara skattefria.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

 • Deklarera en bostadsförsäljning
 • Vanliga frågor
 • Räkna ut mäklararvode

När du säljer en bostad med hjälp av en mäklare betalar du ett mäklararvode men ofta har du också en del andra utgifter i samband med bostadsförsäljningen. En del av dessa utgifter kan du göra avdrag för i deklarationen. Exempel på kostnader som är avdragsgilla är:

Mäklarnas arvoden skiljer sig en hel del mellan olika städer och områden. För att ta reda på vad olika mäklare tar i arvode och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklare.

Tjänsten är helt gratis och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna som du får erbjudande av.

Hur räknar man ut vinstskatten på hus?

Har du sålt en bostad med vinst behöver du betala en vinstskatt. Här kan du läsa om hur du räknar ut vinstskatten och om vilka skatteavdrag du kan få göra.

Om du säljer din bostad till ett högre pris än det du köpte den för gör du en kapitalvinst. Den vinsten måste du betala en vinstskatt på, som ibland även kallas reavinstskatt.

Reavinst, som är en förkortning av realisationsvinst, är ett äldre uttryck för kapitalvinst. Numera säger man oftast just kapitalvinst istället, och bara vinstskatt istället för reavinstskatt.

Hur kommer man undan vinstskatt?

Bostad & Fastighet

Hej Fick ett tips om hur vi kan hantera vårat arv skattemässigt. Jag och min bror kommer att ärva min fars fastighet .fastigheten är värd ca.1,5 miljon.min bror vill köpa ut mig och förslaget vi fick var att ! Min bror skänker 750000 till våran far .som i sin tur senare antingen testamenterar eller ger mig en gåva på 750000 .detta skulle då vara bättre än ett vanligt köp då jag skulle få lägga en stor del i skatt. Är detta möjligt??

Kan man slippa betala vinstskatt?

Uppskov med skatt på vinst från en bostadsförsäljning kan liknas vid ett lån från Skatteverket. Den som säljer en bostad med vinst ska egentligen betala skatt på vinsten, idag 22 procent. Om man köper en ny bostad, en ersättningsbostad, kan man i vissa fall få uppskov med skatten. Istället för att betala skatten direkt får man då betala en årlig avgift, ungefär som när man betalar ränta på ett lån. När skatten på uppskovet ska betalas, och vem som ska betala den, beror på vad som händer med bostaden framöver.

Som huvudregel gäller att skatten på uppskovsbeloppet ska betalas när ersättningsbostaden avyttras. Det kan till exempel vara när du säljer bostaden, ger bort den till någon närstående i gåva eller när någon annan än din make, sambo, partner eller ditt underåriga barn ska ärva dig. Det gäller även när endast en del av bostaden ska avyttras. Om du ger bort hälften av ersättningsbostaden till din respektive eller dina barn ska halva uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Om du säljer din del av bostaden för att köpa en ny bostad är det dock ibland möjligt att begära uppskov på nytt, och på så sätt skjuta skatten på framtiden.

Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

Är det skatt på trissvinst?

SFS nr: 1928:376 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 1928-12-02 Upphävd: 1992-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1482 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri.

Hur mycket pengar kvar efter husförsäljning?

Avdragsgilla kostnader är sådana kostnader som du får räkna bort när du räknar ut vilken vinst/förlust du gjort på bostaden. Spara alltid kvitton och fakturor för avdragsgilla utgifter eftersom skatteverket i efterhand kan begära in underlag för de avdrag du yrkat.

 • Om du gjort en vinst på din bostad kan du alltså minska din skattegrundande vinst med hjälp av dessa avdrag och därmed minska den vinstskatt du skall betala.
 • Om du gjort en förlust på din bostad kan du göra den skattegrundande förlusten ännu större med hjälp av avdragen. Då får du ett större förlustavdrag och kan därmed få tillbaka mer pengar på skatten.

1. Renoveringar/ förbättringarExempel: tapetsering, måla om, byta golv, byta ut vitvaror osv.

Hur mycket är räntan på vinstskatt?

Räntan på skattekontot, den så kallade basräntan, höjdes i november 2022 från 1,25 procent till 2,5 procent. Det var första gången på nästan tio år. Skatteverket höjde sedan räntan ytterligare den 1 februari 2023 till hela 3,75 procent. I och med denna förändring kan det vara läge att justera kvarskatten.

Räntan utgår på kvarskatt som överstiger 30 000 kronor från och med 12 februari 2023 för privatpersoner och företag med kalenderår som räkenskapsår och på belopp som understiger 30 000 kronor från och med 4 maj 2023. För att minska räntekostnaden bör en insättning ske på skattekontot som täcker den förväntade skattekostnaden. 

Får man skjuta på vinsten fast man köper billigare?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

Hur mycket är vinstskatten på Bingolotto?

De vinster som finns på lotten kan alla med en bingolott vinna, oavsett om man tittar på programmet eller inte. För att vara med på inringningsmomenten och få chansen att vinna, krävs det att man ser programmet då det sker i direktsändning.Läs mer om hur det går till att ringa till programmet.

När du vunnit VinstMagasinet på raden får du som vinnare i BingoLotto själv välja din varuvinst. 

Vad händer om man vinner på Triss och dör?

Trisslotten introducerades av Svenska penninglotteriet under namnet Trisslotteriet den 29 september 1986[1], inspirerade av amerikanska skraplotter[2]. Vid introduktionen var lottpriset 20 kronor och högsta vinsten 100 000 kr.

På 2 000 000 lotter utgår 29 400 000 kronor i vinst[3]. Enligt vinstplanen är det i genomsnitt vinst på ungefär var femte lott. Högsta vinsten direkt på skrapet är 1 miljon kronor på en ordinarie Trisslott.

Vid några tillfällen har Svenska Spel haft specialutgåvor av lotter, där högsta vinsten varit 10 miljoner direkt på skrapet.[4]