:

Vad gör en revisor i en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en revisor i en ideell förening?
 2. Kan vem som helst vara revisor i en förening?
 3. Kan en revisor sitta i styrelsen?
 4. Hur många revisorer behövs i en ideell förening?
 5. När behöver en ideell förening revisor?
 6. När måste en ideell förening ha en revisor?
 7. Måste en revisor vara medlem i föreningen?
 8. När är det krav på revisor?
 9. Vem är ansvarig i en ideell förening?
 10. Vilka 4 skyldigheter har en revisor?
 11. Vad händer om man inte har en revisor?
 12. När behöver man inte ha revisor?
 13. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 14. Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?
 15. Vad får en revisor inte göra?

Vad gör en revisor i en ideell förening?

Det är föreningens stadgar som avgör om det ska finnas en eller flera revisorer. Stadgarna är som ett regeldokument som gör gällande hur föreningen ska skötas och man gör stadgarna i samband med att föreningen upprättas. Det går också att göra ändringar i stadgarna på föreningsstämman i takt med att föreningen utvecklas.

Allt det vi går igenom i vår guide är generella tillvägagångssätt och regler. Det är alltid det som står i stadgarna som gäller ifall de säger något annat än det vi berättar i den här texten. 

Ett aktiebolag som måste ha en revisor behöver välja en auktoriserad revisor som ska anmälas till Bolagsverket. Det regleras i lagen. Det finns inga liknande bestämmelser kring vem som kan göra revision av en ideell förening utan reglerna är inte lika krävande. En revisor i en ideell förening behöver egentligen inte ha några förkunskaper, men det är förstås bra om denne har det.

Många tänker att en revision handlar om att hitta fel i arbetet som styrelsen har gjort, men det är inte det som är det huvudsakliga eller enda syftet med en revision. Därför ska man verkligen lägga ner tid på att hitta en revisor som är seriös och som hjälper föreningen att utvecklas. En bra revisor kommer göra ett arbete som stärker medlemmarnas förtroende för det som styrelsen gör. 

Även fast det inte finns regler som säger att revisorn måste ha förkunskaper ska man ändå leta efter någon som kan ekonomi. Det är en förutsättning för att revisorn ska veta vad och hur hen ska göra den granskning som revisionen innebär. 

Kan vem som helst vara revisor i en förening?

Revisorn har till uppdrag att granska föreningen. Granskningen omfattar främst ekonomisk kontroll, alltså siffergranskning, och förvaltningskontroll, det vill säga att styrelsen sköter sitt uppdrag. I förvaltningskontrollen ingår att revisorn även granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är en rapport över vad som har förekommit i föreningen.

Revisorerna väljs på föreningsstämman. Eftersom revisorerna ska granska styrelsens förvaltning kan föreningen inte skriva in i stadgarna att styrelsen ska ha rätt att utse revisorer.

I stadgarna ska det stå för hur lång tid som revisorernas uppdrag gäller. Det vanligaste är att revisorerna väljs på ett år, från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman kan när som helst avsätta en revisor och tillsätta en ny. För att avsätta en revisor krävs dock sakliga skäl.

Tänk på att en styrelseledamot som avgår vid en föreningsstämma inte kan väljas till revisor vid samma föreningsstämma eftersom det skulle innebära att denne granskar sin egen förvaltning för en del av året.

Kan en revisor sitta i styrelsen?

Det finns ingen särskild reglering av jävet i bostadsrättsföreningar, så ledning får hämtas i lagen om ekonomiska föreningar. När det gäller revisorn får denne inte sitta i styrelsen enligt 8 kap. 19 § lag om ekonomiska föreningar. Enligt samma bestämmelse får revisorn inte heller vara gift eller sambo med en styrelseledamot. Revisorn i ert fall måste således inte sätta sig i styrelsen och dessutom få sin make att inte sätta sig i styrelsen. Det bästa vore kanske i sådana fall att leta efter en annan revisor eftersom ni förlorar två personer till styrelsen (och styrelsen måste bestå av minst tre personer enligt 7 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur många revisorer behövs i en ideell förening?

När det kommer till revisionsplikt gäller inte samma regler för företag som för föreningar. Medan grundregeln är att alla aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor gäller inte samma regelverk för föreningar. Istället är det stadgarna som avgör om man ska välja en eller flera revisorer till en förening. Stadgarna är en form av styrdokument som godkänns av årsstämman, och de regler som finns i dem är sådana som föreningen vilar på och ska följa.

I stadgarna brukar man ha med paragrafer som behandlar revision av föreningen. Det som står där är det man ska följa. Det kan exempelvis stå i stadgarna att föreningen ska välja en revisor och att den person som väljs ska ha uppdraget i ett år. Det här är något som gäller för ideella föreningar, men när det kommer till ekonomiska föreningar behöver de alltid ha åtminstone en revisor enligt gällande regelverk. Det går inte att avtala bort den plikten även fast det skulle stå i stadgarna att en ekonomisk förening inte ska ha en revisor.

Något annat som är värt att känna till är att det finns en skillnad på auktoriserade och inte auktoriserade revisorer. Medan ett aktiebolag oftare har krav på sig om att man måste ha en auktoriserad revisor gäller inte det för ekonomiska och ideella föreningar. Om ni ska välja en lekmannarevisor eller en auktoriserad revisor är därmed upp till föreningsstämman, förutsatt att det inte framgår i stadgarna att personen som väljs ska ha en viss kompetens. Om en förening är väldigt stor behöver man dock alltid ha en auktoriserad revisor.

När behöver en ideell förening revisor?

Det är föreningens stadgar som avgör om det ska finnas en eller flera revisorer. Stadgarna är som ett regeldokument som gör gällande hur föreningen ska skötas och man gör stadgarna i samband med att föreningen upprättas. Det går också att göra ändringar i stadgarna på föreningsstämman i takt med att föreningen utvecklas.

Allt det vi går igenom i vår guide är generella tillvägagångssätt och regler. Det är alltid det som står i stadgarna som gäller ifall de säger något annat än det vi berättar i den här texten. 

Ett aktiebolag som måste ha en revisor behöver välja en auktoriserad revisor som ska anmälas till Bolagsverket. Det regleras i lagen. Det finns inga liknande bestämmelser kring vem som kan göra revision av en ideell förening utan reglerna är inte lika krävande. En revisor i en ideell förening behöver egentligen inte ha några förkunskaper, men det är förstås bra om denne har det.

Många tänker att en revision handlar om att hitta fel i arbetet som styrelsen har gjort, men det är inte det som är det huvudsakliga eller enda syftet med en revision. Därför ska man verkligen lägga ner tid på att hitta en revisor som är seriös och som hjälper föreningen att utvecklas. En bra revisor kommer göra ett arbete som stärker medlemmarnas förtroende för det som styrelsen gör. 

Även fast det inte finns regler som säger att revisorn måste ha förkunskaper ska man ändå leta efter någon som kan ekonomi. Det är en förutsättning för att revisorn ska veta vad och hur hen ska göra den granskning som revisionen innebär. 

När måste en ideell förening ha en revisor?

Med större företag menas bland annat ekonomiska föreningar

som uppfyller mer än ett av de följande villkor två år i rad (samma villkor):

 • Mer än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. .

Ekonomiska föreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket.

Måste en revisor vara medlem i föreningen?

Revisorn har till uppdrag att granska föreningen. Granskningen omfattar främst ekonomisk kontroll, alltså siffergranskning, och förvaltningskontroll, det vill säga att styrelsen sköter sitt uppdrag. I förvaltningskontrollen ingår att revisorn även granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är en rapport över vad som har förekommit i föreningen.

Revisorerna väljs på föreningsstämman. Eftersom revisorerna ska granska styrelsens förvaltning kan föreningen inte skriva in i stadgarna att styrelsen ska ha rätt att utse revisorer.

I stadgarna ska det stå för hur lång tid som revisorernas uppdrag gäller. Det vanligaste är att revisorerna väljs på ett år, från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman kan när som helst avsätta en revisor och tillsätta en ny. För att avsätta en revisor krävs dock sakliga skäl.

Tänk på att en styrelseledamot som avgår vid en föreningsstämma inte kan väljas till revisor vid samma föreningsstämma eftersom det skulle innebära att denne granskar sin egen förvaltning för en del av året.

När är det krav på revisor?

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Det är lätt att blanda ihop begreppen revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Mycket riktigt kan båda anlitas för tjänster som berör företagsekonomin, men för olika uppgifter.

Redovisningskonsulten stöttar dig i den löpande ekonomin, med praktisk administration och rådgivning. En revisor anlitas för att oberoende granska din företagsekonomi.

Men när måste man ha revisor? För vissa företag ställer lagen nämligen krav på att ha en revisor, men det kravet gäller inte för alla. Läs vidare för att ta reda på mer.

Vem är ansvarig i en ideell förening?

I en ideell förening ska medlemmarna normalt kunna delta i och påverka besluten. Det ordinarie föreningsmötet är föreningens beslutande organ efter modell som hämtats från lagen om ekonomiska föreningar.

Av föreningens stadgar bör det därför framgå

 • när man ska hålla årsmöte
 • under vilka omständigheter man ska hålla extra föreningsmöte
 • hur man ska kalla till möten
 • vilka frågor man ska behandla på de olika mötena
 • hur medlemmarna utövar sin rösträtt
 • hur man ska fatta besluten.

Vilka 4 skyldigheter har en revisor?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att aktiebolagets fria egna kapital är helt förbrukat och att kapitalbrist råder i aktiebolaget, det vill säga att mindre än hälften av aktiebolagets bundna eget kapital är förbrukat. Jag tolkar även din fråga som att styrelseledamöterna inte har vidtagit några åtgärder än. Slutligen tolkar jag din fråga som att styrelsen ännu inte har ansökt om konkurs eller likvidation. 

Vad händer om man inte har en revisor?

För närvarande måste en kontrollbalansräkning granskas av en revisor. Vad händer om ett litet aktiebolag inte väljer en revisor, men tvingas upprätta kontrollbalansräkning?

När behöver man inte ha revisor?

Vilka regler gäller kring aktiebolag och krav på revisor? Driva Eget tog hjälp av experter på området.

En grundregel är att ett aktiebolag alltid ska ha revisor. Men det finns undantag och den gäller för de flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek, de kan välja att inte ha revisor. Enkelt sett så slipper ett enmansbolag revision om omsättningen är under tre miljoner eller om bolagets totala tillgångar ligger under 1,5 miljoner.

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?

BFN har publicerat K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2010:1). Enligt denna K1 får bokföringsskyldiga ideella föreningar upprätta förenklat årsbokslut om föreningens nettoomsättning tillsammans med medlemsavgifter, gåvor, bidrag och övriga liknande intäkter normalt uppgår till högst 3 mkr. Om dessa intäkter sammanlagt överstiger 3 mkr eller om föreningen inte vill upprätta förenklat årsbokslut ska föreningen i stället upprätta ett årsbokslut i enligt med 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som gäller för årsbokslut. En ideell förening som tillämpar K1 måste följa reglerna i sin helhet.

K1 får även tillämpas av föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL men som frivilligt väljer att avsluta sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut.

Föreningar som utgör mindre företag får enligt ÅRL upprätta balans- och resultaträkning i förkortad form.

Vad får en revisor inte göra?

Det finns inga föreskrifter om vilka kunskaper den som ska utses till revisor behöver ha. Det är lätt att tänka att en revision görs för att söka och hitta fel på det jobb som styrelsen gjort. Så behöver det inte vara. Det är viktigt att göra en seriös och korrekt revision för att säker­ställa medlemmarnas förtroende för styrelsen. Det är naturligtvis nödvändigt att den som utses till revisor besitter ett ekonomiskt kunnande för att över huvud taget kunna veta vad han eller hon ska granska.

Många gånger väljs någon som har en nära kontakt med styrelsen och det kanske är naturligt men frågan är om det verkligen är lämpligt. Revisionen görs för att granska styrelsens arbete och är revisorn för nära vän med någon eller några av styrelsemedlemmarna kanske han eller hon inte kan kritisera de eventuella brister som kan ha förekommit.