:

Hur gör man inkomstdeklaration 1?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man inkomstdeklaration 1?
 2. Vart ska jag skicka inkomstdeklaration 1?
 3. Hur laddar jag ner min inkomstdeklaration?
 4. Hur fyller man i Preliminär inkomstdeklaration?
 5. När kan man skicka in inkomstdeklaration 1?
 6. Vad menas med inkomstdeklaration 1?
 7. När kan man lämna in inkomstdeklaration 1?
 8. När kommer inkomstdeklaration 1?
 9. Vad händer om man inte lämnar in Preliminär inkomstdeklaration?
 10. Hur ska jag fylla i NE blanketten?
 11. Vad händer om man inte lämnar in inkomstdeklaration?
 12. Vad är skillnad på inkomstdeklaration 1 och 2?
 13. När ska man lämna in inkomstdeklaration 1?
 14. Vad är skillnaden mellan inkomstdeklaration 1 och 2?
 15. Måste jag skicka in en preliminär inkomstdeklaration?

Hur gör man inkomstdeklaration 1?

K10-bilagan ska innehålla uppgifter som används för att beräkna skatt på utdelningar som gjorts under året som gått samt för att beräkna vilket utrymme som finns för att göra utdelningar till lägre beskattning för framtida utdelningar (så kallat lågbeskattat utdelningsutrymme).

Som företagare kan man välja att använda en av två typer av regler för beräkning av skatten: utdelning alternativ 1 - förenklingsregeln eller utdelning alternativ 2 - huvudregeln. Grundprincipen är att alternativ 1 bör ur ett skatteperspektiv väljas om du inte gjort några större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Alternativ 2 bör istället väljas om du gjort större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Observera att om man är delägare i flera företag kan bara alternativ 1 användas för ett av dessa företag och alternativ 2 ska användas för de andra.

Bilagan ska fyllas i även om ingen utdelning gjorts. För varje år som du fyller i och lämnar in bilagan räknas det lågbeskattade utdelningsutrymmet upp och blir större och kan användas för att göra utdelningar från företaget till dig själv till en lägre skattesats.

Vart ska jag skicka inkomstdeklaration 1?

Inkomstdeklaration 2 ska innehålla information om företagets resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter och kostnader i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Skattemässiga justeringar är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som företaget ska betala och det görs i avsnittet Skattemässiga justeringar INK2S. Skatten, inkomstskatten, som utgår från deklarationen betalas till Skatteverket.

Aktiebolag och ekonomisk förening ska deklarera, fylla i och lämna in Inkomstdeklaration 2. Deklarationen förkortas ofta INK2.

Hur laddar jag ner min inkomstdeklaration?

6–10 mars 2023: Du som har en digital brevlåda eller skaffar en digital brevlåda senast den 5 mars i år får deklarationen där.

14 mars 2023: Deklarationstjänsten öppnar men den som har e-legitimation kan logga in och se deklarationen redan 10 mars.

15 mars–15 april 2023: Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration.

För dig som har fonder på fondkonto, depå eller ISK Du som har fondandelar (t.ex. på fondkonto eller depå) och investeringssparkonto (ISK) beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget. Schablonintäkterna är redan ifyllda i deklarationen. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent. Hur schablonintäkten beräknas varierar mellan sparformerna.

 • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2022 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) och skatten blir 120 kronor (30 procent av 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2022 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent av 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov? Eftersom det inte längre kostar något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten kan det vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov. Du kan även göra det i efterhand. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren).

Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld. När du plockar fram din vinst till beskattning är det den vid tillfället gällande skattesatsen som du ska betala.

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som beskattas blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.

Hur fyller man i Preliminär inkomstdeklaration?

Du kan lämna uppgifter på en blankett för vardera av de två inkomstår som programmet hanterar.

Du kan alltid fylla i nödvändiga uppgifter på de här blanketterna helt på egen hand, men för fysiska personer kan hämtning av de flesta uppgifter med fördel ske från Skatteplanering eller från kalkyl för Näringsverksamhet som kopplats för överföring till skatteplaneringen.

Med knappen Hämta kan uppgifter från aktuellt år beroende på vilken blankett du använder.

Om du till en och samma blankett vill överföra uppgifter om både firma och handelsbolag måste dessa finnas i en kalkyl för Näringsverksamhet som kopplats till Skatteplanering. Då sker en hämtning av de totala beloppen för de båda verksamheterna. Under Övriga upplysningar på blanketten anges då av programmet de olika delsummor som kommer från respektive verksamhet. Några korrigeringar på blanketten 4314 kan i detta fall inte göras.

När kan man skicka in inkomstdeklaration 1?

NE-bilagan ska innehålla information om resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar av bokfört resultat för den enskilda näringsverksamheten eller enskild firma. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter, kostnader, avskrivningar och årets resultat i avsnittet Resultaträkning/räkenskapsschema. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av tillgångar, skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i avsnittet Balansräkning/räkenskapsschema.

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som ska betalas för verksamheten och det görs i avsnittet med samma namn. Överskottet eller underskottet som utgår från NE-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet innebär när man som företagare säljer varor eller tjänster och har en f-skattesedel, men däremot inte något registrerat företag. Enskild firma har man som företagare när man har en registrerad enskild firma och säljer varor eller tjänster.

Vad menas med inkomstdeklaration 1?

Det finns fyra olika inkomstdeklarationer, Inkomstdeklaration 1, 2, 3 och 4. Inkomstdeklaration 2 ska lämnas in en gång per år av bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar. Många företag och föreningar tar hjälp av en bokförings- eller redovisningsbyrå för att upprätta deklarationen. Byrån kan även vara utsedd till ombud för företaget och kan då utföra ärenden för företaget hos Skatteverket, t ex skriva under deklarationen. När deklarationen upprättas, oavsett om företaget gör det själv eller har anlitat hjälp, så används ofta ett skatteprogram.

Inom utvecklingsområdet finns goda möjligheter att förenkla deklarationsinlämningen med tanke på den stora mängd företagare som har stöd av en programvara vid upprättande av deklarationen. Utveckling inom området förenklar inte bara för företagen och föreningarna utan dessutom för deras byråer.

När kan man lämna in inkomstdeklaration 1?

Missa inga viktiga datum för årets inkomstdeklaration för ditt företag.

För att Skatteverket ska kunna fastställa den slutliga skatten måste alla företag och privatpersoner årligen lämna in en inkomstdeklaration.

När kommer inkomstdeklaration 1?

Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

 Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

Vad händer om man inte lämnar in Preliminär inkomstdeklaration?

1 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

2 Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under samma år som man har en inkomst. Det gäller alla, oavsett vilken form av preliminärskatt man har. Hur mycket preliminärskatt som ska betalas beror på hur stor inkomsten beräknas bli under året. Vem som är ansvarig för att betala in preliminärskatten till Skatteverket beror på vilken form av preliminärskatt som man har. De olika former som finns är: A-skatt F-skatt F-skatt i kombination med A-skatt (FA-skatt) Särskild A-skatt (SA-skatt). A-skatt Den som inte är godkänd för F-skatt har automatiskt A-skatt. Är du anställd eller pensionär betalar utbetalaren in preliminärskatten till Skatteverket. Samma sak gäller för ränteinkomster och aktieutdelningar där exempelvis banken drar av den preliminära skatten. A-skatt behandlas inte ytterligare i den här broschyren. F-skatt Den som är godkänd för F-skatt betalar själv sin preliminärskatt genom att ha en debiterad preliminärskatt. Det gäller oavsett om du är en enskild näringsidkare eller en juridisk person, som exempelvis aktiebolag eller handelsbolag. För enskilda näringsidkare ingår även egenavgifter i den debiterade preliminärskatten. FA-skatt Du som har enskild näringsverksamhet och dessutom har anställning och är godkänd för F-skatt ska ha F-skatt i kombination med A-skatt, s.k. FA-skatt. Din arbetsgivare betalar in preliminärskatt på din lön till Skatteverket, men för din näringsverksamhet är du själv ansvarig för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter. Det gör du genom en debiterad preliminärskatt. Särskild A-skatt Den som bedriver näringsverksamhet och som inte är godkänd för F-skatt betalar sin debiterade preliminärskatt i form av särskild A-skatt (SA-skatt). Det gäller också för delägare i handels- och kommanditbolag och övriga som har inkomster som inte en arbetsgivare, bank eller någon annan gör skatteavdrag för. Informationen i den här broschyren är översiktlig och rör endast dig som själv ska betala in din preliminärskatt. Hur ska du göra för att få en debiterad preliminärskatt? När du ansöker om att bli godkänd för F- eller FA-skatt hos Skatteverket ska du lämna nödvändiga uppgifter för att Skatteverket ska kunna beräkna din debiterade preliminärskatt. Därefter får du ett beslut om debiterad preliminärskatt. Är du redan godkänd för F- eller FA-skatt men inte har någon debitering av preliminärskatt får du det om du lämnar in en preliminär inkomstdeklaration. Detsamma gäller om du ska betala SA-skatt. Hur mycket ska du betala? Den debiterade preliminärskatt som du ska betala grundas normalt antingen på de uppgifter du lämnar i en preliminär inkomstdeklaration eller i samband med ansökan om godkännande för F- eller FA-skatt. Beloppet ska så nära som möjligt stämma överens med vad din slutliga skatt kommer att bli. Beräkningen ska därför göras utifrån alla dina inkomster, såsom företagets beräknade överskott, tjänste- och kapitalinkomster samt fastighetsinnehav. Utifrån dessa uppgifter beslutar Skatteverket hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala. Under vissa förutsättningar görs i stället en schablonberäkning av din debiterade preliminärskatt. I normalfallet beräknas schablondebiteringen till 110 procent av den slutliga skatten. Om den slutliga skatten understiger den preliminära skatten beräknas schablondebiteringen till 105 procent av den slutliga skatten. För handelsbolag beräknas schablondebiteringen till det belopp som motsvarar den slutliga skatten. Schablonberäkningen understiger aldrig den senast debiterade preliminärskatten. Besluten om schablonberäknad preliminärskatt skickas ut i januari, maj, juli och september. De som har ett brutet räkenskapsår får sitt beslut vid något av dessa fyra tillfällen beroende på när räkenskapsåret slutar. Enskilda näringsidkare och företag som har räkenskapsår som motsvarar kalenderår får sitt beslut i mitten av januari. När den schablonmässigt beräknade preliminärskatten grundas på den slutliga skatten innebär det att tillfälliga inkomster (t.ex. vinst vid försäljning av fastighet) ingår i den preliminärskatt som du ska betala. Detta kan innebära att den schablonberäknade preliminärskatten blir för hög. För att ändra din debitering kan du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. För att undvika en felaktig debitering bör du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Detta kan du göra i förväg, d.v.s. redan innan du får beslutet. För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till dina uppgifter bör du lämna din preliminära inkomstdeklaration några månader innan beskattningsårets början. 2

Hur ska jag fylla i NE blanketten?

Enskilda näringsidkare brukar nästan alltid använda kalenderår som räkenskapsår. Alltså omfattar räkenskapsåret för majoriteten av alla näringsidkare 12 månader från 1 januari till den 31 december. I vissa fall, exempelvis om verksamheten påbörjas under slutet av det första verksamhetsåret, får räkenskapsåret förlängas till högst 18 månader.

Vad händer om man inte lämnar in inkomstdeklaration?

Inkomstdeklaration 2 ska innehålla information om företagets resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter och kostnader i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Skattemässiga justeringar är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som företaget ska betala och det görs i avsnittet Skattemässiga justeringar INK2S. Skatten, inkomstskatten, som utgår från deklarationen betalas till Skatteverket.

Aktiebolag och ekonomisk förening ska deklarera, fylla i och lämna in Inkomstdeklaration 2. Deklarationen förkortas ofta INK2.

Vad är skillnad på inkomstdeklaration 1 och 2?

Låt våra experter hjälpa dig med inkomstdeklarationen! I Sverige finns det många lagar och regler att ta hänsyn till när det kommer till deklarationen. Dels vad gäller tidsfristen, dels vad gäller dess innehåll med olika blanketter och datum att hålla reda på beroende på bolagsform. Vill du vara säker på att din deklaration görs korrekt och i tid? Genom att anlita oss slipper du oroa dig och kan tryggt luta dig tillbaka med vetskapen att du följer rådande skatteregler.

En inkomstdeklaration, även kallad självdeklaration, är ett dokument som redovisar en fysisk eller juridisk persons föregående års inkomster. Uppgifter som ska rapporteras in till Skatteverket årligen. I dokumentet ska samtliga av verksamhetens inkomster och ekonomiska uppgifter från föregående år redovisas och deklareras såsom kapital, tjänst och näringsverksamhet. Inkomstdeklaration är även namnet på de blanketter och tillhörande underlag som ska lämnas in.

Likt den (obligatoriska) bokföringen och årsredovisningen är det av största vikt att lämna in korrekta uppgifter då den visar vilken skatt du eller din verksamhet ska betala. En felaktig inkomstdeklaration kan därmed kosta dig dyrt om det vill sig illa. Att anlita hjälp av någon professionell är därför att rekommendera för att allt ska bli rätt från början.

En tillfällig inkomstskattedeklaration kan användas som utgångspunkt för den preliminära skatt som ska betalas. Om du redan har F-skatt eller SA-skatt och räknar med att dina inkomster kommer att öka under året, ska en preliminär inkomstdeklaration lämnas in. I annat fall används ett schablonbelopp för att beräkna den skatt som ska betalas under året.

Genom att lämna en ungefärlig uppskattning av din inkomst i förväg kan du minimera risken för en stor avvikelse mellan den beräknade skatten för beskattningsåret och den verkliga skatten för det året. Mer information om detta hittar du på Skatteverket.

Som redovisningsbyrå har vi koll på vilka momssatser som gäller, vilka avdrag du kan göra samt vilka bilagor som gäller för just dig eller din verksamhet – oavsett om det rör sig om en privatdeklaration eller företagsdeklaration för aktiebolag, enskild firma eller dig som delägare i fåmansbolag.

Behöver du hjälp med hela eller delar av deklarationen? Våra redovisningskonsulter kan hjälpa dig med allt från att upprätta själva deklarationen till att ta fram relevanta bilagor, göra skatteberäkningar eller utreda specifika frågor.

När ska man lämna in inkomstdeklaration 1?

Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

 Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

Vad är skillnaden mellan inkomstdeklaration 1 och 2?

Precis som namnet antyder så är inkomstdeklarationens syfte att beskriva din inkomst för det föregående året. Inkomstdeklarationen utgör grunden för hur mycket skatt du ska betala på din inkomst.

Det är först efter att den sista kronan för året är intjänad som Skatteverket kan veta exakt hur mycket du ska betala i skatt. När året är slut och du fyller i din inkomstdeklaration finns det dessutom utrymme för att göra vissa justeringar, exempelvis hantera traktamente eller periodiseringsfonder.

Utifrån den slutgiltiga redovisningen av dina inkomster räknar Skatteverket ut din skatt för hela året. Eftersom man betalar in preliminär skatt under årets gång blir den slutgiltiga skatten ofta nära den preliminärt debiterade skatten. Inkomstdeklarationen ska lämnas in av både företag och privatpersoner.

Måste jag skicka in en preliminär inkomstdeklaration?

Alla som ansöker om F-skatt, eller som redan har F-skatt eller särskild A-skatt, behöver lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Om den beräknade inkomsten blir större än vad som tidigare har angetts ska den preliminära inkomstdeklarationen ändras.