:

Vad innebär en stiftelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär en stiftelse?
 2. Är en stiftelse ett företag?
 3. Varför skapa stiftelse?
 4. Vad är syftet med stiftelser och fonder?
 5. Vem kan starta en stiftelse?
 6. Är stiftelse skattefritt?
 7. Vem kontrollerar en stiftelse?
 8. Hur får en stiftelse pengar?
 9. Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?
 10. Vad krävs för att starta en stiftelse?
 11. Vem bestämmer i en stiftelse?

Vad innebär en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. En styrelse eller en förvaltare måste ha åtagit sig att förvalta stiftelsen och dess förmögenhet.

Stiftelsen bildas genom ett förordnande av en eller flera stiftare som avskiljer egendom som ska förvaltas för ett bestämt ändamål. Förordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Förordnandet kan vara ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller ett annat dokument (stiftelseurkund). Stiftaren kan vara en fysisk eller juridisk person.

Är en stiftelse ett företag?

Starta stiftelse är ett initiativ att lära ut mer om stiftelser och det svenska stiftelseväsendet till den svenska allmänheten. För många så är en stiftelse något ganska okänt, p.g.a. denna okunskap så finns många fördomar om stiftelser och deras företrädare. Vad vi här vill belysa är de många fördelarna som en stiftelse och stiftelseägda företag för med sig, både för enskilda individer och för samhället i stort. Härigenom så vill vi öka samhällets samverkan med stiftelser på såväl individnivå som på nationell nivå.

Varför skapa stiftelse?

Det är möjligt för en eller flera personer att skapa och driva en stiftelse. Sådana personer är kallade för stiftare och ska upprätta en stiftelseurkund för att skapa och driva en stiftelse.

En stiftelse är en enskild juridisk person, som får ett eget organisationsnummer. En stor skillnad från andra bolagsformer, är att en stiftelse inte har några ägare eller medlemmar. Istället har en stiftelse en styrelse, som förvaltar den. 

Vad är syftet med stiftelser och fonder?

Stipendierna syns på mottagarens förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt enligt de uppgifter som utbetalaren har meddelat. Stipendiemottagaren behöver bara meddela skattemyndigheterna om de stipendier, understöd och pris som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller är fel angivna i den. Detta gäller både skattepliktiga och skattefria stipendier.

Stipendier, studieunderstöd och andra understöd samt pris räknas som inkomst inom det skatteår då de utbetalas. (Till och med 2018 var stipendier alltid inkomst inom det skatteår då de kunde lyftas.)

Vem kan starta en stiftelse?

Starta stiftelse är ett initiativ att lära ut mer om stiftelser och det svenska stiftelseväsendet till den svenska allmänheten. För många så är en stiftelse något ganska okänt, p.g.a. denna okunskap så finns många fördomar om stiftelser och deras företrädare. Vad vi här vill belysa är de många fördelarna som en stiftelse och stiftelseägda företag för med sig, både för enskilda individer och för samhället i stort. Härigenom så vill vi öka samhällets samverkan med stiftelser på såväl individnivå som på nationell nivå.

Är stiftelse skattefritt?

Enligt Stiftelselagen bildas en stiftelse genom att stiftaren förordnar att han för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående, självständig förmögenhet som han i enlighet med förordnandet tillskjuter själv.

Det finns en mängd olika typer av stiftelser. Det som kännetecknar en stiftelse är bland annat att den inte har några ägare eller medlemmar. Den har därför inte något organ som kan övervaka och ingripa mot dem som ansvarar för stiftelsens förvaltning.

Vem kontrollerar en stiftelse?

För att en stiftelse ska bli en självständig juridisk person måste den tillskjutna egendomen ha tagits om hand av någon som har gjort ett åtagande att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet. Ett förvaltningsåtagande kan lämnas antingen av en eller flera fysiska personer som bildar en styrelse (egen förvaltning) eller av en juridisk person t.ex. staten, en kommun, en ideell förening eller ett aktiebolag (anknuten förvaltning). För detta åtagande gäller inte något formkrav, men det kan ändå vara lämpligt att det tecknas på den handling där stiftelseförordnandet är skrivet. Stiftelselagen innehåller begränsningar ifråga om vem som får vara förvaltare se Styrelse och förvaltare nedan. Stiftare får inte ensamma bilda styrelse eller utgöra förvaltare (2 kap. 10 och 19 §§ SL).

Ansvaret att förvalta en stiftelse vilar på styrelsen vid egen förvaltning och på förvaltaren vid anknuten förvaltning. En styrelse kan bestå av en eller flera fysiska personer.

Hur får en stiftelse pengar?

Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt. 

Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?

Starta stiftelse är ett initiativ att lära ut mer om stiftelser och det svenska stiftelseväsendet till den svenska allmänheten. För många så är en stiftelse något ganska okänt, p.g.a. denna okunskap så finns många fördomar om stiftelser och deras företrädare. Vad vi här vill belysa är de många fördelarna som en stiftelse och stiftelseägda företag för med sig, både för enskilda individer och för samhället i stort. Härigenom så vill vi öka samhällets samverkan med stiftelser på såväl individnivå som på nationell nivå.

Vad krävs för att starta en stiftelse?

En stiftelse är en typ av organisationsform som inte har några egna medlemmar eller ägare. En stiftelse grundas av en eller flera personer - de så kallade ”stiftarna”. Vid grundandet fastslås att stiftelsen ska verka för ett eller flera givna ändamål.

Vem bestämmer i en stiftelse?

När en stiftelse har upplösts måste detta anmälas till Länsstyrelsen för avregistrering av stiftelsen ur stiftelseregistret. Anmälan ska göras av behörig företrädare för stiftelsen.

Till anmälan om avregistrering måste en reviderad slutredovisning för stiftelsen bifogas. För att stiftelsen ska kunna avregistreras måste det av redovisningen framgå att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder.

Om stiftelsen har bedrivit näringsverksamhet eller annan verksamhet ska även ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att verksamheten ska upphöra och stiftelsen avregistreras.