:

Kan man ha enskild egendom utan äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha enskild egendom utan äktenskapsförord?
 2. Vad innebär enskild egendom i äktenskap?
 3. Vad händer med min enskild egendom vid dödsfall?
 4. När kan enskild egendom bli giftorättsgods?
 5. Hur bevisar man enskild egendom?
 6. Måste man registrera enskild egendom?
 7. Kan man ge bort pengar som enskild egendom?
 8. Vem ärver enskild egendom vid äktenskapsförord?
 9. Kan jag ge bort min enskilda egendom?
 10. Kan halva huset vara enskild egendom?
 11. Kan en summa pengar vara enskild egendom?

Kan man ha enskild egendom utan äktenskapsförord?

Vi har varit gifta i snart åtta år och har bestämt oss för att ansöka om skilsmässa. Vi har inte några barn och vi har inte heller skrivit något äktenskapsförord. Ingen av oss har någon enskild egendom. Våra tillgångar består av ett hus som vi äger tillsammans, bankkonton, värdepappersfonder, två bilar och alla möbler och annat som finns i huset. Hur ska våra tillgångar fördelas i bodelningen? / Mvh Maria

Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

Våra medarbetare på Advokathuset Actus får ofta frågor om vad enskild egendom innebär och hur man gör en egendom enskild. Det är inte ovanligt att makar först i efterhand önskar att de gjort viss egendom enskild. Syftet med detta inlägg är att klargöra begreppet enskild egendom vid bodelning mellan makar under pågående äktenskapsskillnad. 

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. 

Vad händer med min enskild egendom vid dödsfall?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

När kan enskild egendom bli giftorättsgods?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att egendomen ska ingå i en eventuell bodelning måste egendomen ändras från att klassificeras som enskild egendom till att istället klassificeras som giftorättsgods. Ändringen görs genom att upprätta ett äktenskapsförord. Men eftersom din make ärvt egendomen med ett förbehåll om att den ska vara hans enskilda egendom kan den inte omvandlas till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Hur bevisar man enskild egendom?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Måste man registrera enskild egendom?

Trygga min framtid

Hej jag har en bostadsrätts lägenhet som jag köpt helt själv men jag är gift och har ett barn tillsammans med min partner. Min fråga är om vi skulle skilja oss har hon rätt till hälften av min lägenhet som jag köpt själv med mina besparingar. ? Vd säger lagen isf finns det någon juridisk kontrakt man behöver göra för att ha enskild egendom ? eller har jag det redan om bara jag står som ägare på lägenhetslånet vilket jag gör. ?

Kan man ge bort pengar som enskild egendom?

Det viktigaste skälet till att många väljer att skriva gåvobrev för pengabelopp är att gåvan ska bli enskild egendom för mottagaren. Därigenom får mottagaren undanta gåvan i en framtida bodelning och slipper dela beloppet vid t.ex. en skilsmässa.

Villkor om enskild egendom måste egentligen inte vara skriftliga, men det är mottagaren som ska bevisa att gåvan är enskild. Ett gåvobrev där villkoret framgår är därför att rekommendera.

Vem ärver enskild egendom vid äktenskapsförord?

I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

Kan jag ge bort min enskilda egendom?

Trygga min framtid

Hej, min make har ett gåvobrev från sin mor (registrerat 1999) där han har fått hennes sommarstuga som gåva som enskild egendom. Hans mor är nu död och maken vill skriva ett nytt gåvobrev så att jag får sommarstugan som gåva och enskild egendom. Finns det några problem med det?

Kan halva huset vara enskild egendom?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

Grundregeln är att om ni som gifta inte har tecknat något äktenskapsförord, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods räknas ihop, med avdrag för skulder, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Hit räknas även era banktillgångar.

Kan en summa pengar vara enskild egendom?

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 mellan er oav­sett vem som köpt egen­do­men. Även egen­dom ni hade före ni gifter er ska delas lika. Detta är re­gle­rat i äk­ten­skaps­bal­ken.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på för­hand avgöra hur ni vill att er egen­dom för­de­las vid en se­pa­ra­tion. Ni kan be­stäm­ma att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika.

Många tänker att äk­ten­skaps­för­ord endast skrivs får att trygga eko­no­min för maken med mer egen­dom. Så är det inte alls.