:

Vad gäller för industritomt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för industritomt?
 2. Hur stor tomt kan man ha?
 3. Måste man bygga på en tomt?
 4. Vad räknas som en tomt?
 5. Får man bo i ett industriområde?
 6. Vad får man göra på tomtgräns?
 7. Får man sätta häck i tomtgräns?
 8. Har man rätt att gå in på grannens tomt?
 9. Får man äga tomt utan att bygga?
 10. Hur stort får man bygga utan tillstånd?
 11. Har kommunen rätt att gå in på min tomt?
 12. Får man bo i en verkstad?
 13. Får man bo i en affärslokal?
 14. Hur nära grannens tomtgräns får man bygga?
 15. Får man såga av grenar som hänger in på tomten?

Vad gäller för industritomt?

Det område runt hemägande som oftast ger upphov till huvudbry och konflikter med allt från grannar till kommuntjänstemän är tomten runt ditt hus eller plätten mark utanför en bostadsrättslägenhet. Detta eftersom många lagar och regler samspelar när det gäller markytor, och till skillnad från det du gör inne i ditt hem, som få andra utöver de boende kommer att se, så får det som sker ute i det fria effekter på omgivningen.

Här är därför de viktigaste sakerna att tänka på, och vi börjar med en klassisk fråga – vilket avstånd krävs till närmaste grannes tomt om jag vill bygga eller anlägga något i min trädgård eller på annan tomtyta?

Hur stor tomt kan man ha?

Tomtens läge har en avgörande faktor i hur du kommer att trivas i huset. Det finns inget rätt eller fel då det kommer till val av tomt, alla människor har olika drömmar. Allt från att bo väldigt centralt eller långt ute på landet utan några grannar i sikte. Att tänka på vid tomtköp är att det absolut inte går att ändra i efterhand på samma sätt som det går att byta köket om det inte känns bra. Ta dig tid att besöka flera tomter för att hitta det optimala läget för dina behov. På Nybygget finns flera produkter och kringtjänster för dig som ska bygga nytt.

En tomt som är intressant kan ha olika planbestämmelser. Kommunen kan svara på om det finns en bestämd detaljplan att följa, eller om det finns särskilda bestämmelser även om detaljplan saknas. Detaljplanen kan styra hur och var fastigheter får byggas, vilken höjd husen får ha och vilket avstånd det måste vara mellan olika byggnader.

Det kan påverka husets utformning och placering till stor del. Då kan det vara bättre att i förväg vara medveten om de givna ramar som finns att förhålla sig till för att inte upptäcka det efter köp av en tomt som gör att huset behöver anpassas.

Måste man bygga på en tomt?

Tomtens läge har en avgörande faktor i hur du kommer att trivas i huset. Det finns inget rätt eller fel då det kommer till val av tomt, alla människor har olika drömmar. Allt från att bo väldigt centralt eller långt ute på landet utan några grannar i sikte. Att tänka på vid tomtköp är att det absolut inte går att ändra i efterhand på samma sätt som det går att byta köket om det inte känns bra. Ta dig tid att besöka flera tomter för att hitta det optimala läget för dina behov. På Nybygget finns flera produkter och kringtjänster för dig som ska bygga nytt.

En tomt som är intressant kan ha olika planbestämmelser. Kommunen kan svara på om det finns en bestämd detaljplan att följa, eller om det finns särskilda bestämmelser även om detaljplan saknas. Detaljplanen kan styra hur och var fastigheter får byggas, vilken höjd husen får ha och vilket avstånd det måste vara mellan olika byggnader.

Det kan påverka husets utformning och placering till stor del. Då kan det vara bättre att i förväg vara medveten om de givna ramar som finns att förhålla sig till för att inte upptäcka det efter köp av en tomt som gör att huset behöver anpassas.

Vad räknas som en tomt?

Med tomtmark för småhus menas mark som upp­tas av bl.a. småhus samt trädgård, parkeringsplats, upplagsplats och kommunikationsutrymme som ligger i anslutning till ett småhus. Som tomtmark till småhus räknas även mark till en obebyggd fastighet som har bildats för småhusbebyggelse under de senaste två åren. Om fastigheten har bildats längre tillbaka i tiden ska marken utgöra tomtmark endast om det är uppenbart att den får bebyggas. I övriga fall räknas obebyggd tomtmark som tomtmark om marken enligt detaljplanen utgör kvartersmark för enskilt bebyggande, och det inte är uppenbart att bebyggelsen inte ska genomföras. Som tomtmark till småhus innefattas också tomtmark med bygglov eller giltigt förhandsbesked om bygglov för småhus (2 kap. 4 § FTL).

En värderingsenhet är den egendom som ska värderas för sig. En värderingsenhet ska endast omfatta egendom som ingår i en enda taxeringsenhet (6 kap. 1 § FTL).

Huvudregeln är att varje tomt ska utgöra en värderingsenhet. Om det finns byggrätt till två eller flera småhus på en tomtmark så får varje del av tomten, som omfattas av en byggrätt, utgöra en värderingsenhet (6 kap. 7 § FTL).

Huvudregeln för bebyggda småhusenheter är att tomtmarken i första hand indelas utifrån den befintliga bebyggelsen, och att tomtmarken till varje småhus indelas som en värderingsenhet. När man delar in tomt­mark som är belägen utanför detalj­planen i värderingsenheter, ska man särskilt beakta regeln om att mark som hör till en bebyggd fastig­het ska utgöra tomt­mark om fastigheten ligger i ett ägoskifte och har en total areal av högst 2 ha (2 kap. 4 § FTL).

Får man bo i ett industriområde?

Har en polare vars morbror har en övernattningslägenhet vid dennes firma i ett industriområde. Får han hyra/låna ut den? Om ja, till vem som helst? Har nämligen hört något om att man inte får hyra ut en lägenhet som ligger i ett industriområde. Stämmer det?

Medlem

Vad får man göra på tomtgräns?

 • Avstånd till tomtgräns
 • När du varken behöver bygglov eller anmälan
 • När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan
 • Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Avgifter
 • Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan
 • Relaterad information

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Får man sätta häck i tomtgräns?

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera håll. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Har man rätt att gå in på grannens tomt?

Hej och tack för din fråga,

Nej, din granne får som utgångspunkt inte gå på din trädgård utan din tillåtelse.

Får man äga tomt utan att bygga?

Det enda som inte kan ändras i efterhand är läget…Ta er tid och fundera över vad som prioriteras gällande tomtens läge. Önskas det vara en strandtomt, enskilt belägen eller mitt i stadskärnan? För de flesta är det en fördel att skriva ner önskemål och även ange vad som är allra viktigast. 

I likhet med bostadsköp kan det vara bra att åka ut till olika tomter för att se dem på plats. Ibland kan det vara bra att se på tomter som inte till fullo uppfyller de egna kriterierna för att på detta sätt vidga vyerna. Läget påverkar bland annat:

Hur stor tomt behöver du? Det finns ingen nationell regel som anger exakt hur stor del av tomten som får bebyggas. Det kan skilja sig mellan olika kommuner och områden. Däremot är 20 % ett riktmärke att förhålla sig till då många kommuner har begränsningar som motsvarar ungefär den nivån. 

Om ett bostadshus på 160 kvm och garage på 40 kvm planeras skulle det alltså krävas en tomt på minst 1000 kvm. 

Vad får tomten kosta? De flesta som köper en tomt gör detta för att snart påbörja en byggnation. Tomten blir därmed en, av väldigt många, olika kostnader i budgeten för det nya boendet. Att göra en grundläggande budget för hela byggprocessen är viktigt för att veta hur mycket tomten ungefär får kosta. 

Vad anger detaljplanen för begränsningar? I tätbebyggt område omfattas samtliga tomter av kommunens detaljplan. Det är en plan som bland annat visar vilka byggnader som får byggas inom området. 

En rekommendation är att inte till fullo lita på säljaren och i stället kontrollera med aktuella kommun vilka begränsningar som finns kring byggnationer på den tomt som är av intresse. Är målet exempelvis att bygga en villa med två våningar kan detta begränsas utifrån att området enbart förväntas ha enplansvillor. 

Hitta lägsta räntan på bolån och privatlån

Hur stort får man bygga utan tillstånd?

Behöver man söka bygglov för att bygga altan? Ja, ibland – det beror på hur altanen ska se ut. Här reder vi ut vilka altaner som är bygglovsbefriade och vilka som kan kräva bygglov.

Snart får alla Attefallshus vara 30 kvadratmeter stora. Det är en utökning med 5 kvadrat, det här är vad som gäller! 

Har kommunen rätt att gå in på min tomt?

 • Inlösen av mark
 • Det första fallet - allmän plats
 • Det andra fallet - kvartersmark för allmänt ändamål
 • Det tredje fallet - kvartersmark med fastighetsindelningsbestämmelser
 • Det fjärde fallet - kvartersmark som inte har bebyggts
 • Särskild rätt till mark
 • Ersättning
 • Skyldighet att lösa in mark
 • Relaterad information

Kommunen har rätt att lösa in mark eller ett tredimensionellt utrymme inom en fastighet för att genomföra en detaljplan i fyra olika fall.

Får man bo i en verkstad?

Verkstad/Lager som bostad?

Jag har snöat in på att skaffa mig en verkstad eller lager som bostad. Jag tror att det kan bli riktigt grymt, Tänkte mig inte större än ca 100 kvm pga dammet , med en liten skateyta, säng, soffa, dusch och micro eventuellt spis och kyl. Jag ska självklart satsa lite pengar på att göra det lite "hemtrevligt"..

Får man bo i en affärslokal?

29 mars 2017 kl 10:30

Karlstad Bristen på bostäder gör att allt fler bor i källarlokaler som egentligen inte är godkända att bo i. David och Madelene hyrde vad de trodde var en vanlig lägenhet av Wermlands Invest, men förstod efter hand att de bor i en lokal, något som medför flera risker. Som att vräkas på stående fot. Nu vill de varna andra.

Hur nära grannens tomtgräns får man bygga?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar: Min bedömning är att din granne måste ha ditt medgivande när han bygger inom 4,5 meter från din tomtgräns. Att något tidigare medgivande inte finns i ditt kontrakt innebär enligt mig att medgivande inte finns och därför gäller istället plan- och bygglagens regler som nämns mer utförligt nedan. Om du inte vill lämna ditt medgivande till grannens bygge, och hans bygge stör dig, så kan du klaga hos byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden kan vid vite förelägga din granne att ta bort byggnaden eller sluta att bygga. Han behöver alltså medgivande om det inte handlar om småbyggnationer. Om hans byggplan är att exempelvis byta fasad eller liknande behövs dock inte medgivande.

Får man såga av grenar som hänger in på tomten?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader.