:

Vad gäller när man flyttar utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller när man flyttar utomlands?
 2. Vilket land är bäst att flytta till?
 3. Hur många månader kan man bo utomlands?
 4. Måste man betala skatt om man flyttar utomlands?
 5. Får man behålla sin pension om man flyttar utomlands?
 6. Vad händer om man tar lån och flyttar utomlands?
 7. Vilket land flyttar flest svenskar till?
 8. Vilket land är tryggast att bo i?
 9. Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 10. Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?
 11. Får man behålla pensionen om man flyttar utomlands?
 12. Kan man bo utomlands och få pension?
 13. Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?
 14. Vilket land i Europa är bäst att flytta till?
 15. Är det värt att flytta till Spanien?

Vad gäller när man flyttar utomlands?

När du flyttar med barn måste du vara extra uppmärksam att du har alla dokument som krävs.  Kom ihåg att både du och barnet behöver ha ett giltigt pass eller id-kort när ni flyttar utomlands. I Norden och Schengen området räcker det med id-kort, men flyttar ni till exempel till USA måste både du och barnet ha ett pass. Kolla upp att passet är giltigt i god tid innan avgång och förnya det vid behov. Detta sker hos polisen. Tänk på att ditt körkort inte är ett giltigt identitetsbevis.

Vissa länder begär födelsebevis och kan be efter extra dokument om du och barnet har olika efternamn. Om endast ena föräldern är med under flytten, måste du vara beredd på att bevisa den andra förälderns samtycke till barnets flytt. Syftet med detta är för att förhindra internationella bortföranden av barn.

Om ni flyttar till USA måste även barnet ha ett visum. Om barnet är under 14 år måste inte barnet närvara under en intervju. Ett visum kostar lika mycket för ett barn som för en vuxen. Mer om visum till USA och dess kostnader kan du läsa om på USA-esta. Om du behöver ett visum för en utlandsflytt till ett annat land lönar det sig att kolla upp informationen kring deras regler hos ambassaden.

När du flyttar utomlands och planerar att vara borta från Sverige mer än ett år, måste du komma ihåg att anmäla din flytt till Skatteverket. Detta gäller både för dig och ditt barn. Det finns en skild blankett för flyttanmälan för barn. Om barnet är mellan 16 och 18 år kan antingen barnet själv eller vårdnadshavaren göra flyttanmälan. Är barnet under 16 år är det endast vårdnadshavaren som kan göra anmälan. Ni registreras som utflyttade från och med den dagen ni flyttar, förutsatt att anmälan är gjord senast den dagen.

Om bosättningen i det nya landet är över 3 månader, måste du oftast anmäla flytten till de lokala myndigheterna. Ta reda på i förväg hur reglerna ser ut för det landet du flyttar till. Du kan även kontakta landets ambassad för ytterligare information.

Vem ska godkänna flyttanmälan för barn? Skatteverket har samlat ihop information om detta för olika scenarion. Bland annat för två vårdnadshavare som tillsammans flyttar med barnet, vårdnadshavare som har separerat och vårdnadshavare som inte kommer överens om barnets utlandsflytt. Läs mer om detta på deras hemsida.

Vilket land är bäst att flytta till?

Det finns inget Working Holiday Visum till Karibien men du kan ansöka om ett Remote Work Visum, eller ett Digital Nomad Visum, som det också kallas för. Med detta visumet kan du leva och jobba i Karibien om du kan bevisa att ditt jobb är online och att din inkomst kommer från ett annat land. Det positiva med detta visumet är att det inte finns någon åldersgräns så praktiskt taget vem som helst kan söka. Visumet är giltigt i 6 månader upp till 2 år, beroende på land, och har tagits fram mest för att få igång ekonomin i dessa länder då de har drabbats hårt av den uteblivna turismen pga covid-pandemin.

Är du sugen på att upptäcka den australiensiska outbacken eller dyka i det stora barriärrevet samtidigt som du jobbar i landet? Om du är mellan 18-30 år gammal har du möjligheten att göra detta med ett Working Holiday Visum. Förutom att vara ett eftertraktat resmål med många spännande och unika destinationer, så är Australien även ett utmärkt land att jobba i med en bra balans mellan jobb och fritid. Den största inkomstkällan i Australien är servicebranschen som sedan följs av jordbruk och industriproduktion.

Hur många månader kan man bo utomlands?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Måste man betala skatt om man flyttar utomlands?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Får man behålla sin pension om man flyttar utomlands?

All egen intjänad pension kan du få utbetald oavsett i vilket land du bosätter dig. Det du behöver göra är att ange vart pengarna ska skickas. Inkomstpensionstillägget betalas också ut om du flyttar till ettt annat land. Men från 2023 får du inte längre garantipension om du flyttar utomlands. Om du redan har flyttat och har garanatipension kommer den inte längre att betalas ut. Du bör istället ansöka om liknande stöd i det land där du bor. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får du bara om du är bosatt och skriven i Sverige.

Om du flyttar tillbaka till Sverige får du automatiskt garantipension om du är berättigad till det.

Vad händer om man tar lån och flyttar utomlands?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer med dina skulder om du flyttar utomlands?

Vilket land flyttar flest svenskar till?

Svenskar i Världens nya kartläggning visar att närmare 700 000 svenskar beräknas bo utomlands. Majoriteten av dem bor i Europa, men USA är det land där flest svenskar har slagit ner sina bopålar. Det uppskattas bo svenskar i minst 177 av världens cirka 200 länder. 

Enligt vår nya kartläggning estimeras närmare 700 000 svenskar bo utomlands – närmare bestämt drygt 685 000 personer. Det är en ökning från kartläggningen från 2015 då antalet utlandssvenskar uppgick till cirka 660 000. 

– Vi kan inte med säkerhet säga hur pandemin har påverkat antalet utlandssvenskar, men ökad osäkerhet kopplat till hälsa, stängda gränser och vaccination, samt önskan att bo nära familj och vänner har rimligtvis haft en påverkan, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin. 

Vilket land är tryggast att bo i?

Egypten

Alla du möter har som avsikt att lura dig på pengar. Du måste vara hård och otrevlig för att kunna gå genom basaren. Ingen, utom Nubierna, har orkat lära sig engelska.

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du bor utomlands i ett år eller mer så bör du enligt 20 § folkbokföringslagen göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du kommer härmed att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Det kan dock få konsekvenser gällandes exempelvis beskattning, då du riskerar att beskattas både i landet där du arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här. När du avregistreras från folkbokföringen kommer du vidare inte att få rösta till kommunen och landstinget, men däremot till riksdagen.

Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?

Vi betalar ut pensionen den 22:a varje månad, men om du har ett konto i utlandet kan det dröja några dagar innan pengarna kommer in på ditt konto.

Får man behålla pensionen om man flyttar utomlands?

Den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med sig garantipension utomlands upphör den 1 januari 2023. Detta drabbar närmare 58 000 pensionärer. Här har vi sammanställt vad som gäller rörande garantipensionen. Vi arbetar fortfarande aktivt med frågan.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Förslaget innebär i praktiken att de som ansöker om garantipension efter 1 oktober 2022 och inte tidigare haft rätt till garantipension kommer att få avslag om man inte är bosatt i Sverige. För de personer som innan sista september 2022 ansökt och fått beviljad garantipension kommer utbetalningarna för dig som är bosatt utomlands att upphöra från och med 1 januari 2023.

Ålders- och efterlevandepensioner samordnas enligt de allmänna bestämmelserna i kapitel 5 i EU-förordningen. Vissa av dessa förmåner samordnas dock enligt de särskilda bestämmelserna om vissa förmåner som lämnas med ett minimibelopp (minimiförmån).

Sverige har tidigare tolkat artikel 58 i EU-förordningen som att det inte finns någon svensk förmån som är en sådan minimiförmån som omfattas av den artikeln. Sedan garantipensionen infördes i Sverige har den istället ansetts vara en pensionsförmån som omfattas av de allmänna beräkningsreglerna om pensionsförmåner i EU-förordningen och som ska betalas ut vid bosättning i en annan medlemsstat enligt principen om exportabilitet i artikel 7. En person som uppfyller villkoren för garantipension eller garantipension till omställningspension har därmed haft samma rätt till förmånen oavsett om personen har bott i Sverige eller i en annan medlemsstat eller i Schweiz. Denna tolkning har under lång tid återspeglats i den klassificering som Sverige årligen har anmält genom den så kallade artikel 9-deklarationen till Europeiska kommissionen.

Men efter EU-domstolens dom i mål C-189/16 Zaniewicz-Dybeck mot Pensionsmyndigheten har klassificeringen av den svenska garantipensionen och garantipensionen till omställningspension ändrats. Domstolen fann att garantipensionen till personer födda 1938 eller senare ska anses utgöra en minimiförmån. Förmånen ska därmed inte längre beräknas med stöd av de allmänna beräkningsreglerna i kapitel 5 i EU-förordningen utan enligt bestämmelserna i artikel 58 i EU- förordningen. I propositionen Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (prop. 2017/18:275) bedömde regeringen att garantipension till omställningspension till syfte och konstruktion uppvisar stora likheter med den förmån som prövades i EU-domstolen, varför garantipensionen till omställningspension också ansågs utgöra en minimiförmån.

Kan man bo utomlands och få pension?

Den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med sig garantipension utomlands upphör den 1 januari 2023. Detta drabbar närmare 58 000 pensionärer. Här har vi sammanställt vad som gäller rörande garantipensionen. Vi arbetar fortfarande aktivt med frågan.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Förslaget innebär i praktiken att de som ansöker om garantipension efter 1 oktober 2022 och inte tidigare haft rätt till garantipension kommer att få avslag om man inte är bosatt i Sverige. För de personer som innan sista september 2022 ansökt och fått beviljad garantipension kommer utbetalningarna för dig som är bosatt utomlands att upphöra från och med 1 januari 2023.

Ålders- och efterlevandepensioner samordnas enligt de allmänna bestämmelserna i kapitel 5 i EU-förordningen. Vissa av dessa förmåner samordnas dock enligt de särskilda bestämmelserna om vissa förmåner som lämnas med ett minimibelopp (minimiförmån).

Sverige har tidigare tolkat artikel 58 i EU-förordningen som att det inte finns någon svensk förmån som är en sådan minimiförmån som omfattas av den artikeln. Sedan garantipensionen infördes i Sverige har den istället ansetts vara en pensionsförmån som omfattas av de allmänna beräkningsreglerna om pensionsförmåner i EU-förordningen och som ska betalas ut vid bosättning i en annan medlemsstat enligt principen om exportabilitet i artikel 7. En person som uppfyller villkoren för garantipension eller garantipension till omställningspension har därmed haft samma rätt till förmånen oavsett om personen har bott i Sverige eller i en annan medlemsstat eller i Schweiz. Denna tolkning har under lång tid återspeglats i den klassificering som Sverige årligen har anmält genom den så kallade artikel 9-deklarationen till Europeiska kommissionen.

Men efter EU-domstolens dom i mål C-189/16 Zaniewicz-Dybeck mot Pensionsmyndigheten har klassificeringen av den svenska garantipensionen och garantipensionen till omställningspension ändrats. Domstolen fann att garantipensionen till personer födda 1938 eller senare ska anses utgöra en minimiförmån. Förmånen ska därmed inte längre beräknas med stöd av de allmänna beräkningsreglerna i kapitel 5 i EU-förordningen utan enligt bestämmelserna i artikel 58 i EU- förordningen. I propositionen Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (prop. 2017/18:275) bedömde regeringen att garantipension till omställningspension till syfte och konstruktion uppvisar stora likheter med den förmån som prövades i EU-domstolen, varför garantipensionen till omställningspension också ansågs utgöra en minimiförmån.

Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Vilket land i Europa är bäst att flytta till?

Vad vi gör

Hitta ett jobb utomlands med Workwide. Det är lättare än du tror och tusentals svenskar har redan gjort det sedan 2014. Sök i den största databasen med svenska utlandsjobb och registrera dig för att prata med vårt hjälpsamma rekryteringsteam.

Är det värt att flytta till Spanien?

Som medborgare i ett EU-land har du rätt att flytta runt och röra dig fritt i samtliga övriga medlemsnationer. Detta gäller även i Spanien, vilket gör att du inte behöver ansöka om visum eller uppehållstillstånd.

Behövs pass till Spanien? kanske du då undrar och det enkla svaret är:

Nu när du flyttat ner till värmen och fått andra saker fixat, kanske det vore lättast att bara fortsätta använda ditt svenska bankkort?

Nja kanske inte. Vad som bör tänkas på är de avgifter din bank då kommer att ta ut för att du ska kunna använda kortet – allt från uttagsavgifter i bankomaten till valutaväxlingsavgifter i butikerna.

Då är det ett bättre alternativ attöppna ett spanskt bankkonto för att sedan föra över dina pengar från ditt svenska konto till. Du gör detta enklast genom att kontakta en av de mer välkända bankerna och ansöka om ett konto:

Ett sådant alternativ är Wise.Som kund hos Wise får du ett av våra konton med vilket du kan ha upp till 50 olika valutor på en och samma gång och ta emot och skicka pengar som lokala transaktioner – med dedikerade IBAN detaljer för euro och 7 andra valutor.

Detta innebär att du som nybliven spanjor kan ha tillgång till både dina euro och dina svenska kronor och behöver du flytta pengar från Sverige, ja då sker det snabbt och enkelt som en vanlig transaktion utan en massa avgifter.

Med det tillhörande bankkortet kan du sedan betala i butik – både i Spanien och i ett av de andra 54 valutornas tillhörande land – utan att behöva oroa dig för kostsamma valutaväxlingsavgifter i efterhand eller överraskningar när du kommer hem.