:

Hur går man tillväga för att ansöka om ensam vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går man tillväga för att ansöka om ensam vårdnad?
 2. Hur svårt är det att få enskild vårdnad?
 3. Kan en mamma få ensam vårdnad?
 4. Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?
 5. På vilka grunder får man ensam vårdnad?
 6. På vilka grunder kan man få ensam vårdnad?
 7. Vem vinner oftast en vårdnadstvist?
 8. Vad är en olämplig förälder?
 9. Vad gäller vid enskild vårdnad?
 10. Vad menas med enskild vårdnad?
 11. Vad tittar tingsrätten på vid vårdnadstvist?
 12. Varför enskild vårdnad?
 13. Vem får oftast vårdnaden?
 14. Vem betalar vid en vårdnadstvist?
 15. Måste man vittna i en vårdnadstvist?
 16. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?
 17. Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?
 18. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?
 19. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?
 20. Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?
 21. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

Hur går man tillväga för att ansöka om ensam vårdnad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Processen för att ansöka om ensam vårdnad kan se lite olika ut, och mycket beror på relationen som föräldrarna har med varandra. Det viktigaste i processen är dock att barnets bästa hela tiden står i fokus och är avgörande i besluten (6 kap. 2 a § FB).

Hur svårt är det att få enskild vårdnad?

Många klienter som söker sig till Fyrtorn med familjerättsliga frågor undrar hur svårt det är att erhålla ensam vårdnad om sina barn när det är “omöjligt” att samarbeta med den andra föräldern. Klienten kommer kanske ur en konfliktfylld familjesituation och kan inte föreställa sig en fortsatt framtid där gemensamma beslut kring barnen måste fattas.

Att få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter är dock generellt mycket svårt. Klienter måste ofta driva domstolsprocesser flera gånger om innan domstolen konstaterar att samarbetssvårigheterna är så djupgående att gemensam vårdnad är uteslutet.

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Hej och tack för din fråga!

Frågor om vårdnad regleras i 6 kap föräldrabalken (FB).

Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

På vilka grunder får man ensam vårdnad?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

På vilka grunder kan man få ensam vårdnad?

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Vem som är vårdnadshavare för ett barn regleras i 6 kap. föräldrabalken. Utifrån vad du skriver förstår jag det som att du och ditt ex har gemensam vårdnad om er son, antingen för att ni varit gifta eller genom fastställande av faderskap, föräldrabalken 6:3 och 6:4 se https://lagen.nu/1949:381#K6.

Vem vinner oftast en vårdnadstvist?

 • Domstolen utgår från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist 
 • Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut som rör barnet. För att detta ska fungera krävs att föräldrarna är överens. 
 • Vid vårdnadstvister utgår domstolen från vad som är bäst för barnet. Det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad, som exempel. 
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet är av yttersta vikt i sammanhanget. Ju mer konfliktfritt samarbete, desto större chans till gemensam vårdnad.
  • Om en förälder hindrar barnet från att träffa den andre föräldern finns chansen att umgängessabotage blir aktuellt, något rätten tittar strängt på.
  • Vad föräldrarna själva vill kan också bli avgörande, om båda vägrar gemensam vårdnad får inte rätten besluta om det. 
  • Vid ensam vårdnad beslutas även om umgängesrätt för den andre föräldern, som normalt har rätt till umgänge med sitt barn.
  • Slutligen ska rätten alltid bedöma utifrån barnets bästa och hens intresse har alltid företräde. Barnets vilja väger tungt i förhållande till ålder och mognad.

  Vad är en olämplig förälder?

  Här berättar vi om en pappa som fick rätt i en uppslitande vårdnadstvist – trots att hans lämplighet som förälder ifrågasattes i rätten. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i en vårdnadstvist och i detta fall ansåg man att det var tryggast för barnen att stanna hos sin pappa - trots att även mamman bedömdes som lämplig vårdnadshavare. 

  Det hela började när föräldrarna till två barn ansökte om skilsmässa, som senare gick igenom i juni 2015. Båda föräldrarna begärde därefter ensam vårdnad av barnen. Tingsrätten gick på pappans linje och tilldelade honom vårdnaden och fastän hovrätten ifrågasatte pappans lämplighet så fastslog man domen, som överklagats av mamman.

  Vad gäller vid enskild vårdnad?

  En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

  Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

  Vad menas med enskild vårdnad?

  Tillbaka

  Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

  Vad tittar tingsrätten på vid vårdnadstvist?

  Vårdnad om barn är ett rättsligt begrepp som innefattar rätt och skyldighet att besluta i frågor om ett barns personliga angelägenheter. Det innebär att vårdnadshavaren ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedd.

  Om ett barn har två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva bestämmanderätt över barnet (gemensam vårdnad). Utgångspunkten är att det krävs att vårdnadshavarna gemensamt fattar beslut i frågor som rör vårdnaden.

  Varför enskild vårdnad?

  Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

  Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

  Vem får oftast vårdnaden?

  Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

  Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.

  Vem betalar vid en vårdnadstvist?

  Huvudregeln vid en vårdnadstvist är att varje part står för sina egna rättegångskostnader. Detta framgår av 6 kap 22 § föräldrabalken. Man betalar alltså sina egna omkostnader men inte motpartens och detta är inte beroende av utgången, av om man ”vinner” eller ”förlorar”. De rättegångskostnader som avses är till exempel ansökningskostnader hos tingsrätten, ombudskostnader och eventuell experthjälp.

  Måste man vittna i en vårdnadstvist?

  Vård­nads­tvist är ingen första­handslös­ning. Det är sna­ra­re en sista utväg och en lång och slit­sam pro­cess som man tar till när det inte finns minsta chans till för­so­ning. Pro­ces­sen är ofta lång­dra­gen och tär på för­äld­rar sam­ti­digt som barn hamnar mitt i spän­nings­fäl­tet mellan de tvis­tan­de par­ter­na.

  Om du är mitt i skils­mäs­sa och kon­flikt så kan prat om för­so­ning kännas främ­man­de – kanske rent av omöj­ligt. Sam­ti­digt stäl­ler sam­häl­let höga krav på fa­mil­jer att först verk­li­gen för­sö­ka komma över­ens och sam­ar­be­ta innan man drar igång en rätts­lig pro­cess.

  I grun­den så hand­lar det höga kravet om bar­nets bästa. För­äld­rar må lida av sina val och kval men är trots allt vuxna. Dom har kun­skap och makt att själva förstå och lösa de flesta fa­mil­je­pro­blem, eller åt­minsto­ne söka pro­fes­sio­nell hjälp för att lösa det. Barnet där­e­mot hamnar i en kon­flikt som det inte äger eller har verk­tyg att han­te­ra. Barnet drab­bas alltså av kon­flik­ten, även om den skulle handla om att skydda barnet.

  Försök alltså först med för­so­ning och sam­ar­be­te, även om det kan ta emot oer­hört mycket. Här ingår då att på egen hand leta fram och enas om lös­ning­ar för vård­nad, boende och um­gänge som fun­ge­rar för alla parter. Kom­mu­nen kan här också bistå med råd­giv­ning. In­for­ma­tions­sam­tal med kom­mu­nen är dess­utom ob­li­ga­to­riskt för att få starta vård­nads­tvist i dom­stol.

  Insikt: Vik­tigt att tänka på vid skils­mäs­sa

  Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

  Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

  Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?

  Formulär och blanketter för ansökan om ensam vårdnad. Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.

  Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

  Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.

  Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

  • Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

  Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?

  • Formulär och blanketter för ansökan om ensam vårdnad. Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.

  Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

  • Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.