:

Vad händer med pengarna när en förening upplöses?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med pengarna när en förening upplöses?
 2. Hur avslutar man en förening?
 3. Vad händer om man lägger ner en förening?
 4. Hur avslutar man en ekonomisk förening?
 5. Kan man ha en förening utan styrelse?
 6. När många samtidigt lämnar en förening?
 7. Vad händer om styrelsen inte är fulltalig?
 8. Vad händer om ingen vill vara med i styrelsen?
 9. Vad kostar det att avveckla en ekonomisk förening?
 10. Hur gör man en förening vilande?
 11. Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen?
 12. Kan man gå ur en styrelse när man vill?
 13. Kan man gå ur en styrelse när som helst?
 14. Hur går man ut ur en styrelse?
 15. Kan man hoppa av en styrelse?

Vad händer med pengarna när en förening upplöses?

Tyvärr så är det ibland så att man inte längre har möjlighet att vara en förening. Då kan det vara bra att veta hur man går tillväga.

Om ni har dessa funderingar så tycker vi att ni i ett första steg ska kontakta regionens föreningsutvecklare. Där kan ni få hjälp att fundera vidare på lösningar som fungerar för er.

Hur avslutar man en förening?

Medlemskap i en ekonomisk förening är frivilligt. Därav har en medlem alltid rätt att få avsluta sitt medlemskap. Men en medlem kan inte ”när som helst” avsluta sitt medlemskap. Dels måste medlemmen först säga upp sitt medlemskap och dels är förutsättningen att medlemskapet, vid uppsägning, endast kan upphöra vid ett räkenskapsårs utgång.

Enligt lagen så ska uppsägningen ha kommit in till föreningen senast en månad före utgången av de räkenskapsår som medlem avser att medlemskapet ska upphöra. Stadgarna får ange en längre tid än en månad före räkenskapsårets utgång. Den längsta tid stadgarna får ange är sex månader före räkenskapsårets utgång. En förening får också i sina stadgar ange att medlemmen inte får säga upp sitt medlemskap förrän medlem har varit medlem i en viss tid. Den längsta tid stadgarna får ange är två år. Före att den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2018, kunde en förening ansöka om tillstånd hos Bolagsverket om att få ange upp till fem år i stadgarna, detta är inte längre tillåtet.

Om inget annat är angivet i stadgarna har medlemmen rätt att få tillbaks sin insats tidigast sex månader efter utgången av de räkenskapsår som medlemskapet upphör. Anledningen till att det är just sex månader beror på att en förening normalt har sex månader på sig att hålla årsstämma och fastställa resultat och balansräkning för de aktuella räkenskapsårets utgång. Det är summan av det egna kapitalet som avgör hur stor andel av insatsen medlem ska kunna få tillbaks i samband med att medlemskapet upphörde.

Vad händer om man lägger ner en förening?

Svensk Innebandy och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur avslutar man en ekonomisk förening?

 • likvidation (17 kap. EFL)
 • förenklad avveckling (18 kap. 1 § EFL)
 • konkurs (18 kap. 10 § EFL)
 • fusion (16 kap. EFL).

Om föreningen inte anmält någon ändring till Bolagsverket de senaste tio åren och har upphört med sin verksamhet kan den också tas bort från Bolagsverkets register. Föreningen anses upplöst när den tagits bort från Bolagsverkets register (18 kap. 8 § EFL).

Syftet med en likvidation är att avveckla föreningens verksamhet och förbereda dess upplösning. En likvidation kan vara antingen frivillig eller ske i form av tvångs­likvidation. Föreningens egendom avyttras och omvandlas till pengar i den mån det behövs för att betala föreningens skulder. Därefter ska föreningens kvarvarande tillgångar skiftas ut till medlemmarna. Skiftet kan göras med pengar eller med sakegendom. Om sakegendom skiftas ut anses skiftet skatte­mässigt ha gjorts med till­gång­arnas marknads­värde (61 kap. 2 § IL). Det innebär att den utdelande föreningen kan komma att uttagsbeskattas. Det vanliga vid likvidationer är att medlen i föreningen skiftas ut antingen successivt under likvida­tionen, eller i samband med att likvidationen avslutas. När likvidatorn har lagt fram slut­redo­vis­ningen är föreningen upplöst. Likvidatorn ska genast anmäla detta så att det registreras i föreningsregistret.

Läs mer om likvidation av ekonomiska föreningar under området Skattebetalning & borgenärsarbete.

Bestämmelserna om hur medlemmarna ska beskattas vid en likvida­tion är generellt utformade och gäller när man likviderar både svenska och utländska föreningar.

Kan man ha en förening utan styrelse?

 • Köp in tjänster för ekonomisk och teknisk förvaltning.
 • Ha ett generöst styrelsearvode som kan locka fler att vilja delta i styrelsearbetet.
 • Ta fram lathundar för styrelsearbetet så att det blir enklare att sätta sig in i arbetet som ny i styrelsen.
 • I en del, särskilt små, bostadsrättsföreningar är det ibland svårt att få ihop en styrelse. Ännu svårare kan det vara att få någon att ta på sig rollen som ordförande. Men en ledning måste föreningen ha enligt lag. Så utan ordförande eller tillräckligt antal ledamöter kan inte föreningen existera.

  Under våren 2023 arrangerar Skatteverket ett antal webbseminarier för bostadsrättsföreningar. Träffarna riktar sig till dig som är företrädare, styrelseledamot eller ekonomisk förvaltare i en förening.

  Ledamöter som pratar i munnen på varandra eller diskuterar helt andra saker än de som står på dagens agenda. Känns det igen? Att leda styrelsemötet som ordförande är inte alltid helt lätt. Bostadsrätternas Kerstin Frykberg Andersson ger råd.

  När många samtidigt lämnar en förening?

  En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

  Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

  Vad händer om styrelsen inte är fulltalig?

  Även om en styrelse formellt sett skulle kunna besluta i en fråga är det inte ovanligt att styrelsen ändå väljer att låta medlemmarna besluta om ärendet på en stämma. Det kan vara frågan om en dyr underhållsåtgärd där styrelsen vill kunna luta sig mot ett stämmobeslut i frågan.

  Vad händer om ingen vill vara med i styrelsen?

  Likvidationen kan ske antingen frivilligt genom beslut på föreningsstämma, eller tvångsvis genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Om det inte har kommit in en anmälan om behörig styrelse till Bolagsverket, är detta en grund för tvångslikvidering för Bolagsverket, enligt 17 kap. 11 § 1 p. LEF. Bolagsverket utser då en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och har till uppgift att avveckla föreningen, 17 kap. 23 § 1 p. LEF. Likvidatorn ansöker om kallelse på okända borgenärer, avslutar föreningens verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen, betala skulderna och dela ut det eventuella överskottet. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning. Kan föreningen inte betala sina skulder med tillgångarna så ska likvidatorn ansöka om att föreningen sätts i konkurs hos tingsrätten enligt 17 kap. 32 § LEF. När föreningen är upplöst, fastigheten har sålts och skulderna är betalade så upphör bostadsrätterna och blir till hyresrätter.

  Att en bostadsrättsförening har svårt att få medlemmarna att engagera sig i föreningens angelägenheter i allmänhet, och i styrelsearbetet i synnerhet, kan därför få allvarliga konsekvenser. Om föreningsstämman inte förmår att välja en styrelse kan det som ovan nämnts leda till likvidation.

  Vad kostar det att avveckla en ekonomisk förening?

  Det har funnits en lag om ekonomiska föreningar från 1951 och sedan kom en ny lag om ekonomiska föreningar 1987. Den gällde fram tills 1 juli 2018, då den lag som gäller idag trädde i kraft. Även om den nya lagen från 2018 i mångt och mycket överensstämmer med den från 1987, har det även tillkommit en del nyheter i 2018 års lag.

  De som bland annat träffas av lagen om ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar, då en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. Den här artikeln kommer översiktligt behandla två av de regler som är nyheter i 2018 års lag om ekonomiska föreningar, och som gäller för just bostadsrättsföreningar. Sedan kommer vi slutligen också ta upp en nyhet som kom 2016, men som är så pass viktig att vi vill ta upp den i artikeln. Om ni har en bostadsrättsförening kan det vara bra att känna till dessa ändringar.

  I 7 kapitlet 11 § lagen om ekonomiska föreningar, regleras en ny regel om målvakter i ekonomiska föreningar. I den nya bestämmelsen från 2018 anges att ” den som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet enligt denna lag får inte utses till styrelseledamot utan godtagbara skäl.” Bestämmelsen som är inspirerad av aktiebolagslagen ska verka för att det inte sätts in målvakter som styrelseledamöter i en ekonomisk förening. Med målvakt avses vanligtvis en person som blir utnyttjad av kriminella, för att de själva ska kunna skydda sig från att bli ansvariga för brott. Därför låter de målvakten agera utåt sätt, medan de kriminella gör vinster genom ekonomisk brottslighet, som målvakten sedan får skulden för. Även om de kriminella visserligen kan bli ansvariga för brotten, leder utnyttjandet av en målvakt till att det blir svårare för polisen att hitta vilka som faktiskt ligger bakom de brottsliga gärningarna.

  Hur gör man en förening vilande?

  Det är alltid klubbens medlemmar som bestämmer och tar beslutet att klubben ska läggas vilande, inte styrelsen. Styrelsen kan såklart föreslå årsmötet att klubben ska läggas vilande men det är medlemmarna som beslutar om det. 

  Sveriges Hundungdoms stadgar säger att om en lokalklubb eller ett distrikt ska läggas vilande, så måste det tas ett första beslut på klubbens årsmöte. Efter det kan styrelsen kalla till ett extra årsmöte tidigast två månader efter första årsmötet. På båda mötena så måste minst ⅔ av de närvarande, röstberättigade medlemmarna rösta för att lägga klubben vilande, för att beslutet ska vara giltigt.

  Stadgarna reglerar även att klubbens tillgångar ska föras över till Sveriges Hundungdom, som i sin tur tar hand om och förvaltar pengarna tills ett nytt gäng ungdomar drar igång verksamheten igen.

  Det är säkert inte det roligaste föreningsarbetet att ta hand om allt efter ett beslut om att lägga klubben vilande. Vanligtvis är det några få som får ta det ibland tunga jobbet att sköta allt. Kan styrelsen föreslå årsmötet att denna eller dessa får en symbolisk summa (ett arvode) för sitt arbete?

  Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen?

  I vissa fall händer det att medlemmarna i föreningen inte har tid eller lust att engagera sig i föreningsarbetet vilket leder till att det är få av de boende som vill ställa upp som ledamöter i styrelsen. Men saknas styrelse helt eller om man inte får ihop tillräckligt många ledamöter så uppstår en så kallad likvidationsplikt för föreningen. Detta betyder att Bolagsverket startar ett ärende och om inte nya ledamöter väljs inom en viss tid, beslutas det att föreningen ska träda i likvidation och en likvidator tillsätts. Likvidatorns uppgift är att sälja alla föreningens tillgångar och dela eventuellt överskott till bostadsrättshavarna. När föreningen är avvecklad och fastighet har sålts upphör bostadsrätterna och de boende kommer istället att inneha lägenheterna med hyresrätt.

  Det är därför helt avgörande för föreningen att det finns en styrelse.

  Kan man gå ur en styrelse när man vill?

  Hej!

  En styrelseledamot (och suppleant) kan lämna sitt uppdrag på egen begäran. Denna anmälan ska du göra till bolagets styrelse, 8:14 ABL, om du blivit tillsatt genom bolagsstämma. Om annan har tillsatt dig som suppleant ska du anmäla din avgång till den personen.

  Kan man gå ur en styrelse när som helst?

  En styrelseledamot eller suppleant kan vilja avgå från sitt uppdrag. Det är upp till den personen och inget som styrelsen kan ha synpunkter på. Ledamöter flyttar ibland också under styrelseåret. Vad måste styrelsen göra då? Behöver föreningen ha en extra föreningsstämma? Stadgarna ger svaren.

  Regel nummer ett, att alltid ha med sig i bakhuvudet när olika frågor dyker upp, är att se vad som står i stadgarna. Där finns ofta svaret på hur styrelsen behöver agera, även om skrivningarna ibland behöver tolkas för att dra rätt slutsatser. Så även när någon avgår ur styrelsen.

  Hur går man ut ur en styrelse?

  De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

  Kan man välja en anställd till styrelsen?​Fråga: Vår förening har en anställd kontorist. Kan denne bli medlem i styrelsen samtidigt som anställningen fortsätter? Jag minns mig ha läst att detta inte anses lämpligt.

  Kan man hoppa av en styrelse?

  Kan en styrelseledamot/styrelse hoppa av styrelsen utan att få personligt ansvar? T.ex. om de ser att företaget riskerar obestånd/konkurs om 6 månader? Detta sker innan kontrollbalansräkning upprättas?

  Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!