:

Hur deklarerar man skattereduktion för inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man skattereduktion för inventarier?
 2. Vilka inventarier får man skattereduktion för?
 3. Hur gör man för att få skattereduktion?
 4. Hur bokför man skattereduktion på inventarier?
 5. Hur mycket får man skriva av inventarier?
 6. Vad är skillnaden mellan skattereduktion och avdrag?
 7. Är inventarier en investering?
 8. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 9. Hur bokför man investeringsbidrag?
 10. Var går gränsen för avskrivning?
 11. Vilka avdrag har jag rätt till?
 12. När försvinner skattereduktion?
 13. Vad räknas som en investering?
 14. Var går gränsen för inventarier?
 15. Får man ge bort hur mycket pengar som helst?

Hur deklarerar man skattereduktion för inventarier?

20 december 2021

Under oktober 2021 beslutade riksdagen om en tillfällig lag, som möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021. Lagen träder ikraft den 1 januari 2022. Införandet av skattereduktionen ämnar stimulera investeringstakten hos svenska bolag. Då många bolag med anledning av covid-19 och ekonomisk osäkerhet valt att skjuta upp flera investeringar på framtiden.

Vilka inventarier får man skattereduktion för?

Investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av coronapandemin. Den rådande osäkerheten, främst kopplad till hur snabbt ekonomin återhämtar sig, medför att företag kan välja att skjuta upp investeringar.

Därför införs nu en skattereduktion för företag som investerar i inventarier genom att tidigarelägga och öka sina investeringar. Tanken är att detta ska öka takten i den ekonomiska återstarten efter pandemin och beräknas kosta ca 7 miljarder kr åren 2021 och 2022.

Hur gör man för att få skattereduktion?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Hur bokför man skattereduktion på inventarier?

20 december 2021

Under oktober 2021 beslutade riksdagen om en tillfällig lag, som möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021. Lagen träder ikraft den 1 januari 2022. Införandet av skattereduktionen ämnar stimulera investeringstakten hos svenska bolag. Då många bolag med anledning av covid-19 och ekonomisk osäkerhet valt att skjuta upp flera investeringar på framtiden.

Hur mycket får man skriva av inventarier?

När du använder förenklat årsbokslut får direktavdrag göras vid inköp av inventarier vars kostnad understiger ett halvt av årets prisbasbelopp.

Direktavdrag får även göras för inventarier som har en beräknad användningstid i företaget på högst 3 år oavsett vad de kostar. Med användningstid menas den normala ekonomiska livslängd inventariet kan antas ha i en verksamhet av det slag som företaget bedriver.

Exempelvis anses motorsågar oavsett pris vara direkt avdragsgilla för skogsarbetare genom att användningstiden är högst tre år, men måste - om priset är beloppsgränserna ovan - tas upp på avskrivningsplan i företag som använder sågen vid enstaka tillfällen per år, t ex för att sköta en större tomt på en näringsfastighet.

En skillnad mot gängse räkenskapsenlig avskrivning är att värdering vid förenklat årsbokslut ska ske kollektivt av inventarier som ingår i avskrivningsunderlaget. Det betyder att man t ex vid försäljning av inventarier i sin bokföring av försäljningen inte ska eller får ta hänsyn till redan gjorda avskrivningar på varje enskilt inventarium. Detta sätt att hantera redovisningen av en försäljning av inventarier sköter programmet automatiskt.

Vad är skillnaden mellan skattereduktion och avdrag?

Då skattereduktionerna räknas av mot din skatt i en bestämd ordning om 15 olika områden, måste du uppfylla kraven för respektive skattereduktion. Det finns bland annat skattereduktion för grön teknik vilket innebär att du kan få skattereduktion för arbete och material för grön teknik. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.

Är inventarier en investering?

Kort sagt kan man säga att ditt inköp räknas som en investering när du köper en så kallad anläggningstillgång. En anläggningstillgång är en någonting som är avsett att användas i verksamheten under en längre period och har en ekonomisk livslängd på minst ett år – i de flesta fall betydligt längre än så.

Anläggningstillgångar bokförs i ett aktiebolags balansräkning och kan delas in i tre huvudkategorier:

– Immateriella anläggningstillgångar– Materiella anläggningstillgångar– Finansiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är i huvudsak icke-fysiska objekt, som till exempel forsknings- och utvecklingsarbeten, goodwill, patent och licensrättigheter. Det vill säga den typen av tillgångar som du inte kan ta på, men som ändå på olika sätt är viktiga för att din verksamhet ska få inkomster.

Materiella anläggningstillgångar består av fysiska objekt såsom byggnader, mark, maskiner och inventarier. Sådant som på ett eller annat sätt används fysiskt i verksamheten för att du ska kunna leverera dina produkter eller tjänster till marknaden.

Finansiella instrument såsom värdepapper, fordringar hos koncernföretag, lånereverser, kapitalförsäkringar och dyl. räknas i sin tur som finansiella anläggningstillgångar som också har ett värde i din balansräkning.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Hur bokför man investeringsbidrag?

Prenumerera

Jag köper en byggnad och bygger till/ut den och får ett statligt investeringsbidrag. Var bokar jag bidraget? Minskar jag kostnaden för bygget eller bokför jag den som intäkt?

Var går gränsen för avskrivning?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Vilka avdrag har jag rätt till?

Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

– Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

När försvinner skattereduktion?

Den 13 oktober 2021 fattade riksdagen beslut om att anta en tillfällig lag om skattereduktion vid förvärv av maskiner och inventarier.

De nya bestämmelserna innebär att skattereduktion medges för investeringar i inventarier som anskaffas under år 2021, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas mellan den 1 januari och 31 december 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet.

Vad räknas som en investering?

En investering är en ekonomisk satsning som görs med förhoppning om framtida avkastning. En investering görs antingen för att öka intäkterna eller för att minska kostnaderna.

Intäktshöjande investeringar kallas ofta för kapacitetsinvesteringar. Investeringen genomförs då företaget upplever kapacitetsbrist med befintliga resurser. I samband med nya produkter introduceras är kapacitetsinvesteringar ofta nödvändiga.

Var går gränsen för inventarier?

Ett företag ska som huvudregel dra av sina utgifter för att anskaffa inventarier genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL).

Ett företag kan om förutsättningarna för det är uppfyllda, i stället för att göra årliga värdeminskningsavdrag, dra av hela utgiften för inventarierna omedelbart. Regeln om omedelbart avdrag gäller endast för sådana inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (korttidsinventarier) eller som är av mindre värde (18 kap. 4 § IL).

Regeln om omedelbart avdrag gäller inte för sådana immateriella rättigheter som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL. Skatteverket har dock gjort ett uttalande avseende avdrag för enkla standardiserade datorprogram.

Får man ge bort hur mycket pengar som helst?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad.