:

Vad är räkenskapsinformation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är räkenskapsinformation?
 2. Vad räknas som räkenskapsinformation och hur länge ska det arkiveras?
 3. Vad menas med räkenskap?
 4. Vad ska ett bokföringsunderlag innehålla?
 5. Vad är räkenskapsinformation enligt BFL?
 6. Vad ingår i räkenskapsmaterial?
 7. Måste man bokföra digitalt?
 8. Måste man skriva ut digitala kvitton?
 9. Hur vet jag vilket räkenskapsår jag har?
 10. När ska man ha räkenskapsår?
 11. Kan man bokföra utan kvitto?
 12. Kan man bokföra i Excel?
 13. Är faktura och kvitto samma sak?
 14. Måste man ha fysiskt kvitto?
 15. Kan man bokföra själv?
 16. Hur kan man överföra räkenskapsinformationen från ett material till annat?
 17. Kan räkenskapsinformation förvaras utomlands?
 18. Hur länge måste räkenskapsinformationen sparas?
 19. Hur kan man överföra räkenskapsinformationen från ett material till annat?
 20. Kan räkenskapsinformation förvaras utomlands?
 21. Hur länge måste räkenskapsinformationen sparas?

Vad är räkenskapsinformation?

En handling är räkenskapsinformation om dess innehåll är av bety­d­else för att man ska kunna förstå bokföringssystemets uppläggning eller kunna följa en affärshändelse och förstå dess innebörd. Som räkenskapsinformation räknas:

Följesedlar är också räkenskapsinformation såvida inte de uppgifter som finns på följesedeln även finns på fakturan. Tidsbeställnings­listor och liknande är räkenskapsinformation endast om de noteringar som finns där är det enda underlaget för redovisning av inkomsterna. 

Vad räknas som räkenskapsinformation och hur länge ska det arkiveras?

En arkiveringsskyldighet inträder så snart ett företag tagit emot eller upprättat räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation ska sparas i det format den först kom in till företaget. En pappersfaktura lagras i pappersform och en digital faktura lagras digitalt. Om handlingarna förs över till annat medium får originalen förstöras efter tre år. Vissa organisationer efterfrågar en modernare bokföringslag för att Sverige ska hänga med i utvecklingen. Man menar bland annat att pappersfakturor som skannats in eller fotats bör kunna makuleras direkt, samt att bokföringshandlingar bör kunna lagras utomlands för att underlätta i ett allt mer globaliserat företagsklimat.

- Företagets räkenskapsinformation ska sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Alltså om ett företag har bokslut 2019-08-31, ska bokföringen sparas fram till 2026-12-31.

Vad menas med räkenskap?

Räkenskaper, år 1865-1872 - Hallwylska museet

Räkenskaper är ett vardagligt ord och ett samlingsbegrepp för de dokument som omfattar minst bokföring och bokslut samt att det kan omfatta verksamhetsbeskrivningar i form av årsredovisning, verksamhetsberättelser, beslutsdokument i form av protokoll och så vidare, beroende på slag av juridisk organisationsform.

Vad ska ett bokföringsunderlag innehålla?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vad är räkenskapsinformation enligt BFL?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Vad ingår i räkenskapsmaterial?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.

Måste man bokföra digitalt?

Digital bokföring innebär att man tar den traditionella bokföringen (analog material) och gör den tillgänglig digitalt. Det kan ske genom att skanna in dokument eller använda maskininläsningstekniker, vilket innebär att alla transaktioner registreras, hanteras och lagras elektroniskt. Detta leder till en mer automatiserad process och möjliggör enkel delning med en redovisningsbyrå eller ekonomiprogram.

En digital och papperslös bokföring ger ökad flexibilitet och möjlighet att sköta administrativa uppgifter från vilken plats som helst. Dagens bokföringsprogram kan också få lärdom av historisk data och ge förslag baserat på tidigare information, vilket bidrar till en mer smidig och effektiv process.

Måste man skriva ut digitala kvitton?

1. Hantering och arkiveringGenom att investera i ett system för kvitto- och utläggshantering minimerar du risken att kvitton slarvas bort eller inte går att läsa. Attesten sker elektroniskt och dessutom får du, genom de flesta lösningar, kvittounderlag direkt in i din bokföring – oavsett om du fotograferar kvitton och skickar dem till ditt bokföringsprogram, sparar ner kvitton från mejl eller har ett helt hanteringssystem. Det här är något som är smidigt både för företagare och eventuell redovisningskonsult.

2. Sparar pengarEn digital tjänst kan spara upp till 85 procent av administrationstiden och tid är alltid pengar. Med en integration mot banken så importeras alla köp direkt. Den anställde kopplar transaktionen med rätt kvitto.

3. Lättare att spåraIngen gillar att leta efter skrynkliga kvitton. Vid digital hantering ökar spårbarheten och risken för fel minskar. Alla kvitton finns på ett ställe och samtliga uppgifter som behövs är lätt tillgängliga.

Hur vet jag vilket räkenskapsår jag har?

Ett räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader (3 kap. 1 § första stycket BFL). Med kalendermånader menas hela och obrutna kalendermånader.

Fysiska personer ska ha kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 1 § andra stycket BFL).

Detta gäller också handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst, liksom sådana juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad (6 kap. 6 § andra stycket IL), t.ex. en gemensamhetsanläggning.

När ska man ha räkenskapsår?

Artikel • Senast uppdaterad 24 sep. 2023

Räkenskapsåret är en begränsad tidsperiod under vilken företaget löpande ska bokföra sina affärshändelser. Företagare? Läs mer här!

Kan man bokföra utan kvitto?

Hej Eva, varje affärshändelse ska dokumenteras genom en verifikation. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura, ett kontoutdrag eller annat underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Verifikationen ska minst innehålla följande uppgifter: - köpare - säljare - datum när verifikationen sammanställdes - datum när affärshändelsen inträffade - vad affärshändelsen avser - beloppet med moms specificerad

Kan man bokföra i Excel?

Ett frestande sätt att enkelt lösa problemet med bokföringen i ditt företag, utan att köpa ett bokföringsprogram, kan vara att använda Excel; ett välkänt kalkyleringsprogram för att göra matematiska beräkningar. Det är enkelt, bekant för många och inte minst gratis när du väl har det. Därför kan det låta som det perfekta hjälpmedlet att bokföra med, oavsett om du använder dig av dubbel bokföring eller enkel bokföring.

Men riktigt så enkelt är det inte. Det finns en mycket viktig sak att tänka på innan du börjar bokföra i Excel. I programmet går det nämligen att ändra siffror i efterhand. Och det är inte tillåtet om du ska följa Bokföringslagen.

Alla som driver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga och ska oavsett bransch och storlek upprätta en bokföring, det säger Bokföringslagen. Det spelar ingen roll om du har ett aktiebolag, en enskild firma eller ett handelsbolag – Bokföringslagen gäller alla och du måste följa den. Bokföringslagen gör ingen skillnad på en liten snickerifirma utan anställda eller en större livsmedelsbutik med 20 anställda. Bokföring i Excel regleras alltså på samma sätt för en enskild firma som ett aktiebolag.

Bokföringen ska följa Bokföringslagen, som är en ramlagstiftning där det bara finns grundläggande bestämmelser.

När det gäller bokföringsskyldigheten för vissa föreningar, kan regelverket se annorlunda ut beroende på om föreningen bedriver näringsverksamhet eller inte. Du kan läsa mer om vad som gäller hos Bokföringsnämnden.

Är faktura och kvitto samma sak?

Övergången till digital hantering av fakturor och kvitton går snabbt nu. Många vill ha underlag digitalt för att slippa scanna och spara pappersoriginal. Samtidigt får vi fortfarande många fysiska original i pappersformat. Vad gäller? Vår expert Johanna Hellström svarar på vanliga frågor om hantering och redovisning.

- Generellt gäller att om man skannar in fakturor och kvitton som man får i pappersformat behöver man spara dem i pappersform under tre år. Mitt generella tips är att försöka styra om så mycket som möjligt till digitala original för att förenkla hanteringen och slippa spara papperskopior. Sen finns det ju alltid vissa verifikationsserier som kan vara svåra att helt digitalisera, säger Johanna Hellström, auktoriserad revisor.  

Måste man ha fysiskt kvitto?

StartFör företagPrissättning och ta betaltErbjud kvitto Kvittot är bekräftelsen på att köpet har genomförts och registrerats i kassan. Du ska alltid erbjuda konsumenten ett kvitto vid köp i butik, för att hjälpa till att förhindra fusk.

Är du konsument?

Kan man bokföra själv?

Bokföring innebär att man sammanställer alla utgifter och inkomster som företaget har. Kostnader och intäkter kan bland annat vara pengar, exempelvis att man får betalt för en faktura och gör löneutbetalningar. Det kan också handla om varor, skatter och inventarier. I bokföringen ska alla affärshändelser registreras. Med andra ord ska exempelvis varje inköp, försäljning, skattebetalning eller löneutbetalning bokföras. 

Varje separat händelse man bokför ska också ha en verifikation. Den ska kunna styrka att en affärshändelse inträffat. Som verifikation kan man bland annat använda kvitton eller fakturor. 

Man ska löpande bokföra de affärshändelser man har. Betalar man exempelvis en faktura ska den föras in i bokföringen senast månaden därpå. Betalar man för någonting kontant eller om man får betalt kontant ska det in i bokföringen direkt, senast nästa vardag. 

Man brukar ofta ha det som kallas för dubbel bokföring. Med det menas att man bokför varje belopp på två konton, en gång på ett kreditkonto och en gång på ett debetkonto. Alla handlingar som gäller bokföringen ska dessutom sparas i minst sju år. Man kan antingen spara bokföringen i elektronisk form eller till pappers.

Man kan göra sin bokföring antingen enligt kontantmetoden eller enligt fakturametoden. Kontantmetoden brukar också kallas för bokslutsmetoden och den är något enklare. Därför passar den ofta bäst för små företag med en mindre omsättning och inte alltför många affärshändelser. Om man bokför enligt kontantmetoden så för man in händelserna i bokföringen när de sker, exempelvis när man betalar en faktura eller får betalt för en faktura. Det är bara företag som har en omsättning på som mest tre miljoner kronor som kan bokföra enligt kontantmetoden. 

Fakturametoden är den huvudsakliga bokföringsmetoden. Om man bokför enligt fakturametoden så gör man först en bokföring när fakturan tas emot eller när den skapas. När den sedan betalas eller blir betald gör man en bokföring för det. 

Hur kan man överföra räkenskapsinformationen från ett material till annat?

Enligt bokföringslagen (7 kap. 6 §) får räkenskapsinformation föras över från ett material (t.ex. papper) till ett annat (t.ex. ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom fotografering eller skanning överföra räkenskapsinformationen som tagits emot i pappersform till elektronisk form.

Kan räkenskapsinformation förvaras utomlands?

Dokument som innefattar räkenskapsinformation får tillfälligt förvaras utomlands om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed ( 7 kap. 3 § BFL ). Bestämmelsen om tillfällig förvaring omfattar endast verifikationer i pappersformat.

Hur länge måste räkenskapsinformationen sparas?

Arkivering. Hur länge måste räkenskapsinformation sparas? Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader.

Hur kan man överföra räkenskapsinformationen från ett material till annat?

 • Enligt bokföringslagen (7 kap. 6 §) får räkenskapsinformation föras över från ett material (t.ex. papper) till ett annat (t.ex. ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom fotografering eller skanning överföra räkenskapsinformationen som tagits emot i pappersform till elektronisk form.

Kan räkenskapsinformation förvaras utomlands?

 • Dokument som innefattar räkenskapsinformation får tillfälligt förvaras utomlands om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed ( 7 kap. 3 § BFL ). Bestämmelsen om tillfällig förvaring omfattar endast verifikationer i pappersformat.

Hur länge måste räkenskapsinformationen sparas?

 • Arkivering. Hur länge måste räkenskapsinformation sparas? Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader.