:

Vad är K2 reglerna?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är K2 reglerna?
 2. När får man använda K2?
 3. Vad är skillnaden mellan K2 och K3?
 4. Vilka noter måste vara med K2?
 5. Hur mycket K2 per dag?
 6. Hur får man i sig K2?
 7. När måste man byta från K2 till K3?
 8. Vad får aktiveras i K2?
 9. Hur vet jag om jag har K2 eller K3?
 10. Kan man överdosera vitamin K?
 11. Varför K2 tillsammans med D3?
 12. Har jag K2 eller K3?
 13. Vilka omfattas av K3?
 14. Hur vet jag om ett bolag är K2 eller K3?
 15. Kan man byta från K2 till K3?

Vad är K2 reglerna?

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

När får man använda K2?

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste tillämpa K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Vad är skillnaden mellan K2 och K3?

Då företagen ska välja att tillämpa K2 eller K3 bör de börja med att titta på de generella skillnaderna mellan regelverken. Vi beskrev de generella skillnaderna i föregående artikel och går nu vidare med lite specifika skillnader mellan regelverken. Det är endast ett urval av skillnader vi redogör för. Syftet är inte att i detalj gå in och beskriva hur respektive regelverk fungerar eller redogöra för en komplett skillnadslista. Syftet är att exemplifiera några områden där det kan bli stora skillnader beroende på vilket regelverk ett företag väljer. Det är bra att ha med sig i beslutsunderlaget då valet ska göras.

De skillnader vi tar upp avser:

Vilka noter måste vara med K2?

Noter är en obligatorisk del i en årsredovisning. Tilläggsupplysningar lämnas i både resultat- och balansräkning. Detta görs i form av noter med tydlig hänvisning till de olika posterna i balans- och resultaträkningen.

Syftet med noter är att de ska komplettera årsredovisningens övriga delar och tillsammans ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

 • Avskrivning

  • Materiella anläggningstillgångar

  • Immateriella anläggningstillgångar

 • Tjänste- och entreprenaduppdrag

 • Anskaffningsvärde för egentillverkade varor

Hur mycket K2 per dag?

Kål, gröna bladgrönsaker och vissa oljor är mycket bra källor för vitamin K1 (fyllokinon). Kött, lever, äggula och mejeriprodukter innehåller högre halter av vitamin K2 (menakinoner). Vitamin K2 bildas av bakterier i mag-tarmkanalen hos djur, men kan även finnas i högre halter i fermenterade livsmedel och alger. Vitamin K2 bildas av tarmbakterier även hos oss människor, men inte i tillräcklig mängd för att tillgodose kroppens behov.

Innehållet av K-vitamin i livsmedel påverkas av faktorer såsom sort, odlings- och lagringsförhållanden. Vitamin K1 är ljuskänsligt, men relativt värmestabilt. Studier tyder på att biotillgängligheten av vitamin K1 i grönsaker kan vara låg och att den påverkas av måltidens fettinnehåll.

Vill du veta innehållet av K-vitamin i olika livsmedel? Använd gärna vår livsmedelsdatabas – sök näringsinnehåll. Värdet för K-vitamin i "Sök näringsinnehåll" motsvarar i enlighet med NNR 2012 summan av vitamin K1 och vitamin K2. Mer information om K-vitamin och de olika formerna i specifika livsmedel finns i SLV-rapport 4/98.

De nordiska näringsrekommendationerna har inte satt något rekommenderat intag av K-vitamin eftersom det saknas data för att göra någon uppskattning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har skattat ett så kallat tillräckligt intag (Adequate intake, AI) för fyllokinon.

20 juni kom nya nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023. I slutet av september antas en svensk version av näringsrekommendationerna och då uppdateras värdena på webbplatsen.

Hur får man i sig K2?

K-vitamin är nödvändigt för blodets koagulering och bidrar till att bibehålla normal benstomme. I många år har benskörhet kopplats till en brist på kalcium, vitamin D och fysisk träning. Men flera studier visar nu på att även vitamin K2 kan ha en koppling till sjukdomen. Dock är inte studierna tillräckligt omfattande för att Livsmedelsverket ska ha ändrat på sina rekommendationer. K-vitamin ingår inte i de nordiska näringsrekommendationerna eftersom brist på K-vitamin är mycket ovanlig.

När måste man byta från K2 till K3?

Väljer man att tillämpa K2 är fördelarna att det är standardiserat och enkelt samt att kraven på upplysningar i årsredovisningen är mycket begränsade. Det finns inte så många undantag eller möjligheter till branschanpassningar i K2. K2 är till stor del anpassat för att följa svensk skattelagstiftning så en årsredovisning upprättad enligt K2 är vanligen lätt att deklarera. Det kan också finnas kostnadsfördelar för bolaget då mer detaljerad redovisning vanligen kostar mer tid och pengar.

Vad får aktiveras i K2?

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år för utvecklingsarbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande samt förvärvad goodwill. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete måste föra om samma belopp som aktiverats från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter (bundet eget kapital).

Som tillgångar får inte tas upp utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller företagets förvaltning. Inte heller egenupparbetad goodwill får aktiveras. Anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd ska skrivas av systematiskt, enligt en plan. Planen ska följas oavsett företagets resultat. Uppskrivning är enligt årsredovisningslagen under vissa förutsättningar möjlig för alla slag av anläggningstillgångar.

Av K2 framgår att företag som tillämpar regelverket inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar. Har företaget förvärvat en tillgång kan vissa utgifter under vissa förutsättningar aktiveras, även om de kan anses egenupparbetade. En förutsättning är att arbetet som ger upphov till de tillkommande utgifterna inte är så pass omfattande att det leder till att en ny unik tillgång skapas.

Hur vet jag om jag har K2 eller K3?

I Sverige finns fyra olika så kallade K-regelverk, som vart och ett innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning, samt hur man värderar intäkter, kostnader, tillgångar och skulder: K1, K2, K3 och K4.

K1-regelverket gäller för företag som upprättar så kallade förenklade årsbokslut, medan K4-regelverket behandlar så kallad koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandarder. K2 och K3 är dock de två vanligaste regelverken.

Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3-regelverket vid upprättande av årsbokslut. Vissa “mindre företag med enklare förhållanden” (Bokföringsnämndens formulering) kan dock välja att tillämpa K2 istället.‍

Kan man överdosera vitamin K?

Kål, gröna bladgrönsaker och vissa oljor är mycket bra källor för vitamin K1 (fyllokinon). Kött, lever, äggula och mejeriprodukter innehåller högre halter av vitamin K2 (menakinoner). Vitamin K2 bildas av bakterier i mag-tarmkanalen hos djur, men kan även finnas i högre halter i fermenterade livsmedel och alger. Vitamin K2 bildas av tarmbakterier även hos oss människor, men inte i tillräcklig mängd för att tillgodose kroppens behov.

Innehållet av K-vitamin i livsmedel påverkas av faktorer såsom sort, odlings- och lagringsförhållanden. Vitamin K1 är ljuskänsligt, men relativt värmestabilt. Studier tyder på att biotillgängligheten av vitamin K1 i grönsaker kan vara låg och att den påverkas av måltidens fettinnehåll.

Vill du veta innehållet av K-vitamin i olika livsmedel? Använd gärna vår livsmedelsdatabas – sök näringsinnehåll. Värdet för K-vitamin i "Sök näringsinnehåll" motsvarar i enlighet med NNR 2012 summan av vitamin K1 och vitamin K2. Mer information om K-vitamin och de olika formerna i specifika livsmedel finns i SLV-rapport 4/98.

De nordiska näringsrekommendationerna har inte satt något rekommenderat intag av K-vitamin eftersom det saknas data för att göra någon uppskattning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har skattat ett så kallat tillräckligt intag (Adequate intake, AI) för fyllokinon.

20 juni kom nya nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023. I slutet av september antas en svensk version av näringsrekommendationerna och då uppdateras värdena på webbplatsen.

Varför K2 tillsammans med D3?

Better You´s produkt Vitamin D3+K2 innehåller en unik kombination med vitamin D3, vitamin K2, kokosfett och blåbärspulver. Kokosfett och blåbärspulver är tillsatt i produkten för att förbättra kroppens upptag av vitaminerna. Både D- och K-vitamin är fettlösliga, vilket gör att upptaget av vitaminerna ökar om man intar dem tillsammans med en bra fettkälla, därav kokosfett. Blåbär innehåller vitamin K2 naturligt, så för att öka kroppens igenkänningsfaktor av vitaminet har vi tillsatt blåbärspulver. Nedan beskriver vi vad just d- och k-vitamin är bra för.

D-vitamin kallas solens vitamin, eftersom solen är den främsta källan till D-vitamin för oss människor. När huden exponeras för solljus bildas D-vitaminet. D-vitamin är sannolikt den vitamin som oftast saknas hos människor i Sverige och Skandinavien. Anledningen är att solens strålar inte är tillräckligt starka under höst och vinter.

Har jag K2 eller K3?

Förenklat kan man säga att K2 passar bra för mindre företag med en relativt okomplicerad verksamhet medan K3 är mer anpassat för lite större företag med mer komplexa verksamheter och transaktioner. De mindre företagen bör så snart som möjligt bestämma sig för vilket regelverk man tänker följa, säger Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC.

Det är Bokföringsnämnden (BFN) som har tagit fram ett nytt allmänt råd för att upprätta årsredovisning, K3, som är huvudregelverket för alla aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Vilka omfattas av K3?

Det redovisade värdet av inventarier kan ändras p.g.a. en övergång till Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Möjligheten att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning kan bibehållas genom att justera ackumulerade avskrivningar över plan så att inventariernas ingående redovisade värde - efter ackumulerade överavskrivningar - efter övergången till K3 motsvarar det utgående värdet före övergången.

En tillämpning av reglerna om överavskrivningar i 18 kap 19 § inkomstskattelagen, IL, är inte möjlig i detta fall.

Hur vet jag om ett bolag är K2 eller K3?

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste tillämpa K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Kan man byta från K2 till K3?

Detta regelverk kan tillämpas av företag vilka enligt gällande gränsvärden i bokföringslag samt årsredovisningslag utgör mindre företag. Det får inte tillämpas av mindre publika aktiebolag. Regelverket är endast avsett för företag som upprättar årsredovisning. Det får även tillämpas av de företagsformer som frivilligt väljer att upprätta årsredovisning, med undantag för enskilda firmor och enkla bolag.