:

Vad är en generell fullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en generell fullmakt?
 2. Kan man göra en framtidsfullmakt själv?
 3. Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska gälla?
 4. Vad ska ingå i en framtidsfullmakt?
 5. Vad är det för skillnad på vanlig fullmakt och framtidsfullmakt?
 6. När gäller inte en generalfullmakt?
 7. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 8. Var finns blankett för framtidsfullmakt?
 9. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 10. Måste man registrera en framtidsfullmakt?
 11. Vem godkänner en framtidsfullmakt?
 12. När gäller inte en framtidsfullmakt?
 13. Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?
 14. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 15. Var ska man förvara framtidsfullmakt?

Vad är en generell fullmakt?

Vad kan man reglera med hjälp av en generalfullmakt, och vad bör man tänka på? Läs mer här.

En generalfullmakt är en i princip obegränsad fullmakt där fullmaktsgivaren ger fullmäktigen behörighet att utföra alla juridiska handlingar som fullmaktsgivaren själv kan utföra. En generalfullmakt är alltså till skillnad från en enkel fullmakt betydligt mer omfattande och begränsar inte fullmäktigen till en enskild handling.

Kan man göra en framtidsfullmakt själv?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska gälla?

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om vem som fattar beslut åt dig om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Det är ett sätt att själv bestämma vem som ska hjälpa dig om du inte klarar dig på egen hand.

Vad ska ingå i en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Vad är det för skillnad på vanlig fullmakt och framtidsfullmakt?

En fullmakt är ett vanligt och förhållandevis enkelt sätt att ge en person rätten att företräda dig. Den som ställer ut fullmakten kallas för fullmaktsgivare eller huvudman medan mottagaren av fullmakten brukar benämnas som fullmaktshavare eller fullmäktige. En fullmakt bör vara skriftlig men även en muntlig fullmakt kan vara giltig.

När gäller inte en generalfullmakt?

En fullmakt innebär att en huvudman (fullmaktsgivare) ger en fullmaktshavare behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannens räkning. Personer som normalt inte har rätt att företräda någon annan måste ha en fullmakt från den han eller hon ska företräda för att kunna göra ­detta. En firmatecknande styrelseledamot i ett aktiebolag behöver normalt inte någon fullmakt för att få företräda aktiebolaget. Där räcker registreringsbeviset från Bolagsverket.

En fullmakt kan avse i princip vad som helst. Den kan vara begränsad (inskränkt) och avse en enda åtgärd, t ex att ta ut 200 kr från huvudmannens bankkonto, eller obegränsad och därmed avse alla åtgärder som huvudmannen själv får göra. En obegränsad fullmakt brukar kallas general­fullmakt eller generell fullmakt.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

För att en framtidsfullmakt ska börja gälla måste berörda instanser informeras om och registrera fullmakten. Kraven för hur detta går till kan variera.

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

I framtidsfullmakten ges den eller de personer som önskas rätt att företräda dig när du inte längre själv är i stånd att göra det. Framtidsfullmakten nedan är generell och innebär inga begränsningar utan ger fullmäktige (den man ställer ut fullmakten till) fullt mandat att både sörja för ekonomiska och sociala förhållanden.

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som måste skic­kas till Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning. 

Varken Skat­te­ver­ket eller någon annan myn­dig­het har ansvar för fram­tids­full­mak­ter. Det finns heller inte något re­gis­ter över om någon har en fram­tids­full­makt eller inte. Du som skri­ver full­mak­ten är an­sva­rig för att se till an­hö­ri­ga vet att den finns och var den för­va­ras. 

Så finns det någon kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt?

Det finns ingen of­fi­ci­ell kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt. Skat­te­ver­ket om­nämns inte heller i lagen om fram­tids­full­mak­ter. Där­e­mot finns ge­ne­rell in­for­ma­tion om fram­tids­full­makt på Skat­te­ver­kets hem­si­da. 

Du kan som full­makts­gi­va­re ge din full­makts­ha­va­re rätt att ta hand om ären­den kopp­la­de till Skat­te­ver­ket. Om fram­tids­full­mak­ten gäller för att sköta alla eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter avser det också de­kla­ra­tion. Du kan också välja att skriva i fram­tids­full­mak­ten att din fö­re­trä­da­re får ta hand om samt­li­ga ären­den hos Skat­te­ver­ket och kanske också hos andra myn­dig­he­ter. 

Måste man registrera en framtidsfullmakt?

Hejsan! Jag har tänkt att skriva en framtidsfullmakt men är lite osäker på hur det går till. En fråga som jag har är om jag måste registrera framtidsfullmakten någonstans? Var ska jag i så fall registrera framtidsfullmakten? Hos Skatteverket eller någon annanstans? Tack för att ni svarar på min fråga / Anna 

Vem godkänner en framtidsfullmakt?

Om en person har en fullmakt i ditt namn innebär det att personen har rätt att göra saker i ditt namn. Det kan exempelvis vara att hämta ut ett paket hos postombudet, att ta hand om dina räkningar när du är bortrest eller att sälja din bostad. 

När en person sköter dina ärenden kallas det för att fullmaktshavaren agerar i ditt namn. Vad personen får göra kallas för fullmaktshavarens behörighet.

En fullmakt innebär att någon kan handla i ditt namn inom en snar framtid. En framtidsfullmakt innebär att någon ska ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. En framtidsfullmakt handlar alltså om en obestämd framtid.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad den ska omfatta. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken, ta hand om avtal om hyra eller olika abonnemang. 

En framtidsfullmakt kan vara allmän eller specifik. En allmän framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren möjlighet att fatta beslut om alla sorters angelägenheter för fullmaktsgivaren, medan en specifik framtidsfullmakt begränsar fullmaktshavarens beslutskompetens till vissa specifika områden eller ärenden.

En framtidsfullmakt fungerar som en försäkring och man vet aldrig när den kommer behövas. Syftet är att välja en person man själv litar på och vill ska hjälpa dig stället för att bli tilldelad en god man.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd. 

Tre skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger trygghet och säkerställer att det finns en utsedd person som kan hjälpa till, den dagen då fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sig själv. Det är en stor trygghet för fullmaktsgivaren att önskemål kommer att följas och att hans eller hennes intressen skyddas av en person som fullmaktsgivaren litar på och står nära.

Alla behöver en framtidsfullmakt! Alla som önskar möjligheten att planera för sin egen omsorg i händelse av framtida sjukdom eller annan oförmåga kan ha nytta av att upprätta en framtidsfullmakt.

Det kan vara särskilt viktigt för dig som har barn eller en annan familjemedlem som du särskilt önskar ska ta beslut som rör dig och din ekonomi, när du inte längre kan. 

Det kan också vara viktigt om du har tillgångar och affärsintressen som du vill ska hanteras på ett lämpligt sätt om du inte längre själv kan göra det. 

När gäller inte en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?

 • Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år.
 • Fullmaktsgivaren ska vara kapabel att ta hand om sig själv och sina åtaganden, när fullmakten upprättas.
 • Det ska framgå i avtalet att det är en framtidsfullmakt.
 • Fullmakten ska vara skriftlig.
 • Det ska vara tydligt vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare.
 • Det ska framgå vilka befogenheter som överlåts till fullmaktshavaren.
 • Det ska framgå vilka övriga villkor som innefattas av fullmakten.
 • Fullmakten ska även bevittnas av två personer, som är oberoende till fullmaktens innehåll.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden skulle förlora din beslutsförmåga? Det kan kännas tungt att tänka på, men det är samtidigt något som du behöver ta ställning till medan du fortfarande har hälsan i behåll. Med en framtidsfullmakt kan du säkerställa att rätt person får förtroendet att hjälpa dig om behovet skulle uppstå.

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. Det är ett juridiskt dokument som ger lagstadgad rätt för en privatperson (fullmaktshavaren) att företräda dig (fullmaktsgivaren) om du inte längre kan ta hand om det som fullmakten avser. Det kan behövas om du skulle drabbas av en psykisk störning, skada, sjukdom eller ett annat försvagat hälsotillstånd. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak har förlorat sin beslutsförmåga.

Var ska man förvara framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.