:

När får man börja skriva av inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. När får man börja skriva av inventarier?
 2. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 3. Måste man skriva av på inventarier?
 4. Hur bokför man avskrivningar på inventarier?
 5. Hur mycket får man skriva av inventarier?
 6. Kan man sälja avskrivna inventarier?
 7. Hur ska man bokföra inköp av inventarier?
 8. Får man kostnadsföra inventarier direkt?
 9. Får man kostnadsföra inventarier?
 10. Vilket konto bokför man inventarier?
 11. Hur bokför jag inköp av inventarier?
 12. Hur ska inventarier bokföras?
 13. Är inventarier en tillgång?
 14. Vad är inventarier och verktyg?
 15. Vad gäller inventarier och avskrivningsregler?
 16. Hur bokförs inventarier och verktyg?
 17. Vad är redovisningsmässig avskrivning av inventarier?
 18. Vad är inventarier och verktyg?
 19. Hur bokförs inventarier och verktyg?
 20. Vad är en Excel inventariemall för ditt lager?

När får man börja skriva av inventarier?

Löpande avskrivning kan göras varje månad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av företagets ställning och resultat, framför allt om avskrivningarna uppgår till större belopp. Vid en nyttjandeperiod på t.ex. fem år (dvs. avskrivning med 20 % årligen) kan en tolftedel (1,67 %) kostnadsföras månadsvis med en bokföringsorder eller via automatkontering. Samma konton används som nedan under Bokslut.

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Måste man skriva av på inventarier?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Hur bokför man avskrivningar på inventarier?

Avskrivningsbara inventarier bokförs som tillgångar vid inköpstillfället i kontogrupp 10–12 och vid den löpande bokföringen görs avskrivningar på ett kostnadskonto i kontogrupp 78.

Ett företag gör avskrivningar för att fördela kostnaden för en tillgång över de år som den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Man brukar tala om den ekonomiska livslängden. Tillgångar kan vara allt från möbler och datorer till byggnader, verktyg och maskiner. Genom att göra avskrivningar sprider företaget ut kostnaden för tillgången över flera år och på så sätt kommer den inte att – felaktigt –  bara belasta inköpsåret. Man gör en systematisk periodisering. Utgiften uppkommer vid köpet medan kostnaden fördelas på tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning kommer på så sätt att spegla verkligheten på ett mer rättvist sätt. Hur lång avskrivningstiden är beror på tillgångens ekonomiska livslängd. En dator kan till exempel skrivas av på tre år medan en bil kan skrivas av på tio år.

Hur mycket får man skriva av inventarier?

När du använder förenklat årsbokslut får direktavdrag göras vid inköp av inventarier vars kostnad understiger ett halvt av årets prisbasbelopp.

Direktavdrag får även göras för inventarier som har en beräknad användningstid i företaget på högst 3 år oavsett vad de kostar. Med användningstid menas den normala ekonomiska livslängd inventariet kan antas ha i en verksamhet av det slag som företaget bedriver.

Exempelvis anses motorsågar oavsett pris vara direkt avdragsgilla för skogsarbetare genom att användningstiden är högst tre år, men måste - om priset är beloppsgränserna ovan - tas upp på avskrivningsplan i företag som använder sågen vid enstaka tillfällen per år, t ex för att sköta en större tomt på en näringsfastighet.

En skillnad mot gängse räkenskapsenlig avskrivning är att värdering vid förenklat årsbokslut ska ske kollektivt av inventarier som ingår i avskrivningsunderlaget. Det betyder att man t ex vid försäljning av inventarier i sin bokföring av försäljningen inte ska eller får ta hänsyn till redan gjorda avskrivningar på varje enskilt inventarium. Detta sätt att hantera redovisningen av en försäljning av inventarier sköter programmet automatiskt.

Kan man sälja avskrivna inventarier?

När min enskilda firma bytte bokföringsprogram till Visma eEkonomi smart så hade jag en del maskiner som var helt avskrivna och inte togs upp alls som inventarier i bokföringen. Nu ska jag sälja dessa och undrar hur tusan jag gör? Ska jag lägga in dessa som inventarier med inköpspriset? Försäljningspriset blir givetvis lägre än inköpspriset eftersom de är begagnade, bokför jag då "mellanskillnaden" som förlust eller vinst? Alla maskiner är inhandlade för flera år sen. Känner mig helt lost... 

Hur ska man bokföra inköp av inventarier?

Hej!

Du har möjlighet att bedöma varje enskild inventarie och kostnadsföra allt om du vill om varje inventarium är under ett halvt prisbasbelopp.

Får man kostnadsföra inventarier direkt?

Förbrukningsinventarier är inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, för vilka en redovisningsenhet systematiskt gör avskrivningar över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som förbrukningsinventarier.

Får man kostnadsföra inventarier?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Vilket konto bokför man inventarier?

Alla inköp av utrustning och inventarier ska göras i enlighet med GUs regler för inköp och upphandling av varor och tjänster. Vid beslut om inköp av utrustning/inventarier behöver man ta ställning till om inköpet ska redovisas som anläggningstillgång, stöldbegärlig korttidsinventarie som ska registreras i anläggningsregistret eller ej stöldbegärlig inventarie som inte behöver registreras i anläggningsregistret.

Ett inköp som uppfyller kraven för att redovisas som anläggningstillgång (se Beskrivning av anläggningar/inventarier) konteras med konto 10001. Verksamhet är alltid 7099.

Hur bokför jag inköp av inventarier?

Hej!

Du har möjlighet att bedöma varje enskild inventarie och kostnadsföra allt om du vill om varje inventarium är under ett halvt prisbasbelopp.

Hur ska inventarier bokföras?

Som inventarier räknas de anläggningstillgångar som anses ha en lång livslängd och som kommer behövas i företaget under ett antal år. Häribland finner man diverse maskiner, datorer och andra saker som kan behövas i företaget under en längre tid.

Om du köper in inventarier i företaget så ska dessa bokföras som tillgångar. Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som exempelvis:

Är inventarier en tillgång?

Inventarier är tillgångar företaget köper in till verksamheten. Det är tillåtet att dra av för kostnaden av inventarier men det beror också på vilken typ av inventarie det är. 

Vad är inventarier och verktyg?

Bokföra inventarier och verktyg (bokföring med exempel) Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten. Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till

Vad gäller inventarier och avskrivningsregler?

Inventarier, avskrivningsregler. ... Räkenskapsåret påbörjas under 2020: 23 649 kr ... För firmor som inte har rätt till fullt avdrag för ingående moms vid inköp, ska beloppsgränsen ökas med den del av momsen som inte får dras av enligt momslagen.

Hur bokförs inventarier och verktyg?

av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debeteras. En uppskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras.

Vad är redovisningsmässig avskrivning av inventarier?

Avskrivningar av inventarier bokförs månadsvis i den löpande bokföringen. Man talar då om den redovisningsmässiga avskrivningen. Den redovisningsmässiga avskrivningen är baserad på inventariernas förväntade ekonomiska livslängd. Exempel: Du äger en entreprenad och köper en lyftkran för 200 000 kr som du beräknar använda i fem år.

Vad är inventarier och verktyg?

 • Bokföra inventarier och verktyg (bokföring med exempel) Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten. Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till

Hur bokförs inventarier och verktyg?

 • av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debeteras. En uppskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras.

Vad är en Excel inventariemall för ditt lager?

 • En Excel inventariemall för ditt lager kan ge dig särskild information om både lagerförda artiklar samt beställda, inklusive tid och antal beställda samt borttagna artiklar. Om du vill ha mer information om din befintliga utrustning kan en Excel inventariemall lagra allt du behöver, inklusive lagernummer, fysiskt skick och ekonomisk status.