:

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket privatperson?
 2. Hur gör man en rättelse till Skatteverket?
 3. Kan Skatteverket ändra ett beslut?
 4. Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?
 5. Hur skriver man en rättelse?
 6. Hur gör man en självrättelse?
 7. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 8. Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?
 9. Hur överklagar man Skatteverkets beslut?
 10. Vilka beslut går inte att överklaga?
 11. Vad är straffet för skattebrott?
 12. Vad menas med rättelse?
 13. Hur bokför man en rättelse?
 14. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 15. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket privatperson?

Om ditt företag har lämnat “oriktig uppgift” och Skatteverket upptäcker detta vid en granskning, kan ni bli tvungna att betala skattetillägg. Vanligtvis är skattetillägget 20-40 % av summan på skatten som undanhållits.

Enligt Skatteverket gör hela fyra av tio svenska företag misstag som kan leda till skattetillägg, vilket motsvarar runt 8 miljarder kronor per år. Och Helene Struthers på Visma Spcs vet vad anledningen ofta är:

– Samlar man på sig högar med papperskvitton och ska redovisa flera månader gamla inkomster och utgifter – ja, då är risken större att det blir fel, säger Helene Struthers.

Hur gör man en rättelse till Skatteverket?

Sverige har på senare år tecknat informationsutbytesavtal med länder som Isle of Man, Jersey, Guernsey, och Caymanöarna. Ett nytt skatteavtal med Schweiz finns också på plats. Informationsutbytesavtalen ger svenska myndigheter en möjlighet att få tillgång till uppgifter om svenskars tillgångar och inkomster i dessa länder.

Varför frivillig rättelse?

Kan Skatteverket ändra ett beslut?

I SFL finns olika tidsfrister för att överklaga ett beslut. Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för den typ av beslut som överklagandet gäller. När ett överklagande kommit in ska en rättidsprövning göras.

Vad händer om man lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket?

Skatteverket meddelar ett stort antal beslut där enskildas uppgifter i deklarationer inte följs. Sådana beslut kan meddelas inom de tidsfrister som gäller för ordinarie omprövning i 66 kap. 21 och 22 §§ SFL, om t.ex. en enskild inte kan göra sannolikt att hen har haft en kostnad eller om Skatteverket har gjort sannolikt att en inkomst inte har redovisats.

För att Skatteverket vid dessa beslut dessutom ska kunna ta ut skattetillägg på grund av oriktig uppgift ställs andra krav på bevisningen än de som gäller vid den ordinarie beskattningen. Övriga uppgifter i en deklaration kan också innebära att en i och för sig felaktig uppgift inte är att bedöma som en oriktig uppgift. Man måste alltså alltid göra en kontroll av deklarationens innehåll för att kunna avgöra om en oriktig uppgift har lämnats.

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning (49 kap. 4 § första stycket 1 SFL).

Det ska vidare tas ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om beskattning och uppgiften inte har godtagits i sak (49 kap. 4 § första stycket 2 och andra stycket SFL). I dessa fall måste alltså domstolen ha prövat den materiella beskattningsfrågan för att skattetillägg ska kunna tas ut.

Oriktig uppgift är det centrala rekvisitet i 49 kap. 4 § SFL. Läs översiktligt om oriktig uppgift nedan.

Hur skriver man en rättelse?

Om en redan bokförd transaktion (inkomst eller utgift) är felaktigt konterad i något avseende, kan rättelse göras med hjälp av en omföring eller reversering i huvudboken.

Det är viktigt att rättelser genom omföring görs med samma kontering som den ursprungliga transaktionen, förutom det eller de fält i konteringssträngen som ska rättas. Det innebär att motpart och finansiär ska vara desamma i både debet och kredit, förutsatt att de var korrekta från början. Lathunden för omföringar med länk till höger här, beskriver i detalj hur en omföring ska registreras.

Hur gör man en självrättelse?

En självrättelse innebär att du korrigerar felaktiga uppgifter i din inkomstdeklaration i efterhand för att undvika att bli upptaxerad och behöva betala skattetillägg. Det kan exempelvis handla om att du glömt att redovisa en viss inkomst i din deklaration eller liknande förbiseenden som innebär att din deklaration är ofullständig och att du följaktligen inte betalar rätt mängd skatt. Genom en självrättelse ändrar du de felaktiga uppgifterna så att Skatteverket kan fatta ett korrekt beslut om vilken slutlig skatt som ska debiteras för ett visst inkomstår.

Som privatperson ska du ta fram underlag för alla dina inkomster i din inkomstdeklaration – exempelvis kontanter, tjänsteinkomster, fonder, aktier och andra värdepapper. Efter att du har tagit fram underlagen ska du därefter göra en sammanställning över dina inkomster och utgifter, eftersom vissa utgifter kan vara avdragsgilla. Dessa delas upp efter år och inkomsttyp, såsom utdelning, ränta, tjänsteinkomst eller hyresinkomst. Därefter skickar du in en begäran om omprövning till Skatteverket där du bifogar nämnda underlag.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?

Om du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man missat att deklarera dessa inkomster kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera individen samt ta ut straffavgift, så kallat skattetillägg. Genom att lämna in självrättelse kan du undvika skattetillägg.

Vi lever i ett mer och mer internationellt samhälle. Det är därmed fler och fler som har inkomster från utlandet. Det kan röra sig om inkomster man har tjänat in under vistelse utomlands eller om ärvda pengar/investeringar eller om investeringar man gjort utomlands. Så länge som en person är skattemässigt bosatt i Sverige är den personen skyldig att redovisa alla sina inkomster i sin inkomstdeklaration oavsett varifrån inkomsten kommer. Har man inte redovisat skattepliktiga inkomster och Skatteverket av någon anledning börjar efterforska eller fråga om dessa inkomster, kan Skatteverket upptaxera vederbörande samt ta ut skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som man borde ha betalat, det vill säga man får då betala både den skatt man skulle ha betalat plus 40 procent i en ytterligare avgift. Skatteverket kan till exempel börja efterfråga information på grund av att pengar har försts in i Sverige eller genom information som lämnats från utländska banker eller myndigheter. Trycket hårdnar på banker och länder för att lämna ut information till skattemyndigheter för att dessa ska kunna säkerställa att lagar och regler om beskattning efterföljs. Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera). Rör det högre belopp kan det dessutom bli frågan om grovt skattebrott och då kan Skatteverket gå tillbaka 10 år, det vill säga till 2004 och lämna frågan till Åklagarmyndigheten.

Hur överklagar man Skatteverkets beslut?

Innebörden av att en ändring av ett beslut ska ske om det kan göras snabbt och enkelt är att beslutet bör prövas på samma nivå och helst av samma person som fattade det ursprungliga beslutet.

Vid en omprövning är det samma myndighet som fattade det ursprungliga beslutet som kommer handlägga ärendet igen. Vid en överklagan av ett beslut är det Förvaltningsrätten, alltså en helt utomstående domstol, som kommer handlägga och pröva beslutet.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Du får överklaga beslut som fattats av den kommun där du antingen

 • är folkbokförd
 • äger fast egendom i eller
 • betalar kommunalskatt i.

Uppfyller du något av dessa kriterier räknas du som medlem i kommunen.

Vad är straffet för skattebrott?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Vad menas med rättelse?

Rättelserna kan skrivas på ett separat, löst blad som sedan fästes i början eller slutet av boken, eller vara inbunden i själva boken (oftast skedde detta då blytyper användes i tryckningen, som därmed tog längre tid, vilket tillät att tryckfel kunde upptäckas innan boken var färdiginbunden). Listan över rättelser har i regel rubriken "Rättelser" eller "Errata" eller "Corrigenda", varav de två senare främst ses i engelskspråkig litteratur. Vid endast en rättelse används singularformen: erratum och corrigendum.

Hur bokför man en rättelse?

Den manuella bokföringen rättar men genom att dra ett streck över det som är fel och skriva det rätta vid sidan av. Rättelsen ska sedan signeras och dateras så att man lätt kan se vem som gjort rättelsen och när den gjorts. En felaktigt bokförd transaktion får aldrig raderas eller målas över utan den måste alltid gå att tyda.

Bokför du med hjälp av ett bokföringsprogram så brukar det finnas speciella funktioner för rättning av verifikationer som man lätt kan använda sig av så att det blir rätt. För bokför man med ett bokföringsprogram så ska rättelsen bokföras genom att man upprättar en speciell rättelsepost. Även här ska det framgå vem som gjort rättelsen och när den gjorts.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tror det är Skatteförfarandelagen (2011:1244) 66 kap. 27§ som du eftersöker. I den står att Skatteverket får ompröva ett tidigare beslut om skatt till nackdel för den som beslutet gäller (efterbeskattning), om