:

Vad räknas som ett småhus?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som ett småhus?
 2. Vart går gränsen för småhus?
 3. Hur stort får ett småhus vara?
 4. Vad är småhus och flerbostadshus?
 5. Är fritidshus ett småhus?
 6. Hur många bor i småhus?
 7. Vad är ett småhus enligt Skatteverket?
 8. När ska man deklarera småhus?
 9. Vad händer om man har byggt utan bygglov?
 10. Vad är en småhusfastighet?
 11. Får man bo permanent i sitt fritidshus?
 12. Får man vara skriven i ett fritidshus?
 13. Kan kommunen hjälpa till med lägenhet?
 14. Vilken boendeform är vanligast i Sverige?
 15. Måste man deklarera småhus?

Vad räknas som ett småhus?

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Vart går gränsen för småhus?

Om en byggnad inrymmer tre lägenheter eller mer så är det frågan om en näringsfastighet i någon form, exempelvis ett hyreshus. Byggs ett småhus om till att omfatta tre lägenheter eller mer så skall fastigheten om-taxeras vid närmaste fastighetstaxering, från småhus (typkod 220) till hyreshus. Vilken typkod som huset skall ha beror på dess utformning och användning. Men den vanligaste formen i detta fall är typkod 320.

Typkoden fastställer vilken fastighetsavgift ägaren skall betala. Inte vilken typ av skatt som skall betalas för hyresintäkten.

Oavsett med vilken typkod som huset är registrerat med, skall det beskattas efter sin utformning och sitt användande. Detta innebär att ett hus med funktioner för 3 eller fler bostadslägenheter skall beskattas som näringsverksamhet. Oavsett om ägaren bor i någon av lägenheterna eller ej. Och oavsett om lägenheterna hyrs ut eller ej.

Om det finns bygglov eller ej har ingen betydelse för hur intäkterna skall beskattas. Inte heller för hur fastigheten skall typ-klassas.

Det är därför viktigt både för dig som köpare av en fastighet samt för mäklaren som säljer en fastighet att vara medveten om vad det är för typ av fastighet samt hur ditt framtida boende skall beskattas. Vet man inte detta sedan tidigare kan det bli en potentiell skattefälla.

Hur stort får ett småhus vara?

Tomtens läge har en avgörande faktor i hur du kommer att trivas i huset. Det finns inget rätt eller fel då det kommer till val av tomt, alla människor har olika drömmar. Allt från att bo väldigt centralt eller långt ute på landet utan några grannar i sikte. Att tänka på vid tomtköp är att det absolut inte går att ändra i efterhand på samma sätt som det går att byta köket om det inte känns bra. Ta dig tid att besöka flera tomter för att hitta det optimala läget för dina behov. På Nybygget finns flera produkter och kringtjänster för dig som ska bygga nytt.

En tomt som är intressant kan ha olika planbestämmelser. Kommunen kan svara på om det finns en bestämd detaljplan att följa, eller om det finns särskilda bestämmelser även om detaljplan saknas. Detaljplanen kan styra hur och var fastigheter får byggas, vilken höjd husen får ha och vilket avstånd det måste vara mellan olika byggnader.

Det kan påverka husets utformning och placering till stor del. Då kan det vara bättre att i förväg vara medveten om de givna ramar som finns att förhålla sig till för att inte upptäcka det efter köp av en tomt som gör att huset behöver anpassas.

Vad är småhus och flerbostadshus?

Boverket konstaterar att det inte finns någon lagreglerad definition av begreppet flerbostadshus. I stället hänvisar verket till Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, som samlar vedertagna definitioner inom byggområdet.[1] Där definieras flerbostadshus som en byggnad med fler än två bostäder under samma tak. Huset kan även innehålla lokaler som inte är avsedda för bostäder. Samtidigt avråds från att använda begreppet flerfamiljshus.[2] Omvänt kallas ett hus med endast en eller två bostäder för småhus.[3]

Fristående flerbostadshus kallas ofta höghus, om antalet våningar är sex eller högre,[4] och låghus, med ett våningsantal på tre eller färre[5].

Lägenheterna i ett flerfamiljshus kan vara upplåtna med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Sedan 2002 respektive 2009 är det även möjligt att få lagfart på en lägenhet i ett flerbostadshus, antingen som kooperativ hyresrätt eller ägarlägenhet.[6]

Är fritidshus ett småhus?

I Sverige konstaterar Boverket att det inte finns någon lagreglerad definition av begreppet småhus. I stället hänvisar verket till Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, som samlar vedertagna definitioner inom byggområdet.[1] Där definieras småhus som en byggnad som innehåller högst två bostäder under samma tak.[2] Omvänt kallas ett hus med tre eller fler bostäder för flerbostadshus.[3]

Skatteverket definierar i stället småhus som en byggnad med en eller två bostäder, och betonar att i fastighetstaxeringen görs ingen skillnad mellan permantbostäder och fritidshus. Skatteverket räknar även kolonistugor som småhus, trots att de formellt är lös egendom. I taxeringen förekommer det vidare begreppen småhusenhet, som även inkluderar obebyggd tomtmark avsedd för småhus, samt småhus på lantbruk som avser småhus på produktiva jordbruksfastigheter.[4]

Lägenheterna i ett småhus kan vara upplåtna med hyresrätt eller äganderätt.[5] Däremot kan de inte vara bostadsrätt, då en bostadsrätt förutsätter minst tre lägenheter.[6]

Hur många bor i småhus?

I slutändan vill de flesta personer äga sitt boende. Antingen köpa en villa, ett radhus eller en bostadsrätt. Den stora fördelen med just villa är att du har egen tomt och garage. Du är verkligen din egen och kan renovera, tapetsera och göra vad du vill i din trädgård. Naturligtvis måste du ansöka om bygglov om du ska bygga ut, men du har stora möjligheter att bygga om huset så att den passar dig och din familj på bästa sätt. Förutom garage och trädgård så har många villor också en altan. På sista tiden har det även blivit populärt med egen pool i trädgården.

Vad är ett småhus enligt Skatteverket?

Ett småhus är ett hus med en eller två bostäder. En ägarlägenhet är en lägenhet som du själv äger och som ligger i ett flerbostadshus. Den innehåller en enda bostad. Småhuset eller ägarlägenheten är antingen en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Avgörande för bedömningen är hur husets eller ägarlägenhetens yta används eller är avsedd att användas. Vid en försäljning är det förhållandena på försäljningsdagen som avgör om småhuset eller ägarlägenheten är en privatbostad eller inte.

En privatbostad kan endast ägas av en fysisk person, det vill säga en privatperson.

Använd gärna tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Uträkning av vinst eller förlust gör du enligt följande uppställning:

Försäljningspriset − försäljningsutgifter − inköpspris och lagfartskostnad m.m. − förbättringsutgifter + återföring av uppskov = vinst eller förlust

När ska man deklarera småhus?

Den som ska fastighetsdeklarera åt en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, bostadsrättsförening eller en kommun, behöver vara ombud. Det finns nu en behörighet för ombud vid fastighetstaxering, som ger rätt att lämna och se uppgifter för endast fastighetstaxering.

För att kunna utse ett ombud vid fastighetstaxering måste du vara firmatecknare för den juridiska personen. Du utser enklast ett ombud via e-tjänsten Ombud och behörigheter men du kan också utse ett ombud på en blankett.

Vad händer om man har byggt utan bygglov?

När en tillsynsanmälan som avser eventuellt olovliga åtgärder kommer in har plan- byggavdelningen en skyldighet att bedriva en utredning enligt plan- och bygglagen. Skyldigheten föreligger oavsett hur anmälan har uppkommit - alltså oavsett om det är genom en granne, en anonym person eller efter plan- och byggavdelningens egna iakttagelser. När vi fått veta att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov.

Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

 • För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
 • För nybyggnad av en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
 • För tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
 • För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp.
 • Sanktionsarea är bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.
 • Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

Vad är en småhusfastighet?

Köpeskillingskoefficienter. Köpeskillingen och taxeringsvärdet används för att uppskatta prisförändringar

Mäter pris- och värdeutvecklingen på det befintliga beståndet av permanenta småhus, fritidshus och lantbruksenheter

Får man bo permanent i sitt fritidshus?

november 14, 2021

Vi får ofta frågan om skillnaderna mellan fritidshus och permanentboende och om våra hus kan användas året runt.

Får man vara skriven i ett fritidshus?

Man har rätt att bosätta sig var man vill i Sverige och därmed att skriva (folkbokföra) sig på den adressen. Undantaget vissa kolonilottsföreningar eller andra samfällighetsföreningar som inte tillåter permanentboende. Även fastboende på en campingplats kan bli vissa problem att få igenom. De som beslutar om folkbokföringsadress är Skatteverket.

Jag kan inte se några problem att du flyttar till stugan. Anmäl flytt till Skatteverket (går att göra via internet, adressandring.se). I och med det så får även Posten en anmälan om adressändring och har skyldighet att dela ut post till dig. Posten beslutar var din postlåda skall sättas upp, förhoppningsvis vid stugan (har för mig att de måste dela ut post om det är mer än 2 km till "stora" vägen), i annat fall vid annan lämplig plats där lantbrevbäraren passerar.

Kan kommunen hjälpa till med lägenhet?

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan bo hemma. Här är några exempel:

 • De vuxna du bor med kan inte ta hand om dig på ett bra sätt. Till exempel för att de själva inte mår bra.
 • Din familj eller någon du är ihop med utsätter dig för sexuella övergrepp, våld eller hot.
 • En förälder, ett syskon eller någon annan i din familj blir utsatt för våld eller hot.
 • Du behöver stöd eller vård som du inte kan få hemma.
 • Dina föräldrar eller andra vårdnadshavare låter dig inte bo hemma.
 • Du har kommit ensam till Sverige som ung och har ingen familj här.

Prata med någon du litar på om du har det jobbigt. Du har rätt att känna dig trygg hemma. Du kan till exempel berätta hur du har det för en lärare, en släkting eller en kompis föräldrar.

Du kan också kontakta elevhälsan eller en ungdomsmottagning. Det är viktigt att du får hjälp, om du far illa hemma. Ring 112 om du är i akut fara.

Ring växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten, om du inte har någonstans att bo.

Vilken boendeform är vanligast i Sverige?

Boendeformen skiljer sig mellan olika typer av hushåll. Hushållstyperna sammanboende och övriga hushåll, med eller utan barn, bor främst i småhus med äganderätt. Högst andel boende i småhus med äganderätt hade sammanboende med två barn, 69 procent. Ensamstående, med eller utan barn, bor däremot främst i flerbostadshus med hyresrätt. Det finns dock en könsskillnad. För ensamstående män 65 år eller äldre utan barn och ensamstående män med barn 0-24 år var småhus med äganderätt den vanligaste boendeformen.

Hälften av hushållen Ensamstående män med barn 0-24 år hade boendeformen småhus med äganderätt. I motsvarande grupp för kvinnor bodde hälften av hushållen i flerbostadshus med hyresrätt. Lägst andel med boendeformen småhus med äganderätt, 12 procent, hade gruppen Ensamstående kvinnor yngre än 65 år utan barn.

Måste man deklarera småhus?

Om du äger en fastighet får du en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Ifall det har skett större förändringar på fastigheten eller om den är nybildad kan du däremellan få en särskild fastighetstaxering.

Fastighetsdeklarationen används för att beräkna taxeringsvärdet.  Taxeringsvärdet utgör bland annat underlag för vilken fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.