:

Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?
 2. Var betalar man skatt om man bor utomlands?
 3. Måste man ansöka om SINK?
 4. Måste man betala skatt i två länder?
 5. Hur lång tid kan jag vara utomlands utan att bli utskriven?
 6. Vad är 183 dagars regeln?
 7. Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?
 8. Vad krävs för att få Sink skatt?
 9. Hur man undviker dubbelbeskattning?
 10. Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 11. Vad innebär 72 dagars regeln?
 12. Hur länge kan man vara i Sverige utan att betala skatt?
 13. Hur länge kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 14. Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?
 15. Vad är särskild inkomstskatt?

Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?

En sänkning av SINK-skatten ligger högt upp på många utlandssvenskars önskelista. Vi har lyft frågan med andre vice ordförande i Skatteutskottet, Niklas Wykman.  

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK. 

Den särskilda inkomstskatten, SINK-skatten, för utomlands bosatta ligger idag på 25 procent. Under 2014 sänktes skatten från 25 till 20 procent men sedan 2018 är SINK-skatten tillbaka på 25 procent.  

Var betalar man skatt om man bor utomlands?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Måste man ansöka om SINK?

För att ansöka om SINK men också om den anställda väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen, gör så här:

När Skatteverket har beviljat ansökan får den anställda ett SINK-beslut där det står att skatten är 25 procent. Den anställda har då också fått ett samordningsnummer som du ska använda när du lämnar din arbetsgivardeklaration.

Måste man betala skatt i två länder?

Öresundsbron frirar 20 år i år, men gränspendlare här och i övriga gränsregioner har haft stora problem på grund av pandemin det senaste halvåret.

Photographer

Hur lång tid kan jag vara utomlands utan att bli utskriven?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Vad är 183 dagars regeln?

Sedan juni 2017, då Skatteverket överlämnade en promemoria till regeringen, har det aviserats att Sverige ska övergå till ett ekonomiskt synsätt beträffande vem som är att betrakta som arbetsgivare i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln. Regeln återfinns både i Lagen om inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) samt i skatteavtal ingångna mellan Sverige och andra stater. Därtill har olika förslag beträffande rapporteringsskyldigheter för utländska bolag med verksamhet i Sverige aviserats. Skatteverkets ursprungliga förslag har därefter reviderats i den remiss som regeringen överlämnat till Lagrådet samt i ett kompletterande förslag. De tidigare förslagen har berörts och analyserats i Deloittes Tax Alert:

Den 23 juni 2020 överlämnades propositionen, Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige, till riksdagen. Förslaget överensstämmer i stort med de tidigare förslag som lämnats men innehåller vissa förändringar. Exempelvis införs ett undantag för arbete som inte överstiger 15 arbetsdagar i följd till den del arbetet inte överstiger sammanlagt 45 arbetsdagar under ett kalenderår.

Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?

Övrigt/annat

Är det tillåtet att vara folkbokförd på en adress i Sverige samtidigt som man sedan flera år tillbaka bor i ett annat land och arbetar där? Om inte och det kommer fram, vad händer då?

Vad krävs för att få Sink skatt?

För dig som är artist eller idrottsutövare är SINK-skatten 15% (så kallad A-sink eller artistskatt). Med artist menas den som utövar artistisk verksamhet och med det menas ett personligt framträdande inför publik alternativt ljud- och bildupptagning med sång, musik, dans, teater cirkus eller liknande. Med idrottslig verksamhet menas idrottsligt framträdande inför publik, direkt eller genom radio eller TV-inspelning, vid tävling eller uppvisning. Det kan också handla om ett artistföretag som – utan att vara arrangör – tillhandahåller artister eller idrottsutövare mot ersättning.   

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Du räknas även som stadigvarande om du har en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan t ex handla om att du tidigare bott i Sverige och din familj fortfarande bor kvar här.

Hur man undviker dubbelbeskattning?

Definitionen av dubbelbeskattning är när två eller flera stater (jurisdiktioner) tar ut skatt på samma inkomst. Ofta uppstår detta när staterna har olika beskattningsprinciper som krockar.

Stater är suveräna, vilket innebär att de har rätt att självständigt bestämma över bland annat sina skatter, genom olika beskattningsprinciper.

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Beroende på om din utlandsflytt är tills vidare eller under en kortare period finns det en hel del skillnader, särskilt vad gäller försäkringar och var du ska vara folkbokförd och betala skatt. Förutsatt att du flyttar från Sverige i mer än ett år så är det framförallt Skatteverket och Försäkringskassan du behöver vända dig till för att fylla i blanketter och registrera din flytt.

Vad innebär 72 dagars regeln?

Ska ansökan prövas?

Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Hur länge kan man vara i Sverige utan att betala skatt?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur länge kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem månader per år i Sverige innebär stadigvarande vistelse och därmed full beskattning i Sverige. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked nu bedömt att en vistelse om fyra månader under sommaren och ytterligare cirka tre veckor per år inte ska innebära stadigvarande vistelse. Är det ett klargörande eller innebär beskedet ett än mer osäkert rättsläge?

Sökanden var en pensionär som är bosatt i utlandet. Hon avsåg att vistas i Sverige varje år under mitten av maj till mitten av september och därutöver besöka släkt och vänner under maximalt tre veckor årligen. Då rättsläget var oklart så frågade hon Skatterättsnämnden om dessa vistelser skulle innebära att hon stadigvarande vistas i Sverige eller inte.

Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?

En person som har för avsikt att flytta till utlandet är skyldig att göra en skriftlig anmälan om detta senast en vecka före utresan (23 och 27 §§ FOL). Skatteverket har då möjlighet att under tiden före utresan begära in kompletterande uppgifter som kan behövas vid prövningen av anmälan.

En anmälan ska enligt 29 § FOL innehålla följande uppgifter:

 • namn och personnummer
 • bostads- och postadress i Sverige
 • datum för utresan
 • adress i utlandet samt bostadstyp
 • avsikten med vistelsen och dess beräknade varaktighet
 • arbetsgivare under vistelsen i utlandet
 • fastighet eller bostad i Sverige som efter utresan fortfarande ägs eller hyrs.

Skatteverket kan på eget initiativ starta en utredning av en persons bosättning, en bosättningskontroll. Detta kan exempelvis ske när det har kommit in en underrättelse från annan myndighet om att en folkbokförd person kan vara bosatt i utlandet. Skatteverket kan efter utredning besluta att avregistrera en person som utflyttad, även utan en anmälan (20 och 34 §§ FOL).

Vad är särskild inkomstskatt?

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Arbetsgivaren ska ansöka om SINK för alla personer som bor utomlands och som ska få ersättning från Göteborgs universitet, förutsatt att arbetet kommer utföras under en kortare period än 6 månader.

Ersättningen kan vara antingen månadslön, timlön eller arvode/klumpsumma. SINK-skatt blir även aktuellt för personer som endast ska få ersättning för resa till och från arbetsorten samt logi under vistelsen.

Det är Skatteverket som beslutar om personen har rätt till SINK-skatt. För att få ett beslut om SINK-skatt måste en ansökan göras hos dem.

Ansökan görs med fördel via Skatteverkets e-tjänst och görs av den institution/motsvarande som gästen ska arbeta vid eller besöka.

Länk till Skatteverkets e-tjänst “Ansökan om särskild inkomstskatt”