:

Hur blir man av med svensk medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir man av med svensk medborgarskap?
 2. Kan man bli av med ett medborgarskap?
 3. När kan man bli av med sitt medborgarskap?
 4. Kan man bli utvisad om man är svensk medborgare?
 5. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 6. Kan Sverige ta tillbaka medborgarskap?
 7. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 8. Kan man förlora medborgarskap pga brott?
 9. Hur många utvisas från Sverige pga brott?
 10. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 11. Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?
 12. Kan Sverige lämna ut svenska medborgare?
 13. Kan man bo i två länder samtidigt?
 14. Vem kan bli utvisad från Sverige?
 15. Vad händer om man har två medborgarskap?
 16. Vad är det svenska medborgarskapet?
 17. Kan du behålla ditt svenska medborgarskap?
 18. Vad innebär dubbelt medborgarskap?

Hur blir man av med svensk medborgarskap?

Vill du inte längre vara svensk medborgare, kan du ansöka om att bli befriad från det. 

För att du ska kunna bli befriad från svenskt medborgarskap måste du

 • vara medborgare i något annat land eller
 • ha för avsikt att ansöka om medborgarskap i något annat land.

Kan man bli av med ett medborgarskap?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription, vilket innebär att medborgarskapet upphör.

Förlust av svenskt medborgarskap sker när personen fyller 22 år om hen

 • är född utomlands,
 • aldrig har haft hemvist i Sverige, och
 • inte heller har varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

När kan man bli av med sitt medborgarskap?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag om ändring av medborgarskapslagen och tillkännager detta för regeringen.

Kan man bli utvisad om man är svensk medborgare?

Åklagaren brukar överväga att begära utvisning i brottsutredningar som rör allvarlig eller upprepad brottslighet som kan leda till fängelse och som har begåtts av en person som inte är svensk medborgare. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att domstolen ska besluta om utvisning?

 • En grundförutsättning för att domstolen ska besluta om utvisning är att det straff som domstolen dömer ut för själva brottet är ett svårare straff än böter.
 • Dessutom krävs det att domstolen anser att det finns risk för att personen i fråga gör sig skyldig till nya brott i landet eller att det brott som personen nu har gjort sig skyldig till är så allvarligt att personen inte bör få stanna kvar i landet.

Domstolen ska göra en konkret bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen kan exempelvis ta sikte på om personen i fråga tidigare har gjort sig skyldig till brott i Sverige eller utomlands. Det räcker inte med ett påstående från åklagarens sida om att det är på det sättet utan det måste framgå av exempelvis registerutdrag, tidigare domar eller liknande för att domstolen ska kunna utgå ifrån att personen i fråga har gjort sig skyldig till brott tidigare och att det därmed också finns en risk för att personen i framtiden kommer att göra sig skyldig till nya brott. Domstolen kan komma fram till att det finns risk för fortsatt brottslighet trots att personen inte är dömd sedan tidigare vare sig i Sverige eller utomlands. Ett sådant exempel kan vara då en person vistas olovligt i Sverige och saknar ordnad försörjning och dessutom kort tid efter det att personen kom till landet har gjort sig skyldig till upprepad brottslighet. Några rättsfall från Högsta domstolen som berör frågan om risk för fortsatt brottslighet är NJA 1990 s 293, NJA 2006 s 375 och NJA 2007 s 533.

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

För att undvika att förlora ditt svenska medborgarskap måste du ansöka om att få behålla det. Detta kan du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Ansökan sker genom Migrationsverkets blankett Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, nummer 30202.

Du kan antingen lämna in ansökan till Sveriges ambassad i Wien, närmaste konsulat eller skicka ansökan direkt till Migrationsverket.

Kan Sverige ta tillbaka medborgarskap?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man förlora sitt svenska personnummer?

Några av de utmaningar som utlandssvenskar stöter på berör Skatteverket. Hur ser Skatteverkets prioriteringar ut och vilka lösningar finns i sikte? Vi har träffat enhets- och sektionschefen på rättsavdelningen.

Skatteverket är en viktig mottagare för många av de resolutioner som togs fram vid Utlandssvenskarnas parlament: Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, ”death certificate” och ”marriage certificate”, Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar, Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer och Bevara utlandssvenskarnas folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR.

Vi har träffat Stina Ögren, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning och Anne-Charlotte Hakefjäll, sektionschef på samma avdelning för att diskutera olika lösningsförslag.

Kan man förlora medborgarskap pga brott?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur många utvisas från Sverige pga brott?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett brott med ett straffvärde på fängelse som huvudregel ska leda till utvisning på grund av brott, även om det inte finns en återfallsrisk, och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åklagare regelmässigt bör undersöka förekomsten av eventuella utländska brottmålsdomar och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den dömdes anknytning endast i undantagsfall ska kunna utgöra hinder mot utvisning på grund av brott och tillkännager detta för regeringen.
 • För Moderaterna är det en självklarhet att om man kommer från ett annat land för att vistas eller bo i Sverige ska man följa lagstiftningen här.

  Åren 2000–2014 uppgick antalet utvisningsdomar till i genomsnitt 734 per år. Ut­vecklingen av antalet utvisningsdomar följde till större delen inte utvecklingen av hur många utländska medborgare som dömdes för brott. Under 2015–2019 var det i genom­snitt 677 tingsrättsdomar per år som innefattade ett beslut om utvisning. Andelen utländ­ska medborgare som dömdes till utvisning låg denna tidsperiod därmed i genomsnitt på 4,4 procent av det totala antalet dömda utländska medborgare. Som lägst var den 3,8 procent, vilket var 2019. Det är således endast en mindre andel av dömda utländska medborgare som utvisas. En faktor som i hög grad påverkar om en utlänning utvisas på grund av brott är vistelsetiden i Sverige och övrig anknytning hit (Brå och SOU 2021:61 s. 168 och 171 f.).

  Att regeringen presenterar förslag som innebär att det ställs högre krav på utlänning­ens etablering i det svenska samhället för att han eller hon inte ska bli utvisad är – om än inte tillräckligt – positivt liksom att det påtalas att vissa brottstyper kan tyda på bris­tande anpassning till svenska normer och förhållanden.

  Regeringen argumenterar för att utvisning många gånger framstår som en alltför ingri­pande åtgärd även om utlänningen döms till en strängare påföljd än böter. Regeringen anser därför att kravet på att det antingen finns en återfallsrisk eller att brottet är av visst allvar bör behållas, se s. 31. Vidare anser regeringen att risken för fortsatt brottslighet som skäl för utvisning bör bedömas på samma sätt som i dag. För att utvisning obero­ende av återfallsrisk ska få ske ska det krävas att brottet har ett straffvärde som mot­svarar fängelse i minst sex månader eller att det annars är av sådan karaktär att utlän­ningen inte bör få stanna kvar i Sverige.

  Regeringens förslag innebär en skärpning jämfört med gällande praxis enligt vilken man tämligen strikt tillämpar den allmänna riktlinjen om att brottet bör ha ett straffvärde som motsvarar fängelse i minst ett år för att utvisning ska komma i fråga, se s. 34 och proposition 1993/94:159 s. 13 och 33. Att straffvärdegränsen även fortsättningsvis ska kunna underskridas när brottets karaktär ger skäl till det bör också leda till en skärpning i och med att straffvärdegränsen sänks. 

  Moderaterna anser dock att regeringens förslag i dessa delar inte går tillräckligt långt. Moderaterna anser att den, inom de ramar som grundlagen, EU-rätten och internatio­nella åtaganden sätter, som begår ett brott med straffvärde motsvarande fängelsenivå ska utvisas. Denna huvudregel ska gälla även om det inte föreligger en återfallsrisk.

  Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

  För att en ansökan ska kunna påbörjas krävs att du antingen har personnummer  eller samordningsnummer. Om du aldrig har varit bosatt i Sverige och därför inte har ett personnummer behöver du först ansöka om ett samordningsnummer. Passexpeditionen ombesörjer begäran av samordningsnummer för passändamål.

  Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Om du bor utomlands i ett år eller mer så bör du enligt 20 § folkbokföringslagen göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du kommer härmed att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Det kan dock få konsekvenser gällandes exempelvis beskattning, då du riskerar att beskattas både i landet där du arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här. När du avregistreras från folkbokföringen kommer du vidare inte att få rösta till kommunen och landstinget, men däremot till riksdagen.

  Kan Sverige lämna ut svenska medborgare?

  Om du har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap kan du under vissa förutsättningar få tillbaka det genom en anmälan. Reglerna ser olika ut beroende på i vilket land du har medborgarskap i dag.

  Kan man bo i två länder samtidigt?

  Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.

  Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

  Vem kan bli utvisad från Sverige?

  Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

  Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

  Vad händer om man har två medborgarskap?

  Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. I och med 2001 års medborgarskapslag blev det, enligt svensk rätt,  fullt möjligt att ha två eller flera medborgarskap. Det krävs inte av den som söker svenskt medborgarskap att han eller hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller ska en svensk medborgare som söker och förvärvar ett annat medborgarskap därmed förlora det svenska medborgarskapet.

  Läs mer på Migrationsverkets webbplats Vad innebär svenskt medborgarskap?  Medborgarskap för vuxnaSvenskt medborgarskap för barnInformation på regeringens webbplats om dubbelt medborgarskap

  Vad är det svenska medborgarskapet?

  Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

  Kan du behålla ditt svenska medborgarskap?

  Förlora eller behålla svenskt medbor­gar­skap Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Här får du veta hur du ansöker om att få behålla det.

  Vad innebär dubbelt medborgarskap?

  Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap.