:

Hur bokföra omvänd skattskyldighet skrot?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra omvänd skattskyldighet skrot?
 2. Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?
 3. Hur mycket får man sälja skrot för utan att skatta?
 4. När gäller inte omvänd skattskyldighet?
 5. Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?
 6. Hur bokför man Kundfaktura med omvänd moms?
 7. Vilka omfattas av omvänd skattskyldighet?
 8. Måste omvänd skattskyldighet stå på fakturan?
 9. Hur man undviker skatt lagligt?
 10. Vad ligger Skrotpriset på idag?
 11. Är det moms på skrot?
 12. Måste det stå omvänd moms på fakturan?
 13. Är det omvänd moms på material?
 14. Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?
 15. Hur gör jag för att slippa betala skatt?

Hur bokföra omvänd skattskyldighet skrot?

 • Lägg upp ett speciellt försäljningskonto för detta ändamål, till exempel:3612 Försäljning med skrot o. metall, omvänd skattskyldighet
 • Koppla kontot, till Utanför momslagen på raden Moms, spara nya kontot.
 • Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

  I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

  – Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

  Hur mycket får man sälja skrot för utan att skatta?

  Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 att uppdra åt en särskild utredare att göra en översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor samt bedöma om det bör införas ett lagstadgat förbud mot att använda kontanter och checkar som betalningsmedel vid handel med metallskrot.

  Samma dag förordnades dåvarande justitierådet Annika Brickman som särskild utredare.

  Den 8 oktober 2013 förordnades som experter i utredningen dåvarande departementssekreteraren, numera kanslirådet vid Finansdepartementet Anna Andersson, verksamhetsansvarige vid Rikspolisstyrelsen Thomas Eriksson, dåvarande departementssekreteraren, numera kanslirådet vid Näringsdepartementet Sofie Lagerstedt, rättssakkunnige vid Justitiedepartementet Christer Lundh samt kanslirådet vid Utrikesdepartementet Maria Ramstedt.

  Utredningens uppdrag består av två delar. Den ena delen är att se över lagstiftningen om handel med begagnade varor. Denna uppgift omfattar att analysera utvecklingen av handeln med begagnade varor och överväga om lagstiftningen om handel med begagnade varor bör vara fortsatt reglerad.

  Den andra delen är att bedöma om det bör införas ett lagstadgat förbud mot att använda kontanter och checkar som betalningsmedel vid handel med metallskrot. Om ett sådant förbud bör införas ska utredningen lämna nödvändiga författningsförslag.

  Utredningens uppdrag enligt direktiven (dir. 2013:82, se bilaga 1) är att analysera utvecklingen av handeln med begagnade varor och utvärdera lagstiftningen om denna handel. Utredningen ska

  • undersöka vilka förändringar som skett inom branschen sedan nuvarande lagstiftning trädde i kraft,
  • undersöka om, och i så fall på vilket sätt, förhållandena har ändrats för handeln med begagnade varor sedan nuvarande lagstiftning trädde i kraft,
  • analysera polisens brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete och särskilt uppmärksamma i vilken omfattning och på vilket sätt polisen utnyttjat de instrument som lagstiftningen erbjuder, och
  • undersöka om den nuvarande regleringen haft betydelse för antalet upptäckta stöld- och häleribrott i anslutning till handeln med begagnade varor.

  Handeln med begagnade varor har varit föremål för särskild reglering sedan 1918 års förordning angående handel med vissa begagnade föremål m.m. tillkom. Också handeln med metallskrot reglerades i 1918 års förordning och var föremål för särskild reglering fram till sommaren 1999.

  Bakgrunden till 1918 års förordning var att det hade visat sig att stöldgods lätt kunde avsättas i skrot- och lumpaffärer med den följden att många fallit för frestelsen att begå tillgreppsbrott. Syftet med att införa förordningen var att försvåra avsättningen av olovligen tillgripet gods och att underlätta polisens efterspaning av sådant gods. Förhoppningen var att antalet tillgreppsbrott skulle minska med hjälp av regleringen.

  1918 års förordning var tillämplig på yrkesmässig handel med skrot, lump, begagnade metallvaror, begagnade kläder, begagnade skor samt artiklar som var jämförliga med sådana föremål. Marknadshandel och handel med föremål med konst- eller samlarvärde (antikviteter) undantogs däremot i regleringen. Sådan handelsrörelse som avsågs i förordningen fick bara utövas av den som hade tillstånd från länsstyrelsen och det ankom på länsstyrelsen att pröva sökandens lämplighet. Handlarna hade vissa skyldigheter enligt förordningen. Bl.a. var de skyldiga att föra in olika uppgifter om varje affär i en affärsbok. Uppgifterna avsåg dagen för affärens avslutande, föremålets eller föremålens art samt antal, mått eller vikt och särskilt kännemärke, säljarens namn, yrke och bostad samt det överenskomna priset eller, om affären inneburit något annat än ett köp, avtalets innehåll. Affärsboken skulle förvaras under en tid av tio år. Förordningen innehöll dessutom regler om hur godset skulle märkas och förvaras. Vidare fick näringsidkaren inte göra affär med någon som inte fyllt 18 år och näringsidkaren skulle hjälpa polisen vid spaning efter tjuvgods och annat bortkommet gods. Länsstyrelsen hade möjlighet att

  När gäller inte omvänd skattskyldighet?

  Som säljare är du skyldig att följa reglerna om omvänd skattskyldighet, du kan således inte själv avgöra när omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Det är således säljare som måste veta när köparen och inte säljaren ska redovisa momsen. Köparen måste vid omvänd skattskyldighet redovisa momsen.

  I Sverige gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

  • Vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn
  • Vid omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
  • Vid omsättning av investeringsguld när du som säljare är frivilligt skattskyldig för omsättningen. Trots att du som säljare är frivilligt skattskyldig ska köparen redovisa och betala momsen
  • Vid omsättning av avfall och skrot av vissa metaller
  • Vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser
  • Utländska företagares omsättning vid försäljning av el, gas, värme och kyla till momsregistrerade köpare i Sverige
  • Utländska företagares omsättning vid försäljning av varor eller av tjänster som avser fastighet i Sverige till momsregistrerade köpare i Sverige. Detta gäller endast om den utländske företagaren inte har begärt att vara skattskyldig för försäljningen. För byggtjänster som omsätts till företag inom byggsektorn ska alltid omvänd skattskyldighet tillämpas.
  • Vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

  Inom EU:s momsområde gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

  • när en vara transporteras mellan två länder och under förutsättning att köparen åberopar ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) i sitt land
  • vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

  Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?

  Vid inköp av byggtjänster från en momsregistrerad näringsidkare i Sverige är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpliga för en momsregistrerad redovisningsenhet.

  Ett inköp av byggtjänster förutsätter att säljaren är fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Ett inköp av byggtjänster från en fysisk person utan F-skattesedel utgör ett anställningsförhållande där uppdragsgivaren skall betala lön till uppdragstagaren.

  Hur bokför man Kundfaktura med omvänd moms?

  I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

  – Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

  Vilka omfattas av omvänd skattskyldighet?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Måste omvänd skattskyldighet stå på fakturan?

  Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

  En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

  Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

  Hur man undviker skatt lagligt?

  Skatteplanering är att inom rådande lagar hitta vägar för att betala så lite skatt som möjligt. Det är din skyldighet att som företagare sköta ditt bolag på ett ansvarsfullt sätt och du ska inte betala mer i skatt än vad lagen kräver. Skattefusk och skattebrott är att bryta mot lagen och därför något helt annat.

  Driver du enskild firma har du här en guide om skatteplanering.

  Vad ligger Skrotpriset på idag?

  Ett riktpris för järnskrot är 2-4 SEK/kg.

  OBS! Detta är endast ett riktpris baserat på iakttagelser från marknaden under de senaste åren och priset varierar mellan olika skrotköpare.

  Är det moms på skrot?

  Vid handel med skrot mellan företag används omvänd beskattning. Skälet till omvänd skrotmoms är omfattande momsbedrägerier främst i ledet före uppköparna. Omvänd beskattning innebär att köparen i stället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte moms i fakturan utan överlåter i vissa fall på köparen att redovisa momsen. Se vidare ordet omvänd lokal beskattning.

  Måste det stå omvänd moms på fakturan?

  På en faktura med omvänd moms ska du ange köparens registreringsnummer till moms i ett särskilt fält.

  Är det omvänd moms på material?

  Ska jag använda omvänd betalningsskyldighet när jag säljer byggmaterial?

  Den omvända betalningsskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna.

  Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?

  Vissa tjänster med anknytning till byggsektorn klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Här nedanför ges exempel på några sådana tjänster. Du ska således inte använda omvänd betalningsskyldighet för

  • plantering och skötsel av grönytor
  • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
  • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
  • uthyrning av byggmaskiner utan förare

  SNI 2002 (Standard för svensk näringsindelning) kan vara vägledande för att avgöra vilka tjänster som omfattas av reglerna om omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn.

  Hur gör jag för att slippa betala skatt?

  Den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet, huvudutbetalaren, är för många pensionärer Pensionsmyndigheten (eller arbetsgivaren om man fortfarande jobbar). Huvudutbetalaren drar som regel skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och som om det är den enda inkomsten du har. Övriga utbetalare gör ett schablonavdrag på 30 procent.

  Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det då bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag. Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare så därför behöver du själv titta på de skatteavdrag som görs av olika utbetalare och också titta på om det är tillräckligt skatteavdrag som görs.