:

Hur överklaga förseningsavgift Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur överklaga förseningsavgift Skatteverket?
 2. Hur bokföra förseningsavgift till Skatteverket?
 3. Hur mycket ska jag ta ut för förseningsavgifter?
 4. Hur betalar man förseningsavgift till Skatteverket?
 5. Hur överklagar jag en förseningsavgift?
 6. Hur mycket kostar det att överklaga?
 7. Är förseningsavgift avdragsgill?
 8. Vad är förseningsavgifter på Gstr 10?
 9. Vad är en rimlig ränta vid försenad betalning?
 10. Hur beräknar man ränta på en försenad betalning?
 11. Får man dra av förseningsavgift?
 12. Hur betalar jag min förseningsavgift på 234f?
 13. Hur bestrider jag en försenad betalning?
 14. Får man dra av förseningsavgifter?
 15. Vem betalar överklagande?

Hur överklaga förseningsavgift Skatteverket?

Skatteverket ska ta ut förseningsavgift om den som ska lämna en periodisk sammanställning inte har gjort det i rätt tid (48 kap. 1 § första stycket SFL).

En förseningsavgift ska tas ut när den som är uppgiftsskyldig

 • inte har lämnat någon periodisk sammanställning
 • har lämnat en periodisk sammanställning för sent
 • har lämnat uppgifter som inte uppfyller formkraven på en periodisk sammanställning.

I vissa situationer ska Skatteverket inte ta ut någon förseningsavgift.

Hur bokföra förseningsavgift till Skatteverket?

Förseningsavgifter och skattetillägg som en redovisningsenhet betalar till skatteverket på grund av slarv eller medvetet fusk är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift om en redovisningsenhet lämnar in en deklaration för sent, om innehållet i en lämnad deklaration är bristfälligt eller om en redovisningsenhet inte har fullföljt ett föreläggande inom en viss tid. Med deklaration avses inkomstdeklaration, skattedeklaration för moms, skattedeklaration för arbetsgivare, punktskattedeklaration och periodisk sammanställning (kvartalsredovisning). Förseningsavgiften är 1 000 SEK och en enskild deklaration kan ge förseningsavgifter vid maximalt 3 tillfällen.

Hur mycket ska jag ta ut för förseningsavgifter?

1981:739 heter lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Detta är en lag som skyddar privatpersoner från att få orimliga förseningsavgifter med mera. Denna lag kom till år 1981 men år 2013 kom en ny lagändring. Den lagändringen heter 2013:56. Läs om lagen i fulltext på regeringens hemsida alternativt på regeringskansliets hemsida.

När man läser lagen ser man tydligt vilka avgifter som högst får begäras. Även under vilka villkor som företag får begära en förseningsavgift.

Hur betalar man förseningsavgift till Skatteverket?

Lämnar du din deklaration efter den 2 maj (ordinarie deklarationstidpunkt) utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd och lämnar deklarationen efter beviljat anståndsdatum, riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Så här stor kan avgiften bli:

Hur överklagar jag en förseningsavgift?

Om det är oskäligt att ta ut en förseningsavgift med ett fullt belopp ska Skatteverket befria, helt eller delvis, från förseningsavgiften (51 kap. 1 § första stycket SFL).

Normalt är det den person som riskerar att få en förseningsavgift som framför de omständigheter som kan finnas för befrielse. Skatteverket ska även på eget initiativ (ex officio) ta hänsyn till de omständigheter för befrielse som kommit fram i ärendet. Sådana omständigheter kan exempelvis framgå av uppgifterna i deklarationshandlingarna eller komma fram vid kontakt med den uppgiftsskyldiga. Framkommer sådana omständigheter är Skatteverket skyldigt att närmare utreda befrielsefrågan, t.ex. genom att ställa frågor till den uppgiftsskyldiga.

Skatteverket kan alltså befria utan att den som riskerar att få en förseningsavgift yrkar det. Det här gäller trots att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om det i skatteförfarandelagen till skillnad mot i tidigare lagstiftning (prop. 2010/11:165 s. 970 och SOU 2009:58 s. 1289 f.).

Normalt ska Skatteverket befria helt från förseningsavgiften. Med hänsyn till storleken på en förseningsavgift finns det bara i undantagsfall anledning att befria delvis från den (prop. 2002/03:106 s. 142).

I ett enskilt ärende skulle två eller tre förseningsavgifter på 6 250 kronor vardera kunna innebära att beloppet blir så högt att det inte står i rimlig proportion till passiviteten. Om beloppet inte står i rimlig proportion till passiviteten ska Skatteverket befria helt från en eller flera av förseningsavgifterna.

Hur mycket kostar det att överklaga?

 • Vilka beslut får överklagas?
 • Vem får överklaga?
 • Vart ska överklagandet skickas?
 • Överklagandetid
 • Byggnadsnämndens hantering av överklagande
 • Vad ska överklagandet innehålla?
 • Överprövande instanser
 • Länsstyrelsens och domstolens prövning
 • Kostnader för överklagande
 • Filmer
 • Relaterad information

Efter att byggnadsnämnden fattat ett beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov får beslutet överklagas. Detsamma gäller byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked.

Ett beslut om lov eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Är förseningsavgift avdragsgill?

Privata levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av (9 kap. 2 och 3 §§ IL).

I 12 kap. IL finns det ett antal undantag från regeln om att privata levnadskostnader inte får dras av. Man kan under vissa förutsättningar få avdrag för t.ex. utgifter för arbetsresor, hemresor samt ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Följande privata levnadskostnader får inte dras av oavsett inkomstslag:

Svenska allmänna skatter är inte avdragsgilla. Som sådana skatter räknas bland annat kommunal och statlig inkomstskatt och kupongskatt (9 kap. 4 § IL).

Däremot är särskilda skatter och avgifter som gäller näringsverksamhet avdragsgilla. Som exempel kan nämnas fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löneskatt, socialavgifter m.m. (16 kap. 17 § IL).

Vad är förseningsavgifter på Gstr 10?

Om det är oskäligt att ta ut en förseningsavgift med ett fullt belopp ska Skatteverket befria, helt eller delvis, från förseningsavgiften (51 kap. 1 § första stycket SFL).

Normalt är det den person som riskerar att få en förseningsavgift som framför de omständigheter som kan finnas för befrielse. Skatteverket ska även på eget initiativ (ex officio) ta hänsyn till de omständigheter för befrielse som kommit fram i ärendet. Sådana omständigheter kan exempelvis framgå av uppgifterna i deklarationshandlingarna eller komma fram vid kontakt med den uppgiftsskyldiga. Framkommer sådana omständigheter är Skatteverket skyldigt att närmare utreda befrielsefrågan, t.ex. genom att ställa frågor till den uppgiftsskyldiga.

Skatteverket kan alltså befria utan att den som riskerar att få en förseningsavgift yrkar det. Det här gäller trots att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om det i skatteförfarandelagen till skillnad mot i tidigare lagstiftning (prop. 2010/11:165 s. 970 och SOU 2009:58 s. 1289 f.).

Normalt ska Skatteverket befria helt från förseningsavgiften. Med hänsyn till storleken på en förseningsavgift finns det bara i undantagsfall anledning att befria delvis från den (prop. 2002/03:106 s. 142).

I ett enskilt ärende skulle två eller tre förseningsavgifter på 6 250 kronor vardera kunna innebära att beloppet blir så högt att det inte står i rimlig proportion till passiviteten. Om beloppet inte står i rimlig proportion till passiviteten ska Skatteverket befria helt från en eller flera av förseningsavgifterna.

Vad är en rimlig ränta vid försenad betalning?

Vad gäller egentligen när en kund inte betalar? Lär dig mer om dröjsmålsränta.

Fastställs i räntelagen: Dröjsmålsräntan fastställ i enlighet med räntelagen till 8 %-enheter högre än den av riksbankens årligt fastställda referensräntan.

Hur beräknar man ränta på en försenad betalning?

Dröjsmålsränta är en kostnad som tas ut när betalningen av en faktura är försenad. Företag tar ut dröjsmålsränta som en form av kompensation från kunder som inte betalat innan förfallodatumet på en faktura passerat.

Enligt räntelagen kan inte ett företag ansöka om dröjsmålsränta från en kund förrän efter att 30 dagar gått sedan fakturan skickades om inte annat avtalats. Dessutom måste det tydligt framgå på fakturor riktade mot privatkunder att dröjsmålsränta kommer tas ut vid utebliven betalning.

När det gäller fakturor till företagskunder tas det för givet att de är medvetna om dröjsmålsräntan, just eftersom de är företagare. Av denna anledning finns det inget uttalat krav att en notifikation behöver finnas med på fakturor riktade mot företag. Detta gäller även om kunder som fakturerats är olika slags myndigheter eller tillhör offentliga verksamheter av något slag.

Får man dra av förseningsavgift?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Hur betalar jag min förseningsavgift på 234f?

Lämnar du din deklaration efter den 2 maj (ordinarie deklarationstidpunkt) utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd och lämnar deklarationen efter beviljat anståndsdatum, riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Så här stor kan avgiften bli:

Hur bestrider jag en försenad betalning?

När du bestrider en faktura är fordran som fakturan avser tvistig. Det betyder att du inte är överens med fakturaavsändaren att du ska betala beloppet i fakturan.

Det kan till exempel bero på att du anser att du inte beställt det som fakturerats, att beloppet är felaktigt eller att du inte fått det som du ska betala för.

Får man dra av förseningsavgifter?

Böter får du aldrig göra avdrag för. Det kan till exempel vara förseningsavgifter och kontrollavgifter. Du får inte ens göra avdrag för parkeringsböter och felparkeringsavgifter trots att du fått boten i tjänsten.

Kostnadsränta får du när du har underskott på Skattekontot och är ett påtryckningsmedel för att få dig att betala. Har du fått betala kostnadsränta på Skattekontot så är den inte avdragsgill. Om du däremot har fått intäktsränta behöver du inte betala skatt för den.

Vem betalar överklagande?

Byggnadsnämndens beslut om lov och förhandsbesked får överklagas till länsstyrelsen. Överklagandetiden är antingen 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, eller 4 veckor från det att beslutet kungjordes för dem som inte ska delges beslutet.

Efter att byggnadsnämnden har fattat beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om lov eller förhandsbesked kan beslutet överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol. I vissa fall ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.