:

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

Innehållsförteckning:

 1. När är nästa fastighetstaxering för småhus?
 2. Hur ofta taxeras hyreshus?
 3. Hur deklarerar man hyreshus?
 4. Var hittar jag min fastighetstaxering?
 5. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 6. När görs fastighetstaxering?
 7. Hur beräknas taxeringsvärde hyreshus?
 8. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 9. När sker fastighetstaxering?
 10. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 11. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 12. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 13. Hur räknar man ut fastighetsskatt hyreshus?
 14. Vad är fastighetsskatten på hyreshus?
 15. Kan Skatteverket se Airbnb?

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

Det har skett en kraftig uppgång av huspriserna över tid, framför allt under pandemin. Efter Rysslands invasion av Ukraina förra året började huspriserna sjunka under 2022. Sedan har nedgången fortsatt i år. Men den prisnedgång som sker 2023 kommer inte att påverka taxeringsvärdena nästa år utan slår igenom först vid den fastighetstaxering som görs 2027.

Det beror på att det finns en eftersläpning i systemet. Taxeringsvärdena 2024 ska spegla den genomsnittliga prisnivån två år före taxeringsåret, alltså prisnivån för bostäder år 2022. Det betyder att nedgången under 2022 delvis kommer att slå igenom, men den prisnedgång som sker i år kommer inte att påverka taxeringsvärdena överhuvudtaget.

- Det gör att den kommunala fastighetsavgiften för de som ligger under taket kommer att beräknas på ett taxeringsvärde som är ”för högt”, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Hur ofta taxeras hyreshus?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur deklarerar man hyreshus?

Du ska deklarera hur det ser ut (eller kommer att se ut) den 1 januari 2022. Det betyder att det är de ytor som finns den 1 januari 2022 som ska deklareras och därmed också åsättas en hyra. Hyran ska anges i 2020 års nivå. Har det skett en ombyggnation eller förändring sedan 2020 kan det innebära att hyran 2020 inte kan tillämpas för en viss yta. Samma sak gäller om en yta inte var uthyrd under hela 2020 eller delar av 2020. Här kan du i stället bli hänvisad till att använda hyran för ett annat år som sedan ska räknas om till 2020 års nivå eller till att tillämpa den s k jämförelsehyran.

Var hittar jag min fastighetstaxering?

Du som äger en fastighet får en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Däremellan kan du få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad. Skatteverket använder uppgifterna i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet, som ligger till grund för hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. En obebyggd tomt som är tänkt att bebyggas med småhus är också en småhusfastighet.

När kommer taxeringsvärdet 2023?

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

När görs fastighetstaxering?

Fastighetstaxering sker normalt vart tredje eller sjätte år. Det är Skatteverket som beslutar om fastighetstaxering för alla fastigheter i Sverige. Det värde som fastställs, taxeringsvärdet, utgör bl.a. grunden för fastighetsskatten, alltså den skatt som utgår på innehavet av fastigheten. Fastighetstaxeringen innebär att beslut fattas inte bara om taxeringsvärdet, utan även om en fastighets skatte- och avgiftsplikt, typ av taxeringsenhet, m.m. Uppgifterna tjänar sedan som underlag vid beskattningen och även i vissa andra sammanhang.

Taxeringsvärdet utgör ett samlat värde av en fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret. Var en fastighet ligger har således stor betydelse för storleken på skatten. Det beror på att prisnivåerna för fastigheter skiljer sig åt mellan olika geografiska områden.

Hur beräknas taxeringsvärde hyreshus?

I tjänsten kan du beräkna taxeringsvärden för olika typer av fastigheter för vissa år. De fastighetstyper som är möjliga att beräkna är småhus, småhus på lantbruk, hyreshus och industri. Vill du beräkna en byggnad på en industrifastighet, kan du endast göra det för en byggnad som är avkastningsberäknad.

Tjänsten är öppen 07.00-24.00

Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

Under året genomför Skatteverket en mängd kontroller av uthyrning av bostäder, sedan problemet har uppdagats. Det är både uthyrare på Airbnb och andra förmedlare som granskas.

– Vi har sett en rejäl ökning av sådan här uthyrning de tre-fyra senaste åren, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare för oredovisade inkomster på Skatteverket.

Hyr du ut din bostad är det skattefritt om inkomsterna inte är högre än 40 000 kronor på ett år. Hyr du ut din bostad tillfälligt, i upp till sammanlagt 16 veckor med en omsättning på max 50 000 kronor, behöver du inte heller betala skatt.

När sker fastighetstaxering?

Som fastighetsägare kan det vara en utmaning att ha koll på fastighetstaxeringen. Alla fastigheter är föremål för allmän fastighetstaxering vart sjätte år och vissa fastigheter är föremål för en förenklad fastighetstaxering som också sker vart sjätte år (mitt emellan de allmänna taxeringarna). Däremellan kan det bli aktuellt med särskild fastighetstaxering. Ett korrekt taxeringsvärde påverkar inte bara uttaget av fastighetsskatt/-avgift, utan även en rad andra faktorer. Den 8 mars är sista dag att deklarera. Här reder vår skatterådgivare Sora Schnürer ut vad som gäller och hur du ska agera.

En fastighet kan taxeras vid allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering och särskild fastighetstaxering. Vilket år allmän fastighetstaxering inträffar beror på vilken slags fastighet det rör sig om. Hyreshusenheter, industrienheter och specialenheter taxerades exempelvis 2019 vid allmän fastighetstaxering och därefter vart sjätte år. Förenklad fastighetstaxering infaller tre år efter att en allmän fastighetstaxering för vissa fastigheter, exempelvis hyreshusenheter, småhusenheter och lantbruksenheter. Under hösten 2021 ska alltså fastighetsdeklarationerna för den förenklade fastighetstaxeringen 2022 lämnas in för hyreshus om inte anstånd med inlämnandet har beviljats. Snart är det alltså dags att börja planera för detta!

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet du äger och är det som ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Som standard brukar taxeringsvärdet vara ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och det är Skatteverket som tar beslutet för vad ditt taxeringsvärde blir. För att fastighetsavgiften inte ska bli för hög finns det ett takbelopp som varierar för varje år. 2021 var takbeloppet 8 524 kronor för småhus.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Var en fastighet ligger har stor betydelse för värdet. Det beror på att prisnivåerna för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiskt avgränsade områden, så kallade värdeområden. Inom varje värdeområde fastställer vi värdenivåer så att de är lika för alla jämförbara fastigheter inom området. Det finns separata värdenivåer för de olika byggnadskategorierna friliggande småhus, radhus och kedjehus, parhus med flera.

Inom ett värdeområde kan Skatteverket även fastställa att det typiskt sett råder särskilda förutsättningar vid värderingen. Till exempel kan ett värdeområde ha bildats bara för de fastigheter som ligger utefter en hårt trafikerad väg och som alla är påverkade av buller och andra störningar från trafiken. Värderingen inom det området är därmed redan från början gjord med hänsyn till trafikstörningarna. Du som fastighetsägare i ett sådant område behöver därför inte själv begära att ditt taxeringsvärde justeras ner av det skälet.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Det som skiljer den vanliga årliga deklarationen från fastighetsdeklarationen är att du inte behöver skicka in en fastighetsdeklaration om du inte gör några ändringar. Då godkänner du att Skatteverket har rätt uppgifter genom ett så kallat tyst godkännande, vilket innebär att du inte skickar in någon ny fastighetsdeklaration.

Men du bör kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du behöver ändra något fyller du i detta på Skatteverkets hemsida eller på pappersblanketten som ska vara Skatteverket tillhanda senast den 2 november.

Hur räknar man ut fastighetsskatt hyreshus?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Vad är fastighetsskatten på hyreshus?

 • Hus med värdeår 2011 och tidigare får ingen fastighetsavgift de första fem åren.
 • Hus med värdeår 2012 och senare får ingen fastighetsavgift de första 15 åren. Därefter hel avgift.

Kan Skatteverket se Airbnb?

Om du säljer eller hyr ut något via en app eller hemsida, till exempel om du hyr ut en bostad via Airbnb, så kommer du att krävas på nya uppgifter.

Bakgrunden är nya regler för så kallade digitala plattformsföretag som började gälla 1 januari.