:

Vad är en framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en framtidsfullmakt?
 2. Vad skriver man i en framtidsfullmakt?
 3. Vad kostar det att göra en framtidsfullmakt?
 4. Var finns blankett för framtidsfullmakt?
 5. Måste man registrera en framtidsfullmakt?
 6. Var ska man förvara framtidsfullmakt?
 7. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 8. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 9. Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?
 10. Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?
 11. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 12. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 13. Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Vad skriver man i en framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

Vad kostar det att göra en framtidsfullmakt?

Med vår digitala tjänst kan du enkelt skriva framtidsfullmakt själv. Du börjar med att skapa ett konto och betalar först för dokumentet när du har slutfört alla steg. Ditt avtal sparas sedan på ”Mina sidor”. Tänk på att det måste vara underskrivet för att vara juridiskt giltigt.

 • En trygg framtidNär åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar, kan det vara för sent. Med befogenhet över din framtid undviker du risken att styras av en slumpmässigt utvald god man och du kan istället själv välja någon som du litar på, exempelvis en nära vän eller anhörig.
 • Underlättar för familjenInnan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen.
 • En extra trygghetEn vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det klokt att gardera sig med en framtidsfullmakt, som också börjar gälla vid tidpunkten som den skrivs.
 • Var finns blankett för framtidsfullmakt?

  Om du känner dig helt säker på hur man skall fylla i en framtidsfullmakt så att den blir helt juridiskt korrekt så kan du använda denna mall. Om du inte känner dig 100% säker så rekommenderar vi att du följer tipset ovan.

  Måste man registrera en framtidsfullmakt?

  Hej och tack för din fråga till Lawline!

  En framtidsfullmakt behöver inte registreras någonstans. En framtidsfullmakt får upprättas av en fullmaktsgivare som är myndig och som har förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter). Den ska vara skriftlig (4 § lag om framtidsfullmakter).

  Var ska man förvara framtidsfullmakt?

  Trygga min framtid

  Jag har skrivit Framtidsfullmakter och Generalfullmakter till min make och mig. Ska jag skriva ut 2 exemplar av varje fullmakt? Ska jag förvara det ena exemplaret i bankfack och ge det andra exemplaret till fullmaktshavaren?

  Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

  Jag har en fråga om registrering av framtidsfullmakt. Måste en framtidsfullmakt bli registrerad för att vara giltig? Jag och min fru planerar att skriva var sin framtidsfullmakt och har lite funderingar. Är en framtidsfullmakt som ett äktenskapsförord som måste bli registrerat hos skatteverket eller liknande? 

  Svar: Du har rätt i att äktenskapsförord måste bli registrerade hos Skatteverket för att bli formellt giltiga. Men en framtidsfullmakt behöver inte bli registrerad någonstans för att vara giltig.

  Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

  Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

  Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

  Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

  Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

  Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

  Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?

  Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

  Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

  Vem ska förvara framtidsfullmakt?

  Framtidsfullmakter och testamenten har mycket stora likheter vad avser formkraven. Båda dokumenttyperna är endast gällande i original, de måste vara undertecknade och vara bevittnade av två vittnen för att vara giltiga. Detta innebär emellertid inte att de bör förvaras på samma sätt då det finns avgörande skillnader vad avser när dokumenten blir gällande och ska tillämpas.

  Ett testamente förvaras med fördel i t ex ett bankfack, hos en advokat eller via några av de olika förvaringstjänster som finns för testamenten. När den person som upprättat testamentet avlider lämnas testamentet ut till dödsbodelägarna och testamentet kan tillämpas vid fördelningen av arvet.  

  En framtidsfullmakt börjar att gälla när den fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Skulle fullmaktsgivaren till exempel befinna sig på sjukhus efter en olycka och inte kan kommunicera med omvärlden kan det snabbt bli problematiskt om fullmaktsgivaren har lagt framtidsfullmakten i ett bankfack. Än värre blir det om fullmaktsgivaren inte informerat någon om var framtidsfullmakten förvaras.

  Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

  En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som skapar säkerhet inför framtiden för dig och dina nära. Dokumentet bestämmer vem eller vilka som ska ta hand om och sköta dina angelägenheter när du inte kan göra det själv längre. Det kan vara på grund av sjukdom, psykisk störning eller en olycka. 

  Framtidsfullmakten börjar alltså gälla den dag då du inte kan ta hand om dina ärenden själv längre. Då får den eller de du gjort till fullmaktshavare befogenhet att utföra ärenden i ditt namn, som att betala räkningar, hyra eller gå till banken. Har du inte skrivit en framtidsfullmakt riskerar du att istället få en god man eller förvaltare, du kan läsa mer om vad det innebär här. 

  En framtidsfullmakt som trätt i kraft gäller som utgångspunkt även efter att personen som skrivit den – fullmaktsgivaren – gått bort. Bland annat blir det fullmaktstagarens uppgift att informera om dödsfallet och sköta sådant som att avsluta prenumerationer fram till det att dödsboet tar över förvaltningen av den avlidna personens egendom.

  Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?

  • Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år.
  • Fullmaktsgivaren ska vara kapabel att ta hand om sig själv och sina åtaganden, när fullmakten upprättas.
  • Det ska framgå i avtalet att det är en framtidsfullmakt.
  • Fullmakten ska vara skriftlig.
  • Det ska vara tydligt vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare.
  • Det ska framgå vilka befogenheter som överlåts till fullmaktshavaren.
  • Det ska framgå vilka övriga villkor som innefattas av fullmakten.
  • Fullmakten ska även bevittnas av två personer, som är oberoende till fullmaktens innehåll.