:

Vad är k10a?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är k10a?
 2. Vad är gränsbelopp K10?
 3. När ska K10 vara inne?
 4. Vad är K10 deklaration?
 5. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 6. Vad är skillnaden mellan K10 och K12?
 7. Hur stor utdelning får man ta ut?
 8. Vad händer om man inte lämnar in K10?
 9. Måste jag skicka in K10?
 10. Vad händer om man inte fyller i K10?
 11. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 12. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 13. Hur mycket utdelning till 20%?
 14. Är utdelning skattefritt?
 15. Måste man lämna K10 varje är?
 16. What does K12A stand for?
 17. Who is a K10A candidate?
 18. What is the difference between the Klein K10 SF and k10-a?
 19. What is a k10-a colorimeter?
 20. What does K12A stand for?
 21. Who is a K10A candidate?
 22. What is a k10-a colorimeter?
 23. What is the Klein k10-a used for?

Vad är k10a?

Bokslutet är alltid en översikt över den utgångna räkenskapsperioden. Om bokföringen är i ordning, kommer innehållet i bokslutet endast sällan som en överraskning.

Bokföringen görs i regel månatligen, och under räkenskapsperioden får man preliminär information om hur räkenskapsperioden ser ut. En god likviditetsförvaltning håller företaget i gång året runt.

Ju noggrannare bokföringen görs under räkenskapsperioden, desto tydligare ser företagaren hur företaget utvecklas och vilken prognosen för räkenskapsperiodens resultat är. Genom att följa upp bokföringen kan företagaren också kontrollera om den betalda förskottsskatten är tillräcklig eller inte.

Vad är gränsbelopp K10?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

När ska K10 vara inne?

Om du själv eller närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag ska du lämna blanketten K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

Vad är K10 deklaration?

K10-bilagan ska innehålla uppgifter som används för att beräkna skatt på utdelningar som gjorts under året som gått samt för att beräkna vilket utrymme som finns för att göra utdelningar till lägre beskattning för framtida utdelningar (så kallat lågbeskattat utdelningsutrymme).

Som företagare kan man välja att använda en av två typer av regler för beräkning av skatten: utdelning alternativ 1 - förenklingsregeln eller utdelning alternativ 2 - huvudregeln. Grundprincipen är att alternativ 1 bör ur ett skatteperspektiv väljas om du inte gjort några större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Alternativ 2 bör istället väljas om du gjort större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Observera att om man är delägare i flera företag kan bara alternativ 1 användas för ett av dessa företag och alternativ 2 ska användas för de andra.

Bilagan ska fyllas i även om ingen utdelning gjorts. För varje år som du fyller i och lämnar in bilagan räknas det lågbeskattade utdelningsutrymmet upp och blir större och kan användas för att göra utdelningar från företaget till dig själv till en lägre skattesats.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Vad är skillnaden mellan K10 och K12?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Hur stor utdelning får man ta ut?

Reglerna gäller för inkomståret 2022. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Reglerna gäller för inkomståret 2021. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Vad händer om man inte lämnar in K10?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

Måste jag skicka in K10?

Logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

Eftersom din K10-bilaga redan skickats in till oss behöver du ta bort den bilaga vi har skapat åt dig i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Om bilagan redan finns hos Skatteverket visas information om det i menyvalet Bilagor:

Vad händer om man inte fyller i K10?

Logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

Eftersom din K10-bilaga redan skickats in till oss behöver du ta bort den bilaga vi har skapat åt dig i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Om bilagan redan finns hos Skatteverket visas information om det i menyvalet Bilagor:

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

Hur mycket utdelning till 20% skatt?

3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

Delägare i fåmansaktiebolag i vilket ägaren eller närstående till denne är verksamma.

Som delägare i fåmansaktiebolag har du varje år möjlighet att ta en utdelning till låg beskattning (20%) upp till ett visst gränsbelopp. Skattesatsen och gränsbeloppet gäller också om du säljer dina aktier i bolaget med vinst.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet – förenklingsregeln och huvudregeln. Du som delägare har möjlighet att styra vilken regel som ska användas vid beräkningen.

Du får endast använda förenklingsregeln för ett bolag även om du är delägare i flera.

Hur mycket utdelning till 20%?

3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

Delägare i fåmansaktiebolag i vilket ägaren eller närstående till denne är verksamma.

Som delägare i fåmansaktiebolag har du varje år möjlighet att ta en utdelning till låg beskattning (20%) upp till ett visst gränsbelopp. Skattesatsen och gränsbeloppet gäller också om du säljer dina aktier i bolaget med vinst.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet – förenklingsregeln och huvudregeln. Du som delägare har möjlighet att styra vilken regel som ska användas vid beräkningen.

Du får endast använda förenklingsregeln för ett bolag även om du är delägare i flera.

Är utdelning skattefritt?

Du måste fatta beslutet att ge bort rätten till utdelningen före bolagsstämman där utdelningen kommer att beslutas. Om du däremot redan har tagit emot din utdelning och först därefter bestämmer dig för att skänka pengarna till välgörenhet, blir du som är aktiv delägare i företaget beskattad för utdelningen enligt de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga med som lägst 20 procent skatt i inkomstslaget kapital. Om bolaget lämnar 1 000 kronor i utdelning, kan du skänka hela summan, 1 000 kronor, till välgörenhet om du tar beslutet före bolagsstämman, men däremot som högst 800 kronor om du bestämmer dig för en gåva först efter bolagsstämman. Genom att ge bort rätten till utdelningen före bolagsstämman kan du med andra ord skänka ett större belopp till välgörenhet.

Om du redovisar ditt aktieinnehav i bolaget på blankett K10, det vill säga som så kallade kvalificerade andelar, gäller dessutom att ditt lågbeskattade gränsbelopp inte reduceras med utdelning som du skänker bort.

Måste man lämna K10 varje är?

K10 är den blankett där du deklarerar utdelning från fåmansbolag och försäljning av fåmansbolagsaktier. Äger du aktier i ett fåmansbolag med kvalificerade andelar ska du fylla i en K10-blankett i samband med din deklaration. Är du osäker på vad som menas med kvalificerade andelar, läs gärna vår artikel genom att klicka här. Om dina andelar i fåmansbolag är okvalificerade ska du istället fylla i en K12-blankett vid utdelning eller försäljning.

Det är alltså i din K10 det avgörs hur stort gränsbelopp du har för ett visst år. Gränsbeloppet är viktigt eftersom det innebär att utdelning (eller vinst från sålda aktieandelar) upp till gränsbeloppet beskattas i kapital med 20 procent, vilket ses som en låg skattesats. Utdelning som hamnar över gränsbeloppet och upp till 90 IBB (år 2021 6 138 000 kr och år 2022 6 390 000 kr) beskattas istället i inkomstslaget tjänst med cirka 32–57 procent, beroende på din totala inkomst av tjänst under samma år. Utdelning utöver gränsbelopp + 90 IBB beskattas i kapital, det vill säga med skattesatsen 30 procent.

What does K12A stand for?

K12A Navy Tactical Counter-Intelligence and Human Intelligence (CI/HUMINT) Specialist K13A Strike Warfare Intelligence Analyst K23A Operational Intelligence (OPINTEL) Analyst K24A Advanced Strike and Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) Mensuration Analyst K27A Search and Rescue Medical Technician L00A Submarine Force Independent Duty Corpsman L01A

Who is a K10A candidate?

Best qualified:candidates meet the FULLY qualified standard for K10A and are certified in GPC – Imagery Analyst (GPC-IA) with documented impact to the command mission area AND have documented success in a deployed or operational environment with performance supporting their commands mission.

What is the difference between the Klein K10 SF and k10-a?

It's enhanced optics give it a 3X advantage in sensitivity over the original K-10 SF. Known for it's superior speed, the K10-A can stream intensity data in 3.2 milliseconds and can provide color data in 125 milliseconds. The Klein K10-A is also extremely sensitive and color accurate.

What is a k10-a colorimeter?

The K10-A is a reference class non-contact optical colorimeter with superb accuracy, the fastest read times available, superior performance at low light, and extremely high light level measurement capability (0.0002 to 10,000 cd/m²).

What does K12A stand for?

 • K12A Navy Tactical Counter-Intelligence and Human Intelligence (CI/HUMINT) Specialist K13A Strike Warfare Intelligence Analyst K23A Operational Intelligence (OPINTEL) Analyst K24A Advanced Strike and Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) Mensuration Analyst K27A Search and Rescue Medical Technician L00A Submarine Force Independent Duty Corpsman L01A

Who is a K10A candidate?

 • Best qualified:candidates meet the FULLY qualified standard for K10A and are certified in GPC – Imagery Analyst (GPC-IA) with documented impact to the command mission area AND have documented success in a deployed or operational environment with performance supporting their commands mission.

What is a k10-a colorimeter?

 • The K10-A is a reference class non-contact optical colorimeter with superb accuracy, the fastest read times available, superior performance at low light, and extremely high light level measurement capability (0.0002 to 10,000 cd/m²).

What is the Klein k10-a used for?

 • The Klein K10-A can be used to analyze any luminance source, including the common refresh-rate flicker in monitors, and random flashes caused by the transmission of current variations through solid state devices (LEDs). All flicker information can be logged and reported with Klein Chromasurf. K-10 SF package available