:

Vem äger en byggnad på ofri grund?

Innehållsförteckning:

 1. Vem äger en byggnad på ofri grund?
 2. Vad händer med huset om arrendet sägs upp?
 3. Hur värderas hus på ofri grund?
 4. Får man hyra ut hus på Arrendetomt?
 5. Vad innebär det att ett hus står på ofri grund?
 6. Kan man bli av med Arrendetomt?
 7. Vad är ett rimligt arrende?
 8. Kan man bli av med ett arrende?
 9. Hur beskattas försäljning av hus på ofri grund?
 10. Vad menas med att ett hus står på ofri grund?
 11. Kan man sälja hus på ofri grund?
 12. Kan man bli av med arrende?
 13. Vad är rimligt arrende?
 14. Vad innebär det att köpa hus på Arrendetomt?
 15. Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?

Vem äger en byggnad på ofri grund?

Övrigt/annat

Hej! jag har hittat en kolonistuga som jag vill köpa. Den står på tomt arrenderad av kommunen. Det är ett dödsbo (en fru och 4 särkullbarn) som säljer och de har tagit hjälp av en person från koloniföreningen. Det är alltså ingen mäklare inblandad. Jag undrar hur jag kan veta att det är dödsboet som är ägare och att det inte dyker upp fler ägare? Är det fler saker jag borde tänka på?

Vad händer med huset om arrendet sägs upp?

Arrendetiden för bostadsarrenden är minst fem år. I undantagsfall kan dispens ges för kortare tid. Jordbruksarrenden kan inte vara bindande i mer än 25 år. Om det har gått mer än 25 år sedan avtalet skrevs under är det fritt fram för båda parterna att säga upp avtalet.

Av 10 kap. 2 § jordabalken framgår att avtal om bostadsarrende skall träffas för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns livstid. Om arrendetiden är icke bestämd enligt vad som sagts nu, gäller avtalet för fem år. Har avtal träffats för kortare tid, gäller det dock för den överenskomna tiden, om arrendenämnden godkänt avtalet i denna del.

Arrendatorn har normalt besittningsskydd och rätt till förlängning av avtalet då avtalstiden löpt ut enligt jordabalken. Besittningsskyddet är dock inte absolut, och undantagen från besittningsskyddet för bostadsarrenden framgår av 10 kap. 5 § jordabalken.

Hur värderas hus på ofri grund?

Taxeringsvärdet är det samlade beräknade värdet av en fastighet. Det är Skatteverket som beräknar taxeringsvärdet utifrån prisnivån i området tillsammans med fastighetens andra värdefaktorer.

Ett taxeringsvärde är tänkt att spegla det samlade värdet av en fastighet. Det ska inte ses som ett förväntat slutpris.

Får man hyra ut hus på Arrendetomt?

Ett arrende är ett avtal om nyttjanderätt av mark mellan dig och en fastighetsägare. Nyttjanderätten definieras i jordabalkens regler och för bostads- och markarrende kan du hitta lagarna i 10-11 kap.

Vad innebär det att ett hus står på ofri grund?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Kan man bli av med Arrendetomt?

Hej! Jag har en sommarstuga på arrendetomt som löper med 5 årskontrakt. Detta går ut i år, vad händer om markägaren vill säga upp avtalet, har jag beittningsrätt och vad innebär detta, har jag rätt att köpa loss tomten.

mvh Håkan Sundholm

Vad är ett rimligt arrende?

Flera faktorer påverkar prissättningen, dels en variation i priset på själva jordbruksmarken men i sammanhang gällande småskalig odling med liten yta så skiljer sig priset mer beroende av vad som ingår i arrendet gällande byggnader, infrastruktur, vatten, geografiskt läge etc. Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2018 var 1815 kr per hektar och år, källa. Enligt Jordbruksverkets siffror var arrendepriserna högst i Götalands södra slättbygder där en hektar åker i snitt kostade 4 231 kronor. I norra Sverige var motsvarande pris 374 kronor. Källa. För att det ska bli tydligt är det en bra ide att skriva in i avtalet vad arrendekostnaden baseras på. Till exempel vad jordbruksmarken kostar / hektar och vad byggnaderna kostar osv.  

Olika typer av jordägare har också olika prissättningsmodeller. På kommunal mark kan det finns ett politiskt beslut (tex. Göteborg) kring prissättning på jordbruksarrenden medan det i andra kommuner (tex. Södertälje) prissätts enligt anbudsförfarande (arrendatorn lägger ett anbud). Därför är det viktigt att jämföra med andra jordbruksarrenden med liknande förutsättningar och förhandla tills båda parter är nöjda.  

Kan man bli av med ett arrende?

De flesta bostadsarrenden gäller fritidsbebyggelse, bland annat i form av kolonistugor, ­fritidshusbyar och liknande. Många arrenda­torer har under senare år friköpt tomter till sina hus, på grund av de nackdelar som arrende­formen har jämfört med ägandet. Antalet bostadsarrenden har därmed förmodligen minskat.

Den främsta nackdelen är att huset inte kan lämnas som säkerhet för lån.

Hur beskattas försäljning av hus på ofri grund?

Försäljningen kommer att ses som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att en del ses som en försäljning och den andra delen ses som en gåva.

Vad menas med att ett hus står på ofri grund?

Övrigt/annat

Hej! jag har hittat en kolonistuga som jag vill köpa. Den står på tomt arrenderad av kommunen. Det är ett dödsbo (en fru och 4 särkullbarn) som säljer och de har tagit hjälp av en person från koloniföreningen. Det är alltså ingen mäklare inblandad. Jag undrar hur jag kan veta att det är dödsboet som är ägare och att det inte dyker upp fler ägare? Är det fler saker jag borde tänka på?

Kan man sälja hus på ofri grund?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Kan man bli av med arrende?

Arrendatorn har normalt besittningsskydd, dvs han eller hon har rätt att få arrende­avtalet förlängt när avtals­tiden går ut. Parterna i ett arrende­avtal kan ha omfatt­ande rättigheter och skyldigheter, som i så fall ska tas med i arrendeavtalet.

I slutet av det här artikeln kan du läsa om upplåtelser som påminner om jordbruksarrende. Det handlar främst om skötselavtal och så kallad share farming.

Vad är rimligt arrende?

Ett arrende räknas som jordbruksarrende om jordägaren och arrendatorn har ingått ett avtal om att marken ska användas för jordbruksändamål. Till exempel kan arrendatorn använda marken till åkermark eller betesmark.

Tänk på! Avtalet måste alltid vara skriftligt. Muntliga avtal är inte giltiga.

Det finns två olika typer av jordbruksarrenden: gårdsarrende och sidoarrende. Skillnaden mellan dem är att det vid upplåtelse av gårdsarrende även ingår en bostad, vilket det inte gör vid sidoarrende.

För att upplåtelsen ska räknas som bostadsarrende ska syftet vara att arrendatorn ska bo på platsen och betala ersättning till jordägaren. Arrendatorn har då rätt att bygga en bostad eller ha kvar en bostad som finns på marken. Vanligast är att arrendatorn har ett fritidshus eller en sommarstuga på marken, men även en permanentbostad kan vara ett bostadsarrende.

Till skillnad från gårdsarrende får marken däremot inte användas till jordbruk.

I regel gäller bostadsarrenden bara för fysiska personer. Upplåts ett liknande arrende till juridiska personer räknas det vanligtvis som ett lägenhetsarrende.

Anläggningsarrenden innebär att arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar byggnader för att bedriva verksamheten på marken. Anläggningsarrenden kan exempelvis vara bensinstationer, fabriker, vindkraftverk eller lagerhus.

Avtal för anläggningsarrenden måste alltid vara skriftliga, med undantag för avtal som träffades före 1 juli 1968.

Vad innebär det att köpa hus på Arrendetomt?

Om du säljer en kolonistuga eller en byggnad på en arrendetomt gäller samma regler som när du säljer ett småhus. Det innebär att byggnaden i vissa fall kan räknas som en näringsfastighet.

Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel.