:

Vilka lagar gäller vid inventering?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka lagar gäller vid inventering?
 2. Hur bokföra inventering?
 3. Hur görs en inventering?
 4. Hur bokföra nedskrivning av lager?
 5. Är det lag på att inventera?
 6. Måste man bokföra lager?
 7. Måste man bokföra inventarie?
 8. Hur bokför jag lager?
 9. Vad ingår i en inventering?
 10. Vad är syftet med inventering?
 11. Hur ska ett varulager värderas när man inventerar?
 12. Hur inventerar man varulager?
 13. Var går gränsen för inventarier?
 14. Vad räknas som en inventarie?
 15. Hur ska en Inventeringslista se ut?

Vilka lagar gäller vid inventering?

Först och främst för att skattelagstiftningen kräver det; minst en gång om året ska ditt lager inventeras. Men att inventera oftare än en gång per år har sina fördelar – du får till exempel bättre koll på företagets ekonomi. När du vet vad du har i ditt lager blir det enklare att göra beställningar, och du minskar risken för att beställa för mycket eller för lite av en vara eller produkt.

Hur bokföra inventering?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur görs en inventering?

Säkerställ vilka varor som är på väg in i lagret och vilka som är på väg ut från lagret. Det är endast inleveranser som tillhör räkenskapsårets som ska räknas. Märk upp det som eventuellt avser kommande år och ställ det gärna separat om det går. Bokför de sista utleveranserna från lagret innan inventeringen. Även dessa varor är bra att placera på separat plats och väl uppmärkta.

Är det flera personer involverade i lagerhanteringen och inventeringen är det viktigt att ha en tydlig instruktion över hur inventeringen ska gå till. Det är också viktigt att ha tydliga instruktioner till eventuell extrapersonal som medverkar i inventeringen så att de vet vad som ska göras och vad syftet är. Om lagret är stort kan en inventeringskarta och en tydlig uppdelning vara bra. På så sätt kan du vara säker på att inget område glöms bort eller räknas flera gånger.

Ekonomi- och lagerpersonal bör avsätta tid till att gå igenom lagerlistan. Finns det några gamla artiklar som egentligen borde slängas? Sortera listan efter höga värden och kvantiteter. Kan du redan här identifiera avvikelser sparar du tid under själva inventeringsfasen.

Hur bokföra nedskrivning av lager?

Om du driver en butik eller säljer varor i någon form har du som regel ett lager av produkter. En eller ett par gånger per år brukar en inventering av lagret göras. Detta för att bokföra upp värdet av de produkter man har i lagret som en tillgång i företaget. Lagret måste redovisas i ditt bokslut/deklaration.

Har du däremot lager under 5000kr och bokför enligt K1-regelverket behöver det inte finnas med i ditt bokslut. 

Är det lag på att inventera?

Har ni koll på de kemiska produkter som används i er verksamhet? Har ni en kemikalieförteckning? Det är inte bara viktigt ur ett hälso- och miljöperspektiv utan är också ett lagkrav. Våra konsulter hjälper er med att inventera och riskbedöma de kemiska produkter som hanteras i er verksamhet så att användningen sker på ett säkert sätt och att lagstiftning efterlevs.

Vem omfattas av lagen?

Måste man bokföra lager?

Upplagd September, 26, 2020

Redovisning av lager sker generellt sett enligt två metoder. Metod ett innebär att ett företag löpande tar upp vad de har i lager. Metod 2 innebär att företaget i slutet av året, vid sin kontrollinventering, jämför deras lager mot vad som kontrollinventerades föregående år och bokar upp skillnaden mellan fg år och innevarande år som en kostnad/intäkt.

Måste man bokföra inventarie?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Hur bokför jag lager?

När du fakturerar lagervaror som ska belasta en resultatenhet eller ett projekt i bokföringen är det alltid kalkylpriset som blir kostnad på resultatenheten eller projektet. Detta görs för att kostnaden inte ska påverkas av hur inköpspriset har varit på just den lagerartikel som bokförs bort från lagret. Kalkylpriset hämtas från fliken Inköp i artikelregistret. Vill du ändra kalkylpriset för den aktuella försäljningen gör du det direkt på fakturan i kolumnen Kalkylpris till höger på artikelraden. Skillnaden mellan kalkylpriset och FIFO-priset bokförs på lagerförändringskontot utan resultatenhet eller projekt. I lagerförändringsjournalen kan det se ut så här:

Kalkylpriset på lagervaran är 2 550 kronor och priset enligt FIFO-värderingen 2 139 kronor (inköpspriset för den äldsta artikeln i lagret). Att det är kalkylpriset i stället för FIFO-värderingen som belastar resultatenheten ger många fördelar. Kostnaden varierar inte beroende på hur länge sedan just den artikeln köptes in eller i vilken kvantitet den köptes in. Dessutom kan du lägga materialpålägg eller andra kostnader i kalkylpriset och på så sätt få med det i resultatet på resultatenheten eller projektet. Genom att bokföra mellanskillnaden på lagerförändringskontot, men utan resultatenhet eller projekt, blir själva lageruttaget i bokföringen korrekt enligt FIFO.

Vid resultatuppföljningen vill många ha det senaste inköpspriset i uppföljningen på resultatenheter och projekt eftersom det visar vad det kostar att ersätta den uttagna varan. Det gör du genom att med jämna mellanrum räkna om kalkylpriserna grundat på senaste inköpspris.

Vad ingår i en inventering?

I samband med genomgången av materialet lönar det sig att hålla ett öga på arkivets ordning och seriehelheter. Om du upptäcker en viss ordning i materialet ska den i mån av möjlighet bevaras eller återställas om den har brutits. Samma serie kan av en eller annan orsak vara fysiskt splittrad på olika håll. 

I ett arkiv som verkar innehålla blandat material får man inte snabbt skapa en ny struktur. Ta i lugn och ro reda på om det mitt i oordningen finns en princip som kan användas för att ordna materialet. Om materialet har en registrerings- och arkiveringsprincip och man börjar ändra på den i efterhand, kan det påverka förbindelserna och sökkanalerna i anslutning till arkivbildningen, med vilka man tryggar informationsmaterialets bevisvärde.

Om materialet inte har en identifierbar ordning, ska en struktur skapas för arkivet. Även i en sådan situation ska man sträva efter att hitta funktionella samband mellan handlingarna. Eventuella diarieanteckningar i handlingarna kan vara till hjälp vid planeringen av förteckningen. Om materialet innehåller tydliga helheter (ämne, granskningsobjekt, geografiskt eller administrativt område e.d.), kan strukturen grundas på dem. 

Vad är syftet med inventering?

Inventering är ett begrepp som syftar till att man gör en observationsundersökning. Man samlar in data och information om det som skall undersökas. När man inventerar en butik, lager eller företag så innebär det att man räknar efter hur många saker man har av varje sort. 

Allting bokförs för att få så bra koll på inventariet som möjligt. Genom att till exempel inventera maskiner, produkter, varor och liknande i ett företag så får du en bra överblick över antalet saker och om någonting behöver köpas in. En inventering registrerar även priser och stämmer av med kassornas rapporter. Med inventering menas att man för statistik över vilka varor som finns på en specifik plats.

Hur ska ett varulager värderas när man inventerar?

I slutet av räkenskapsåret ska varulager inventeras och värderas. Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor eller tjänster. Det finns flera typer av lagervärdering beroende på vilken typ av metod som väljs för värderingen. Ett varulager kan väljas att värderas på det verkliga värdet, återanskaffningsvärdet och anskaffningsvärdet. Det verkliga värdet kallas även för nettoförsäljningsvärdet och är en varas beräknade försäljningsvärde minus eventuella försäljningskostnader. Med beräkning av denna metod räknas inte eventuellt svinn, så kallad inkurans, med.

Återanskaffningsvärdet är värdet som varan hade haft om balansdagens priser hade gällt, alltså vad det skulle ha kostat att återskaffa varan. Här räknas inkuransen med om en sådan existerar. Anskaffningsvärdet är vad det har kostat att färdigställa varan. Här beräknas inte inkuransen, men lagret kan värderas till endast 97 procent av det sammanlagda anskaffningsvärdet, vilket då ger ett inkuransavdrag på tre procent. Det vanligaste är att det är anskaffningsvärdet och det verkliga värdet som används vid lagervärdering.

Hur inventerar man varulager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Var går gränsen för inventarier?

Förbrukningsinventarier har ett lågt värde och en kort livslängd. Med lågt värde syftar man i dessa fall på inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp kan ändras med tiden men uppgår under 2022 till 48 300 kronor, vilket innebär att förbrukningsinventarier inte får vara värda mer än 24 150 kronor. Med kort livslängd syftar man i dessa fall på inventarier som har en livslängd på kortare än 3 år men längre än 1 år.

Vad räknas som en inventarie?

Inventarier är tillgångar som köps in med syfte att användas i verksamheten. Exempel på inventarier är verktyg, möbler, bilar, datorer och affärsinredning. Inventarier är avsedda att stadigvarande användas i företaget, medan lagertillgångar är avsedda att förbrukas eller säljas. Kostnaden för inventarier får dras av, men på vilket sätt beror på vilken typ av inventarier som köpts in. Inventarier är antingen anläggningstillgångar som har en förväntad ekonomisk livslängd på minst tre år och som dras av genom avskrivningar eller förbrukningsinventarier som dras av direkt.

Det finns tre olika sätt att få avdrag för sina inventarier på:

 • omedelbart avdrag
 • avdrag genom restvärdesavskrivning
 • avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning

Hur ska en Inventeringslista se ut?

För att göra det möjligt att kontrollera värderingen av ett lager finns särskilda regler för inventering i lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen (inventeringslagen).

Ett företag som är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen ska upprätta en förteckning som för varje post av tillgångar i lagret anger det värde som posten tagits upp till enligt 17 kap. IL. De lagertillgångar som ligger kvar i lager vid beskattningsårets utgång anses som de senast anskaffade eller tillverkade. Om företaget yrkar att lagret ska värderas enligt alternativregeln i 17 kap. 4 § IL ska anskaffningsvärdet för varje post av tillgångar i lagret redovisas i förteckningen.