:

Vart skickar jag kontrolluppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vart skickar jag kontrolluppgifter?
 2. Hur lämnar man kontrolluppgifter?
 3. Måste man skicka ut kontrolluppgifter?
 4. När kan man lämna kontrolluppgift för 2023?
 5. Vem ska skicka in kontrolluppgifter?
 6. Vem ska lämna in kontrolluppgift?
 7. Kan man skicka PDF till Skatteverket?
 8. Hur gör Skatteverket kontroller?
 9. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 10. När ska Restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?
 11. När ska kontrolluppgift för utdelning lämnas?
 12. Måste man lämna kontrolluppgift på ränta?
 13. Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?
 14. Vilka filformat tar Skatteverket emot?
 15. Kan man skicka mail till Skatteverket?

Vart skickar jag kontrolluppgifter?

När du sålt din bostadsrätt kommer du få hem en blankett som heter kontrolluppgift eller KU55. Kontrolluppgiften är ditt underlag för deklarationen du ska göra nästkommande år.

Hur lämnar man kontrolluppgifter?

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

Kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket för de inkomster och förmåner som ska beskattas. De som lämnar kontrolluppgifter är de som gett ut inkomst eller förmån till någon, det behöver inte betyda att man är deras arbetsgivare. Generellt sett är det dock arbetsgivare som lämnar kontrolluppgifter för sina anställda. Självklart finns det olika undantag, läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Kontrolluppgifter ligger till grund för inkomstdeklarationen. För att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företag behöver arbetsgivare lämna in kontrolluppgifter för sina anställda till Skatteverket. Kontrolluppgifterna består av exempelvis betalda räntor, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Senast den 31 januari året efter inkomståret ska kontrolluppgifterna vara inlämnade.

Om de uppgifter som lämnas in inte stämmer dras fel skatt, vilket påverkar den pensionsgrundande inkomsten och leder till att den blir felaktig. Skatteverket kontrollerar att de kontrolluppgifter som arbetsgivaren lämnar stämmer överens med vad den anställda sen inkomstdeklarerar. Skulle uppgifterna skilja sig åt kan den anställda bli föremål för granskning eller utredning, för att säkerställa vilka uppgifter som är de riktiga.

När kan man lämna kontrolluppgift för 2023?

Arbetsställenummer ska anges för samtliga personer som utfört arbete och som man har redovisat kontant bruttolön eller annan ekonomisk ersättning för. Det gäller även för personer som har slutat eller bytt arbetsställe. I november månad får alla företag som haft två eller fler arbetsställen under året en förteckning från SCB över de arbetsställenummer som finns registrerade hos SCB.

Vem ska skicka in kontrolluppgifter?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Vem ska lämna in kontrolluppgift?

Du ska enligt Skatteverket redovisa ersättningen i en kontrolluppgift om du hamnar i följande situationer:

 • Du är en utländsk arbetsgivare som har tecknat ett socialavgiftsavtal med en anställd (KU10).
 • Du är ett försäkringsbolag som betalar pensionsförsäkring (KU18 och 19).
 • Du har anställt en privatperson och ersättningen är mindre än 10 000 SEK (KU10).
 • Du betalar ett stipendium som betalas av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen och emittenten är utländsk.

Om du är registrerad arbetsgivare kan du dock välja att anmäla ersättning på en individuell arbetsgivardeklaration. I så fall ska du inte skicka kontrollinformation.

 • Du är en juridisk person och betalar mindre än 100 kr i ersättning till en privatperson under ett kalenderår.
 • Du är privatperson eller dödsbo och betalar mindre än 1 000 kr i ersättning till en privatperson under ett kalenderår, förutsatt att:

o Ersättningen eller förmånen motsvarar inte en kostnad i en näringsverksamhet.

Kan man skicka PDF till Skatteverket?

Din deklaration finns som pdf på Mina sidor under fliken Skatter och deklarationer. Deklarationen innehåller samma uppgifter som den deklaration som har skickats med posten eller till digital brevlåda.

Tänk på att om det har kommit nya eller ändrade uppgifter i din deklaration, finns dessa inte med i deklarationen på Mina sidor. I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 finns däremot alltid aktuella uppgifter.

Hur gör Skatteverket kontroller?

Det är viktigt att kontrollen är legitim och rättvis. Skatteverket ska också bemöta alla som kontrolleras med respekt.

Vi arbetar med vår kontroll på flera olika sätt. Alla deklarationer som lämnas in, både från privatpersoner och företag, kontrolleras inledningsvis maskinellt. Vissa deklarationer kan sedan väljas ut för vidare kontroll där vi ställer frågor om deklarationens underlag.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.

Den 5 mars är sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen digitalt.

Du som har en digital brevlåda får din deklaration som pdf-fil dit.

Du som har en e-legitimation kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration.

När ska Restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

När ska kontrolluppgift för utdelning lämnas?

En skyldighet att lämna kontrolluppgift gäller i regel också för personer som betalat ut eller tagit emot ränta etc. Det gäller exempelvis fåmansbolag som under året betalat ut ränta till fysiska personer, exempelvis till ägare av bolaget.

Måste man lämna kontrolluppgift på ränta?

Förmögenhetsskatten har avskaffats helt från och med den 1 januari 2007. I propositionen lämnas förslag på vilka kontrolluppgiftsskyldigheter rörande tillgångar och skulder som bör slopas till följd av att förmögenhetsskatten avskaffats. Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om skulder, fordringsrätter, innehav av delägarrätter och om livförsäkringar bör slopas. Detsamma bör gälla kontrolluppgifter om innehav av elcertifikat och utsläppsrätter m.m. samt andelar i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag.

Vidare föreslås en ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret med anledning av att förmögenhetsskatten avskaffats.

Av regelförenklingsskäl lämnas dessutom förslag på ändringar som gäller kontrolluppgifter om betalningar till och från utlandet.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har kommit till eller upprättats där. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar.

En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). På Skatteverket är vi skyldiga att registrera handlingen så snart som möjligt eller hantera den på något annat sätt som beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Däremot behöver vi inte meddela avsändaren att vi har fått den. Du får alltså ingen bekräftelse av oss om att vi har fått en handling av dig.

Läs mer om allmänna handlingar i Rättslig vägledning.

Vilka filformat tar Skatteverket emot?

Alla deklarationsuppgifter för Inkomstdeklaration 1 och 2, det vill säga första sidan, bilagor och övriga upplysningar, kan lämnas i e-tjänsten Filöverföring. Deklarationen skrivs sedan under på Mina sidor av kunden, behörig firmatecknare eller deklarationsombud. Läs mer om tjänsten här:

Filerna ska följa det tekniska format som framgår av broschyren Information om filöverföring av Inkomstdeklaration 1 och 2 samt bilagor och fritextbrev till Inkomstdeklaration 1, 2, 3 och 4 (SKV 269).

Kan man skicka mail till Skatteverket?

Det kan ta olika lång tid att få svar på din fråga beroende på vad den handlar om. Just nu har vi följande svarstider:

 • Frågor om skatt: sex vardagar
 • Frågor om folkbokföring: sex vardagar
 • Frågor om moms: åtta vardagar

I vissa fall ringer vi upp dig i stället för att svara på din fråga via mejl. Det gör vi till exempel om vi har fått in otydliga uppgifter och behöver få ett förtydligande, eller om det är något annat som gör att det är lättare att svara på frågan via telefon. Skatteupplysningens telefonnummer som visas i displayen är 0771-567567.