:

Vad krävs för att en faktura ska vara giltig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att en faktura ska vara giltig?
 2. Hur specificerad behöver en faktura vara?
 3. Hur ska en faktura vara utformad?
 4. Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?
 5. När är en faktura utfärdad?
 6. Måste man godkänna e faktura?
 7. Kan man kräva specificerad faktura?
 8. Vad räknas som en faktura?
 9. När preskriberas en faktura?
 10. Hur sent kan man skicka en faktura?
 11. Får man dra av moms utan kvitto?
 12. Kan en faktura vara ett kvitto?
 13. Hur länge kan man vänta med att fakturera?
 14. Kan man göra en egen faktura?
 15. Kan kund kräva e-faktura?

Vad krävs för att en faktura ska vara giltig?

När du tar bilder eller skärmbilder på kvitton ska du se till att alla uppgifter går att läsa och syns på bilden. Ta flera bilder vid behov och inkludera följande:

Namnet på köpstället eller CVR- eller momsnumret

Hur specificerad behöver en faktura vara?

Utseendet på fakturan bestämmer du själv. Men den bör innehålla alla uppgifter som finns i exemplet här bredvid.

Hur ska en faktura vara utformad?

För den som försöker sig på att skapa en faktura för första gången så kan detta kännas överväldigande då det är en hel del information som bör inkluderas. Fakturor kan se ut på olika sätt men i grunden innehåller de samma information. Fakturan ska alltid innehålla det datum då den är utställd, ett fakturanummer samt säljarens och köparens adress. Den bör även tydligt visa säljarens samt köparens momsregistreringsnummer. I vissa fall (t ex vid EU-handel) behövs mer detaljerad information om transaktionens art och omfattning, specifikation (vad fakturan omfattar), pris, beskattningsunderlag för varje momssats, tillämpad momssats och momsbelopp.

Det finns även särskilda bestämmelser för hur fakturans betalningssätt ska anges. Om betalningsdatumet är ett annat än fakturadatumet, det vill säga om den ska betalas i förskott eller a conto, ska detta alltid anges. Detta är dock inte allt, här listar vi ytterligare fem viktiga saker som bör finnas med på en faktura:

Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?

Du hittar all information om vilka uppgifter som måste finnas med på en fullständig faktura hos Skatteverket. 

Klicka på denna länk för att komma till Skatteverkets faktureringsregler 

När är en faktura utfärdad?

I propositionen föreslås nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. Reglerna är föranledda av ett EG-direktiv som antogs den 20 december 2001 (rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt).

Beträffande frågan om vem som kan utfärda fakturor anges uttryckligen att en tredje person eller under vissa förutsättningar köparen får utfärda faktura för säljarens räkning. Vidare fastställs för vilka transaktioner en faktura skall utfärdas och vilka uppgifter som fakturan skall innehålla. En möjlighet införs att i vissa fall utfärda en förenklad faktura med endast ett begränsat antal uppgifter. En samlingsfaktura tillåts för flera särskilda leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster. Uttryckliga regler som tillåter elektronisk fakturering införs. Vidare anges hur lagring av fakturor skall ske och förutsättningarna för lagring av elektroniska fakturor utanför Sverige. Förslaget i denna del avser all räkenskapsinformation och inte endast fakturor.

Förslaget innebär ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), skattebetalningslagen (1997:483) och bokföringslagen (1999:1078).

Den 20 december 2001 antogs ett EG-direktiv om nya regler för fakturering när det gäller mervärdesskatt. Direktivet betecknas rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt (se EGT L 15, 17.1.2002, s. 24), härefter kallat faktureringsdirektivet.

Genom direktivet har gemensamma EG-regler införts som för mervärdesskatteändamål fastlägger en harmoniserad förteckning över vilka uppgifter som en faktura måste innehålla, gemensamma bestämmelser för tillämpningen av elektronisk fakturering och elektronisk lagring (arkivering) av fakturor samt för självfakturering (eng. self-billing) och utläggning av fakturering till en tredje person (eng. outsourcing). För att kunna säkerställa att den inre marknaden fungerar väl har det ansetts nödvändigt med en harmonisering av reglerna för fakturering. Ett annat syfte med faktureringsdirektivet var att modernisera reglerna för faktureringsskyldighet så att de korresponderar bättre med den tekniska utvecklingen och med vad som tillåts enligt medlemsstaternas nationella lagstiftningar. Reglerna skall vara införda i medlemsländernas lagstiftning den 1 januari 2004.

I framställningar som inkom till Finansdepartementet den 9 april 1997 och den 26 juni 1997 (dnr Fi97/1264 respektive Fi97/2095) har Svenska Kommunförbundet respektive Landstingsförbundet, Statskontoret och Svenska Kommunförbundet begärt att mervärdesskattelagen (1994:200, ML) skall anpassas så att dagens krav på uppvisande av faktura eller jämförlig handling för att avdragsrätt skall medges, inte hindrar att den elektroniska handeln kan bedrivas på ett rationellt sätt. Gemenskapen för Elektroniska Affärer har i en framställan som inkom till Finansdepartementet den 24 februari 2003 (dnr Fi2002/4805) givit in underlag för bedömning av problemställningar i samband med elektroniska fakturor samt Odette Sweden i en framställan som kom in till Finansdepartementet den 22 januari 2003 (Fi2003/618/SKA/S2) yrkat att det i lagstiftningen inte skall ställas krav på ett ytterligare sammanfattande pappersdokument vid utställande av elektronisk faktura. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 8 april 2003 har ITkommissionen (Fi2003/2354/SKA/S2) överlämnat IT-kommissionens ITrättsliga observatoriums promemoria ”Observatoriets syn på säkerhetskrav vid elektronisk fakturering” (ITObservatorietPM 16/2003). ITkommissionen yrkar att den ingivna promemorian skall beaktas vid lagstiftningsarbetet. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 11 mars 2003 har Elma eCommerce AB anfört att ett krav på elektroniska signaturer skulle kunna ta död på en utbredning för elektronisk förmedling av fakturor och skulle rent tekniskt vara omöjligt att använda sig av då 90 procent av fakturorna hanteras av operatörer. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 10 april 2003 har WM-data Cross Industry Solutions anslutit till Elma eCommerce AB:s uppfattning. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 10 april 2003 har Posten AB anfört att Sverige vid införandet av faktureringsdirektivet bör tillåtas alla de tre alternativ som faktureringsdirektivet tillåter avseende

Måste man godkänna e faktura?

Du kan få e-faktura från de företag som valt att erbjuda tjänsten. Du som har nätbanken med tillvalet Betalningar får kostnadsfritt tillgång till e-faktura. Du ansluter till e-faktura via nätbanken eller mobilbanken. När allt är klart får du räkningarna direkt till din nätbank och mobilbanken. De visas under "Betalningar". 

Alla uppgifter som OCR-nummer, förfallodatum, mottagarens PlusGirokonto/Bankgironummer och belopp är redan ifyllda. Det enda du behöver göra är att kontrollera uppgifterna och godkänna med ett klick. Vi ser till att räkningen betalas på förfallodagen.

Kan man kräva specificerad faktura?

Jag har fått en faktura från ett byggbolag som renoverat mitt badrum. Vi avtalade om fast pris för arbete om 150 000 kr och för materialet skulle hantverkaren fakturera självkostnadspris med påslag om 12 %. Under badrumsrenoveringens gång beställde jag några mindre extraarbeten. När jag sedan fick fakturan stod det endast ” Fast pris badrum 150 000”, ”Material 25 000 kr”, och ”ÄTA-arbeten 13 200 kr”. Jag tycker det som fakturerats för materialkostnaderna och extraarbetena verkar saltat. Jag har därför bett om att få se inköpskvitton eller åtminstone en materiallista, men hantverkaren har sagt att jag inte har rätt till en sådan redovisning eftersom vi inte avtalat om detta i förväg och att det oavsett är för sent att kräva detta nu. Jag har även ifrågasatt debiteringen för ”ÄTA-arbeten 13 200 kr” och då har hantverkaren sagt att det rör sig om 24 timmars arbete á 550 kr. Kan jag kräva en mer specificerad faktura än så? När det gäller de fasta arbetskostnaderna om 150 000 kr har hantverkaren sagt att eftersom priset är fast så behöver han inte lämna ut någon specifikation. Jag misstänker saltad faktura och har inte lust att betala för överdebiteringar. Kan jag vägra att betala fakturan?

Vad räknas som en faktura?

Hur du protesterar om du fått en faktura eller räkning som du tycker är helt eller delvis felaktig. Läs också om vad som gäller när du får en vara du inte har beställt, om ett företag skickar påminnelser och inkassokrav och vad det innebär att betala under protest.

Samarbete:Innehållet presenteras i samarbete med ECC Sverige, som är en del av ECC-nätverket och Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. ECC Sverige medfinansieras av Europeiska unionen.

När preskriberas en faktura?

På grund av fakturans centrala betydelse för det ingående skatteavdraget har mottagaren av momstjänsten ett stort intresse av att få en ordentlig faktura. Att få en korrekt faktura är därför särskilt viktigt ur tjänstemottagarens synvinkel.

TIPS: Du kan också använda vår checklista "Obligatorisk information på fakturan". Din kund kan använda checklistan för att självständigt kontrollera om hans fakturor uppfyller kraven för ingående skatteavdrag. Klicka här och ladda ner checklistan "Obligatorisk information på fakturan" gratis! Det är dock problematiskt när det är tvist om utfärdandet av fakturan.

Hur sent kan man skicka en faktura?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Får man dra av moms utan kvitto?

Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Kan en faktura vara ett kvitto?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Hur länge kan man vänta med att fakturera?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Kan man göra en egen faktura?

För dig som vill använda en färdig och bra fakturamall så kan du ladda ner en våra godkända fakturamallar för Microsoft office.

Fakturerar du t.ex. utan moms eller för arbete som är giltigt för ROT eller RUT avdrag? Här är några fakturamallar för sådana och motsvarande specifika ändamål.

Kan kund kräva e-faktura?

Digg, myndigheten för digitala förvaltning, har skickat in förslaget (hemställan) för de tre myndigheternas räkning. Förutom fördelarna med e-faktura ligger även ett förslag från EU-kommissionen bakom deras initiativ. Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg säger i ett pressmeddelande:

– EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age (ViDA), om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt. Samtidigt tror vi att det behövs ett lagkrav för att styra mot e-faktura eftersom det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig grund.