:

Vad ändras när man gifter sig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ändras när man gifter sig?
 2. Hur länge brukar ett äktenskap vara i snitt?
 3. Vem får man inte gifta sig med i Sverige?
 4. Vad är fördelen med att gifta sig?
 5. Vem äger huset när man är gift?
 6. Vad händer med pensionen om man gifter sig?
 7. Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?
 8. Hur många procent av giftermål slutar i skilsmässa?
 9. Hur mycket kostar det att gifta sig i Sverige?
 10. Hur många fruar får man ha i Sverige?
 11. Hur mycket kostar gifta sig?
 12. Vad är bäst gift eller sambo?
 13. Vad gäller vid dödsfall om man är gift?
 14. Vem ärver sparade pengarna på banken?
 15. Får man mindre skatt om man är gift?
 16. Hur länge har äktenskapet varit förbehållet i Sverige?
 17. Hur ska man registrera ett äktenskap med sambo?
 18. Vad är en könsneutral äktenskapslagstiftning?

Vad ändras när man gifter sig?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Hur länge brukar ett äktenskap vara i snitt?

Det finns mycket in­sikts­full sta­tistik kring skils­mäs­sor. Här är några spän­nan­de fakta från SCB för 2021.

 • Skils­mäs­sa är van­li­gast till antal bland per­so­ner i åldern 35–49 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom skils­mäs­sa var 11,7 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom döds­fall var 36,9 år
 • Äk­ten­skap varar kor­ta­re tid i stor­stä­der­na än i övriga landet
 • Att gifta sig vid ung ålder ökar san­no­lik­he­ten för skils­mäs­sa

En studie visar att par skil­jer sig i mindre ut­sträck­ning om de har lik­nan­de vär­de­ring­ar, ar­be­tar lika mycket och båda tar ansvar för barn och hem. Detta jäm­fört med par som inte delar samma vär­de­ring­ar kring hem och arbete. 

Om du bor i Stock­holm eller i en krans­kom­mun, Gö­te­borg eller Malmö är san­no­lik­he­ten till skils­mäs­sa dub­belt så stor jäm­fört med om du bor i norra Sve­ri­ge.

I kom­mu­ner­na Bjur­holm, Sor­se­le, Pajala, Ar­jeplog och Sto­ru­man i Norr­bot­ten och Väs­ter­bot­ten län varar äk­ten­ska­pet i snitt 39,5–42,0 år. Medan i kom­mu­ner­na Sund­by­berg, Bot­kyr­ka, Stock­holm, Hud­dinge och Ha­ninge är samma siffra 20,4–23,7 år.

Siff­ran avser äk­ten­skap som slutar genom skils­mäs­sa eller döds­fall.

Vem får man inte gifta sig med i Sverige?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Vad är fördelen med att gifta sig?

Att gifta sig har vissa juridiska fördelar, såvida det inte finns ett specifikt äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord betyder att båda parter skrivit ett gemensamt avtal där man delat upp alla sina tillgångar såsom man vill ha det vid en eventuell skilsmässa.

Om du är gift och skiljer dig har du automatiskt rätt till hälften av alla era gemensamma tillgångar och bohag, oavsett när de har införskaffats, före eller under ert äktenskap. Det är den så kallade giftorätten. Är du sambo har du bara rätt till hälften av de tillgångar och bohag som ni införskaffat och samlat på er under ert samboförhållande, inte innan dess.

Många gifter sig när det finns barn med i bilden, för att det ska bli enklare rent juridiskt när det gäller exempelvis arvsrätt och liknande. Du kan också ta din partners efternamn när du gifter dig, eller tvärtom. Att alla i familjen har samma efternamn kan underlätta för vissa individer och situationer.

Vem äger huset när man är gift?

06 / 10 / 20Aktuellt Coelis jurist

Många par som lever ihop i äktenskap kanske inte alltid reflekterar över vem som står som ägare till de olika tillgångar som ingår i det gemensamma boet. Det kan vara så att den ena maken står som ensam ägare till huset eller som innehavare av den värdepappersdepå där familjens förmögenhet förvaltas. För par som inte har enskild egendom och har gemensamma barn är det oftast inget bekymmer. Skulle det bli skilsmässa delar man lika på allting och skulle någon av dem avlida kommer man, om inget testamente säger annat, att ärva varandra fullt ut.

Vad händer med pensionen om man gifter sig?

Att vara sambos är i vardagslivet och den dagliga ekonomin snarlikt livet som gift. Ändå kan det sammanboende paret som väljer att gifta sig få flera tusen kronor mindre att leva på.

Det gäller främst de som är födda 1953 och tidigare. Ju äldre du är desto större är effekten, eftersom det beror på hur stor del av din allmänna pension som utgörs av det gamla pensionssystemet.

Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?

Däremot bör man inte se en skilsmässa som ett automatiskt misslyckande – snarare som det nya normala. – Självklart är det en sorg att skilja sig, men att du känner smärta och att du har investerat mycket energi i en relation, betyder inte att du är sämre än någon annan. Liria Ortiz poängterar att en stor andel av äktenskapen förr eller senare slutar i en skilsmässa och det i sig är inget misslyckande. – Man kan istället se det som ett normalt beteende och något som kan hända i relationer, när kvinnor inte längre är ekonomiskt beroende av män. Man växer ifrån varandra, kärleken dör eller så kanske man har haft en idealiserad bild av familjelivet som inte stämde.

Hur många procent av giftermål slutar i skilsmässa?

Läs mer om skilsmässa & separation i Sverige i Endbrightrapporten

(Sverige 2021, källa SCB & Försäkringskassan)

Hur mycket kostar det att gifta sig i Sverige?

Elin Dahlkvist Frid är bröllopskoordinator med egna företaget Big day och snittbudgeten för hennes bröllop ligger på 300 000 kronor och uppåt, för runt 200 gäster.

– Men jag har gjort bröllop för miljoner också. Jag rör mig i de kretsarna där folk lägger väldigt mycket på sina bröllop. Jag gör sällan de bröllopen som har en liten budget, vilket är lite tråkigt faktiskt.

– Det måste inte vara så dyrt, verkligen inte. Det finns många sätt att spara, jag har gjort budgetbröllop också. På ett bröllop hade vi en tårtbuffé där släkten fick bidra med tårtor som en present till brudparet och det var det vackraste på hela bröllopet.

Hur många fruar får man ha i Sverige?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Hur mycket kostar gifta sig?

Är ni precis förlovade? Grattis! När ruset från denna händelse lagt sig så är det börja planera bröllopet. Låt inte budgeten hämma er utan ta tag i er bröllopsbudget och se till så att ni får en oförglömlig bröllopsdag.

I en perfekt värld så skulle alla bröllopsbudgetar vara obegränsade. Men så är oftast inte fallet. Så därför måste man göra en budget inför bröllopet och räkna ut vad det kommer att kosta och hur mycket pengar man har att tillgå kontant eller via ett lån. För ett bröllop med 100 gäster får man räkna med att lägga ut mellan 40.000 SEK till 90.000 SEK. Detta är ett estimat för vad det kan kosta att beställa mat, hyra service personal, köpa alkohol och hyra lokal till ett bröllop av denna storlek.

Vad är bäst gift eller sambo?

Skillnaden mellan att vara gift och sambo är större än vad många tror. Vad säger egentligen arvsreglerna, och vad gäller vid en separation mellan gifta respektive sambor? Här informerar vi om vad som är viktigt att känna till.

Om man skaffar en bostad för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av den ska delas lika vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen. Samma sak gäller bohag, det vill säga möbler, inredningsdetaljer, elektronikprylar och husgeråd, som ni köpt under tiden ni varit tillsammans. Om du och din sambo vill att fördelningen ska vara annorlunda behöver ni skriva ett samboavtal.

Vad gäller vid dödsfall om man är gift?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Vem ärver sparade pengarna på banken?

Det innebär att dina närstående får det som är kvar av din pension när du dör. Vanligtvis betalas pengarna ut månadsvis, som en vanlig pension.

Vad kostar det? Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd kopplat till din försäkring, men eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna kan du få en lägre pension om du har ett återbetalningsskydd. Arvsvinst innebär att när en försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd avlider, så fördelas de pengar som finns kvar i hens försäkring mellan andra försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Får man mindre skatt om man är gift?

Vare sig du är gift eller inte så tjänar du in till din egen individuella pension och betalar individuell skatt. Det går inte att dela på varken den allmänna pensionen eller tjänstepensionen vid en eventuell skilsmässa.  

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen. Om ni är gifta och en av er tjänar mindre pengar i långa perioder kan den som tjänar mer föra över sina framtida premiepensionsrätter för att jämna ut era framtida pensioner. Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.

Om du har fört över premiepension till din make, maka eller registrerad partner så får hen behålla pengarna även vid en eventuell skilsmässa. 

Hur länge har äktenskapet varit förbehållet i Sverige?

I Sverige har äktenskapet historiskt varit förbehållet för en relation mellan en man och kvinna. Äktenskap har enligt äktenskapsbalken tidigare bara kunnat ingås mellan en kvinna och en man.

Hur ska man registrera ett äktenskap med sambo?

Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte. Om du är gift eller registrerad partner bör din anhörige registrera ert äktenskap eller partnerskap hos Skatteverket i Sverige. Gå till webbansökan.

Vad är en könsneutral äktenskapslagstiftning?

En könsneutral äktenskapslagstiftning innebär att personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma juridiska villkor som heterosexuella par. Könsneutrala äktenskapslagar finns endast i ett fåtal länder. Det är en möjlighet som tillkommit under senare år, tidigare var samtliga äktenskap i världen förbehållna par av olika kön.