:

Vilka beslut kan överklagas?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka beslut kan överklagas?
 2. När vinner ett beslut som inte kan överklagas laga kraft?
 3. Vilka beslut kan överklagas till förvaltningsrätten?
 4. Har man alltid rätt att överklaga?
 5. Kan alla beslut enligt SoL överklagas?
 6. Kan man överklaga tingsrättens beslut?
 7. Kan hovrätten neka prövning?
 8. Kan man överklaga nämndens beslut?
 9. När kan man överklaga ett beslut?
 10. Kan god man överklaga beslut?
 11. Vad krävs för att överklaga?
 12. Hur ofta dömer tingsrätten fel?
 13. Kan man alltid överklaga till hovrätten?
 14. Hur ofta ändrar hovrätten tingsrättens dom?
 15. Vad kostar det att förlora i tingsrätten?

Vilka beslut kan överklagas?

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till domstol (förvaltningsrätten). Detta förfarande kallas för laglighetsprövning. Tidigare kallades det för kommunalbesvär. Det är förvaltningsrätten som tar ställning till om du har rätt att få saken prövad.

En laglighetsprövning måste lämnas in skriftligt till förvaltningsrätten , senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om förvaltningsrätten bifaller ditt överklagande, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste tas upp på nytt av kommunen för det fall ett nytt beslut ska fattas.

När vinner ett beslut som inte kan överklagas laga kraft?

Myndighetsjuridik

Hej. När anses en brottsmålsdom ha vunnit laga kraft? Har läst att det tar 3 veckor. Men om domen är överklagad, är man då inte dömd? Och är det detsamma för en förtalsdom, där man på sociala medier kan läsa att Cissi Wallin inte fått någon dom ännu, då den inte vunnit laga kraft.

Vilka beslut kan överklagas till förvaltningsrätten?

Leksands kommun och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Har man alltid rätt att överklaga?

Om du är missnöjd med en dom i tingsrätten går det att överklaga domen för att försöka ändra beslutet. Detsamma gäller om du inte är nöjd med ett myndighetsbeslut, då du i stället vänder dig till förvaltningsrätten. Har du rätt att överklaga beslutet har du ofta goda möjligheter att få det ändrat, men det gäller att du lämnar in din överklagan i tid och med rätt uppgifter och information. I denna artikel går vi igenom hur du kan överklaga ett beslut till hovrätten eller förvaltningsrätten. Du får också veta vad du bör tänka på innan du överklagar, och vilka kostnader som kan uppstå i samband med att målet tas upp igen.

En dom i ett tvistemål som avgjorts i tingsrätten kan tas vidare till hovrätten om någon av parterna inte är nöjda med resultatet. Detta måste du göra skriftligen inom tre veckor från och med det datum som domen meddelats. Det är alltid till tingsrätten som du skickar din överklagan, och de vidarebefordrar sedan överklagandet till hovrätten tillsammans med all information i målet. Överklagandet måste bland annat innehålla uppgifter om varför du inte är nöjd med domen, och hur du vill att den ska ändras.

Kan alla beslut enligt SoL överklagas?

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att gå igenom skillnaden mellan de olika typer av bistånd som finns. Sedan kommer jag förklara hur beslut om bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL kan överklagas.

Kan man överklaga tingsrättens beslut?

arbetsdomstolen.se och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Kan hovrätten neka prövning?

Enligt dagens ordning krävs det i vissa fall prövningstillstånd för atthovrätten efter ett överklagande skall ta upp ett avgörande fråntingsrätten till prövning i sak. Det gäller huvudsakligen brottmål därtingsrätten har dömt till böter, tvistemål om värden under ett basbeloppsamt vissa domstolsärenden.

I propositionen föreslås att det alltid skall krävas prövningstillstånd formål och ärenden som överklagas från tingsrätten. Dock skall, i likhetmed vad som gäller i dag, Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslem ochRiksåklagaren inte behöva prövningstillstånd när de överklagar enbrottmålsdom. Prövningstillstånd skall inte heller krävas när beslutöverklagas till hovrätten från andra myndigheter än tingsrättenia.

För att undvika att felaktiga avgöranden från tingsrätten inte tas upptill prövning i sak i hovrätten föreslås generösa regler för beviljande avprövningstillstånd. Så snart det finns anledning att betvivla riktigheten avtingsrättens avgörande skall prövningstillstånd meddelas (ändrings-dispens). Om det inte utan en prövning av målet i sak går att bedömaom tingsrättens avgörande är riktigt eller inte, skall detta också vara ettskäl för prövningstillstånd (granskningsdispens). Vidare skall hovrättenmeddela prövningstillstånd om det behövs för ledning av rättstillämp-ningen (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl(extraordinär dispens).

Kan man överklaga nämndens beslut?

I följande ärendetyper måste hovrätten bevilja prövningstillstånd för att du ska få gå vidare till Högsta domstolen:

Hovrätten kan bara tillåta att beslutet överklagas om det finns ett prejudikatintresse. Även när hovrätten tillåter att ett ärende av den här typen överklagas, gäller reglerna om att det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.

När kan man överklaga ett beslut?

Huvudregeln i svensk rätt är att en dom eller ett beslut får överklagas av den som domen eller beslutet rör om avgörandet har gått henne eller honom emot. Överklagandet ska skickas in till den instans som meddelade beslutet eller domen. De kommer sedan att pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar sedan över överklagandet till nästa instans som avgör om parten har rätt att klaga. Det finns två typer av beslut – slutliga beslut och icke slutliga beslut. Ett slutligt beslut få alltid överklagas om inte annat är föreskrivet. Ett icke slutligt beslut får ibland enbart överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut. Det kan t.ex. röra beslut som fattas under en pågående rättegång. Ibland kan det även krävas att en part anmäler missnöje för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

För att ett mål ska tas upp till prövning i hovrätten krävs det i vissa fall prövningstillstånd. Det krävs exempelvis inte prövningstillstånd i ett brottmål när påföljden har blivit annan än böter. Prövningstillståndet är ingen begränsning i en parts rätt att överklaga men det innebär att underinstansens beslut eller dom inte kan prövas om hovrätten eller Högsta domstolen inte gett sitt tillstånd. Prövningstillstånd meddelas om det finns anledning att tro att underinstansens dom inte är korrekt eller om målet rör en fråga som är viktig att få prövad eftersom det saknas vägledande avgöranden inom det området.

Kan god man överklaga beslut?

Vad kan överklagas?

Ansökan som är ställd till en myndighet och som får avslag går vanligtvis att överklaga. Om du är missnöjd över ett beslut vi har tagit angående tillexempel godmanskap eller arvode så kan du överklaga det beslutet. 

Vad krävs för att överklaga?

Den som överklagar beslutet ska först anmäla missnöje till tingsrätten inom sju dagar efter avgörandet. Missnöje ska anmä-las muntligt eller skriftligt till den tingsrätt som avgjort målet eller ärendet.

Om anmälan om missnöje inte inlämnas till tingsrätten inom den utsatta tiden vinner avgörandet laga kraft dvs. blir slutgil-tigt. För missnöjesanmälan finns en blankett, men anmälan kan också göras utan blankett. Tingsrätten meddelar i varje avgörande hur ändring kan sökas.

Också ändringssökandens motpart kan överklaga tingsrättens avgörande, även om hen inte har anmält missnöje (mot-besvär).

Hur ofta dömer tingsrätten fel?

Tingsrätterna är första instans bland de allmänna domstolarna. En tingsrätt avgör brottmål, tvistemål och ärenden.

Hovrätterna är andra instans bland de allmänna domstolarna. Den som inte är nöjd med en dom eller ett beslut i tingsrätten kan i de flesta fall överklaga dessa till hovrätten. Ett överklagande måste oftast göras senast tre veckor efter tingsrättens avgörande. I många fall krävs det ett prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.

Kan man alltid överklaga till hovrätten?

Myndighetsjuridik

Jag åkte fast för ringa rattfylleri, hade 0,13 mg utandningshalt i provet. Jag har fått 40 dagsböter om 240:-. Då jag är egenföretagare så angav jag nog fel årsinkomst i polisförhöret. Är det lönt att överklaga domen? Kan man få ner beloppet på något sätt, då jag inte är straffad tidigare? Eller kan det förvärra situationen om jag överklagar så hovrätten tittar på ärendet?

Hur ofta ändrar hovrätten tingsrättens dom?

Om den person som har begått brott mot dig blir dömd till ett fängelsestraff har Kriminalvården en skyldighet att i vissa fall informera dig.. Du har rätt att få veta var gärningspersonen finns under strafftiden. Du har därför också rätt att få information om gärningspersonen till exempel får permission, rymmer, byter anstalt eller ska friges. Som målsägande får du en fråga om du vill ha sådan information och du får själv bestämma om du vill veta eller inte.

Vad kostar det att förlora i tingsrätten?

Vissa tvister måste avgöras i en domstol för att nå en lösning. En okomplicerad rättegång kan kosta från några tusen kronor upp till runt 150 000 kr. En snabb och enkel lösning på tvisten leder ofta till lägre omkostnader. Ett domstolsbeslut kan inte ifrågasättas utan måste alltid följas.

Domstolen kan avgöra olika sorters tvister, bland annat konsumenttvister och tvister mellan privatpersoner. Att ansöka om att avgöra en tvist i tingsrätten kostar 900 eller 2 800 kr beroende på hur stort belopp tvisten gäller. 900 kr gäller om värdet är max ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 24 150 kr (2022). För högre belopp är ansökningsavgiften alltid 2 800 kr.