:

Vad är en N9 blankett?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en N9 blankett?
 2. Vad ska ingå i N9?
 3. Vilka måste lämna N9?
 4. Vem ska lämna N9 Skatteverket?
 5. Hur fyller man i en NE blankett?
 6. Hur skickar man sin deklaration?
 7. Vad innebär negativt räntenetto?
 8. Vad är en intressegemenskap?
 9. När ska man lämna in sin deklaration?
 10. Får Skatteverket lämna ut personnummer?
 11. Hur anmäler man anonymt till Skatteverket?
 12. Måste man lämna in ne-bilaga?
 13. Vem ska lämna NE blankett?
 14. När är sista dagen att skicka deklaration?
 15. Hur vet jag om min deklaration är godkänd?

Vad är en N9 blankett?

De nya upplysningarna ska jämföras mot Skatteverkets tidigare upplysningar till blankett N9 där det angavs att ett företag som tillämpar förenklingsregeln bara behöver lämna in blankett N9 om någon av följande förutsättningar var uppfyllda:

 • Företaget har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor, eller
 • Företaget ingår i en intressegemenskap och intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor och företaget har ett negativt räntenetto.

Vad ska ingå i N9?

Företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor ska bifoga bilagan till sin inkomstdeklaration.

För företag som ingår i sådan intressegemenskap som avses i 24 kap. 22 § inkomstskattelagen gäller att de ska lämna bilagan om företaget har ett negativt räntenetto och hela intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor. Summa negativt räntenetto inom intressegemenskapen gäller före eventuell koncernutjämning mellan företagen enligt 24 kap. 28 § inkomstskattelagen.

Avsnittet utgör endast en beräkning av vilka ränteutgifter som ska ingå i räntenettot. Är en post inte avdragsgill måste korrigering dessutom göras i inkomstdeklarationens skattemässiga justeringar.

Vilka måste lämna N9?

N9 är en omfattande blankett som kräver tid och kunskap om de nya reglerna om avdragsbegränsningar. Rättsfallen tydliggör att utelämnande av blanketten inte ensamt väcker Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Det innebär med andra ord att bolag som inte tagit hänsyn till avdragsbegränsningen och utelämnat N9-blanketten kan anses ha lämnat oriktig uppgift och få betala skattetillägg. I sammanhanget är det värt att nämna att ett bolag kan riskera skattetillägg även om man inte haft för avsikt att lämna en oriktig uppgift i deklarationen eller om det exempelvis berott på oaktsamhet.

Det är också värt att notera att domstolen inte anser att det rör sig om en ny och komplicerad lagstiftning på sådant sätt att skäl till befrielse från skattetillägg föreligger.

Vem ska lämna N9 Skatteverket?

tis 15 mar 2022

När får jag min deklaration? När ska den vara inlämnad till Skatteverket? Är det något speciellt som jag måste tänka på när jag deklarerar för ett aktiebolag? För en hel del människor innebär deklarationen fler frågetecken än svar. För att hjälpa till att reda ut dessa frågetecken har Mazars i denna artikel samlat information kring vilka datum som gäller för både privatpersoner och aktiebolag men även några viktiga punkter som är bra att stämma av i samband med upprättandet av deklarationen.

Hur fyller man i en NE blankett?

Enskilda näringsidkare brukar nästan alltid använda kalenderår som räkenskapsår. Alltså omfattar räkenskapsåret för majoriteten av alla näringsidkare 12 månader från 1 januari till den 31 december. I vissa fall, exempelvis om verksamheten påbörjas under slutet av det första verksamhetsåret, får räkenskapsåret förlängas till högst 18 månader.

Hur skickar man sin deklaration?

I den här texten kommer du få läsa om hur det svenska skattesystemet fungerar. Du kommer också få läsa om deklaration och hur du gör för att deklarera.

Skatt är en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst, och på varor och tjänster.

Vad innebär negativt räntenetto?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vad är en intressegemenskap?

Reglerna för ränteavdragsbegränsningar omfattar alla juridiska personer och svenska handelsbolag, med undantag för handelsbolag som enbart ägs av fysiska personer. Det finns dels en huvudregel, dels en förenklingsregel. Det är dessa regler som förklaras i detta inlägg.

Vidare omfattas de flesta företag som gör avdrag av skyldigheten att lämna in en så kallad N9-blankett i samband med inlämnandet av företagets inkomstdeklaration. Denna skyldighet har med anledning av nya riktlinjer från Skatteverket vidgats. Vad N9-blanketten innebär behandlas längre ner i inlägget.

När ska man lämna in sin deklaration?

Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

 Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

Får Skatteverket lämna ut personnummer?

Skatteverket får lämna ut elektroniskt behandlade personuppgifter endast om följande båda förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär.
 • Utlämnandet hindras inte av sekretess.

Bestämmelser om hur elektroniskt behandlade personuppgifter från folkbokföringsverksamheten får lämnas ut finns i FdbL, FdbF och SKVFS 2004:31. När Skatteverket lämnar ut elektroniskt behandlade personuppgifter ska Skatteverket även tillämpa de allmänna bestämmelserna i PuL om grundläggande krav på behandlingen, säkerhet vid behandlingen o.s.v. (1 kap. 3 § FdbL).

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. I FdbL står det för vilka ändamål Skatteverket får behandla uppgifter elektroniskt i folkbokföringsverksamheten. Att lämna ut personuppgifter till personer som direkt eller indirekt berörs av ett ärende omfattas av ändamålen (prop. 2000/01:33 s. 99). Att lämna ut uppgifter i enlighet med en uppgiftsskyldighet som finns i en lag eller förordning omfattas av ändamålen för behandlingen. Exempel på en sådan uppgiftsskyldighet finns i 2 § lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Skatteverket får behandla personuppgifter för att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen, även om ett sådant utlämnande inte omfattas av de ändamål för behandlingen av uppgifterna som anges i FdbL (1 kap. 3 § första stycket 2 FdbL och 8 § första stycket PuL).

Hur anmäler man anonymt till Skatteverket?

Med denna tipsblankett kan du berätta om misstänkt skattefusk som du observerat. Du kan sända in ditt tips anonymt utan att avsändaruppgifterna framgår.

Med den här blanketten kan du också berätta om misstänkt fusk som gäller bilbeskattningen. Markera i så fall kryssrutan Övrigt och skriv in din observation i tilläggsuppgifterna. Det är bra att i beskrivningen för ett tips som gäller bilbeskattningen ange fordonets märke, registernummer och hur observationen har gjorts.

Måste man lämna in ne-bilaga?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Vem ska lämna NE blankett?

NE-bilagan ska innehålla information om resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar av bokfört resultat för den enskilda näringsverksamheten eller enskild firma. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter, kostnader, avskrivningar och årets resultat i avsnittet Resultaträkning/räkenskapsschema. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av tillgångar, skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i avsnittet Balansräkning/räkenskapsschema.

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som ska betalas för verksamheten och det görs i avsnittet med samma namn. Överskottet eller underskottet som utgår från NE-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet innebär när man som företagare säljer varor eller tjänster och har en f-skattesedel, men däremot inte något registrerat företag. Enskild firma har man som företagare när man har en registrerad enskild firma och säljer varor eller tjänster.

När är sista dagen att skicka deklaration?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur vet jag om min deklaration är godkänd?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.