:

Vad menas med Värdeyta?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Värdeyta?
 2. Hur räknar man ut värdeår?
 3. Vad räknas in i boarea?
 4. Vad räknas som boyta och biyta?
 5. Vad är ett Grupphusområde?
 6. Hur mäter man upp en lägenhet?
 7. Vad menas med värdeår?
 8. Vem betalar fastighetsskatt vid försäljning?
 9. Är badrum boarea?
 10. Hur värderas biarea?
 11. Är toalett boyta?
 12. Hur värderar man biyta?
 13. Hur värderar man tomtmark?
 14. Hur mycket är en tomt värd?
 15. Hur mycket ökar en lägenhet i värde?

Vad menas med Värdeyta?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Hur räknar man ut värdeår?

Kan nu själv svara efter att ha trakasserat Skattemyndigheten i 2 veckor. De har en fantastisk förmåga att slänga ur sig en standardfras och hänvisa till en broschyr (där svaret inte står) istället för att svara på frågan man ställt. Jag har dock inte gett mig och tillslut fick jag följande utförliga svar (frågan gäller ett hus som fått bygglov under 2004):

Hej !

Vad räknas in i boarea?

Vid vissa situationer kan man behöva veta hur stor bostad eller boyta man egentligen har. Kanske hyr man en bostad och anser att man betalar för mycket i hyra och att storleken inte stämmer med kontraktet? Kanske är det så att man ska köpa eller sälja ett hus eller en lägenhet och vill veta exakt hur stort huset eller lägenheten är? 

Det är inte helt enkelt att mäta boyta. I den här guiden får du instruktioner för hur det går till.

Vad räknas som boyta och biyta?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Vad är ett Grupphusområde?

7 §  Allmän fastighetstaxering ska ske vartannat år enligt bestämmelserna i 2–15 kap. och i följande ordning.År 2003 och därefter vart sjätte år taxeras småhusenheter, år 2005 och därefter vart sjätte år lantbruksenheter, år 2007 och därefter vart sjätte år hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter och specialenheter samt år 2013 och därefter vart sjätte år ägarlägenhetsenheter. Lag (2009:105).

8 §  Särskild fastighetstaxering skall verkställas varje år enligt bestämmelserna i 16 kap. Sådan taxering skall dock ej ske av taxeringsenhet som taxeras genom allmän eller förenklad fastighetstaxering samma år.

Bestämmelser om förfarandet vid särskild fastighetstaxering finns i 25 - 32 kap.Lag (2001:1218).

5 §  Taxeringsenhet ska omfatta byggnadstyper och ägoslag enligt en av följande kombinationer, om inte annat sägs i andra och tredje styckena, och ha en av följande beteckningar för typ av taxeringsenhet

 • småhus och tomtmark för sådan byggnad (småhusenhet)
 • ägarlägenhet och tomtmark för sådan byggnad (ägarlägenhetsenhet)
 • 1 §  Taxeringsvärde ska bestämmas för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet. Lag (2007:1416).

  2 §  Taxeringsvärde skall bestämmas till det belopp som motsvarar 75 procent av taxeringsenhetens marknadsvärde. Lag (2001:1218).

  1 §  Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom som ingår i en enda taxeringsenhet.

  1 §  Värderingen skall ske med utgångspunkt i värdefaktorer. Med värdefaktorer avses egenskaper som är knutna till fastigheten och som har betydelse för marknadsvärdet.

  2 §  Riket skall indelas i värdeområden för byggnader och ägoslag, som skall värderas med ledning av riktvärden.

  Värdeförhållandena inom ett värdeområde skall i allt väsentligt vara enhetliga. Värdeområde skall därför bestämmas så att inverkan av de värdefaktorer, som särskilt beaktas vid riktvärdets bestämmande, skall kunna bedömas enligt enhetliga regler.

  3 §  För byggnader och ägoslag som avses i 8–15 kap. ska taxeringsvärde bestämmas med utgångspunkt i riktvärden. Dessa ska för varje värderingsenhet bestämmas för kombinationer av värdefaktorer, som i någon utsträckning varierar inom värdeområdet och som har särskild betydelse för marknadsvärdet.

  För övriga värdefaktorer ska riktvärdet bestämmas med utgångspunkt i förhållanden som i genomsnitt eller i huvudsak råder inom värdeområdet.

  Värdefaktorer, som särskilt ska beaktas vid riktvärdets bestämmande, ska, utom såvitt avser de under punkterna 1–6 angivna värdefaktorerna, indelas i klasser.

  8 §  Byggnadsvärde är det mervärde som taxeringsenheten har på grund av att den är bebyggd. Värde av byggnad som är lös egendom skall bestämmas som om byggnadens ägare ägde marken.

  9 §  Markvärde, tomtmarksvärde, jordbruksvärde, skogsbruksvärde och skogsimpedimentsvärde skall bestämmas som om taxeringsenheten var obebyggd, såvida inte saneringsbyggnad finns på taxeringsenheten.

  10 §  Vid värdering av tomtmark skall bebyggelsemöjligheten bestämmas med utgångspunkt i den pågående markanvändningen, såvida inte annan markanvändning är tillåten enligt en detaljplan och marken därigenom får väsentligt högre värde. Lag (1987:146).

  11 §  Är tomtmarken obebyggd skall föreskrifter angående markens bebyggande eller användning beaktas vid värderingen.

  12 §  Värde av byggnad under uppförande skall bestämmas till hälften av nedlagd kostnad. Kostnaden skall omräknas till det genomsnittliga kostnadsläge som gällde under andra året före taxeringsåret.

  16 §  Något värde ska inte bestämmas för följande egendom:

 • Byggnad eller byggnader inom samma tomt, om byggnadsbeståndets sammanlagda taxeringsvärde inte skulle uppgå till 50 000 kronor.
 • Övrig mark och vattentäckt område som inte är täktmark.
 • 1 §  Riktvärde för småhus skall utgöra värdet av ett småhus med tillhörande garage, förråd och liknande byggnader.

  1 §  Riktvärdet för hyreshus ska utgöra värdet av en värderingsenhet avseende ett eller flera hyreshus eller del av hyreshus.

  Vad som sägs i detta kapitel om hyreshus gäller även ägarlägenhet. Lag (2009:105).

  2 §  Vid allmän och förenklad fastighetstaxering får endast värden i en fastställd värdeserie anges som riktvärde för en värderingsenhet avseende ett hyreshus uppfört under det sjuttonde året före det år då allmän fastighetstaxering sker och med en hyra av 100 000 kronor. Lag (2001:1218).

  1 §  Riktvärde för ekonomibyggnad skall utgöra värdet av en eller flera ekonomibyggnader eller del av ekonomibyggnad.

  2 §  Som riktvärde för en värderingsenhet avseende en sådan maskinhall, gårdsverkstad och liknande som är av normal beskaffenhet får endast värden i en fastställd värdeserie anges. Lag (2020:950).

  1 §  Industribyggnad skall värderas med ledning av en avkastningsberäkning. Byggnader som har endast begränsad användbarhet för annat ändamål än för vilket de utnyttjas och liknande speciella byggnader, bensinstationsbyggnader, andra byggnader med olämplig utformning för normal industriproduktion samt byggnadskonstruktioner som inte har karaktär av hus skall dock värderas med ledning av en produktionskostnadsberäkning.

  Vad som sägs i detta kapitel om industribyggnad gäller även övrig byggnad. Lag (2001:546).

  3 §  Som riktvärde för en värderingsenhet avseende en industribyggnad uppförd under det sjuttonde året före det år då allmän fastighetstaxering sker och som omfattar 1 000 kvadratmeter produktionslokaler av normal standard får endast anges värden i en fastställd värdeserie. Lag (1999:630).

  1 §  Riktvärdet för tomtmark för småhus skall utgöra värdet av en värderingsenhet avseende tomtmark eller, om det finns särskilda skäl, värdet av en kvadratmeter tomtmark. Riktvärdet för tomtmark för hyreshus, industribyggnad eller övrig byggnad skall utgöra värdet av en värderingsenhet avseende tomtmark.

  Värdet av en kvadratmeter byggrätt avseende tomtmark för hyreshus och värdet av en kvadratmeter tomtmark eller byggrätt avseende tomtmark för industribyggnad eller övrig byggnad, får anges endast med värden i en fastställd värdeserie.

  För värdering av tomtmark på en elproduktionsenhet gäller bestämmelserna i 15 kap.Lag (2003:1201).

  Hur mäter man upp en lägenhet?

  27 augusti 2009 kl 15:37

  Tips & Råd ​Vet du hur stor din lägenhet är i verkligheten – inte bara på papperet?Följ Hem & Hyras råd och fått rätt mått på lägenheten.

  Vad menas med värdeår?

  Värdeåret på en fastighet har betydelse för beräkningen av fastighetsavgift.

  Om du inte anger något värdeår kommer programmet alltid att beräkna avgift utan nedsättning för respektive kategori av fastigheter.

  Vem betalar fastighetsskatt vid försäljning?

  Innehavare av skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala statlig fastighetsskatt. Det är den registrerade ägaren till fastigheten som är skattskyldig.

  Skattepliktiga fastigheter är de fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknats som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet och lantbruksenhet. Också privatägda bostäder i utlandet, som ägs av en i Sverige bosatt skattskyldig, är skattepliktiga.

  Är badrum boarea?

  ”Bostad med 3 sovrum, 2 badrum och trädgård. 130 kvadratmeter byggyta, 123 kvadratmeter i boyta.” Du har förmodligen stött på den här typen av beskrivning många gånger när du letar efter ett hus. Men vet du skillnaden mellan byggyta och boyta? Anses trädgården som en boyta eller byggyta? Oroa dig inte om du har några tvivel, när du läst klart det här inlägget har du blivit expert.

  Boyta

  Hur värderas biarea?

  FMI har tidigare varnat en fastighetsmäklare som i objektsbeskrivningen angett att ett fristående förråd ingick i biarean för bostaden. Kammarrätten i Stockholm har nu fastställt inspektionens beslut. Avgörandet ger uttryck för vikten av att uppgifter i objektsbeskrivningen redovisas på ett tydligt sätt.

  I objektsbeskrivningen för en villafastighet uppgavs följande information under rubriken ”Interiör”: ”Boarea 110 m2 + biarea 93 m2 (taxeringsinformation)”. I biarean har ett fristående förråd om 9 kvm räknats in. Säljarna hade inför marknadsföringen låtit mäta upp bostaden och av mätbeviset – som köparna även fick ta del av – framgår att huvudbyggnaden har en boarea på 110 m2 och en biarea på 71 m2. Vidare anges att det finns ett uterum om 13 m2 samt ett fristående förråd om 9 m2.

  Är toalett boyta?

  • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
  • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
  • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

  ”På byggsvenska innebär att gräva ut en källare att bila upp betonggolv, dränera, isolera källargolvet och gjuta nytt golv”.

  Att gräva ut en källare innebär egentligen att man i flera steg löser fuktproblematik i husgrunden. På byggsvenska innebär att gräva ut en källare att bila upp betonggolv, dränera, isolera källargolvet och gjuta nytt golv. 

  I hus som har över 50 år på nacken är dessa steg väsentliga för att göra om ett muggigt, kallt och tråkigt utrymme till något man kan bo och vistas i. Fram till 1970-talet använde man nämligen en teknik där man inte isolerade betongplattan i källare, vilket kunde leda till fuktproblem längre fram.

  Hur värderar man biyta?

  Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

  I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

  Hur värderar man tomtmark?

  Vilken som är bästa tiden att sälja din tomt beror helt och hållet på läget och typen av mark. Är det en havsnära tomt i ett sommarhusområde känns den antagligen mer attraktiv under varmare delen av året. Ligger den i fjällnatur nära skidåkning, gör den sig kanske bättre under vintern. Men generellt är läget viktigare än säsong. Oavsett när du säljer är det en fördel att ha med bilder från den årstid då din tomt gör sig som bäst. Vill du vara redo när du väl bestämmer dig, kan du förbereda dig med vår tjänst På gång.

  Det finns en köpare för alla tomter, oavsett karaktär och förutsättningar. Rent generellt finns det dock några saker som påverkar marknadsvärdet:

  • Arean

  • Eventuella servitut

  • Fastighetens taxeringsvärde

  • Eventuella pantbrev som är uttagna

  • Möjligheterna att bebygga tomten och hur mycket

  • Avstyckningsmöjligheter

  • Om el, vatten och fiber är framdraget till tomtgräns

  • Kommunikationer i området

  • Befintliga byggnader på marken

  Hur mycket är en tomt värd?

  Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

  Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

  Hur mycket ökar en lägenhet i värde?

  Men vad kan du som bostadsägare då påverka? Det finns en hel del saker som historiskt har höjt värdet på bostäder. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något som gäller för exakt alla bostäder i exakt alla områden. I slutändan är det upp till säljaren att avgöra hur mycket den specifika bostaden är värd att betala för. Men här finns saker som brukar påverka värdet positivt. Här är några av de tipsen: