:

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns blankett för framtidsfullmakt?
 2. Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?
 3. Var kan jag skriva framtidsfullmakt?
 4. Vad ska stå i en framtidsfullmakt?
 5. Kan man göra en egen framtidsfullmakt?
 6. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 7. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 8. Var ska man förvara framtidsfullmakt?
 9. Var ska en framtidsfullmakt förvaras?
 10. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 11. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem (=fullmaktshavare) som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel, om du i framtiden blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Detta i stället för att kommunen utser en "god man".

Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. En ersättare bör även utses om fullmaktshavaren av någon anledning inte kan utföra sina uppgifter.

Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?

Tyvärr råder det en missuppfattning om att en framtidsfullmakt är ett enkelt juridiskt dokument. Många tror att en framtidsfullmakt är inte mer komplicerad än en vanlig fullmakt för att till exempel hämta ut ett paket på posten. Inget kunde vara mer felaktigt. En framtidsfullmakt är ett komplext juridiskt dokument. För att kunna upprätta en korrekt utformad framtidsfullmakt, som dessutom fyller sitt syfte, bör man ha såväl goda juridiska kunskaper som erfarenhet av att upprätta den här typen av juridiska dokument.

Är framtidsfullmakten felaktigt utformad och inte gällande är det enda alternativet att begära att en god man utses. Detta innebär att en helt okänd person kan utses och den personen ska erhålla betalning för sitt arbete som god man. Lägg till detta att handläggningstiden för att utse en god man i många kommuner är mycket lång. En felaktigt utformad framtidsfullmakt kan få långtgående och kostsamma följder. 

Var kan jag skriva framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Vad ska stå i en framtidsfullmakt?

Om en person har en fullmakt i ditt namn innebär det att personen har rätt att göra saker i ditt namn. Det kan exempelvis vara att hämta ut ett paket hos postombudet, att ta hand om dina räkningar när du är bortrest eller att sälja din bostad. 

När en person sköter dina ärenden kallas det för att fullmaktshavaren agerar i ditt namn. Vad personen får göra kallas för fullmaktshavarens behörighet.

En fullmakt innebär att någon kan handla i ditt namn inom en snar framtid. En framtidsfullmakt innebär att någon ska ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. En framtidsfullmakt handlar alltså om en obestämd framtid.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad den ska omfatta. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken, ta hand om avtal om hyra eller olika abonnemang. 

En framtidsfullmakt kan vara allmän eller specifik. En allmän framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren möjlighet att fatta beslut om alla sorters angelägenheter för fullmaktsgivaren, medan en specifik framtidsfullmakt begränsar fullmaktshavarens beslutskompetens till vissa specifika områden eller ärenden.

En framtidsfullmakt fungerar som en försäkring och man vet aldrig när den kommer behövas. Syftet är att välja en person man själv litar på och vill ska hjälpa dig stället för att bli tilldelad en god man.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd. 

Tre skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger trygghet och säkerställer att det finns en utsedd person som kan hjälpa till, den dagen då fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sig själv. Det är en stor trygghet för fullmaktsgivaren att önskemål kommer att följas och att hans eller hennes intressen skyddas av en person som fullmaktsgivaren litar på och står nära.

Alla behöver en framtidsfullmakt! Alla som önskar möjligheten att planera för sin egen omsorg i händelse av framtida sjukdom eller annan oförmåga kan ha nytta av att upprätta en framtidsfullmakt.

Det kan vara särskilt viktigt för dig som har barn eller en annan familjemedlem som du särskilt önskar ska ta beslut som rör dig och din ekonomi, när du inte längre kan. 

Det kan också vara viktigt om du har tillgångar och affärsintressen som du vill ska hanteras på ett lämpligt sätt om du inte längre själv kan göra det. 

Kan man göra en egen framtidsfullmakt?

Om du känner dig helt säker på hur man skall fylla i en framtidsfullmakt så att den blir helt juridiskt korrekt så kan du använda denna mall. Om du inte känner dig 100% säker så rekommenderar vi att du följer tipset ovan.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

Juridik vid dödsfall

En framtidsfullmakt upphör inte att gälla efter fullmaktsgivarens dödsfall. Enligt bankföreningens blankett för framtidsfullmakter upphör framtidsfullmakten att gälla vid fullmaktsgivarens dödsfall. Vad gäller efter fullmaktsgivarens dödsfall om framtidsfullmakten fortfarande gäller då? Kan en bank vägra att godta en framtidsfullmakt som INTE innehåller att fullmakten ska upphöra vid fullmaktsgivarens död? Frågorna gäller en barnlös person med ett syskon och fyra syskonbarn i livet.

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Det är själva originalet av din framtidsfullmakt som gäller. Framtidsfullmakten registreras inte någonstans och det finns inget lagkrav på var du måste förvara den. Det är viktigt att förvara framtidsfullmakten tryggt och veta var den finns när det ska komma till användning. Många väljer att förvara framtidsfullmakten hemma hos sig själv, exempelvis i ett säkerhetsskåp […]

En god man företräder någon som på grund av sjukdom eller liknande själv inte kan ta hand om sig själv och/eller sina tillgångar. Det är tingsrätten som fattar beslut om att någon ska få god man. Överförmyndaren utövar sedan tillsyn över den gode mannen. Den gode mannen måste exempelvis sammanställa och redovisa sitt uppdrag löpande. […]

Om du vill har du möjlighet att tillsätta en granskare i din framtidsfullmakt. Granskaren får begära redovisning från fullmaktshavaren för att kunna kontrollera att fullmaktshavaren. Även om någon granskare inte har tillsatts har make/maka/sambo och de närmast anhöriga rätt att begära redovisning en gång per år från framtidsfullmaktshavaren. Det finns även en särskild rätt för […]

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om din framtidsfullmaktshavare får ge gåvor ur din egendom.

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om du vill att din framtidsfullmaktshavare ska få arvode för sitt uppdrag. Frågan om arvode är en av många frågor du behöver ta ställning till när du får hjälp med att skriva din framtidsfullmakt.

Var ska man förvara framtidsfullmakt?

En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som måste skic­kas till Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning. 

Varken Skat­te­ver­ket eller någon annan myn­dig­het har ansvar för fram­tids­full­mak­ter. Det finns heller inte något re­gis­ter över om någon har en fram­tids­full­makt eller inte. Du som skri­ver full­mak­ten är an­sva­rig för att se till an­hö­ri­ga vet att den finns och var den för­va­ras. 

Så finns det någon kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt?

Det finns ingen of­fi­ci­ell kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt. Skat­te­ver­ket om­nämns inte heller i lagen om fram­tids­full­mak­ter. Där­e­mot finns ge­ne­rell in­for­ma­tion om fram­tids­full­makt på Skat­te­ver­kets hem­si­da. 

Du kan som full­makts­gi­va­re ge din full­makts­ha­va­re rätt att ta hand om ären­den kopp­la­de till Skat­te­ver­ket. Om fram­tids­full­mak­ten gäller för att sköta alla eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter avser det också de­kla­ra­tion. Du kan också välja att skriva i fram­tids­full­mak­ten att din fö­re­trä­da­re får ta hand om samt­li­ga ären­den hos Skat­te­ver­ket och kanske också hos andra myn­dig­he­ter. 

Var ska en framtidsfullmakt förvaras?

Med rätt avtal på plats kan du skapa trygghet för dina närmaste. Här informerar vi om varför framtidsfullmakt och testamente är viktigt, samt hur du på ett tryggt sätt kan förvara ditt testamente.

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare.

Vem ska förvara framtidsfullmakt?

Hej,

Jag har skrivit ut Framtidsfullmakten från datorn och läst på den. Min fråga är måste man gå till banken för att en jurist skall kontrollera uppgifterna så att det stämmer? Detta blir ju en kostnad på minst 2000,--. Vi är ett gift par i 70 årsåldern helt friska. Jag ser inga konstigheter att fylla i den själv. Och vi har 2 vittnen som kan intyga vår hälsa.

Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

En full­makt är ett do­ku­ment som ger full­makts­ha­va­ren (den som får full­mak­ten) rätten att handla å full­makts­gi­va­rens (den som ger full­mak­ten) vägnar.

En fram­tids­full­makt är en möj­lig­het, enligt lag, för pri­vat­per­so­ner att upp­rät­ta en full­makt om han eller hon i fram­ti­den, på grund av psy­kisk stör­ning, sjuk­dom eller lik­nan­de, inte längre kan ta hand om sina an­ge­lä­gen­he­ter. 

Den som är full­makts­ha­va­re får då hjälpa och fatta de beslut åt full­makts­gi­va­ren som full­makts­gi­va­ren annars hade kunnat fatta för sig själv. 

För att en fram­tids­full­makt ska vara giltig krävs det enligt lag att vissa saker finns med, så kal­la­de form­krav.