:

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?
 2. Vad är en Korttidsinventarie?
 3. Hur avskrivs Korttidsinventarier?
 4. Var går gränsen för avskrivning?
 5. Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?
 6. Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?
 7. Vad gör man med avskrivna inventarier?
 8. Vilka inventarier får man skattereduktion för?
 9. Hur mycket får man skriva av?
 10. Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?
 11. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 12. Får man kostnadsföra inventarier direkt?
 13. Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?
 14. Kan man sälja avskrivna inventarier?
 15. Är en bil en inventarie?

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, för vilka en redovisningsenhet systematiskt gör avskrivningar över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som förbrukningsinventarier.

Vad är en Korttidsinventarie?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Hur avskrivs Korttidsinventarier?

Förbrukningsinventarier kan vara av två slag:

Med mindre värde menas tillgångar med ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp kr exklusive moms (26 250 kr år 2023). Dessa regler är frivilliga. Läs mer längre fram.

Var går gränsen för avskrivning?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?

En näringsidkare som förvärvar en tillgång (till exempel en dator) av mindre värde och bokför den i en enskild näringsverksamhet medges omedelbart avdrag för hela anskaffningsutgiften med stöd i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen och 18 kap. 4 § inkomstskattelagen även om det förutsätts att det finns en viss privat användning.

Den privata användningen uttagsbeskattas under nyttjandeperioden med stöd i 22 kap. 2, 4 och 7 §§ inkomstskattelagen samt 61 kap. 2 § inkomstskattelagen. Om datorns användning och utnyttjande (privat respektive i näringsverksamheten) fördelat sig lika över hela den ekonomiska livslängden, har hälften av utgiften för anskaffningen fördelat över den ekonomiska nyttjandeperioden ansetts kunna ligga till grund för uttagsbeskattningen. En egenföretagare som privat förvärvar en tillgång (till exempel dator) som används i näringsverksamheten medges avdrag för skälig del av utgiften, fördelat på nyttjandeperioden, i enlighet med 16 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Det kan i detta sammanhang tilläggas att det i de flesta fall kan vara en knepig bevisfråga att fastställa att en dator inte enbart är till för bolaget och därmed ska uttagsbeskattas för privat användning.

Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?

Tillgångar som företaget köper in och som ska användas i verksamheten kallas för inventarier. Kostnaden för inköp av inventarier kan du göra avdrag för, men hur du gör själva avdraget varierar beroende på vilken typ av tillgångar det gäller.

I den här artikeln förklarar vi mer om vad inventarier är och vilka olika typer det finns. Vi går även igenom hur du gör avdrag på dessa inköp.

Vad gör man med avskrivna inventarier?

Avskrivning är en metod för att fördela kostnaderna för en investering över en längre tidsperiod. Genom avskrivningar, kan företag sänka sina nuvarande inkomster och därmed sina skattekostnader. Det innebär att företaget kan dra av utgifterna för inköpet av inventarier över en period på flera år. På så sätt blir inventarierna kostnadsförda i den takt de används och förbrukas.

Vilka inventarier får man skattereduktion för?

Den 13 oktober 2021 fattade riksdagen beslut om att anta en tillfällig lag om skattereduktion vid förvärv av maskiner och inventarier.

De nya bestämmelserna innebär att skattereduktion medges för investeringar i inventarier som anskaffas under år 2021, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas mellan den 1 januari och 31 december 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet.

Hur mycket får man skriva av?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är en typ inventarier av lägre värde, med kortare livslängd än 3 år men högre än 1 år. Om inventarien har en uppskattad livslängd kortare än 1 år är det istället frågan om förbrukningsmaterial.

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Avskrivning är en metod för att fördela kostnaderna för en investering över en längre tidsperiod. Genom avskrivningar, kan företag sänka sina nuvarande inkomster och därmed sina skattekostnader. Det innebär att företaget kan dra av utgifterna för inköpet av inventarier över en period på flera år. På så sätt blir inventarierna kostnadsförda i den takt de används och förbrukas.

Får man kostnadsföra inventarier direkt?

Inventarier av mindre värde är inventarier med ett obetydligt värde som utgör förbrukningsinventarier och som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, för vilka en redovisningsenhet systematiskt gör avskrivningar över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med ett obetydligt värde som förbrukningsinventarier.

Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m. som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden

Här kan du läsa om hur Tillgångar bokföras och hanteras i Bokio.  Ingående balans av tillgångar kan göras under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. 

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp. Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.

Kan man sälja avskrivna inventarier?

För detaljerad information om utställande av faktura i Agresso, vilka konton som ska användas etc, se Lathund försäljning anläggningar och inventarier.

Vid försäljning till anställda gäller att samtliga anställda inom myndigheten ska ha samma möjlighet att köpa inventarier som inte längre kan användas inom myndigheten. Erbjudande om försäljning bör därför gå ut till alla, åtminstone inom institutionen/enheten. Beträffande prissättning av dessa inventarier gäller att universitetet måste uppträda affärsmässigt.

Är en bil en inventarie?

Inventarier är tillgångar som köps in med syfte att användas i verksamheten. Exempel på inventarier är verktyg, möbler, bilar, datorer och affärsinredning. Inventarier är avsedda att stadigvarande användas i företaget, medan lagertillgångar är avsedda att förbrukas eller säljas. Kostnaden för inventarier får dras av, men på vilket sätt beror på vilken typ av inventarier som köpts in. Inventarier är antingen anläggningstillgångar som har en förväntad ekonomisk livslängd på minst tre år och som dras av genom avskrivningar eller förbrukningsinventarier som dras av direkt.

Det finns tre olika sätt att få avdrag för sina inventarier på:

 • omedelbart avdrag
 • avdrag genom restvärdesavskrivning
 • avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning