:

Vad menas med Trepartshandel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Trepartshandel?
 2. Hur bokför man Trepartshandel?
 3. När är det Trepartshandel?
 4. Vilka tjänster är momsbefriade?
 5. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 6. Är det moms på leverans?
 7. Hur deklarerar man omvänd moms?
 8. Vilka konton ska ha Momskod?
 9. När ska man fakturera utan moms?
 10. När behöver man inte betala moms?
 11. När ska man inte fakturera med moms?
 12. Får man dra moms på utländska kvitton?
 13. När ska man fakturera med moms?
 14. Vem betalar momsen vid omvänd moms?
 15. Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

Vad menas med Trepartshandel?

Hej Anna-Lena,Om jag läser skatteverkets sida så är det enbart inom EU man skall redovisa trepartshandel och det har du ju koll på. Så för ovan antar jag om du har inköp från EU - redovisas Rad 35

Utgående moms på inköp av varor från EG. Motsvarande omsättning redovisas på rad 25.

Hur bokför man Trepartshandel?

Hej Helen! Vid försäljning inom EU till en momsregistrerad kund ska man aldrig lägga moms på fakturan. Du ska alltså inte bokföra moms utan det ska fakturamottagaren i Irland göra. Du ska bara ange kundens VAT-nr på fakturan.

Inköpet bokför du i och för sig som import, men frågan gäller ju inte det, utan mellanman i trepartshandel. Du ska alltså markera för mellanman på fakturan om det är så att du ska redovisa detta på EU periodisk sammanställning. Kontot för mellanman hämtas automatiskt i artikelkonteringen och det är korrekt att det ska bokföras på konto med momsrapportkod 38, men alltså ingen moms.

När är det Trepartshandel?

Denna fråga är ett exem­pel från vår onli­ne­råd­giv­ning inom moms och skat­te­rätt med Jan Kle­e­rup.

Den svenska kun­den A köper en vara av den svenska leve­ran­tö­ren B. B skic­kar varan till ett annat EU-​land där den för­äd­las av före­ta­get C. Kun­den A står för frak­ten som skic­kas genom ett logistik­fö­re­tag. Före­ta­get C för­äd­lar varan som sedan sän­des till kun­den A. Leve­ran­tör B skic­kar en fak­tura sin kund A utan moms. Ska det läm­nas någon peri­o­disk rap­port avse­ende detta? Är det C som ska upp­rätta den peri­o­diska rap­por­ten och kun­den A som redo­vi­sar moms enligt EU-​regler (ingå­ende och utgå­ende moms)? I detta fall kan det väl inte röra sig om tre­parts­han­del? Är inte B skyl­dig att ställa ut fak­tu­ran till A med svensk moms då dessa båda par­ter är svenska?

Vilka tjänster är momsbefriade?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

En tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är tillhandahållen. Det landet kallas beskattningsland.

De flesta tjänster du som företagare (beskattningsbar person) köper till din verksamhet är enligt huvudregeln tillhandahållna i det land där du som köpare har din verksamhet etablerad. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet.

Om tjänsten du köper inte är till din verksamhet utan är avsedd för privat användning anses du ha gjort köpet som privatperson (icke beskattningsbar person). Då är det säljarens ansvar att ta ut moms enligt sitt lands regler. För vissa typer av tjänster gäller att säljaren redovisar momsen.

Är det moms på leverans?

För att leveransen av varorna ska kunna bli undantagen från svensk moms krävs det att säljaren kan göra sannolikt att transporten av varorna har gått från Sverige till ett annat EU-land. Det har tidigare inte funnits någon rättslig vägledning om vilka dokumentationskrav som gäller. Skatteverket har dock ansett att en faktura tillsammans med en frakthandling normalt kan vara tillräckligt. Detta gäller även fortsättningsvis.

I syfte att ge företag en praktisk lösning för att visa att en gränsöverskridande transport har skett till ett annat EU-land har det från och med 1 januari 2020 införts en presumtionsregel.

Hur deklarerar man omvänd moms?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Vilka konton ska ha Momskod?

Hur vet jag vilka momskoder mina konton ska ha för att få automatisk kontering av momsen?

Du styr momskod på dina olika försäljningskonton beroende på om det är svensk eller utländsk försäljning och om det gäller varor eller tjänster. Detta görs för att kunna få en automatisk beräkning av momsen samt att försäljningen ska visas korrekt på momsrapporten som är ett underlag till momsdeklarationen.

När ska man fakturera utan moms?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

När behöver man inte betala moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

När ska man inte fakturera med moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Får man dra moms på utländska kvitton?

Vid handel mellan företag finns enligt mervärdesskattelagen detaljerade krav på fakturans innehåll. Om köpande företag har ett bristfälligt underlag kan köparen mista rätten till avdrag för moms. Fakturan måste t.ex. innehålla köparens – företagets – namn och adress.

I två fall kan man avvika från regeln att företagets namn och adress ska finnas med.

 • När fakturabeloppet är mindre än 4.000 kr inklusive moms och fakturan saknar uppgift om vem som är köpare.
 • När inköpet gäller något som – enligt Skatteverket – är naturligt att en anställd gör utlägg för. Det gäller kostnader för resor, logi, representation, facklitteratur och skattefri motion. Uppgift om köpare får i dessa fall vara den anställde istället för företaget (övriga krav på fakturan ska dock vara uppfyllda).

När ska man fakturera med moms?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Vem betalar momsen vid omvänd moms?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

Vanligtvis vid försäljning så är det den som säljer varor eller tjänster som står för momsen vid försäljning och som sedan betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det precis som det låter, omvänt, och köparen står i detta fall för att betala moms till staten. Med detta menar man inte att man som säljare kan bestämma om omvänd skattskyldighet ska gälla eller inte. Omvänd skattskyldighet är vanligt inom byggsektorn och vid viss handel. På Skatteverkets hemsidan kan man läsa mer om detta och vad som gäller i just ditt fall. 

Hos Skatteverket kan du läsa när det är tillämpbart att använda omvänd skattskyldighet.