:

Vad är en Ecklesiastikbyggnad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Ecklesiastikbyggnad?
 2. Vad är en Specialbyggnad?
 3. Vad är en kulturbyggnad?
 4. Hur ofta är det fastighetstaxering?
 5. Vad är särskild fastighetstaxering?
 6. Får man riva gamla hus?
 7. Vilka byggnader får inte förvanskas?
 8. När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?
 9. När kommer taxeringsvärde 2023?
 10. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 11. Kan man bli nekad rivningslov?
 12. Vad river man normalt bort först?
 13. Hur många byggnader får man ha på sin tomt?
 14. Hur stort får man bygga utan tillstånd?
 15. Vad ska Skatteverket granska 2023?

Vad är en Ecklesiastikbyggnad?

Kan ju nämna att vi fick huslån trots att bygglovet ej var klart.

Samma här, det var bara lite högre amorteringstakt och lite högre ränta innan byggnaden bytt typ.

Vad är en Specialbyggnad?

Både för hyresvärdar och hyresgäster är det en viktig fråga att tillse att hyresobjektet är föremål för en korrekt fastighetstaxering. Den hyresvärd som uppmärksammar att hans fastighet är feltaxerad kan i bästa fall begära en omprövning av tidigare fastighetstaxering med nedsatt fastighetsskatt som följd.

Ifall fastighetsskatten debiterats ut till hyresgästen ligger det även i hyresgästens intresse att en korrigering kommer till stånd. En korrigering kan ske om fastighetsägaren lämnar in en begäran om omprövning av fastighetstaxeringen till Skatteverket eller överklagar ett fastighetstaxeringsbeslut. Begäran om omprövning eller överklagande kan ske inom fem år från utgången av taxeringsåret.

Vad är en kulturbyggnad?

Riksantikvarieämbetet har enligt Kulturmiljölagen överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Det innebär bland annat utveckling av samarbetet mellan olika aktörer inom området och analys av de konsekvenser förändringar i samhället medför i kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet har som ledande myndighet i kulturmiljöfrågor visst tolkningsföreträde i hur Kulturmiljölagen ska tillämpas och ansvarar för utpekandet av riksintressen i enlighet med miljöbalken.

Hur ofta är det fastighetstaxering?

Den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Vad är särskild fastighetstaxering?

Nyhet15 februari 2019

Land Lantbruks expert svarar på vad särskild fastighetstaxering är och varför det kommer en blankett på posten.

Får man riva gamla hus?

 • Rivningslov
 • Vad räknas som rivning?
 • När behöver jag rivningslov?
 • När behöver jag inte rivningslov?
 • Hur ansöker jag om rivningslov?
 • Hur länge gäller rivningslovet?
 • Avgifter
 • Vem gör vad
 • Relaterad information

Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället för att ansöka om rivningslov. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov, bör du ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd.

Vilka byggnader får inte förvanskas?

Flera forskningsresultat tyder på att människor har ett stort behov av trygghet och kontinuitet i sin omgivning. Den byggda miljön med dess historiska skikt, som berättar om händelser och belyser vårt samhälles historia, är en väsentlig del av vår livsmiljö. En grundförutsättning för en god bebyggd miljö och en hållbar byggnadsvårdsutveckling är att ändringar och underhåll utförs på ett varsamt sätt så att bebyggelsemiljöns förutsättningar att förmedla kontinuitet bibehålls.

Plan- och bygglagen, 8 kap. 17§ anger att ändringar ska utföras varsamt. Kravet är uttryckt som en hänsynsregel som gäller vid alla ändringar, såväl invändigt som utvändigt, och oberoende av om bygglov eller bygganmälan krävs eller inte. Kravet gäller alla byggnader och syftar till att tillvarata byggnadens uttryck, egenskaper och kvaliteter, oberoende av byggnadens ålder. Det är viktigt att tänka efter före och låta byggnadens karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna. Varsamheten ligger både i vad som görs och hur det görs. Är man osäker på vilka värden och kvaliteter som ska värnas kan man alltid ta hjälp av en sakkunnig byggnadsantikvarie.

När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?

Runt den 15 juni börjar Skatteverket skicka ut fastighetsdeklarationen till dig som har småhus. Fastighetsdeklarationen ska vara klar och skickas in senast den 2 november. Det kan vara bra att redan nu börja samla de uppgifter som krävs och undersöka om det skett någon ändring i fastigheten som kan ha utslag på taxeringsvärdet. Ta gärna hjälp av oss på Nabo så säkerställer vi att det blir rätt. 

Föreningar med småhus deklarerar vanligen sina småhus var tredje år, om inte större förändringar gjorts i fastigheten. Efter att fastighetsdeklarationen skickats in kommer din förening få nya taxeringsvärden. Det är Skatteverket som beslutar om fastighetstaxering för alla fastigheter i Sverige. Det värde som fastställs, taxeringsvärdet, utgör bland annat grunden för fastighetsskatten, alltså den skatt som utgår på dig och din förening som ägare av fastigheten.

När kommer taxeringsvärde 2023?

Marken på din lantbruksfastighet delas upp i ägoslagen produktiv skogsmark med eller utan avverkningsrestriktioner, skogligt impediment, betesmark, åkermark och övrig mark. Här får du information om hur du fyller i dessa delar av fastighetsdeklarationen.

Ekonomibyggnader är byggnader som är inrättade för jordbruk eller skogsbruk. Det kan till exempel vara djurstallar, logar, maskinhallar, lagerhus, magasin eller växthus.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift om den som ska lämna en allmän eller förenklad fastighetsdeklaration inte har gjort det inom föreskriven tid (18 kap. 42 § FTL).

Skatteverket ska även ta ut en förseningsavgift om den som har förelagts att lämna en särskild fastighetsdeklaration inte har gjort det inom den tid som anges i föreläggandet (26 kap. 4 § FTL).

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift om den deklarationsskyldiga har lämnat en deklaration med så bristfälligt innehåll att den uppenbarligen inte kan ligga till grund för taxering (18 kap. 42 § första stycket och 26 kap. 4 § första stycket FTL). Bestämmelsen tillämpas när någon visserligen har lämnat en formellt riktig deklaration, men när uppgifterna som lämnats är ofullständiga.

För att förseningsavgift ska kunna tas ut bör så väsentliga uppgifter saknas i deklarationen att en meningsfull granskning inte kan påbörjas (RSV S 1996:24).

Kan man bli nekad rivningslov?

 • Vad är rivning?
 • När krävs rivningslov
 • Förutsättningar för rivningslov
 • Ersättning
 • Tillstånd enligt annan lagstiftning
 • Relaterad information

Med rivning avses i plan- och bygglagen, PBL, en åtgärd där i princip hela byggnadskroppen inklusive stommen tas bort. Det är också en rivning om en hel del av byggnaden som till exempel en veranda eller gårdsflygel tas bort. Plockas en byggnad ned till grunden för att sedan återuppföras är även det att betrakta som en rivning.

Så länge som stommen lämnas någorlunda intakt räknas åtgärden inte som en rivning även om yttertak och innerväggar tas bort och stommen kläs av ut- och invändigt. Det är dock en ändringsåtgärd och ska uppfylla de krav som kan ställas på ändringar bland annat med avseende på varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 706 -707)

Vad river man normalt bort först?

Funderar du på att riva ett hus? Det här ska du tänka på.

Det finns flera olika sätt att bli av med ett oönskat hus.

Hur många byggnader får man ha på sin tomt?

Vilka regler gäller för vårt fritidshus? Vad får vi bygga på vår tomt? Vilken byggrätt har vi? Vad säger reglerna om att bygga fritidshus nära stranden?

Detta är bland de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Ibland är svaret på frågorna enkla och tydliga. Ibland måste vi lägga ned en del arbete för att förstå fullt ut vilka regler som gäller för ditt fritidshus.

Hur stort får man bygga utan tillstånd?

Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad.

Bygglov regleras i plan- och bygglagen och enligt den ska varje kommun ha en byggnadsnämnd som jobbar med frågor kring just bygglov. Det är dit du skickar din ansökan, som sedan förhoppningsvis godkänns av bygglovshandläggaren.

Anledningen till att du måste söka om bygglov är för att kommunen har monopol på planverksamheten, det vill säga hur mark- och vattenområden får användas. Planering hittar du hos din kommunens kontor eller på deras webbplats.

 • Om ja, skicka in din ansökan med följande handlingar:
  • Ansökningsblankett för anmälan och bygglov. Du hittar den på din kommuns webbsida eller kontor.
  • Situationsplan i skala 1:400. Tomtgränsen ska vara med och byggnaden eller tillbyggnaden utmärkt.
  • Bygglovsritningar i skala 1:100. Ritningarna kan vara gjorda för hand eller digitalt och du kan ta hjälp av till exempel en arkitekt eller konstruktör. De ska innehålla fastighetsbeteckning, skala, datum och åtgärdens omfattning. För vissa projekt behöver du även inkludera detaljritningar.

  Vad ska Skatteverket granska 2023?

  Efter att du har deklarerat går vi igenom uppgifterna i din deklaration och räknar ut din skatt. När vi är klara får du ditt slutskattebesked. Har du anmält ett konto till oss betalar vi också ut eventuell skatteåterbäring till dig automatiskt. 

  Här kan du läsa mer om när du får dina pengar, beroende på när och hur du har deklarerat: