:

Hur överlåter man vårdnaden?

Innehållsförteckning:

 1. Hur överlåter man vårdnaden?
 2. Kan man ge bort vårdnaden?
 3. Vad innebär det att skriva över vårdnaden?
 4. Kan man överklaga vårdnaden?
 5. Vill inte lämna mitt barn till pappan?
 6. Vad krävs för att få hela vårdnaden?
 7. Måste pappan betala underhåll om man inte har vårdnaden?
 8. Kan man avsäga sig vårdnaden om sina barn?
 9. Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?
 10. Vilken ålder får barn bestämma var de vill bo?
 11. Vad är en olämplig förälder?
 12. Vem vinner oftast en vårdnadstvist?
 13. När är man olämplig som vårdnadshavare?
 14. Hur mycket ska ena föräldern betala i underhåll?
 15. Kan man slippa betala underhåll?

Hur överlåter man vårdnaden?

Skatteverket registrerar uppgift om vem som är vårdnadshavare för ett barn som är folkbokfört i Sverige. Skatteverket kan efter anmälan från föräldrar till ett folkbokfört barn besluta om att vårdnaden ska vara gemensam. Skatteverket behöver även uppgift om vem eller vilka som är vårdnadshavare för ett barn för att bedöma vem som är behörig att företräda barnet i ett ärende där barnet är part.

Kan man ge bort vårdnaden?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Vad innebär det att skriva över vårdnaden?

Som framgått av inledningen är huvudregeln att föräldrarna ska ha delad vårdnad. Det är endast i undantagsfall som en förälder beviljas ensam vårdnad. Avgörande vid frågan om vårdnad är vad som är bäst för barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man enligt föräldrabalken särskilt fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av som är bäst för barnet ska man även ta hänsyn till barnets egen vilja. Vilken hänsyn som ska tas beror på barnets ålder och mognad. Lagtexten anger inte någon särskild ålder när barnets vilja ska börja att beaktas men generellt fäster man större vikt vid barnets vilja desto äldre som barnet är.

Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad. Väljer föräldrarna att skriva ett avtal om ensam vårdnad måste detta godkännas av socialnämnden för att vara gällande. Väljer föräldrarna att begära ensam vårdnad vid domstol är det domstolen som beslutar om vårdnaden.

När socialnämnden granskar föräldrarnas avtal om enskild vårdnad är det barnets bästa som är avgörande. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Kan man överklaga vårdnaden?

Familj & barn

hovrätten har lämnat ett beslut om att umgänge ska upphöra helt fram tills dom i målet avkunnas efter att genomförd vårdnads och umgängesutredning kommer vara gjord. Det står att hovrättens beslut om att umgänget fram tills dess inte ska äga rum, inte går att överklaga. Stämmer det verkligen att det inte inte går att klaga eller överklaga det beslutet i någon instans? Det kan ju ta över 1 år tills vårdnads och umgängesutredning är slutförd. 

Vill inte lämna mitt barn till pappan?

Min före detta sambo har träffat en ny kille som varit med i kriminella gäng och är känd för att dricka och ta droger. Jag vill inte att han är hemma hos dem när vår son bor hos henne, vilket borde vara ganska självklart. Finns det något jag kan göra?

Svar:

Vad krävs för att få hela vårdnaden?

Tillbaka

Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

Måste pappan betala underhåll om man inte har vårdnaden?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man avsäga sig vårdnaden om sina barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnaden om barn regleras i 6 kap föräldrabalken, lagen hittar du här.

Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?

Om ni har gemensam vårdnad om barnet så innebär detta i princip att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt. Förutsättningarna för detta är att föräldrarna är överens vilket inte alltid är fallet efter en separation.

I svensk lag finns ensam eller gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad är det som i vardagligt tal benämns som ”delad vårdnad”. Är föräldrarna gifta när de får barn så får de per automatik gemensam vårdnad då barnet föds. Om föräldrarna inte är gifta så blir mamman ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna gemensamt anmäler fader- eller föräldraskapet till socialstyrelsen. Om föräldrarna har gemensam vårdnad så kvarstår detta normalt även efter en eventuell separation eller en skilsmässa.

Vilken ålder får barn bestämma var de vill bo?

Det korta svaret är – ja. Det är tillåtet att flytta till en annan stad tillsammans med barnen – förutsatt att den andra föräldern, vid gemensam vårdnad, godkänner det. I en sådan situation skrivs ett avtal som sedan måste godkännas av socialnämnden.

Vad är en olämplig förälder?

När får man ensam vårdnad? Vad innebär medling? Läs mer här. Behöver du stöd finns våra jourer här för dig.

Vem vinner oftast en vårdnadstvist?

 • Domstolen utgår från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist 
 • Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut som rör barnet. För att detta ska fungera krävs att föräldrarna är överens. 
 • Vid vårdnadstvister utgår domstolen från vad som är bäst för barnet. Det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad, som exempel. 
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet är av yttersta vikt i sammanhanget. Ju mer konfliktfritt samarbete, desto större chans till gemensam vårdnad.
  • Om en förälder hindrar barnet från att träffa den andre föräldern finns chansen att umgängessabotage blir aktuellt, något rätten tittar strängt på.
  • Vad föräldrarna själva vill kan också bli avgörande, om båda vägrar gemensam vårdnad får inte rätten besluta om det. 
  • Vid ensam vårdnad beslutas även om umgängesrätt för den andre föräldern, som normalt har rätt till umgänge med sitt barn.
  • Slutligen ska rätten alltid bedöma utifrån barnets bästa och hens intresse har alltid företräde. Barnets vilja väger tungt i förhållande till ålder och mognad.

  När är man olämplig som vårdnadshavare?

  Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

  Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.

  Hur mycket ska ena föräldern betala i underhåll?

  Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kapitlet i föräldrabalken. Föräldrarna ska enligt lag betala för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Utgångspunkten är att respektive förälder ska bidra till barnets underhåll efter sin ekonomiska förmåga. I barnets underhåll ingår dels de behov som ett barn vanligtvis har, t.ex. mat, kläder, hygien och fritidsintressen. Dels ingår en andel av hushållets gemensamma kostnader för t.ex. internet, TV, telefoni, el, hyra och liknande kostnader.

  Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kapitlet i föräldrabalken. Föräldrarna ska enligt lag betala för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Utgångspunkten är att respektive förälder ska bidra till barnets underhåll efter sin ekonomiska förmåga. I barnets underhåll ingår dels de behov som ett barn vanligtvis har, t.ex. mat, kläder, hygien och fritidsintressen. Dels ingår en andel av hushållets gemensamma kostnader för t.ex. internet, TV, telefoni, el, hyra och liknande kostnader.

  Kan man slippa betala underhåll?

  Hej och tack för din fråga,

  Enligt lagen är en förälder underhållsskyldig gentemot sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år. Huruvida föräldern har vårdnad eller umgänge med barnet har ingen betydelse, utan alla föräldrar har underhållsskyldighet gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten för en förälder som aldrig har barnet boende hos sig kan uppfyllas på två sätt, antingen genom att föräldern betalar underhållsbidrag direkt till boendeföräldern (föräldern som barnet bor hos), eller att föräldern retroaktivt krävs på det underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut till boendeföräldern och barnet. Vanligtvis är det ekonomiskt bättre för boendeföräldern och barnet att erhålla underhållsbidrag.