:

Hur mycket får man i traktamente?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man i traktamente?
 2. Vad menas med traktamente?
 3. Vad gäller för traktamente?
 4. När ska man betala traktamente?
 5. Måste man ta ut traktamente?
 6. Hur redovisar man traktamente?
 7. Är traktamente obligatoriskt?
 8. Måste arbetsgivaren betala traktamente?
 9. Kan arbetsgivare neka traktamente?
 10. Vem bestämmer traktamente?
 11. Kan arbetsgivaren neka traktamente?
 12. Är traktamentet skattefritt?
 13. Får inte traktamente?
 14. Är traktamente pensionsgrundande?
 15. Måste man betala ut traktamente?

Hur mycket får man i traktamente?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Vad menas med traktamente?

Ett traktamente är en ersättning som anställda kan få av arbetsgivaren för resor som genomförs i tjänsten. Traktamentet ska kompensera de ökade levnadskostnaderna som uppstår under tjänsteresan, så som utgifter för mat, dryck och andra mindre utgifter. Om arbetsgivaren eller någon annan betalar för den anställdes måltider under tjänsteresan blir traktamentet lägre. En anställd kan få traktemente för hel dag, halv dag samt nattraktamente.

Ett traktamente är upp till ett visst schablonbelopp skattefritt för den anställde. Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige kallas maximibelopp och uppgår år 2014 och 2015 till 220 kr för en hel dag. Om arbetsgivaren väljer att betala ut ett större belopp än det skattefria traktamentet, blir den resterande delen skattepliktig. Maximibeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter de tre månaderna kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente till den anställde. Efter två år sker en ytterligare reducering av traktamentet.

Vad gäller för traktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

När ska man betala traktamente?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Måste man ta ut traktamente?

Rent tekniskt är egentligen alla traktamenten skattepliktiga från första kronan. Samtidigt har arbetstagare rätt till att göra schablonavdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresor. Och ur denna “intressekonflikt” går alltid arbetstagarens rätt till avdrag vinnande. Detta betyder alltså att arbetsgivare kan betala ut skattefria traktamenten.

Men för att arbetsgivare ska kunna betala ut skattefria traktamenten måste följande tre krav vara uppfyllda: 

 • Resan måste omfatta minst en övernattning
 • Resan måste gå till en plats som ligger minst 50 kilometer från både arbetsplatsen och den anställdes bostad.
 • Resan måste vara en tjänsteresa, vilket behöver styrkas med underlag där det framgår vem som har rest, till vart och när resan påbörjades och avslutades.

Hur redovisar man traktamente?

När man ska hantera och bokföra traktamenten är det viktigt att tänka på att det finns både skattefria och skattepliktiga traktamenten. De skattepliktiga traktamentena beräknas precis som den vanliga lönen medan man inte påför några sociala avgifter eller drar någon skatt på de skattefria traktamentena.

För att ett traktamente ska vara skattefritt så måste den anställde övernatta minst en natt under tjänsteresan. Den anställde måste även resa till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Vid skattefria traktamenten ska arbetsgivaren markera med ett kryss på kontrolluppgiften men den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte göra avdrag för det.

Är traktamente obligatoriskt?

 • Läs om skattefria/skattepliktiga resor på Skatteverkets webbplats
 • Läs om tjänsteresa och tjänsteställe på Skatteverkets webbplats
 • Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten, rättslig vägledning (Skatteverket)

Om du har behövt köra med egen bil vid resa i tjänsten kan du få resekostnadsersättning i form av milersättning.

Du får också ersättning för utlägg av andra transporter vid tjänsteresan, som till exempel lokalbuss eller taxi som inte gick att boka i förväg via resebyrån.

Måste arbetsgivaren betala traktamente?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Kan arbetsgivare neka traktamente?

Att resa på räkning innebär att arbetstagaren ersätts för utgifter såsom biljetter, boende och mat. Det har ingen betydelse hur utgifterna i samband med resan betalas. Det kan ske med arbetsgivarens kreditkort, genom en faktura ställd mot arbetsgivaren eller att arbetstagaren får betalt för utlägg mot uppvisande av kvitton.

Arbetstagarens kostnader är skattefria. Däremot kan måltider bli skattepliktiga enligt reglerna om fri kost. Måltider som ingår i priset för transport eller hotell ska inte förmånsbeskattas. Likaså är måltider skattefria om det sker i samband med intern eller extern representation.

Vem bestämmer traktamente?

Statsråden har ett arvode för sitt uppdrag, inte lön, och omfattas inte heller av de vanliga reglerna om sjukförsäkring, föräldraförsäkring och semester. Statsrådet förutsätts alltid vara i tjänst. Utgångspunkten är att ett statsråd kan fullfölja sitt uppdrag, även om hon eller han kan ha förfall att utföra uppgifter till exempel på grund av sjukdom eller ledighet.

Det finns en särskild reglering om sjukavdrag för statsråden inklusive statsministern, lagen (1991:359) om arvoden till statsråden med mera. Lagen reglerar situationer då ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag som statsråd på grund av sjukdom. Om ett statsråd bedömer att hon eller han inte kan fullgöra sitt uppdrag som statsråd på grund av sjukdom ska hon eller han enligt lagen anmäla det till Regeringskansliet.

Om ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska avdrag göras på arvodet.

Kan arbetsgivaren neka traktamente?

Att resa på räkning innebär att arbetstagaren ersätts för utgifter såsom biljetter, boende och mat. Det har ingen betydelse hur utgifterna i samband med resan betalas. Det kan ske med arbetsgivarens kreditkort, genom en faktura ställd mot arbetsgivaren eller att arbetstagaren får betalt för utlägg mot uppvisande av kvitton.

Arbetstagarens kostnader är skattefria. Däremot kan måltider bli skattepliktiga enligt reglerna om fri kost. Måltider som ingår i priset för transport eller hotell ska inte förmånsbeskattas. Likaså är måltider skattefria om det sker i samband med intern eller extern representation.

Är traktamentet skattefritt?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Får inte traktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

Är traktamente pensionsgrundande?

Genom beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 1978 bemyndigades chefen för budgetdepartementet, statsrådet Mundebo, att tillkalla en kommitté med uppdrag att se över reglerna om beskattning av traktamenten rn. m. Med stöd härav förordnades den 16 mars 1978 regeringsrådet Erik Reuterswärd, ordförande, numera statsrådet Curt Boström samt ledamoten av riksdagen (fp) Eric Hägelmark som ledamöter av kommittén. Boström entledigades från kommittén fr. o. m. den 24 april 1980 och ersattes samma dag av ledamoten av riksdagen (s) Lars Ulander.

Som sakkunniga i kommittén förordnades den 16 mars 1978 numera departementsrådet Per Anclow, numera byråchefen Johan Hirschfeldt, ombudsmannen Sven-Olof Hägglund, direktören Gunnar Högberg, utred— ningssekreteraren Claes Ljungh samt numera departementsrådet Monica Ulfhielm. Den 11 september 1979 entledigades Anclow och förordnades kammarrättsassessorn Curt Rispe som sakkunnig. Ulfhielm entledigades fr. 0. in. den 1 oktober 1980.

Att såsom experter biträda kommittén förordnades den 16 mars 1978 departementsrådet Bertil Edlund och numera förhandlingsdirektören Uno Wilhelmsson, den 29 juni s. å. förste revisorn Matts Karlson samt den 18 december 1980 taxeringsdirektören Bengt Ohlsson.

Bilaga?) RSV Dt 19825 . . . . . . Bilaga 4 Sammanställning av tätorter enligt 1982 års länsanvisningar

BilagaS Länsstyrelsen i Stockholms län. Skattechefens meddelande 2/1982 Bilaga 6 Utgående traktamenten m. m. på det icke offentliga avtalsom- rådet . . SAF-LO området SAF-PTK området BAO-SBmf området TA området . KF 0 området KAB . SFO området . . Försäkringskasseförbundet, Övrigt

Kommitténs utredningsuppdrag omfattar två skilda fält. Det ena avser den skattemässiga behandlingen av ökade levnadskostnader som föranleds av anställning, såväl när ersättning för kostnaderna (traktamenten) utges av arbetsgivaren som när arbetstagaren själv får stå för kostnaderna. Det andra ämnesområdet avser beskattningen av förmåner som utgår i annat än pengar (naturaförmåner). De ursprungliga direktiven för kommitténs arbete omfattade i det hänseendet bara förmåner av fria eller prisnedsatta resor. Genom tilläggsdirektiv under sommaren 1982 utvidgades utredningsuppdra- get till att avse en mera allmän översyn av beskattningen av naturaförmå- ner.

I detta betänkande redovisar kommittén sina överväganden och förslag i fråga om traktamentsbeskattningen och andra fall av avdrag för ökade levnadskostnader i samband med upprätthållande och fullgörande av tjänst.

mit till verket inom en månad från den dag då klaganden erhöll del av beslutet. Mot riksskatteverkets be- slut får talan icke föras.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet enligt 37 eller 38 & dömes till bötes. Detsamma skall gälla vid annan oaktsamhet än som nyss sagts, när underlåtenheten avser skyldighet enligt 37 5 2 mom. tredje stycket att ange ersättning för ökade levnads- kostnader.

Vid regeringssammanträdet den 19 januari 1978 utfärdades direktiv för kommittén (Dir 1978z9). Dåvarande chefen för budgetdepartementet, statsrådet Mundebo, anförde därvid följande.

Kostnadsersättning som ges till en person som på grund av sitt arbete måste resa utanför sin vanliga verksamhetsort är i princip skattepliktig vid inkomsttaxeringen. Avdrag medges för motsvarande kostnader. Bestämmelserna på detta område är emellertid olika utformade för inkomsttagare i offentlig och i privat tjänst.

Måste man betala ut traktamente?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.