:

Vad innebär likabehandlingsprincipen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär likabehandlingsprincipen?
 2. Vad innebär det att vi alla är lika inför lagen?
 3. Vad menas med rättssäkerhet och likhet inför lagen?
 4. Vilka 5 grundläggande principer gäller i LOU?
 5. Hur arbeta med likabehandling?
 6. Har Sverige ratificerat mänskliga rättigheter?
 7. Vad innebär det att alla människor har lika värde?
 8. Vilka två principer är grundläggande för rättssäkerheten?
 9. Vilka är de 6 grunderna som demokratin kräver?
 10. När är LOU tillämplig?
 11. Vad menas med proportionalitetsprincipen?
 12. Måste man ha en likabehandlingsplan?
 13. Vilka 7 diskrimineringsgrunder finns det?
 14. Är EKMR svensk lag?
 15. Vilka lagar i Sverige skyddar människors rättigheter?

Vad innebär likabehandlingsprincipen?

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem. De grundläggande principerna för upphandling gäller även vid direktupphandlingar.

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.

Vad innebär det att vi alla är lika inför lagen?

Publicerat måndag 14 mars 2005 kl 17.01

Det råder inte likhet inför lagen i Sverige, sägs i en rapport om det svenska rättsväsendet. Uppgifterna om att människor bedöms olika av rättväsendet beroende på var i landet man bor, vilket kön, och kanske främst vilket etniskt ursprung man har, upprör justitiekanslern Göran Lambertz.

Vad menas med rättssäkerhet och likhet inför lagen?

Ordlista

Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att inte åtalas eller dömas utan tillräcklig bevisning, att inte dömas utan att det finns stöd i lag för det och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt.

Vilka 5 grundläggande principer gäller i LOU?

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem. De grundläggande principerna för upphandling gäller även vid direktupphandlingar.

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.

Hur arbeta med likabehandling?

Arbetsgivaren ska aktivt främja likabehandling av arbetstagarna och förebygga diskriminering på arbetsplatserna. Målet är att det finns förfaranden som är icke-diskriminerande på ett äkta sätt när det gäller anställning, karriärmöjligheter, fördelning av arbetsuppgifter, löner och förmåner, utbildning och utveckling av arbetsplatsen. 

Har Sverige ratificerat mänskliga rättigheter?

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs 1950 och trädde i kraft 1953.

Konventionen bygger på innehållet i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling 1948 och upptar i allt väsentligt de fri- och rättigheter däri som brukar betecknas som de medborgerliga och politiska rättigheterna. Konventionen innehöll ursprungligen drygt 20 konventionsskyddade rättigheter, så som rätten till liv, tortyrförbudet, yttrandefrihet och rätten till rättvis rättegång. Rättighetskatalogen har dock genom åren successivt utökats med flera tilläggsprotokoll till konventionen, bl.a. tilläggsprotokoll om skydd för äganderätten, förbud mot kollektiv utvisning av utlänningar, förbud mot dödsstraff, förbud mot dubbel lagföring och rätten att överklaga domar i brottmål.

Vad innebär det att alla människor har lika värde?

Mänskliga Rättigheter har vi alla nog hört om, men vad innebär det egentligen? Det är något somliga kanske tar för givet, inte riktigt vet vad det betyder eller inte tänker på alls. Men faktum är att på samma sätt som att det mesta vi tar del av i samhället kommer ifrån beslut som politiker har bestämt (exempelvis när vi går till biblioteket, tar bussen, eller går till tandläkaren) så är en stor del av det vi gör och upplever i samhället idag en mänsklig rättighet. 

Men vi börjar från början. Idéen om mänskliga rättigheter uppkom efter andra världskriget slut då Förenta Nationerna bildades. För att säkerställa att Förintelsen och kriget aldrig skulle hända igen kom man fram till att det behöver finnas vissa regler kring hur människor får och inte får behandlas och att människans värde och lika värde gentemot varandra var något vi behövde enas kring. Med inspiration från olika kulturer och religioner runt om i världen kom FN 1948 fram med en lista på grundläggande rättigheter. Denna lista kallas Allmänna förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna. 

Vilka två principer är grundläggande för rättssäkerheten?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad.

Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten.

Även andra rättigheter har betydelse för demokratin. Ett tydligt exempel är rätten till utbildning. Ett annat är att det krävs en viss basnivå av materiell standard för att den enskilde ska ha kraft och råd att utöva sina mänskliga rättigheter.

Vilka är de 6 grunderna som demokratin kräver?

Demokrati betyder folkstyre. I alla demokratier är det folket som har den politiska makten men det kan i praktiken se olika ut i olika demokratiska stater. Det finns dock några grunder att följa.

När är LOU tillämplig?

Lagen om offentlig upphandling förkortas LOU och innehåller regler om hur offentlig upphandling ska genomföras. Offentlig upphandling är köp som sker av offentlig sektor för offentliga medel (skattepengar), vilket är en av anledningarna till att offentlig sektor är skyldiga att följa den detaljerade inköpsprocess (upphandlingsprocess) som bland annat framgår av lagen om offentlig upphandling.

LOU gäller när en upphandlande myndighet genomför en offentlig upphandling och lagen innehåller bland annat regler om hur upphandlaren ska beskriva det som ska köpas in och hur upphandlaren ska välja leverantör. När en upphandlande myndighet ser ett behov av att köpa en produkt, tjänst eller byggentreprenad är lagen om offentlig upphandling tillämplig.

När en upphandlande myndighet ser ett behov av att köpa in en produkt, tjänst eller byggentreprenad måste det inledningsvis planeras för genomförandet av upphandlingen, inklusive leverans och uppföljning. Det sker genom att den upphandlande myndigheten fattar beslut om att genomföra upphandlingen som till exempel kan röra inköp av datorer, kontorsmaterial eller konsulttjänster.

Vad menas med proportionalitetsprincipen?

Inom förvaltningsrätten är proportionalitetsprincipen en allmän rättsgrundsats som gäller oavsett om den skrivits in i en viss lagtext eller inte. Lagstiftaren har ändå funnit det lämpligt att på en framskjuten plats i SFL ha en bestämmelse som upplyser om proportionalitetsprincipen (2 kap. 5 § SFL). Lagstiftaren har på detta sätt velat rikta uppmärksamhet mot proportionalitetsprincipen och göra det lättare för enskilda att åberopa principen i ärenden och mål enligt SFL. Bestämmelsen ska också påminna Skatteverket om att beslut enligt denna lag alltid ska föregås av proportionalitetsavvägningar (prop. 2010/11:165 s. 302 f.).

Proportionalitetsprincipen ska beaktas när Skatteverket fattar beslut enligt SFL och givetvis även vid beslut som övergångsvis fattas enligt SBL, TL och LSK.

Den aktuella bestämmelsen om proportionalitet gäller alla delar av en beslutad kontrollåtgärd och ska inte enbart förknippas med bestämmelserna om tvångsåtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att varje del i en kontrollåtgärd kräver en proportionalitetsavvägning och att frågan om proportionalitet inte enbart är en fråga om tvång eller inte.

Måste man ha en likabehandlingsplan?

Nej, kravet på jämställdhetsplan är borta sedan en lagändring 1 januari 2017.

Om du är arbetsgivare för minst 25 anställda finns istället krav på att du ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Vilka 7 diskrimineringsgrunder finns det?

Det är Diskrimineringslagen som anger att du som arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, vilket är benämningen på det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Lagen säger vidare att du som arbetsgivare årligen skriftligen ska dokumentera ditt arbete med aktiva åtgärder.

Är EKMR svensk lag?

Riksdagen och regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvaret för att följa de mänskliga rättigheterna. Regeringen ska arbeta för att Sverige helt och fullt följer de mänskliga rättigheterna.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna genom grundlag och andra lagar och förordningar. Dessutom gäller den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som lag i Sverige sedan år 1995.

Vilka lagar i Sverige skyddar människors rättigheter?

I Sverige är det förbjudet att diskriminera någon på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Sverige har även anslutit sig till Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionen är sedan 1995 svensk lag.