:

Vad ska en Självfaktura innehålla?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska en Självfaktura innehålla?
 2. Hur gör man en Självfaktura?
 3. Hur bokför man en Självfaktura?
 4. Hur länge kan man vänta med att fakturera mellan företag?
 5. Kan man som privatperson skicka en faktura?
 6. Vem ansvarar för att fakturan kommer fram?
 7. Hur ska en Självfaktura se ut?
 8. Kan man fakturera sig själv?
 9. Vems ansvar är det att fakturan kommer fram?
 10. Hur mycket ska jag fakturera per timme?
 11. Får man fakturera med 10 dagar?
 12. Får man skicka faktura via mail?
 13. Är en faktura ett kvitto?
 14. Kan man vägra betala faktura?
 15. Vad händer om ett företag inte skickar faktura?

Vad ska en Självfaktura innehålla?

I propositionen föreslås nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. Reglerna är föranledda av ett EG-direktiv som antogs den 20 december 2001 (rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt).

Beträffande frågan om vem som kan utfärda fakturor anges uttryckligen att en tredje person eller under vissa förutsättningar köparen får utfärda faktura för säljarens räkning. Vidare fastställs för vilka transaktioner en faktura skall utfärdas och vilka uppgifter som fakturan skall innehålla. En möjlighet införs att i vissa fall utfärda en förenklad faktura med endast ett begränsat antal uppgifter. En samlingsfaktura tillåts för flera särskilda leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster. Uttryckliga regler som tillåter elektronisk fakturering införs. Vidare anges hur lagring av fakturor skall ske och förutsättningarna för lagring av elektroniska fakturor utanför Sverige. Förslaget i denna del avser all räkenskapsinformation och inte endast fakturor.

Förslaget innebär ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), skattebetalningslagen (1997:483) och bokföringslagen (1999:1078).

Den 20 december 2001 antogs ett EG-direktiv om nya regler för fakturering när det gäller mervärdesskatt. Direktivet betecknas rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt (se EGT L 15, 17.1.2002, s. 24), härefter kallat faktureringsdirektivet.

Genom direktivet har gemensamma EG-regler införts som för mervärdesskatteändamål fastlägger en harmoniserad förteckning över vilka uppgifter som en faktura måste innehålla, gemensamma bestämmelser för tillämpningen av elektronisk fakturering och elektronisk lagring (arkivering) av fakturor samt för självfakturering (eng. self-billing) och utläggning av fakturering till en tredje person (eng. outsourcing). För att kunna säkerställa att den inre marknaden fungerar väl har det ansetts nödvändigt med en harmonisering av reglerna för fakturering. Ett annat syfte med faktureringsdirektivet var att modernisera reglerna för faktureringsskyldighet så att de korresponderar bättre med den tekniska utvecklingen och med vad som tillåts enligt medlemsstaternas nationella lagstiftningar. Reglerna skall vara införda i medlemsländernas lagstiftning den 1 januari 2004.

I framställningar som inkom till Finansdepartementet den 9 april 1997 och den 26 juni 1997 (dnr Fi97/1264 respektive Fi97/2095) har Svenska Kommunförbundet respektive Landstingsförbundet, Statskontoret och Svenska Kommunförbundet begärt att mervärdesskattelagen (1994:200, ML) skall anpassas så att dagens krav på uppvisande av faktura eller jämförlig handling för att avdragsrätt skall medges, inte hindrar att den elektroniska handeln kan bedrivas på ett rationellt sätt. Gemenskapen för Elektroniska Affärer har i en framställan som inkom till Finansdepartementet den 24 februari 2003 (dnr Fi2002/4805) givit in underlag för bedömning av problemställningar i samband med elektroniska fakturor samt Odette Sweden i en framställan som kom in till Finansdepartementet den 22 januari 2003 (Fi2003/618/SKA/S2) yrkat att det i lagstiftningen inte skall ställas krav på ett ytterligare sammanfattande pappersdokument vid utställande av elektronisk faktura. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 8 april 2003 har ITkommissionen (Fi2003/2354/SKA/S2) överlämnat IT-kommissionens ITrättsliga observatoriums promemoria ”Observatoriets syn på säkerhetskrav vid elektronisk fakturering” (ITObservatorietPM 16/2003). ITkommissionen yrkar att den ingivna promemorian skall beaktas vid lagstiftningsarbetet. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 11 mars 2003 har Elma eCommerce AB anfört att ett krav på elektroniska signaturer skulle kunna ta död på en utbredning för elektronisk förmedling av fakturor och skulle rent tekniskt vara omöjligt att använda sig av då 90 procent av fakturorna hanteras av operatörer. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 10 april 2003 har WM-data Cross Industry Solutions anslutit till Elma eCommerce AB:s uppfattning. I skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 10 april 2003 har Posten AB anfört att Sverige vid införandet av faktureringsdirektivet bör tillåtas alla de tre alternativ som faktureringsdirektivet tillåter avseende

Hur gör man en Självfaktura?

En självfaktura kallas ibland för omvänd faktura. Det är när kunden upprättar en faktura i säljarens namn och för dennes räkning. En kund kan bara upprätta en självfaktura om:

 • Det finns ett avtal om detta mellan säljaren och köparen
 • Det finns ett tillvägagångssätt för säljaren att godkänna varje faktura

Självfakturering kan vara praktiskt om man är flera parter inblandade i en försäljning. Om ett företag förmedlar och marknadsför en tjänst som ett annat företag tillhandahåller kan det här vara ett lämpligt förfarande. I sådana fall fungerar självfaktureringen så att företaget som förmedlar och marknadsför tjänsten för det andra företagets, leverantörens, räkning säljer någon tjänst så skapar denne en faktura i leverantörens namn.

Vill ni förenkla er fakturahantering? Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Hur bokför man en Självfaktura?

Hej.

Ett annat företag har sålt en del av mina produkter och nu har jag fått en faktura för de första försäljningarna. Företaget använder självfakturering. Hur bokför jag nu denna faktura i mitt system? Detta med självfakturering är verkligen helt nytt för mig så jag vet inte alls vad som är korrekt

Hur länge kan man vänta med att fakturera mellan företag?

Det är lätthänt att en entreprenör missar eller glömmer att ställa ut en faktura för en utförd entreprenad. En intressant fråga som då uppstår är hur sen en entreprenör får vara med att göra en faktura i anspråk.

Under förutsättning att parterna inte reglerat frågan om fakturering i ett enskilt avtal gäller följande. Om en entreprenör har ett byggbolag på andra sidan, en näringsidkare som beställare, gäller en preskriptionstid om tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Om entreprenören istället har en konsument på andra sidan, det vill säga att fakturan ska ställas ut till en slutkund som är konsument, gäller en preskriptionstid om tre år enligt preskriptionslagen. Detta innebär att entreprenören måste ha ställt ut en faktura inom tio respektive tre år beroende på vem som är beställare för att ens fordran inte ska anses vara preskriberad, om det inte är så att preskriptionen avbrutits dessförinnan. Att en fordran anses vara preskriberad innebär att entreprenören förlorar sin rättighet att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent.

Kan man som privatperson skicka en faktura?

En privatperson kan inte skicka en faktura. För att kunna fakturera måste man antingen starta ett eget företag eller göra det som kallas för att fakturera utan företag. Att starta egen firma är enkelt, speciellt om man väljer bolagsformen enskild firma. Då behövs det inte något eget kapital för att få igång verksamheten. Det enda man behöver göra är att registrera sig för F- eller FA-skatt samt att momsregistrera sig om man ska handla med momsbelagda tjänster eller varor. 

Att starta eget företag innebär att man får ett VAT-nummer, organisationsnummer och att man helt enkelt blir registrerad för att själv betala in skatter och egenavgifter för sådant som faktureras. Man behöver ett organisationsnummer för att ha rätt att fakturera. 

Om man inte vill starta eget kan man istället välja att fakturera utan företag. Det betyder att man låter någon annan fakturera för sådana uppdrag man tar sig an, utan att man själv registrerar ett företag. Det finns flera aktörer som erbjuder den här typen av tjänster. Om man vill att någon annan ska fakturera åt en så behöver man ändå ingå ett avtal med uppdragsgivaren där det framkommer vad man ska få för ersättning och vad som ska göras. Sedan ger man de uppgifter som faktureringsbolaget behöver till dem, och så skickar de iväg fakturan. För det här arbetet betalar man antingen en klumpsumma eller en procent av det totala beloppet som faktureras.

Vem ansvarar för att fakturan kommer fram?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Hur ska en Självfaktura se ut?

De av köparen upprättade försäljningsfakturor utgör underlag för både bokföring, bokslut och utgående moms. Fakturan bokförs enligt sedvanliga regler.

Kan man fakturera sig själv?

I större organisationer finns vanligtvis en ekonomiavdelning som är ansvarig för att ta fram fakturaunderlag, skicka ut fakturor till kunderna samt bokföra dem. Driver man däremot en enskild firma eller ett mindre aktiebolag är det inte ovanligt att man som företagsägare sköter detta på egen hand. Tillhör du den skara som fakturerar själv finns det en hel del saker som är viktiga att tänka på. Nedanför har vi därför samlat fem tips till dig som sköter faktureringen på egen hand:  

Vems ansvar är det att fakturan kommer fram?

I särskilda fall får avgiften tas ut av den underårige. Särskilda skäl kan till exempel vara om man kan anta att den underårige kommer att fara illa av att vårdnadshavaren får veta att den underårige har varit i kontakt med vårdgivaren.

Hur mycket ska jag fakturera per timme?

Vi vet att det många som tycker att det är svårt att veta vilket timtaxa man ska ta och hur man ska prissätta sin tid som frilansare. Hur ska man egentligen räkna för att försäkra sig om att det finns pengar över efter skatt och för avdrag till tjänstepension och semestertillägg? Med Cool Companys Lönebarometer har du lönestatistiken på din sida när du ska prissätta din tid och din kompetens, så att du åtminstone inte tar för lite betalt.

Ja, det är en fråga många stället sig: hur mycket ska jag fakturera per timme? Lönebarometern är baserat på SCB:s lönestatistik vi har använt den för att hjälpa dig att räkna ut vad man som frilansare minst bör ta betalt per timme för att nå samma månadslön som om man vore fast anställd. Snittlönen per timme är baserad på att frilansaren arbetar cirka 130 timmar debiterbar tid per månad, vilket motsvarar 75 procent debiterbar tid.

Får man fakturera med 10 dagar?

Jag undrar vilka regler som gäller för betalningsvillkor? Jag har fått lära mig att 30 dagar netto alltid gäller på tjänster som faktureras om inget annat överenskommits. Men nu kräver min leverantör tio dagars betalning. Vad gäller egentligen?

10 eller 30 dagar?

Får man skicka faktura via mail?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta om ett företag måste skicka en pappersfaktura till konsumenten om de redan har skickat fakturan digitalt (som e-faktura).

Är en faktura ett kvitto?

Att veta vart man ska börja med att få koll på sin företagsekonomi kan vara en utmaning, särskilt för ny- och småföretagare. Det är mycket att sätta sig in i och läsa mer om. Att välja faktura som betalmetod för sina kunder är dock ett snabbt och smidigt sätt för dig att komma igång med att ta betalt för de produkter och tjänster som du levererar.

Med faktura som betalmetod blir det viktigt att skapa en effektiv faktureringsprocess som passar din bransch och kundens förutsättningar. Ett effektivt sätt att ta betalt för sina tjänster är därför att skapa kontantfakturor på plats till kunden vid försäljning eller utförd tjänst. I denna artikel kan du läsa mer om fördelarna med att skapa kontantfakturor istället för att använda ett kassasystem, särskilt för nya och småföretagare.

Kan man vägra betala faktura?

Om du har fått en felaktig faktura från ett företag ska du göra en invändning mot fakturan, alltså bestrida denna. Nedan följer 5 tips om vad du bör tänka på när du bestrider ett betalkrav: 

Bestrid felaktiga betalningskrav skriftligen, gärna genom att skicka e-post med mottagnings-kvittens. 

Vad händer om ett företag inte skickar faktura?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.