:

Varför ska man ha ett äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Varför ska man ha ett äktenskapsförord?
 2. Hur fungerar äktenskapsförord vid dödsfall?
 3. Vad gäller vid skilsmässa med äktenskapsförord?
 4. Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?
 5. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 6. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 7. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?
 8. Får jag behålla huset vid skilsmässa?
 9. Vad händer om man inte har äktenskapsförord?
 10. Vad delas inte vid skilsmässa?
 11. Vem har mest rätt till huset?
 12. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 13. Kan man bli nekad skilsmässa?
 14. Vem får behålla huset vid separation?
 15. Har jag rätt till halva huset?

Varför ska man ha ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan dig och din maka/make där ni kan avtala om att all eller viss egendom inte ska ingå i giftorätten. När man gifter sig inträder nämligen något som kallas giftorätt. Giftorätten träder i kraft först vid  i samband med skilsmässa eller dödsfall och betyder att parterna ska dela lika på de gemensamma tillgångarna, efter avdrag av eventuella skulder. Under äktenskapet ansvarar respektive make för sina tillgångar och skulder. Ett äktenskapsförord kan inte upprättas ensidigt, det vill säga av ena parten utan båda makarna måste vara överens och förstå innebörden av ett äktenskapsförord.

Hur fungerar äktenskapsförord vid dödsfall?

Juridik vid dödsfall

Hej.  Jag är gift. Nu har min man skaffat ett äktenskapsförord som ska gälla vid en skilsmässa. (Vi köpte huset tillsammans.) Att huset äger han och står på lånen. Detta ska alltså träda i kraft vid en skilsmässa. Men vad händer om han dör? Kommer jag ärva huset trots äktenskapsförord. Vi har två gemensamma barn.  

Vad gäller vid skilsmässa med äktenskapsförord?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att deras egendom ska vara antingen enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När äktenskapet tar slut är det bara giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan dock också ingå i bodelningen, men bara om makarna kommer överens om att den ska det (10 kap. 4 § ÄktB).

Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord betyder inte att ni inte tror att ert äktenskap ska hålla – men livet innebär ibland överraskningar som gör att saker förändras, och med ett äktenskapsförord minskar ni risken att bli ovänner om ni skulle behöva gå skilda vägar.

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Makar eller blivande makar kan avtala om sin egendomsordning i äktenskapet genom att upprätta ett äktenskapsförord. De formella kraven för ett äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken och i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord kan omfatta all makarnas egendom eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan också omfatta bara den ena makens eller makans egendom.

När gäller inte ett äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

  Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp vid en bodelning om de skiljer sig. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av den så kallade giftorätten och göra den till enskild egendom Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig. Det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad.

  När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet en gång ska upphöra. Trots det händer det alla förr eller senare, antingen vid skilsmässa eller vid dödsfall. Och i båda de här fallen kan mycket gräl och förtvivlan undvikas om man har skrivit ett äktenskapsförord.

  En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller om någon av dem avlider. Skiljer makarna sig sker bodelningen mellan makarna och avlider någon av makarna sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

  Får jag behålla huset vid skilsmässa?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

  Vad händer om man inte har äktenskapsförord?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

  Vad delas inte vid skilsmässa?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

  Vem har mest rätt till huset?

  Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

  Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

  Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

  Hej,

  Jag och min tidigare sambo har separerat. Vi har en bil gemensamt som hon använder på helgerna och jag använder övrig tid. Det löpande underhållet tar jag hand om och efter separationen har vi delat på de stora reparationskostnaderna. Vi köpte bilen för gemensamma pengar som vi lånade tillsammans (50/50) från en bank som en del i lånet när vi köpte en bostadsrätt. Vi skrev bilen på henne men vi har alltid delat på utgifterna då vi hade en gemensam ekonomi när vi bodde tillsammans. Bostadsrätten har vi sålt och därefter delat på pengarna.

  Kan man bli nekad skilsmässa?

  Skils­mäs­sa börjar med en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Detta kan du enkelt göra genom Aatos online tjänst eller via tings­rät­tens blan­kett eller webb­si­da. Du ska också bifoga per­son­be­vis.

  Dom­sto­len tar sedan beslut om huruvi­da ni får be­tän­ke­tid eller skils­mäs­sa direkt. Om det blir be­tän­ke­tid ska den vara minst 6 må­na­der, men kan vara upp till ett år.

  När be­tän­ke­ti­den går ut så be­hö­ver ni sedan be­kräf­ta eller full­gö­ra skils­mäs­san genom att skicka in en andra skils­mäs­so­an­sö­kan. För att skynda på skils­mäs­san kan ni göra detta så snart dom sex må­na­der­na har pas­se­rat.  

  Vem får behålla huset vid separation?

  Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

  Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

  Har jag rätt till halva huset?

  Bostad & Fastighet

  År 2010 köpte jag ett hus. Min sambo hade skulder och fick inte ta lån så jag stod som ensam ägare på huset. För några månader sedan gjorde han slut och flyttade till en lägenhet så jag bor nu själv i huset och ska sälja det. Nu hävdar min exsambo att han har rätt till halva beloppet (när huset är sålt) enligt sambolagen. Är detta rätt?