:

Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnad eget pensionssparande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnad eget pensionssparande?
 2. Hur bokföra särskild löneskatt på pensionskostnader?
 3. Är särskild löneskatt på pensionskostnader avdragsgill?
 4. Vad ska ingår i underlaget för särskild löneskatt?
 5. Hur räknar man ut särskild löneskatt?
 6. När ska särskild löneskatt redovisas?
 7. Hur fungerar särskild löneskatt?
 8. Vad räknas som pensionskostnader?
 9. Hur beräknar man särskild löneskatt?
 10. Hur mycket av lönen sätts av till pension?
 11. Vad ingår i pensionskostnader?
 12. Vad baseras särskild löneskatt på?
 13. Hur redovisas pensionskostnader?
 14. Vad räknar man särskild löneskatt på?
 15. Hur mycket av sociala avgifter går till pension?

Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnad eget pensionssparande?

Verksamt.se är en samling av e-tjänster från olika myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket, som kan komma till användning för dig som vill starta eget företag eller som redan är företagare.

Här finns också mängder av information, så som tips, råd, intervjuer, checklistor och en riktigt matig databas med svar på vanliga frågor.

Men viktigast av allt och antagligen varför du ens har klickat fram den här artikeln från första början: Det är hit du vänder dig för att registrera företag!

För att göra guiden så lättförståelig som möjligt har vi tagit hjälp av ett äkta Verksamt-proffs som har spenderat otaliga timmar i processen! Längs vägen kommer hon att flika in med sina tips kring hur du ska tänka.

– Jag är egen företagare sedan 20 år tillbaka och arbetar med verksamhets- och affärsutveckling samt som rådgivare på NyföretagarCentrum Jönköping. Jag är civilekonom och har arbetat med ekonomi och som controller men gillar att även få arbeta med människor och hjälpa dem utveckla sina idéer och sitt företagande.

Hur bokföra särskild löneskatt på pensionskostnader?

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs normalt inte löpande under året. Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader.

Är särskild löneskatt på pensionskostnader avdragsgill?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda.

Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora.

Fora administrerar de försäkringar som har förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Fora fakturerar försäkringarna löpande under året baserat på preliminära lönesummor. Under året faktureras således en preliminär kostnad. Fakturorna kommer varannan månad, med start i februari. Ytterligare fakturor kan skickas ut under året, till exempel om löneunderlag ändras. 

Fakturan från Fora är en samlingsfaktura för de försäkringar och den tjänstepension som ingår i försäkringsavtalet, samt eventuella kollektivavtalade avgifter. 

Tillsammans med fakturan kommer en fakturaspecifikation. Den visar vilka försäkringar som fakturan omfattar och vilket debiteringsunderlag som de olika premierna och avgifterna baseras på.

Vad ska ingår i underlaget för särskild löneskatt?

[ propositionen läggs fram förslag om vissa kompletteringar av den skattere- form 50m beslutades under år 1990. Förslagen innebär i korthet följande.

Särskild löneskatt om 22,2 % skall tas ut på arbetsgivares kostnader för pensionsutfästelser. För pensionsutfästelser som tryggas skall skatten tas ut vid tryggandet och beräknas på avgifter för tjänstepensionsförsäkringar. av- sättningar till pensionsstiftelser och avsättningar till konto Avsatt till pensio- ner. För pensionsutfästelscr som inte tryggas skall skatten tas ut när pensio- nen betalas ut och beräknas på de utbetalade beloppen. Skatteunderlaget skall beräknas enligt ett avräkningsförfarande för varje beskattningsår. Vi- dare skall särskild löneskatt tas ut med 11.1 % på enskilda näringsidkares avgifter för egna pensionsförsäkringar. Fastställandet av underlaget för den särskilda löneskatten pä pensionskostnader skall ingå i den årliga taxe- ringen. Skatten skall uppbäras enligt bestämmelserna i uppbördslagen. La- gen föreslås träda i kraft den 1 juli 1991. men tillämpas redan fr.o.m. den 16 mars 1991.

Vidare föreslås vissa ändringar i reglerna om avdrag för avgift för pen- sionsförsäkring som ägs av den skattskyldige. Förslaget har föranletts av att enskilda näringsidkare fått möjlighet att göra avdrag i förvärvskällan. Änd- ringar görs i underlaget för avdragsberäkningen och de procentsatser och basbeloppsnivåer som reglerar avdragstaket. Skattemyndigheten får i stället för riksskatteverket pröva ansökningar om att avdragi vissa fall skall medges med högre belopp än vad som följer av de generella reglerna. Slutligen före- slås en komplettering för att reglerna om jämkning av värdet av bilförmån skall kunna tillämpas även för enskilda näringsidkare. De nya reglerna till- lämpas första gången vid 1992 års taxering.

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1990:659) om särskild löne- skatt samt 1 & lagen skall ha följande lydelse.

Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 25 samt 11 kap. 2 och 355 lagen (1962:381) om allmän försäkringl skall ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 15 och 2 kap. 4å lagen (1981:691) om socialavgifter' skall ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 79" lagen (1990:655) om återföring av Obeskat- tade reserver skall ha följande lydelse.

Hur räknar man ut särskild löneskatt?

Till årets nya löneskattbilaga flyttas automatiskt eventuellt negativt underlag för löneskatt som beräknats på bilagan föregående år, förutsatt att årets deklarationsfil skapas genom import från föregående års program.

Särskild löneskatt ska av arbetsgivare betalas på vissa pensionskostnader som uppstått under räkenskapsåret. Det finns en blankett för företag med kalenderår som räkenskapsår och en annan blankett för företag med brutna räkenskapsår. Skattesats för löneskatten och andra procentsatser för berörda kalenderår anges av programmet.

Bilagan summerar beskattningsunderlaget sedan du angett uppgifter om delposter och räknar ut storleken på beskattningsårets löneskatt för pensionskostnader.

När ska särskild löneskatt redovisas?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Hur fungerar särskild löneskatt?

För de kostnader företaget har för Avgiftsbefrielse­försäkringen betalas en särskild löneskatt, SLP.

Särskild löneskatt redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Vad räknas som pensionskostnader?

Fyll i din nuvarande lön före skatt och se hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension, om du har tjänstepension.

Hur beräknar man särskild löneskatt?

För de kostnader företaget har för Avtals­pension SAF-LO och kompletterande pensions­premier betalas en särskild löneskatt, SLP.

SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Hur mycket av lönen sätts av till pension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Vad ingår i pensionskostnader?

Tabeller med gällande arbetsgivaravgifter och information om personalomkostnadspålägget. I det sammantagna PO-pålägget ingår vissa arbetsgivaravgifter och avgifter som bestäms i kollektivavtal.

Vad baseras särskild löneskatt på?

Särkskild löneskatt (LSK) är en skatt som beräknas på de anställdas pensionskostnader. Arbetsgivare är ansvarig för att räkna fram och betala särskild löneskatt på de anställdas pensionskostnader. Procentsatsen är 24,26% och underlaget för löneskatt är baserat på årets totala debiterade premier, oavsett vilken period premierna ursprungligen avsett.

Efter årets slut summeras företagets alla kostnader för pension och försäkringar. Även de servicebolag som hanterar lönerapportering, tex Fora, fastställer årets totala premier. Summeringen utgör underlaget utifrån man beräknar löneskatten med 24,26%.

Hur redovisas pensionskostnader?

För pension som en arbetsgivare betalar ut gäller den allmänna avdragsbestämmelsen i 16 kap. 1 § IL om kostnader i näringsverksamheten och inte begränsningsreglerna i 28 kap. IL som handlar om tryggande av pensionsutfästelse. Detta gäller utbetalning av såväl s.k. direktpension som sådan pension som tryggats av arbetsgivaren med avdragsrätt på annat sätt än genom tjänstepensionsförsäkring, s.k. ”pensionering i företagets egen regi”.

Läs mer om avdrag för pension som betalas ut.

Vad räknar man särskild löneskatt på?

Särskild löneskatt ersätter vanlig skatt på lön som annars betalas i form av egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas. Man skiljer mellan särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster betalas på vissa ersättningar och inkomster som inte inkluderas i sociala avgifter. Särskild löneskatt på pensionskostnader betalas av arbetsgivare som erbjuder tjänstepension till sina arbetstagare samt av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten. Skattesatsen för särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster är 24,26 %.

Hur mycket av sociala avgifter går till pension?

Den försäkrade betalar själv en allmän pensionsavgift på 7 procent av lönen och av ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna (sjuk- och aktivitetsersättning är undantaget).

Inbetalningen görs som en del av preliminärskatteavdraget. Avgiften betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp. I samband med taxeringen får du ett avdrag på din skatt som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att du inte betalar någon avgift utan den allmänna pensionsavgiften finansieras med allmänna skatter.

Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent av varje anställds lön. För egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften. Avgiften betalas på hela inkomsten, även för inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp.

Inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp ger inte pensionsrätt. Den delen av avgiften förs till statsbudgeten och betraktas som en skatt. För dig som är egenföretagare