:

Vad är Förvärvslåneförbudet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Förvärvslåneförbudet?
 2. Vilka får aktiebolag inte låna pengar till?
 3. Hur går ett förvärv till?
 4. Vad innebär det sk Låneförbudet i ABL?
 5. Vad är ett förvärvslån?
 6. Vad tittar banken på vid företagslån?
 7. Hur plocka ut pengar från aktiebolag?
 8. Kan man låna pengar av sitt eget företag?
 9. Vad menas med att förvärva?
 10. Varför förvärv?
 11. Hur beskattas förbjudna lån?
 12. Hur bokföra förbjudna lån?
 13. Får man ta privatlån till kontantinsats?
 14. Kan man låna för att köpa företag?
 15. När kan banken neka lån?

Vad är Förvärvslåneförbudet?

Förvärvslåneförbudet innebär att lån inte kan ges till en potentiell köpare av aktier i bolaget. Det ska alltså inte vara möjligt att finansiera ett förvärv av ett aktiebolag med aktiebolagets egna medel. Bestämmelsen lyder som följer: ”Ett aktiebolag får inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i 1 § skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.” Det finns ett antal krav som vi behöver titta närmare på för att få klarhet i när bestämmelsen kan tillämpas.

De personer som avses i 1 § är den förbjudna kretsen med aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktörer och till denne närstående fysiska eller juridiska personer som finns i bestämmelsen om närståendelåneförbud. Lånet ska ges, eller säkerheten ska ställas, så att låntagaren skall förvärva aktier i bolaget. Om det uttalade syftet med lånet eller säkerheten är ett annat så tillämpas inte bestämmelsen. Detta bör lämpligen även gälla i det fall lånet ändå har använts för förvärv av aktier, så länge som detta inte var syftet med lånet. Det är givetvis svårt att bedöma avsikten med ett lån eller en säkerhet och den bedömningen får göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Vilka får aktiebolag inte låna pengar till?

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att skydda bolags kreditvärdighet och förhindra viss skatteplanering.

Att låna ut pengar mellan AB är inte alltid tillåtet – det finns ett förbud mot att låna ut pengar till fysiska eller juridiska personer i den s.k. förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av bolagets styrelse, VD och den eller de som äger aktier i bolaget. Utöver dessa personer träffas en ganska stor del av familj och släkt till den förbjudna kretsen av låneförbudet – i egenskap av närstående till den förbjudna kretsen. Även juridiska personer, alltså bolag, träffas av låneförbudet när någon närstående till eller i den förbjudna kretsen har bestämmande inflytande i verksamheten. 

Hur går ett förvärv till?

För affärsmän är det en dröm om att få köpa eller sälja ett företag, eller tillräckligt med aktier för att få inflytande i företaget. Men för att genomföra planen behövs det förstås inte bara vilja, visioner och kapital utan också viss kunskap om hur en företagsöverlåtelse faktiskt går till.

Om du ska köpa ett företag eller sälja ditt nuvarande bolag så finns det en hel del saker att tänka på. I den artikeln förklarar vi hur det juridisk går till.

Det finns olika sätt som en företagsöverlåtelse kan genomföras på. De viktigaste typerna är: ● Förvärv av samtliga aktier i bolaget ● Förvärv av en del av aktierna i bolaget ● Förvärv av verksamheten/rörelsen (inkråmsöverlåtelse)

Det vanligaste är att aktiebolaget köps eller säljs i sin helhet. Detta är på många sätt det enklaste sättet att genomföra en företagsöverlåtelse på.

Här kan du gratis ladda ner vår lathund för företagsförvärv.

När ett företag köps eller säljs i sin helhet tar den nye ägaren helt enkelt över en juridisk person och alla de tillgångar, skulder och andra förpliktelser som detta företag har. Det som är utmaningen när privata aktiebolag köps eller säljs är värderingen av bolaget.

Man behöver hitta ett slags formel för hur man ska sätta ett värde på bolaget och det kan ta både tid och energi. Det är ofta priset på aktiebolaget som gör om en affär blir av eller inte. Vilken typ av värdering man använder sig av beror bland annat på vilken bransch som bolaget är aktivt inom.

Vanliga sätt att värdera ett bolag är substansvärdering och avkastningsvärdering.

Vad innebär det sk Låneförbudet i ABL?

Av lektor Hanna Almlöf[1] och juristen Hanna Kristiansson[2]

Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till en person som är närstående till företaget, eller till en person som ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Det finns dock möjlighet att söka dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. I denna artikel analyseras dispensförfarandet i detalj med stöd av en kartläggning av samtliga dispensärenden under fem år. Genomgången av myndighetspraxis visar av vem dispensmöjligheten utnyttjas och under vilka förutsättningar dispens medges, men också hur låneförbudens undantag tillämpas i praktiken, särskilt undantaget för kommersiella lån. Sammantaget visar studien att dispensmöjligheten troligtvis underutnyttjas.

Vad är ett förvärvslån?

Ett förvärv av företag går ut på att man köper ett annat redan verksamt företag som redan är aktivt och verksamt. Ett förvärv av företag kan ske på olika sätt, här nedan förklarar vi hur man kan gå tillväga: 

 • Köp av aktier i ett aktiebolag: Ett alternativ är att köpa aktier i ett aktiebolag, vilket du kan göra i liten eller stor skala. Du tar på dig uppgifterna och de tidigare skyldigheterna genom att köpa aktier i ett annat aktiebolag (företagslån och undertecknade avtal). Andelar kan köpas med personliga besparingar eller genom att få ett företagslån.
 • Vad tittar banken på vid företagslån?

  Vem är du? Vad vill du? Och kan vi lita på dig? Vänligare formulerat, är det bland annat det här bankerna vill och behöver veta för att kunna bedöma om de kan bevilja ett företagslån. De vill veta – och de är noggranna. Skälen är flera, men framför allt för att säkerställa att du kommer kunna betala av (amortera) lånet planenligt, men även för att lånet ska bli en så effektiv hjälp som möjligt för ditt företag.

  För att få en överblick över ditt företag behöver banken känna till dess verksamhet och affärsidé, samt vilken bransch ditt företag verkar i. Banken gör en helhetsbedömning av dig och ditt företag. Nedan följer exempel på faktorer som banken kan komma att titta på, eller handlingar de kan komma att efterfråga. Detta är alltså saker du behöver kunna svara på eller uppge.

  Hur plocka ut pengar från aktiebolag?

  Den vanligaste metoden för att ta ut pengar ur ditt aktiebolag är att betala dig själv en lön. Precis likt en anställd i övrigt så kan och bör du som företagsägare ta ut lön från företaget. Lönen är det som avgör hur stor den allmänna pensionen och sjukpenningen blir.

  En lämplig riktlinje är att ta ut en lön upp till den gräns där statlig skatt börjar tas ut, något som varierar varje år och redovisas hos Skatteverket.

  När du har nått den här lönegränsen kan det vara lämpligt att överväga utdelning istället. Det är sant att utdelning vanligtvis är förmånligare skattemässigt än lön, men skillnaden är inte så stor som många tror.

  Kan man låna pengar av sitt eget företag?

  Funderar du på att låna pengar från ditt eget företag (aktiebolag)? Får man göra det eller får man inte göra det? Vi hjälper till och reder ut snabbt vad som gäller när du vill låna pengar från ditt eget företag (aktiebolag).

  Bolagsalliansen hjälper företagare på många sätt och vi får ofta frågan om det är möjligt att låna pengar från sitt eget aktiebolag. Svaret är både ja och nej. Låt oss förtydliga. Att låna pengar från sitt eget aktiebolag kommer med viss reglering och här nedan beskriver vi lite kort vad som gäller för dig som har planer på att låna pengar från ditt företag.

  Vad menas med att förvärva?

  Följande ord betyder ungefär det samma som ordet förvärva och kan ofta användas istället.

  Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till förvärva. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

  Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förvärva.

  Varför förvärv?

  När ett företag eller en affärsrörelse köps upp benämns det inom juridikens värld som ett företagsförvärv. Vanligast är att det är ett företag eller juridisk person som är köpare men det kan även vara en fysisk person. Företaget som köps upp kallas för målföretag. Företagsförvärv involverar en mängd olika rättsområden och ställer höga krav på såväl juridisk specialistkompetens som erfarenhet från förhandling och projektledning. Vid företagsförvärv aktualiseras ofta frågor som rör både bolagsrätt, finansrätt, konkurrensrätt, arbetsrätt, skatterätt och immaterialrätt.

  Transaktionsformer

  Hur beskattas förbjudna lån?

  Ett aktiebolag får inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget, till den som är styrelseledamot eller vd i bolaget samt till närstående till dessa personer. Låneförbudet är straffsanktionerat och finns i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL.

  Om det är fråga om ett lån inom en koncern eller ett kommersiellt lån är lånet undantaget från låneförbudet. Ett lån ses som kommersiellt om det uteslutande är avsett för gäldenärens verksamhet och det lämnas av rent affärsmässiga skäl. Avsikten är att förhindra lån för privat konsumtion och affärsmässigheten betraktas alltså utifrån det långivande bolagets intressen. Ett exempel är att lånet lämnas för att finansiera en verksamhet som bolaget självt ska ta del i eller som bolaget har intresse av att den kommer till stånd.

  Hur bokföra förbjudna lån?

  Om ett penninglån är förbjudet avgörs helt av de civilrättsliga reglerna i 21 kap. 1–7 §§ ABL, 11 § TrL och 2 kap. 6 § stiftelselagen. Läs om de civilrättsliga reglerna om låneförbud.

  Frågan om ett förbjudet lån ska beskattas hos låntagaren eller hos delägaren i det handelsbolag som är låntagare avgörs av reglerna i 11 kap. 45 § IL (inkomstslaget tjänst) och 15 kap. 3 § IL (inkomstslaget näringsverksamhet). I inkomstslaget näringsverksamhet har lagstiftaren infört ett generellt undantag från beskattning då låntagaren är ett aktiebolag, se vid Beskattning av juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet nedan.

  Syftet med att beskatta förbjudna lån är att man vill träffa transaktioner där det är fråga om uttag för gott av medel från företaget (prop. 1989/90:110 s. 600).

  Bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån (11 kap. 45 § IL och 15 kap. 3 § IL) gäller också lån som har lämnats av en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse. Detta gäller under förutsättning att förhållandena varit sådana att lånebeloppet skulle ha tagits upp som intäkt, om den utländska juridiska personen hade varit ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse.

  Orsaken till att detta särskilt måste regleras i skattelagstiftningen är att de civilrättsliga låneförbudsreglerna endast omfattar lån från svenska aktiebolag, pensionsstiftelser och stiftelser.

  En i utlandet delägarbeskattad juridisk person likställs med ett svenskt handelsbolag när man tillämpar skattereglerna om förbjudna lån.

  Får man ta privatlån till kontantinsats?

  De allra flesta som köper ett nytt boende behöver ett bolån för att finansiera sitt köp. När du tar ett bolån på en bostad får bolånet som mest utgöra 85 % av bostadens värde, eller beloppet du ska köpa bostaden för. Den återstående delen kallas för kontantinsats och är den del av köpet som du behöver betala på ett annat sätt än med ett bolån.

  Kan man låna för att köpa företag?

  Som standard sorteras långivarna i tabellen efter ”Rekommenderade”. Det innebär att vi själva har sorterat långivarna utifrån beviljandegrad, vilken ersättning vi får från långivaren och hur pålitlig långivaren är. Men du kan själv välja att sortera tabellen på andra sätt. Du kan sortera tabellen utifrån “Populärast”, vilket innebär att de sorteras efter så kallat EPC (Earnings Per Click). Det är en kombination av hur mycket ersättning vi får från långivaren och hur många som får sin ansökan godkänd av långivaren. Du kan även välja att sortera långivarna efter  lånebelopp. Om flera långivare erbjuder samma lånebelopp sorteras de långivarna efter EPC.

  Om du ansöker om lån hos någon av de långivare vi samarbetar med får vi ersättning av dem. Detta påverkar inte priset för dig på något sätt.

  När kan banken neka lån?

  Om något av dessa antaganden inte stämmer kan banken neka dig ett bolån. När du ansöker om ett bolån gör nämligen banken en mer omfattande granskning av din ekonomi och bostaden du vill låna till. Har du en medlåntagare, eller är gift, kommer även dennes ekonomi att granskas.

  Om din inkomst, arbetssituation, bolåneräntan som banken erbjuder eller andra omkostnader som påverkar kalkylen för bostadslånet ändrats sedan du ansökte om lånelöfte finns det en risk att du nekas bolån. En annan orsak kan vara att banken ser att du har en komplicerad kredithistorik eller har andra skulder som du inte uppgett tidigare.

  Det finns även en risk att banken inte godkänner bostaden du vill köpa som säkerhet. Det kan bero på att föreningen har dålig ekonomi eller att huset är för gammalt och slitet.