:

Vad händer med uppskov vid bodelning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med uppskov vid bodelning?
 2. Kan man skjuta upp bodelning?
 3. När får man inte göra uppskov?
 4. Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?
 5. Hur värderas en fastighet vid bodelning?
 6. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 7. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?
 8. Hur länge kan man vänta med bodelning?
 9. Hur mycket av vinsten får man uppskov med?
 10. Är det bra att göra uppskov?
 11. Kan man slippa betala vinstskatt?
 12. Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?
 13. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 14. Vem betalar jurist vid bodelning?
 15. Vad kostar en jurist vid bodelning?

Vad händer med uppskov vid bodelning?

Vid avyttring av privatbostad (ursprungsbostad; IL 2 kap. 8 § och 47 kap. 3 §) beviljas under vissa förutsättningar och med viss begränsning uppskov med beskattningen av den skattepliktiga vinsten (uppskovsbeloppet) om ny bostad förvärvas istället (ersättningsbostad; 47 kap. 5 §). Beloppet kan uppgå till högst 1 450 000 kr per bostad.

Uppskovet med beskattningen sker genom att man utnyttjar rätten till ett särskilt avdrag i inkomstslaget kapital (47 kap. 2 §). När ersättningsbostaden avyttras, ska som huvudregel uppskovsbeloppet återföras till kapitalbeskattning (47 kap. 11 §).

Om inte ersättningsbostaden förvärvas senast året efter avyttringen av ursprungsbostaden eller man inte bosatt sig på den förstnämnda bostaden senast den 2 maj andra året efter avyttringen, ska hela (det preliminärt beviljade) uppskovsbeloppet återföras till beskattning ( kap. 9 § 1 st.). Om man uppfyllt villkoren för förvärv av ersättningsbostad och bosättning men ersättningen för ersättningsbostaden (i förekommande fall inklusive utgifter för ny-, till- och ombyggnad) understiger den för ursprungsbostaden, är rätten till uppskov begränsad. Överskjutande delen ska då tas upp till beskattning (9 § 2 st. 2 p.). När ett uppskovsbelopp sålunda helt eller delvis återförs till beskattning enligt 47 kap. 9 §, ska ett särskilt tillägg om 10 procent av beloppet tas upp som inkomst (47 kap. 10 §).

Kan man skjuta upp bodelning?

Bo­del­ning ska ske när man skil­jer sig eller efter ena makens död. Det är bra att göra så snart som möj­ligt. Vid bo­del­ning delar man upp allt man äger mellan sig och skri­ver ett bo­del­nings­av­tal som ett bevis på att bo­del­ning skett.

Utan ett bo­del­nings­av­tal är ni fort­fa­ran­de eko­no­miskt knutna till varand­ra även om ni skri­vit under skils­mäs­so­pap­per­na. Det in­ne­bär att ni fort­fa­ran­de kan göra an­språk på varand­ras egen­dom, att det kan bli svå­ra­re att söka bolån eller att ni i vissa fall fort­fa­ran­de skulle kunna ärva varand­ra.

Bo­del­ning är inte nöd­vän­digt om man skri­vit äk­ten­skaps­för­ord och bägge parter bara har en­skild egen­dom och inte gör an­språk på den andres egen­dom.

Om du skil­jer dig ska det förr eller senare ske bo­del­ning. Till skill­nad från sam­bo­för­hål­lan­den så finns det ingen tids­gräns för när bo­del­ning måste ske vid skils­mäs­sa. 

Med tiden blir det dock allt svå­ra­re att bevisa hur egen­doms­för­hål­lan­de­na fak­tiskt såg ut vid tiden för an­sö­kan om skils­mäs­sa. Väntar du allt­för länge så kan det även leda till att du tappar rätten till att göra an­språk på egen­dom. 

Det är bra att på­bör­ja bo­del­ning direkt efter an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad och göra den under be­tän­ke­ti­den om ni har det. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många beslut att ta och som kan behöva tid.

När får man inte göra uppskov?

Om du köper en ny bostad i samband med försäljningen av din gamla permanentbostad, kan du i vissa fall skjuta upp beskattningen av din vinst, reavinstskatten, genom ett uppskov. Försäljning av fritidshus ger inte uppskov.

Kostnadsfria reavinstuppskov från 1 januari 2021

Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

Hur värderas en fastighet vid bodelning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid bodelning, som är den uppdelning av egendom som sker mellan två makar då dessa separerar, är att en fastighet ska värderas till sitt marknadsvärde, alltså det värde som fastigheten hade kunnat säljas för om den såldes nu. För att få en rättvis värdering av gården kan ni vända er till en fastighetsmäklare eller till en värderingsman som kan värdera gården åt er.

Hur värderar man möbler vid bodelning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

Flytta isär, skilja sig & separera

Om jag skall skiljas, vi äger en bostadsrätt tillsammans, har en 13-åring tillsammans, vad är nackdelen med att inte göra en bodelning? Utan vi kommer överens om en deal emellan oss, min man har mer pengar och dyrare hobbyutrustningar osv.

Hur länge kan man vänta med bodelning?

Möjlighet att begära bodelning kan inte fråntas någon av makarna. En make kan därför begära bodelning långt efter en skilsmässa, för att undvika att få krav från den andra i efterhand är det därför viktigt att få bodelningsavtalet gjort. Väntar man alltför länge kan dock makens väntan ses som en eftergift och man förlorar då rätten att kräva bodelning. I praxis har 24 år ansetts vara en för lång tid.

Hur mycket av vinsten får man uppskov med?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

Är det bra att göra uppskov?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

Kan man slippa betala vinstskatt?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?

När du sålt en bostad måste du betala skatt för din vinst. Därför måste du räkna ut om din försäljning innebär en vinst eller en förlust.

Nu när uppskoven dessutom är gratis och ger dig en kostnadsfri skattekredit med upp till 660.000 kr, samtidigt som bolåneräntorna ökar, bör du se vad du kan få i uppskov också. Det är just för att uppskoven är så fördelaktiga som politikerna var tvungna att maximera dem till en reavinst på upp till 3 Mkr per bostad.  

Här får du hjälp att beräkna vinst eller förlust eller uppskov på Skatteverkets hemsida: Beräkningshjälp för din bostadsförsäljning 

Så här räknar du ut vinst eller förlust för fastighet (dvs villa):

Försäljningspriset  − försäljningsutgifter  − inköpspris och lagfartskostnad m.m.  − förbättringsutgifter / reparationer / underhåll  + återföring av uppskov  = vinst eller förlust

 Så här räknar du ut vinst eller förlust för bostadsrätt

Vad ska inte ingå i en bodelning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som ingår i en bodelning vid en skilsmässa. Jag kommer börja med att allmänt förklara vad bodelningen innebär och sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. I mitt svar kommer jag tillämpa Äktenskapsbalken (ÄktB) eftersom ni har ingått ett äktenskap. Jag antar att ni inte har ett äktenskapsförord.

Vem betalar jurist vid bodelning?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp vad ni äger tillsammans mellan er. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambor separerar, när man fortfarande är gift eller när en av er går bort.

Bodelningen betyder alltså att makarnas eller sambornas ”bo” delas upp. Vad som ska och inte ska delas skiljer sig åt beroende på relationen mellan parterna. 

Det är i bodelningsavtalet ni berättar hur egendomen delats upp mellan er. I korthet kan man säga att det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. 

Bodelningsavtalet sammanfattar bodelningen och ses även som ett bevis på att bodelningen är klar. 

Bodelningsavtalet är ett viktigt juridiskt dokument. Utan bodelningsavtalet finns det nämligen risk för att en tidigare partner kan kräva bodelning flera år senare. 

Ett bodelningsavtal bör skrivas i så nära anslutning till en separation som möjligt. Det är framför allt viktigt för gifta par eftersom rätten att kräva bodelning finns kvar lång tid efter skilsmässan. 

Rent juridiskt finns inte någon exakt tidsgräns för att begära bodelning. Men tio år efter skilsmässan har ansetts godtagbart samtidigt som 24 år ansetts vara för lång tid. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal om ni båda ska ha möjlighet att ta nya bolån!

På Lexly kan du svara på några frågor så skapar vi ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för gifta eller för sambor åt dig. Du kan också skapa ett bodelningsavtal tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

Om du väljer att skriva avtalet online ställer vi samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassad bodelningsavtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Tips: Du kan testa att skriva ett bodelningsavtal för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja ett avtal. Betalningen sker i sista steget!