:

Vad är intyg om skattehemvist?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fyller man i Hemvistintyg?
  2. Har du ditt skattehemvist i Sverige?
  3. Vad menas med Hemviststat?
  4. Är jag skattehemvist?
  5. När har man hemvist i Sverige?
  6. Vad avgör hemvist?
  7. Vad räknas som hemvist?
  8. Vad menas med skatterättslig hemvist?
  9. Var är min skatterättsliga hemvist?

Hur fyller man i Hemvistintyg?

Skatteavtal brukar införlivas i svensk rätt genom lag. Eftersom svensk lag ska följas ska skatteavtal tillämpas ex officio av Skatteverket. Skatteverket anger i sin rättsliga vägledning att det inte krävs något yrkande från den skattskyldige för att en inkomst ska undantas från beskattning med stöd av ett skatteavtal. Verket redovisar att om omständigheterna i ett ärende tyder på att ett skatteavtal kan vara tillämpligt, har Skatteverket en utredningsskyldighet och måste försöka klarlägga om förutsättningarna för tillämning av avtalet är uppfyllda. Vidare anges att detta oftast innebär att ett hemvistintyg från det andra landets skattemyndighet ska begäras in, men att även annan utredning kan behövas.1 Ett så kallat hemvistintyg är en skriftlig handling som visar var en privatperson eller en juridisk person har hemvist. Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, HFD 2016 ref. 25, framgår att det för svensk del saknas regler om utfärdande av hemvistintyg liksom om beslut angående hemvistintyg är överklagbara.

Min erfarenhet som ombud i skatteärenden är att Skatteverket närmast slentrianmässigt kräver att enskilda ska ge in hemvistintyg för att Skatteverket över huvud taget ska tillämpa skatteavtal. Det framstår som om handläggare anser att tillämpning av skatteavtal innebär en förmån för den enskilda och att det därför är den enskilda som har bevisbördan för skatteavtals tillämplighet. Min uppfattning är att det kan ifrågasättas om den fördelning av beskattningsrätten som följer av lag kan anses som en förmån. Även om hemvistintyg kan underlätta Skatteverkets tillämpning av skatteavtal kan invändas att hemvistintyg endast är en form av skriftlig bevisning. Hemvistintyg är dessutom ofta registerutdrag som inte klargör vad registeruppgifterna baseras på.

Frågan om vilken utredningsskyldighet Skatteverket har och vem som har bevisbördan för rekvisitet ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” enligt artikel 4 diskuteras här med utgångspunkt i två kammarrättsavgöranden. Undertecknad har varit ombud i den senare av dessa processer och klienten har medgivit att uppgifterna i målet redovisas.

Har du ditt skattehemvist i Sverige?

Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. Många länder, däribland Sverige, har valt att teckna ett särskilt avtal med USA om FATCA. Det innebär att svenska finansiella institut ska lämna uppgifterna till Skatteverket, som i sin tur ska lämna uppgifterna vidare till det amerikanska skatteverket IRS (Internal Revenue Service). Avtalet har blivit svensk lag. Enligt avtalet ska även USA skicka uppgifter rörande svenskars kontoinnehav i amerikanska banker till Skatteverket i Sverige.

Banker, försäkringsföretag, fondbolag och andra finansiella institut i Sverige omfattas av den nya lagstiftningen. Instituten är tvungna att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar, fondinnehav och försäkringar för privatpersoner och företagsägare som är skattskyldiga i USA.

Vad menas med Hemviststat?

135 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) ger regeringen rätt att för att undanröja eller lindra internationell dubbelbeskattning under förutsättning av ömsesidighet ingå avtal med en främmande stat om fördelning av beskattningsrätten i fråga om viss inkomst. Man kan avtala om fördelning av beskattningsrätten med den främmande staten eller om att en skattskyldig helt eller delvis befrias från att betala skatt i Finland. I den ovannämnda paragrafen konstateras att beskattning enligt ett sådant avtal anses ha skett enligt ISkL. Skatteavtalen sätts i kraft i Finland genom lag. I Finland ansvarar finansministeriet för beredningen av skatteavtal inklusive avtalsförhandlingarna.

Skatteavtalen har upprättats bl.a. för att förhindra dubbelbeskattning, dvs. en situation där en skattskyldig beskattas för samma inkomst och samma tidsperiod i två olika stater. I skatteavtalen har man avtalat om fördelningen av beskattningsrätten till olika inkomsttyper mellan inkomsttagarens hemviststat och källstaten för inkomsten. 

Är jag skattehemvist?

Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. Många länder, däribland Sverige, har valt att teckna ett särskilt avtal med USA om FATCA. Det innebär att svenska finansiella institut ska lämna uppgifterna till Skatteverket, som i sin tur ska lämna uppgifterna vidare till det amerikanska skatteverket IRS (Internal Revenue Service). Avtalet har blivit svensk lag. Enligt avtalet ska även USA skicka uppgifter rörande svenskars kontoinnehav i amerikanska banker till Skatteverket i Sverige.

Banker, försäkringsföretag, fondbolag och andra finansiella institut i Sverige omfattas av den nya lagstiftningen. Instituten är tvungna att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar, fondinnehav och försäkringar för privatpersoner och företagsägare som är skattskyldiga i USA.

När har man hemvist i Sverige?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad avgör hemvist?

Punkt 1 skiljer sig från artikel 4 punkt 1 i OECD:s modellavtal i två avseenden. Definitionen av uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” innefattar inte erkänd pensionsfond (”recognised pension fund”). Punkt 1 b innehåller en bestämmelse om personsammanslutningar och dödsbon som saknar motsvarighet i modellavtalets artikel 4.

Begreppet ”personsammanslutning” definieras i artikel 3 punkt 1 d och åsyftar juridiska personer som inte är skattesubjekt utan delägarbeskattade juridiska personer, till exempel svenska handelsbolag. Eftersom en sådan juridisk person överhuvudtaget inte är skattskyldig har den inte hemvist i någon avtalsslutande stat enligt huvudregeln i artikel 4 punkt 1. Punkt 1 b innebär dock att en personsammanslutning eller ett dödsbo har hemvist i en avtalsslutande stat till den del dess inkomster beskattas i denna stat hos en delägare som är obegränsat skattskyldig där. Motsvarande del av personsammanslutningens eller dödsboets inkomster omfattas då av avtalet. Exempelvis kan ett svenskt handelsbolags inkomster helt eller delvis omfattas av skatteavtalet enligt denna regel om en eller flera delägare är obegränsat skattskyldiga här.

Läs mer om tillämpning av det nordiska skatteavtalet på delägarbeskattade personer på sidan När är skatteavtal tillämpliga?

Vad räknas som hemvist?

Punkt 1 skiljer sig från artikel 4 punkt 1 i OECD:s modellavtal i två avseenden. Definitionen av uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” innefattar inte erkänd pensionsfond (”recognised pension fund”). Punkt 1 b innehåller en bestämmelse om personsammanslutningar och dödsbon som saknar motsvarighet i modellavtalets artikel 4.

Begreppet ”personsammanslutning” definieras i artikel 3 punkt 1 d och åsyftar juridiska personer som inte är skattesubjekt utan delägarbeskattade juridiska personer, till exempel svenska handelsbolag. Eftersom en sådan juridisk person överhuvudtaget inte är skattskyldig har den inte hemvist i någon avtalsslutande stat enligt huvudregeln i artikel 4 punkt 1. Punkt 1 b innebär dock att en personsammanslutning eller ett dödsbo har hemvist i en avtalsslutande stat till den del dess inkomster beskattas i denna stat hos en delägare som är obegränsat skattskyldig där. Motsvarande del av personsammanslutningens eller dödsboets inkomster omfattas då av avtalet. Exempelvis kan ett svenskt handelsbolags inkomster helt eller delvis omfattas av skatteavtalet enligt denna regel om en eller flera delägare är obegränsat skattskyldiga här.

Läs mer om tillämpning av det nordiska skatteavtalet på delägarbeskattade personer på sidan När är skatteavtal tillämpliga?

Vad menas med skatterättslig hemvist?

Du kan både som privatperson och juridisk person ansöka om hemvistintyg.

För att ansöka om hemvistintyg ska du använda blankett Beställning av hemvistintyg (SKV 2734).

Var är min skatterättsliga hemvist?

  • ^ Exempelvis Frankrike: Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Mischo, föredraget den 13 mars 2003, Mål C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie