:

Vem är närstående enligt Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är närstående enligt Skatteverket?
 2. Vilka ingår i Närståendekretsen?
 3. Vem räknas som närstående k10?
 4. Är sambo närstående?
 5. Vilka räknas som närstående?
 6. Vad är det för skillnad på anhörig och närstående?
 7. Hur definieras närstående?
 8. Vem räknas som närstående vid utdelning?
 9. Vad händer om man inte lämnar in K10?
 10. Vad räknas som närstående?
 11. Måste man anmäla att man är sambo?
 12. Vad är skillnaden på närstående och anhörig?
 13. Hur mycket information får personal ge till närstående?
 14. Vem är närstående 3 12?
 15. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Vem är närstående enligt Skatteverket?

none id="readability-page-1" class="page">

Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag räknas som ett fåmansföretag. Det ena utgår från antalet ägare i företaget (huvudregeln) medan den andra är oberoende av antalet delägare (specialregel). Även utländska juridiska personer som är jämförliga med svenska aktiebolag kan vara fåmansföretag.

Vilka ingår i Närståendekretsen?

none id="readability-page-1" class="page">

Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag räknas som ett fåmansföretag. Det ena utgår från antalet ägare i företaget (huvudregeln) medan den andra är oberoende av antalet delägare (specialregel). Även utländska juridiska personer som är jämförliga med svenska aktiebolag kan vara fåmansföretag.

Vem räknas som närstående k10?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

Är sambo närstående?

I inkomstskattelagen finns möjlighet att i ett fåmansbolag ta ut lågbeskattad utdelning där utdelningsutrymmet är kopplat till bolagets löneutbetalningar. För sådan utdelning krävs att aktieägaren eller närstående till ägaren tagit ut tillräckligt med lön från bolaget.

I det aktuella fallet var det ett sambopar som hade ett gemensamt barn. I familjen ingick även kvinnans vuxne son. Mannen i familjen ägde samtliga aktier i ett fåmansföretag där aktierna var kvalificerade. Frågan var om sambons son, som var anställd i företaget, ingick i mannens närståendekrets så att hans lön kunde ingå i underlaget vid beräkning av mannens lönebaserade utrymme.

Vilka räknas som närstående?

Närstående kallas medlem i familj och andra nära anhöriga, det vill säga make och maka, sammanboende, registrerad partner, barn och barnbarn.

Närståendebegreppet är inte enhetligt definierat, utan beror på sammanhanget.

Vad är det för skillnad på anhörig och närstående?

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

2014 presenterade Riksrevisionen rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” (RiR 2014:9) där man granskat samhällets stöd till anhöriga omsorgsgivare. I rapporten lyfter man fram en lång rad brister och förbättringsområden.

Slutsatsen är att många anhöriga tvingas ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de vill och orkar på grund av brister i det offentliga utbudet. Samtidigt får anhöriga inte det stöd som de behöver för att kunna hantera sin situation.

Hur definieras närstående?

Enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 566/2014 (MAR) är personer i ledande ställning i ett noterat bolag, samt till dem närstående personer, skyldiga att anmäla transaktioner i bolaget till behörig myndighet, vilken i Sverige är Finansinspektionen (FI). Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och inte senare än tre handelsdagar efter dagen för transaktionen.

Personer i ledande ställning definieras i artikel 3.1.25 MAR och avser, typiskt sett, bolagets styrelseledamöter samt medlemmar av bolagets ledning eller koncernledning. Närstående personer definieras i artikel 3.1.26 MAR som bland annat anger att en juridisk person är närstående till en person i ledande ställning om personen i ledande ställning utför ledningsuppgifter i den juridiska personen.

Vem räknas som närstående vid utdelning?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Vad händer om man inte lämnar in K10?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Det finns inget krav på att lämna in K12-blanketten om det inte har skett någon försäljning eller utdelning under året.

Vad räknas som närstående?

Närstående kallas medlem i familj och andra nära anhöriga, det vill säga make och maka, sammanboende, registrerad partner, barn och barnbarn.

Närståendebegreppet är inte enhetligt definierat, utan beror på sammanhanget.

Måste man anmäla att man är sambo?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Definitionen av ett samboförhållande finns i 1 § sambolagen. Här stadgas att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Detta innebär att man bor tillsammans och har för avsikt att fortsätta göra det, att man är två personer som har en sådan känslomässig relation till varandra att sex normalt ingår i liknande förhållanden, att man har ett samarbete kring vardagliga göromål (ett ekonomiskt samarbete måste föreligga, det kan dock troligen vara väldigt begränsat) samt att man ej är gift, varken med varandra eller med någon annan.

Vad är skillnaden på närstående och anhörig?

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

2014 presenterade Riksrevisionen rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” (RiR 2014:9) där man granskat samhällets stöd till anhöriga omsorgsgivare. I rapporten lyfter man fram en lång rad brister och förbättringsområden.

Slutsatsen är att många anhöriga tvingas ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de vill och orkar på grund av brister i det offentliga utbudet. Samtidigt får anhöriga inte det stöd som de behöver för att kunna hantera sin situation.

Hur mycket information får personal ge till närstående?

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. I bestämmelsen används benämningen anhörig om den som ger hjälp och benämningen närstående om den som mottar hjälpen.

Syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. Kommunen bör ha ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov.

Varje kommun måste informera sina invånare om möjligheten att man som anhörig som vårdar och stödjer en närstående kan få stöd enligt bestämmelsen.

När socialsekreterare, omsorgshandläggare och biståndshandläggare tar emot ansökningar om insatser ska de informera om kommunens stöd till anhöriga. Många kommuner har särskild personal som organiserar arbetet med stöd till anhöriga, till exempel anhörigkonsulenter och anhörigsamordnare. De arbetar med att utveckla, informera om och erbjuda olika former av stöd till anhöriga.

Kommunens skyldighet att erbjuda stöd gäller anhöriga till personer som är äldre, långvarigt sjuka och personer vars närstående har en eller flera funktionsnedsättningar. Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter.

Vem är närstående 3 12?

Ett aktiebolag är ett fåmansföretag om max fyra delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Delägare som ingår i samma krets av närstående räknas som en enda delägare.

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Som ny egenföretagare kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig lön att ta ut från ditt aktiebolag. Eftersom du är både din arbetsgivare och arbetstagare finns det inget större behov att skriva ett anställningsavtal som fastställer din lön. Därför är det du själv som bestämmer hur mycket du får i lön baserat företagets inkomster.

Överskottet som finns kvar när alla aktiebolagets utgifter är betalda ligger till grund för din lön. Baserat på hur stor företagets vinst blir varje månad finns det alltså möjlighet att ta ut olika stor lön från månad till månad.

Tänk på att din lön inte är samma sak som lönekostnad, vilket är den kostnad det innebär för aktiebolaget att betala din lön. I lönekostnaden ingår bland annat arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och innan lönen landar på ditt privata konto beskattas summan med ytterligare drygt 30 procent. Om du har en ett överskott på 50 000 kronor kan du räkna med att få ut ungefär 28 000 kronor i din plånbok.

Allt du behöver veta om skatter och avdrag som egenföretagare.