:

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 2. När kommer pengarna efter arvskifte?
 3. Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?
 4. Vad händer efter avslutad bouppteckning?
 5. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?
 6. Vem sköter arvskifte?
 7. Hur lång tid brukar arvskifte ta?
 8. Hur lång tid får arvskifte ta?
 9. Vad händer efter att bouppteckningen är klar?
 10. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 11. Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?
 12. Vem betalar kostnaden för arvskiftet?
 13. Hur går ett arvskifte till?
 14. När betalar banken ut arvskifte?
 15. Vad händer efter arvskifte?

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  När kommer pengarna efter arvskifte?

  Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

  Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

  I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

  Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

  Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

  Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?

  Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

  Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

  Vad händer efter avslutad bouppteckning?

  När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

  Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Hej, och tack för din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvskifte finns i 21 och 23 kap. Ärvdabalken, nedan kallat ÄB. Om den avlidne var gift aktualiseras också regler om bodelning mellan dödsboet och den efterlevande maken/makan. Reglerna om bodelning återfinns i 9-10 kap Äktenskapsbalken.

  Vem sköter arvskifte?

  Arvskifte är en process som ska tillämpas när boet ska skiftas. Du kanske har funderat över vilka som kommer ärva vad om en anhörig avlider. Det kan vara viktigt att få tydliga svar och veta vem ärver efter ett dödsfall, särskilt när det är du som är anhörig. Dödsboets tillgångar kommer att skiftas mellan delägarna, och dödsboets tillgångar ska delas ut mellan dödsbodelägarna. Dödsboets arvingar och universella testamentstagare ska förrätta arvsskiftet.

  Om den avlidne var i ett äktenskap vid dödsdagen, ska arvskifte inte förrättas förrän bodelning i enlighet med äktenskapsbalkens bestämmelser har genomförts. Om den avlidne var i ett samboförhållande vid sin dödsdag så ska arvskifte inte förrättas förrän bodelning i enlighet med sambolagens bestämmelser har genomförts.

  Den avlidnes arvingar och universella testamentstagare ska förrätta arvskiftet.Om delägarna inte kan komma överens om hur boet ska skiftas och hur arvet ska fördelas, så kan de skicka en ansökan om förordnande av skiftesman till tingsrätten.En jurist eller advokat kommer då att utses som skiftesman av tingsrätten, och det blir den personen som kommer att skifta boet, istället för den avlidnes arvingar och universella testamentstagare.

  Dödsbodelägare och övriga personer som är beroende av arvskiftet får inte lov att förordnas till skiftesman. Ifall den avlidne genom upprättande av ett testamente, redan i förväg har förordnat om en testamentsexekutor, så kommer den personen per automatik att bli förordnad till skiftesman.

  Om den avlidne har utsett en testamentsexekutor och denna person även är dödsbodelägare, får personen inte förordnas till skiftesman. Ifall en skiftesman redan har förordnats, så ska inte testamentsexekutorn utses till skiftesman. Om dödsboet inte förvaltas av dödsbodelägarna utan förvaltas av en boutredningsman, så blir boutredningsmannen automatiskt förordnad skiftesman.

  När den avlidnes arvingar och universella testamentstagare inte kan komma överens om hur boet ska skiftas och hur arvet ska fördelas, så kan de skicka in en ansökan om förordnande av skiftesman. Det blir då skiftesmannen som tar över arvingarnas och de universella testamentstagarnas uppgifter och ska skifta boet, samt fördela arvet mellan arvingarna och de universella testamentstagarna.

  Hur lång tid brukar arvskifte ta?

  Tillbaka

  Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

  Hur lång tid får arvskifte ta?

  Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

  Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Vad händer efter att bouppteckningen är klar?

  Juridik vid dödsfall

  Vi är några syskon som förlorat en far. Har hjälp av jurist för bouppteckning. Det finns en sambo, men inget testamente och endast lite pengar till arvingar. Bouppteckning är registrerad hos Skatteverket (fått ta fram den information själv) och sedan den blev registrerad för 2 månader sedan så händer ingenting, inte ens information om att det är registrerat. Alla vill ju bara få ett avslut och slippa tänka på det mer. Vad är det med man väntar på efter registrerad bouppteckning?

  Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

  Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

  Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

  Från och med den 17 augusti 2015 kan Skatteverket utfärda ett europeiskt arvsintyg vid arv efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare.

  Med hjälp av det europeiska arvsintyget  blir det lättare för medborgare inom EU, med undantag för Storbritannien, Irland och Danmark, att hävda sina rättigheter när det gäller arv i internationella situationer.

  Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?

  Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

  Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

  Från och med den 17 augusti 2015 kan Skatteverket utfärda ett europeiskt arvsintyg vid arv efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare.

  Med hjälp av det europeiska arvsintyget  blir det lättare för medborgare inom EU, med undantag för Storbritannien, Irland och Danmark, att hävda sina rättigheter när det gäller arv i internationella situationer.

  Vem betalar kostnaden för arvskiftet?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag förstår det som att du syftar på advokat i form av skiftesman, men jag kommer även att redogöra för kostnader för en boutredningsman, om det skulle vara så att du åsyftar en sådan.

  Hur går ett arvskifte till?

  Sist i den här artikeln finns exempel på hur arvskiften kan se ut.

  I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte. Där är det ju bara en person, den enda dödsbodelägaren, som ärver allt. Då är det viktigt att föra över tillgångarna på arvingen, ansöka om lagfart, avsluta bankkonton och registrera om värdepapper på arvingen. Annars ser man det som om dödsboet finns kvar som en egen juridisk person som ska deklarera sina inkomster varje år. Den registrerade bouppteckningen används som underlag för att göra överföringen av tillgångarna.

  När betalar banken ut arvskifte?

  Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

  När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

  Vad händer efter arvskifte?

  Arvskiftet är det sista steget som dödsbodelägarna ska genomföra. Dessförinnan ska en del moment ha avslutats, bl.a. bouppteckningen och boutredningen, som syftar till att betala dödsboets skulder samt utreda hur arvet efter den avlidne ska fördelas.

  I samband med arvskiftet skiftas dödsboet och löses upp, vilket gör arvskiftet till det sista steget i dödsboförvaltningen. Arvsfördelningen resulterar slutligen i en arvskifteshandling där det framgår hos vem arvet hamnar och är ett bevis på att dödsbodelägarna nått en gemensam överenskommelse.