:

Hur beskattas en filial?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas en filial?
 2. Vad är filial för bolagsform?
 3. Måste man registrera en filial?
 4. Måste filial lämna årsredovisning?
 5. Varför har man en filial?
 6. Hur mycket får man tjäna utan F skattsedel?
 7. Kan en filial ingå avtal?
 8. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera företag?
 9. Hur mycket pengar behövs för att starta ett aktiebolag?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 12. Vem får inte ingå i ett avtal?
 13. Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?
 14. Hur mycket kostar det att registrera ett företag?
 15. Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?

Hur beskattas en filial?

Begränsat skattskyldiga personer som är anställda i svenskt bolag men arbetar vid bolagets filial i utlandet, ska beskattas enligt SINK för lön vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige. Det svenska bolaget är skyldigt att göra skatteavdrag för den i Sverige skattepliktiga inkomsten.

Vad är filial för bolagsform?

Vi på Azets får ofta frågor om vad det betyder att ha ett dotterbolag i Sverige jämfört med att bedriva verksamhet via en filial. I den här artikeln förklarar vi skillnaderna.

En utländsk huvudman kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett aktiebolag eller en filial. En filial är ingen egen juridisk person utan en förlängning av sin huvudman (utländskt bolag), även om filialen får ett eget organisationsnummer. Finansieringen av en filial går direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.

Måste man registrera en filial?

I vissa fall behöver moderbolaget (Engelska Ltd) inte registrera en filial

Den frågan går inte att svara generellt på. Ett riktmärke kan vara mellan 6 månader och 1 år. Det vill säga om verksamheten ska bedrivas under högst 6 månader eller högst 1 år kan den anses tillfällig och kräver därför inte att du registrerar en filial. Men det kan finnas andra faktorer som gör att du ändå måste registrera en filial, exempelvis vilken typ av verksamhet det är, hur stor omsättningen är och hur många anställda det finns.Byggverksamhet som bedrivs under högst 1 år behöver inte registrera en filial.

Måste filial lämna årsredovisning?

Begreppet kan avse två situationer. Antingen är det ett svenskt företag som startar en filial i annat land än Sverige, eller så är det ett utländskt företag som startar en filial i Sverige.

En utländsk filial som ägs av ett svenskt företag ska som huvudregel löpande bokas in det svenska företagets huvudbok. I K3 kapitel 30 finns regler om hur en utländsk filial ska redovisas i bokslutet. I normalfallet bokförs filialen in enligt följande: Balansräkningen bokförs in till balansdagens kurs medan resultaträkningen bokförs in till en genomsnittskurs, se punkt 30.12 i K3. Enligt punkt 30.14 får dock omräkning ske genom att monetära poster räknas om till balansdagens kurs och icke-monetära poster till investeringskurs.

Varför har man en filial?

Om ett svenskt bolag väljer att etablera sig i form av en filial i ett annat land så räknas det inte som en egen juridisk person utan som en del av det svenska bolaget. Filialens inkomster ska därför beskattas av bolaget i Sverige men kommer i många fall uppfylla definitionen av fast driftställe i det land där filialen bildas, enligt de interna regler som gäller där. Det innebär att bolaget också kommer att bli skattskyldig i det andra landet för de inkomster som kan hänföras till filialen. 

Ett exempel på det är om ett svenskt klädmärke bildar en filial i ett annat land i form av en butik från vilken de bedriver försäljning så kan intäkter och kostnader som hänför sig till butiken komma att beskattas i den staten. 

Hur mycket får man tjäna utan F skattsedel?

De civilrättsliga formerna för näringsverksamhet som utländska företag eller utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare bedriver i Sverige regleras i filiallagen.

Filiallagen stadgar att näringsverksamhet i Sverige ska bedrivas genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning, om företaget inte väljer att etablera ett svenskt dotterbolag eller en agentur (2 § filiallagen). Det utländska företaget ska skriftligen anmäla hos Bolagsverket att det vill registrera en filial (1 § filialförordningen). Skyldigheten att registrera filial gäller utländska företag. Syftet med bestämmelserna är att ge verksamheter som bedrivs i Sverige en viss garanterad anknytning till Sverige och göra det möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller utöva viss kontroll (se prop. 1991/92:88 s. 20).

I filiallagen finns en upplysningsbestämmelse om att det i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring finns bestämmelser om krav som i vissa fall inte gäller för återförsäkringsföretag från USA (2 § fjärde stycket filiallagen).

Kan en filial ingå avtal?

De civilrättsliga formerna för näringsverksamhet som utländska företag eller utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare bedriver i Sverige regleras i filiallagen.

Filiallagen stadgar att näringsverksamhet i Sverige ska bedrivas genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning, om företaget inte väljer att etablera ett svenskt dotterbolag eller en agentur (2 § filiallagen). Det utländska företaget ska skriftligen anmäla hos Bolagsverket att det vill registrera en filial (1 § filialförordningen). Skyldigheten att registrera filial gäller utländska företag. Syftet med bestämmelserna är att ge verksamheter som bedrivs i Sverige en viss garanterad anknytning till Sverige och göra det möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller utöva viss kontroll (se prop. 1991/92:88 s. 20).

I filiallagen finns en upplysningsbestämmelse om att det i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring finns bestämmelser om krav som i vissa fall inte gäller för återförsäkringsföretag från USA (2 § fjärde stycket filiallagen).

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera företag?

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Du ska också registrera dig för moms. Om du ska ha anställda ska du registrera dig som arbetsgivare. Allt det gör du hos Skatteverket via e-tjänsten Mina sidor.

(enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

Hur mycket pengar behövs för att starta ett aktiebolag?

Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag. Stiftelseurkunden ska undertecknas av samtliga stiftare som är med och startar aktiebolaget och dokumentet ska skickas in till Bolagsverket. En stiftelseurkund får inte vara äldre än sex månader när den skickas in och ska innehålla följande uppgifter:

 • datum för stiftandet av aktiebolaget
 • hur mycket som ska betalas för varje aktie
 • hur fördelningen av aktier ser ut mellan stiftarna
 • personuppgifter på styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
 • ett förslag på företagsnamn
 • hur eventuell överkurs ska fördelas (överkurs innebär att ett högre belopp betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet)
 • att aktierna kan betalas med apportegendom (apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar).

Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag. Stiftelseurkunden ska undertecknas av samtliga stiftare som är med och startar aktiebolaget och dokumentet ska skickas in till Bolagsverket. En stiftelseurkund får inte vara äldre än sex månader när den skickas in och ska innehålla följande uppgifter:

 • datum för stiftandet av aktiebolaget
 • hur mycket som ska betalas för varje aktie
 • hur fördelningen av aktier ser ut mellan stiftarna
 • personuppgifter på styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
 • ett förslag på företagsnamn
 • hur eventuell överkurs ska fördelas (överkurs innebär att ett högre belopp betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet)
 • att aktierna kan betalas med apportegendom (apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar).

Läs mer om stiftelseurkunden och ta del av färdiga mallar på Bolagsverket.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda vår app eller nätbank. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Vem får inte ingå i ett avtal?

  • Muntliga avtal gäller, men kan vara svåra att bevisa.

  • Ett avtal via telefonförsäljning måste bekräftas skriftligen för att gälla. 

  • Du måste ha fyllt 18 år för att ingå avtal. 

  • Vissa avtal måste uppfylla formkrav för att bli giltiga. Ett exempel är att avtal om bostadsköp måste vara skriftliga och innehålla särskilda uppgifter för att bli giltiga.

  Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?

  Sidan blev senast uppdaterad: 2022-06-01

  På de här sidorna kan du läsa om hur skatt, avgifter och moms fungerar. Du kan också ansöka om F-skatt och anmäla ditt företag för momsregistrering under respektive företagsform. Om du vill räkna ut eller ska betala in din skatt kan du följa länkarna längst ner på sidan.

  Hur mycket kostar det att registrera ett företag?

  Söker du friheten att själv kunna bestämma vad du vill jobba med, kontrollera din tid och vara din egen chef?

  Då är eget företag det bästa sättet att förverkliga sig själv och sina idéer. Men vad kostar det att starta enskild firma?

  Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?

  Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

  Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

  Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet.