:

Vad är ett omprövningsbeslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett omprövningsbeslut?
 2. Hur går en omprövning till?
 3. Hur fyller man i Begäran om omprövning?
 4. Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?
 5. Hur lång tid tar en omprövning?
 6. Vad är omprövningsbeslut Skatteverket?
 7. Vart skickar man begäran om omprövning?
 8. Hur många gånger kan man begära omprövning?
 9. Vilka beslut går inte att överklaga?
 10. Hur mycket kostar det att överklaga?
 11. Vad krävs för att överklaga?
 12. Vem betalar överklagande?

Vad är ett omprövningsbeslut?

Ett omprövningsbeslut är alltid att anse som ett efterbeskattningsbeslut när det sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen i 66 kap. 21 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Även om det i ett sådant beslut inte framgår att en prövning av förutsättningarna för efterbeskattning skett gäller beslutet och det ska inte undanröjas, eftersom det inte är tillåtet att efterbeskatta samma fråga två gånger. Beslutet ska i stället ändras så att kraven på motivering uppfylls.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet den 7 februari 2006, Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut (dnr 131 62016-06/111). Ändringen av ställningstagandet beror på att SFL har ersatt taxeringslagen (1990:324), TL, och skattebetalningslagen (1997:483), SBL. Det innebär inte någon ändring i sak.

Hur går en omprövning till?

Har dina uppgifter ändrats ska du inte begära omprövning utan istället anmäla ändringen till Pensionsmyndigheten. Mer information finns att läsa inom respektive område här på webbplatsen, där du också kan anmäla dina ändringar. Anmäl förändringar som påverkar din pension

Du kan begära omprövning om du fått ett beslut från Pensionsmyndigheten som du tycker är fel. Omprövningen innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny fullständig prövning av det som du tycker är fel i ditt ärende. Vi tittar på allt som finns i ärendet sedan tidigare och eventuella nya underlag. 

Skäl för omprövning kan vara att du tycker att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. Exempelvis att du tycker att du har beviljats ersättning från fel tidpunkt eller med fel uttagsandel.

Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du fick del av beslutet. Använd gärna blanketten Begäran om omprövning av beslut.

Hur fyller man i Begäran om omprövning?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Hur lång tid tar en omprövning?

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Använd blanketten Begäran—Omprövning av beslut. Du kan däremot inte använda blanketten för att överklaga ett beslut.

Vad är omprövningsbeslut Skatteverket?

Till skillnad från Skatteverket gjorde Högsta förvaltningsdomstolen i Apolus-domen bedömningen att det inte är förvaltaren av fondstrukturen som är bolagets långivare – utan det är investerarna i fonden som har den funktionen. Den del av ränteutgifterna som avser skulder till investerare som inte är företag träffas därmed inte av ränteavdragsbegränsningsreglerna utan är fullt avdragsgilla. Den del av ränteutgifterna som avser skulder till investerare som är företag, dvs. juridiska personer eller svenska handelsbolag, omfattas däremot av dessa regler eftersom investerarna och bolaget får anses vara i intressegemenskap med varandra.

Det ankommer inte på Högsta förvaltningsdomstolen att som första instans utifrån den premissen ta ställning till om förutsättningarna för avdrag enligt dessa regler är uppfyllda. Med ändring av underinstansernas avgöranden förklarade Högsta förvaltningsdomstolen att det är investerarna i fondstrukturen som är bolagets långivare och visade målen åter till Skatteverket för fortsatt handläggning i enlighet med vad som anges i domskälen.

Vart skickar man begäran om omprövning?

Denna anvisning gäller privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare.

Med begäran om omprövning av inkomstbeskattning kan du ansöka om rättelse av beskattningen av förvärvsinkomst och kapitalinkomst och om rättelse av avdrag, såsom resekostnader och hushållsavdrag. Du kan begära omprövning efter att din beskattningen för skatteåret har slutförts.

Om den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får våren 2023 innehåller någonting som måste korrigeras eller kompletteras, gör ändringarna i skattedeklarationen. Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Om du upptäcker att du har någonting att korrigera i din beskattning efter att den har slutförts kan du göra en begäran om omprövning enligt anvisningarna på denna sidan. Du ser dagen i beskattningsbeslutet för 2022 som finns i MinSkatt (Kontakt – Beslut och brev) efter att du har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen. Beskattningen för 2022 kan tidigast slutföras i slutet av maj 2023.

Om du anger uppgifter för sent men din beskattning ännu inte har slutförts ska du läsa anvisningarna här.

Hur många gånger kan man begära omprövning?

I samband med att ansökan görs är det viktigt att du som redovisningskonsult har som rutin att dokumentera. Dokumentation, till exempel en kvittens på att ansökan har kommit in i rätt tid, kan utgöra bevisning vid ett senare överklagande om myndigheten hävdar att ansökan kom in för sent. Det har gått snabbt även för myndigheterna och inte alltid blivit som tänkt. Det har medfört att myndigheterna ibland har haft skäl att justera och uppdatera information på sina webbplatser. Är det viktig information kan det – som ytterligare ett exempel – finnas skäl att skriva ut eller på annat sätt bevara hur informationen såg ut vid ansökningstillfället.

När myndighetens avslags- eller återbetalningsbeslut kommer dig tillhanda är det viktigt att snarast möjligt ta del av beslutets information om hur man överklagar. Många gånger är det bara tre veckors överklagandetid. Då gäller det att agera snabbt. Om man inte överklagar inom den tiden vinner beslutet laga kraft, det vill säga därefter kan man normalt inte få beslutet ändrat. Har man tidsbrist kan man överklaga och i samband med det be att få återkomma med skälen för överklagandet senare – gärna med angivande av ett rimligt datum.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Syftet med ett överklagande är att den som berörs av ett besluts verkningar ska ha en möjlighet att få beslutet ändrat eller upphävt, eller, med andra ord, att få de oönskade konsekvenserna eliminerade. Det betyder inte att alla beslut får överklagas. Beslutets verkningar har betydelse, liksom även dess form eller karaktär.

Vid beslutsfattandet behöver Skatteverket bedöma om ett beslut är överklagbart för att kunna avgöra om Skatteverket ska underrätta den enskilda om hur ett överklagande görs. Vilka av Skatteverkets beslut som får överklagas framgår normalt av speciallagstiftning, t.ex. i SFL framgår både vilka beslut som får överklagas och vilka som inte får det. När ett beslut väl har överklagats är det inte Skatteverket som bedömer om beslutet är överklagbart eller inte utan det är domstolens sak att avgöra.

Hur mycket kostar det att överklaga?

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.

Vad krävs för att överklaga?

Att överklaga en dom från tingsrättenBrottmålsrättegång i hovrätten Tvistemålsrättegång i hovrätten

Vem betalar överklagande?

Det står att jag ”ges tillfälle att yttra mig” i en skrivelse från förvaltningsrätten. Vad innebär att yttra sig?

Ett yttrande är oftast en skrivelse som skickas eller lämnas in till förvaltningsrätten. Att du ges tillfälle att yttra dig betyder att du har möjlighet att ge din syn på saken - men du måste inte.