:

Hur får jag reda på taxeringsvärdet på en fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på taxeringsvärdet på en fastighet?
 2. Hur räknar man ut marknadsvärde utifrån taxeringsvärde?
 3. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 4. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 5. Är taxeringsvärden offentliga?
 6. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 7. Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?
 8. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 9. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 10. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 11. Kan man sälja hus under taxeringsvärde?
 12. Vad är skillnaden mellan marknadsvärde och taxeringsvärde?
 13. Hur stor del av marknadsvärdet är taxeringsvärdet?
 14. Hur vet jag vad min fastighet är värd?
 15. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Hur får jag reda på taxeringsvärdet på en fastighet?

Allt du behöver för att hitta ett taxeringsvärde är att gå till den aktuella sidan på skatteverket.se och fylla i årtal, kommun och fastighetsbeteckning. Varken BankID eller annan identifiering behövs.

– Ärligt talat har jag svårt att tänka mig att detta kan göras enklare. Dessutom ser man delvärden, vilket är av intresse när man tittar på en jordbruksfastighet. Man ser bland annat tomtmarknadsvärdet, jordbruksvärdet och skogsbruksvärdet, säger Leif Hagström och fortsätter:

Hur räknar man ut marknadsvärde utifrån taxeringsvärde?

En av dödsbodelägaran vill köpa huset. Vad skall dom betala till dödsboet? Denne säger att det är taxeringsvärdet minus 22% skatt och minus ett "fiktivt" mäklararvode på 30000kr stämmer detta? Måste man sälja till dödsbodelägaren om denne kräver detta eller kan det läggas ut på marknaden?

Hej! Av ÄB 20:4 anges att fastigheten skall värderas till marknadsvärdet. Man skall kunna använda taxeringsvärdet för att räkna ut marknadsvärdet då detta skall utgöra 75 procent av marknadsvärdet. Om ett hus till exempel har ett marknadsvärde på 1 000 000 skall taxeringsvärdet avspegla detta och uppgå till 750 000 kr och det är alltså marknadsvärdet som värderingen skall grunda sig på. Gällande arvsskiftet så anges det i ÄB 23:3 att alla har rätt att ta del av alla egendomsslag. Med det menas att du inte kan tvingas att sälja fastigheten till den andra dödsbodelägaren.Om ni inte kommer överens om hur fastigheten skall skiftas kan ni komma att äga fastigheeten med samäganderätt. Då blir Lag om samäganderätt tillämplig där det kan bli aktuellt med en offentlig auktion enligt lagens 6 §. Det ni bör göra om problemen kvarstår är först och främst att begära att tingsrätten förordnar en skiftesman (ÄB 23:5).

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

Fastighetsskatten på bostäder kallas sedan 2008 kommunal fastighetsavgift och utgår med 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till 8 000 kr per år. Fram till 2008 var fastighetsskatten på villor 1 procent av taxeringsvärdet, utan tak. Den kommunala fastighetsavgiften för flerfamiljshus (både bostadsrätter och hyresrätter) är 0,3 procent av taxeringsvärdet upp till 1 400 kr per lägenhet.

Nationalekonomer brukar tycka att ägda bostäder ska beskattas av neutralitetsskäl så länge som inkomster från hyresfastigheter beskattas med kapitalinkomstskatt. Den som bor i och äger en villa eller bostadsrätt “hyr av sig själv” och bör betala kapitalinkomstskatt på den hypotetiska inkomsten, precis som den som äger ett hyreshus måste betala skatt på sina inkomster, är tanken.

Den gamla fastighetsskatten var dock illa omtyckt bland de som behövde betala den eftersom en villa inte ger någon inkomst man kan betala skatten med, och stigande taxeringsvärden ledde till höjda skatter på ett oförutsägbart sätt.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Är taxeringsvärden offentliga?

Vart tredje år ska en fastighetstaxering genomföras och varannan treårsperiod görs en mer omfattande version, något som rör många av landets bostadsrättsföreningar. I mitten av september öppnar inlämningen av den mer omfattande versionen för hyreshus och senast den 1 november ska den lämnas in. Det finns dock flera kritiska delar att hålla reda på och det gäller att börja i tid. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum redogör vad som är viktigt att tänka på när det nu är dags att fastighetsdeklarera. 

Alla byggnader som är minst två våningar höga och innehåller tre bostadslägenheter eller fler betecknas som hyreshus i fastighetstaxeringen. Det gäller även byggnader som innehåller lokaler för exempelvis kontor eller butiker. Upplåtelseformen spelar heller ingen roll, hyresrätt och bostadsrätt jämställs nämligen i fastighetstaxeringen. Alla fastigheter är dock individuellt utformade och för vissa krävs justeringar även mellan ordinarie taxeringsår för att det korrekta taxeringsvärdet ska kunna fastställas.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag påpeka att en överlåtelse av en fastighet är att betrakta som gåva om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. Skulle marknadsvärdet understiga taxeringsvärdet görs jämförelsen naturligtvis med marknadsvärdet.

Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?

Taxeringsvärdet beräknas genom att Skatteverket tar 2 år gamla uppgifter över bostadsförsäljningar som skett i ett visst område. Dessa uppgifter använder man för att räkna fram ett index/en prisnivå för det specifika området. Med hjälp av det indexet sätter de ett taxeringsvärde på de olika fastigheterna som finns i området. Det ger ett underlag till Skatteverket som de använder för att beräkna fastighetsskatten/fastighetsavgiften för områdets alla fastigheter och hus.

Tanken är att taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av marknadsvärdet men det ger väldigt sällan en korrekt bild av det nuvarande marknadsvärdet på fastigheter.

Taxeringsvärdet skall inte blandas ihop med marknadsvärdet (vad fastigheten verkligen är värd)

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Det är dags för fastighetstaxering igen. Senast den 1 november ska deklarationer och eventuella ändringar vara inlämnade till Skatteverket. Här är tio tips på hur du sänker ditt taxeringsvärde.

1. Har du trots åtgärder inte lyckats få ned radonhalten under gränsvärdet 200 Bq/m3, får du ytterligare 2 procents sänkning av taxeringsvärdet.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Just nu pågår fastighetstaxeringen för Sveriges 350 000 lantbruksfastigheter.

Sedan förra taxeringen 2011 beräknas taxeringsvärdena i snitt öka med 9 procent. Bland de län som ökar mest finns Dalarna med 16 procent, medan Värmland är det enda länet i landet vars värde minskar en aning. Ett för högt taxeringsvärde kan få onödiga konsekvenser efter riksdagsvalet nästa år, varnar Martin Lindskog, VD på Areal.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Kan man sälja hus under taxeringsvärde?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Vad är skillnaden mellan marknadsvärde och taxeringsvärde?

Marknadsvärde är det pris som din bostad för tillfället förväntas kunna säljas för. Det finns flera gratis värderingsverktyg online men för att få en mer pålitlig bedömning av marknadsvärdet behöver värdering göras av en fastighetsmäklare. 

Genom att följa marknadsvärdet går det att se hur mycket din bostad är värd samt när det är gynnsamt att lägga om bolånet.

Det finns flera vägar för att se marknadsvärdet på din bostad. Här presenteras digitala tjänster som kan användas samt hur värdering sker av mäklare. 

Hur stor del av marknadsvärdet är taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdeförändringen är beräknad för jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är alltså inte det totala beståndet som redovisas i denna statistiknyhet.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före den senaste taxeringen. Med marknadsvärde menas det pris taxeringsenheten skulle kunna få vid en eventuell försäljning på den öppna marknaden. Vid den senaste fastighetstaxeringen för hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter som genomfördes år 2022 innebär detta att taxeringsvärdet ska vara 75 procent av 2020 års försäljningspris för hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter.

Typkoder som ingår i jämförelsen av taxeringsvärdena mellan 2022 och 2021 i denna statistiknyhet är typkod ”320 Hyreshusenhet, bostäder”, ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”, ”325 Hyreshusenhet, lokaler” och ” 520 Ägarlägenhetsenhet, bostad”.

Hur vet jag vad min fastighet är värd?

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp.