:

Vad är ett finansiellt instrument?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett finansiellt instrument?
 2. Hur värderas finansiella instrument?
 3. Vad är ett finansiellt derivat?
 4. Är aktier finansiella instrument?
 5. Vad är handel med finansiella instrument?
 6. Vad klassas som en finansiell tillgång?
 7. Vad innebär finansiell?
 8. Vad räknas som finansiella skulder?
 9. Vad är en finansiell modell?
 10. Vad ingår i finansiella kostnader?
 11. Vad är finansiell planering?
 12. Vart hittar man finansiella kostnader?
 13. Vad menas med finansiella kostnader?
 14. Är skatt en finansiell kostnad?
 15. Vad ingår i finansiella skulder?

Vad är ett finansiellt instrument?

Huvudregeln i ÅRL är värdering till anskaffningsvärde och ett förvärv av ett finansiellt instrument bokförs till sitt anskaffningsvärde på lämpligt konto. Andelar och värdepapper kan debiteras konto 1350 Andelar och värdepapper i andra företag, obligationer kan debiteras konto 1820 Obligationer (obligationer - inköp) etc. Exempel på konton för derivatinstrument (t.ex. optioner och terminer/terminskontrakt):

Hur värderas finansiella instrument?

Finansiella anläggningstillgångar ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av bestämmelserna i 5 § (nedskrivning) och 6 § (uppskrivning).

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet, exempelvis courtage.

Finansiella instrument klassificeras ofta finansiella tillgångar och utgör därmed finansiella instrument som enligt 4 kap. 14 a § ÅRL får värderas till verkligt värde. Enligt 4 kap. 14 b § ÅRL får följande finansiella anläggningstillgångar inte löpande värderas till verkligt värde:

Vad är ett finansiellt derivat?

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Är aktier finansiella instrument?

Handelsförbudet omfattar samtliga transaktioner, såväl direkta som indirekta samt transaktioner som görs för en tredje persons räkning. Emittenten får medge undantag från denna bestämmelse under vissa omständigheter, enligt artikel 19.12 i Mar. En närmare beskrivning av dessa omständigheter finns i artiklarna 7–9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522.

Vad är handel med finansiella instrument?

I ÅRL finns ingen definition av begreppet finansiellt instrument. Den närmare innebörden av begreppet finansiellt instrument får enligt förarbetena till reglerna om värdering av finansiella instrument som idag finns i 4 kap. 14 a-e §§ ÅRL utvecklas inom ramen för god redovisningssed (prop. 2002/03:121 sid. 70).

Vad klassas som en finansiell tillgång?

Finansiella anläggningstillgångar ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av bestämmelserna i 5 § (nedskrivning) och 6 § (uppskrivning).

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet, exempelvis courtage.

Finansiella instrument klassificeras ofta finansiella tillgångar och utgör därmed finansiella instrument som enligt 4 kap. 14 a § ÅRL får värderas till verkligt värde. Enligt 4 kap. 14 b § ÅRL får följande finansiella anläggningstillgångar inte löpande värderas till verkligt värde:

Vad innebär finansiell?

Finansiell stress är en situation där det finansiella systemet och dess aktörer upplever stora svårigheter att hantera risker och oförutsedda händelser, vilket kan leda till allvarliga störningar i ekonomin.

Finansiell stress kan orsakas av flera faktorer, som till exempel höga skuldsättningsnivåer, bristande tillsyn och reglering, makroekonomiska chocker, eller instabilitet på finansmarknaderna. Det kan också uppstå genom likviditetsbrist, där aktörer i det finansiella systemet inte längre kan betala av sina skulder eller finansiera sina verksamheter.

När en finansiell stressperiod uppstår, kan det leda till att förtroendet för det finansiella systemet minskar, att bankernas förmåga att finansiera företag och hushåll försämras, samt att investerare drar sig tillbaka från marknaden. Detta kan i sin tur leda till en minskning av ekonomisk aktivitet, ökad arbetslöshet, och en nedåtgående spiral för ekonomin som helhet.

Vad räknas som finansiella skulder?

Vi använder kakor på vår webbplats. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Andra kakor behövs för att visa videor, poddar, chatten och feedbacktjäster.

Vad är en finansiell modell?

Med Excels nya funktionen AKTIEHISTORIK kan du enkelt hämta historiska aktiekurser från all världens aktiemarknader. Här visar jag hur den fungerar

Tar dig igenom grunderna i nyckeltalsanalys. Från avkastning på totalt kapital via DuPontmodellen till hur du gör ett avancerat isoräntabilitetsdiagram i Excel. Ger dig grunderna för att förstå hur man kan analysera ett företags lönsamhet i allmänhet och med avancerade diagram i synnerhet– med hjälp av Excel Exceldiagram kan vara väldigt effektiva för att åskådliggöra komplicerade samband. Samtidigt så ser

Vad ingår i finansiella kostnader?

Personalkostnader konteras huvudsakligen inom kontoklass 4 via personalsystemet Primula. Förutom löner och arvoden bokförs även alla typer av personliga ersättningar som arbetsgivaren måste lämna kontrolluppgift för, t ex traktamenten, bilersättningar och läkemedelsersättningar inom kontoklass 4 i Primula. Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, t.ex. personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Karolinska Institutet.

Kostnader för lokaler avser också kostnader för elektricitet, vatten, bränsle, städning och reparation av lokaler.

Vad är finansiell planering?

Denna video förklarar innebörden och betydelsen av finansiell planering och analys (FP&A) i det moderna affärslandskapet. 

Finansiell planering och analys (FP&A) är en uppsättning planerings-, prognos-, budget- och analysaktiviteter som stödjer ett företags stora affärsbeslut och övergripande finansiella hälsa. Med en företagets FP&A-programvara kan ekonomiteam kombinera finansdata, operativa data och externa data (som marknadstrender) på ett och samma ställe. Ekonomi kan analysera allt – och upptäcka de djupgående insikter de behöver för att planera för framtiden och vägleda mer lönsamt beslutsfattande.

Under 2020 lanserade Gartner konceptet xP&A – som står för utökad planering och analys. xP&A tar det bästa av finansiella planerings- och analysfunktioner (FP&A) som prognostisering, kontinuerlig planering, avancerad analys och prestandaövervakning - och utökar dem över hela företaget, bryter ner silon mellan avdelningar och synkroniserar planer. Molnbaserad xP&En lösning kopplar samman människor och förenar data inom centrala verksamhetsområden som ekonomi, försörjningskedja, HR och försäljning. 

Vart hittar man finansiella kostnader?

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
 • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
 • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
 • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
 • skatt
 • årets resultat

Vad menas med finansiella kostnader?

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet. Syftet med rapporten är att ge en tydlig översikt över företagets utförda prestationer och förbrukade resurser samt vilket resultat som genereras.

Här kan du se hur resultaträkningens olika uppställningsformer ser ut mer i detalj.

För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster för analysen. Slutligen kan du med valda resultatmått analysera verksamheten genom olika nyckeltal.

Är skatt en finansiell kostnad?

Finansiella intäkter är intäkter som relaterar till finansiella tillgångar så som exempelvis obligations- och aktieinnehav; och som inte kan knytas till den operativa verksamheten.

Vad ingår i finansiella skulder?

Vi använder kakor på vår webbplats. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Andra kakor behövs för att visa videor, poddar, chatten och feedbacktjäster.